12.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 151/9


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 493/2012

z 11. júna 2012,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá výpočtu recyklačnej efektivity procesov recyklácie použitých batérií a akumulátorov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS (1), a najmä na jej článok 12 ods. 6 písm. a),

keďže:

(1)

Procesy recyklácie, ktorými sa, v rámci sekvencie alebo ako samostatné procesy, recyklujú použité olovené, niklovo-kadmiové a iné batérie a akumulátory, by mali dosahovať minimálne recyklačné efektivity ustanovené v časti B prílohy III k smernici 2006/66/ES.

(2)

Na výpočet recyklačných efektivít by sa mali ustanoviť podrobné pravidlá, ktorými by sa doplnila časť B prílohy III k smernici 2006/66/ES.

(3)

Je vhodné vymedziť proces recyklácie ako proces, ktorý sa začína po zbere a prípadne triedení alebo príprave použitých batérií a akumulátorov prijatých v recyklačnom zariadení na recykláciu a končí, keď sa vyrobia výstupné frakcie, ktoré sa použijú na svoj pôvodný účel alebo na iné účely bez toho, aby sa museli ďalej spracovať, a ktoré prestanú byť odpadom. V snahe podporiť zlepšenie existujúcich a vývoj nových technológií recyklácie a spracovania, recyklačnú efektivitu by mal dosahovať každý proces recyklácie.

(4)

Je potrebné vymedziť prípravu na recykláciu ako prípravnú činnosť pred recykláciou s cieľom odlíšil ju od procesu recyklácie použitých batérií a akumulátorov.

(5)

Recyklačná efektivita procesov recyklácie použitých batérií a akumulátorov by sa mala vypočítať podľa chemického zloženia vstupných a výstupných frakcií a s ohľadom na najnovší technický a vedecký pokrok a mala by sa sprístupniť širokej verejnosti.

(6)

Je potrebné zosúladiť informácie, ktoré oznamujú subjekty zaoberajúce sa recykláciou, s cieľom monitorovať súlad s požiadavkami na recyklačnú efektivitu v rámci celej Európskej únie.

(7)

Subjekty zaoberajúce sa recykláciou použitých batérií a akumulátorov potrebujú najmenej 18 mesiacov na prispôsobenie svojich technologických procesov novým požiadavkám na výpočet recyklačnej efektivity.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 39 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa uplatňuje na procesy recyklácie použitých batérií a akumulátorov používané od 1. januára 2014.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto pojmy:

1.

„proces recyklácie“ je akákoľvek činnosť opätovného spracovania v zmysle článku 3 ods. 8 smernice 2006/66/ES, ktorá sa robí s použitými olovenými, niklovo-kadmiovými a inými batériami a akumulátormi a vedie k výrobe výstupných frakcií vymedzených v odseku 5 tohto článku. Proces recyklácie nezahŕňa triedenie a prípravu na recykláciu či zneškodnenie a môže sa vykonať v jednom zariadení alebo v niekoľkých zariadeniach;

2.

„príprava na recykláciu“ je spracovanie použitých batérií a akumulátorov pred akýmkoľvek procesom recyklácie, ktoré musí okrem iného zahŕňať skladovanie, manipuláciu, demontáž sady batérií alebo oddelenie frakcií, ktoré nie sú súčasťou samotnej batérie alebo akumulátora;

3.

„recyklačná efektivita“ procesu recyklácie je podiel vypočítaný vydelením hmotnosti výstupných frakcií zahrnutých do recyklácie hmotnosťou vstupnej frakcie použitých batérií a akumulátorov vyjadrený v percentách;

4.

„vstupná frakcia“ je hmotnosť zozbieraných použitých batérií a akumulátorov, ktoré vstupujú do procesu recyklácie, ako sa vymedzuje v prílohe I;

5.

„výstupná frakcia“ je hmotnosť materiálu, ktorý sa vyrobí zo vstupnej frakcie ako výsledok procesu recyklácie, ako sa vymedzuje v prílohe I, bez podstúpenia ďalšieho spracovania, ktorý prestal byť odpadom alebo ktorý bude použitý na svoj pôvodný účel alebo na iné účely okrem spätného získavania energie.

Článok 3

Výpočet recyklačnej efektivity

1.   Metóda ustanovená v prílohe I sa použije na výpočet recyklačnej efektivity procesu recyklácie použitých olovených, niklovo-kadmiových a iných batérií a akumulátorov.

2.   Metóda ustanovená v prílohe II sa použije na výpočet miery recyklovaného oloveného obsahu pre akýkoľvek proces recyklácie.

3.   Metóda ustanovená v prílohe III sa použije na výpočet miery recyklovaného kadmiového obsahu pre akýkoľvek proces recyklácie.

4.   Subjekty zaoberajúce sa recykláciou každoročne oznámia informácie uvedené v prílohách IV, V alebo VI a odošlú ich príslušným orgánom členského štátu najneskôr do štyroch mesiacov od konca príslušného kalendárneho roka. Subjekty zaoberajúce sa recykláciou zašlú svoje prvé výročné správy najneskôr 30. apríla 2015.

5.   Oznámenie o recyklačnej efektivite obsahuje všetky jednotlivé kroky recyklácie a všetky príslušné výstupné frakcie.

6.   Ak sa proces recyklácie vykonáva vo viac ako jednom zariadení, prvý subjekt zaoberajúci sa recykláciou je zodpovedný za odovzdanie informácií vyžadovaných podľa odseku 4 príslušným orgánom členského štátu.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. júna 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 266, 26.9.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.


PRÍLOHA I

Metóda výpočtu recyklačnej efektivity procesu recyklácie použitých batérií a akumulátorov

1.

Recyklačná efektivita procesu recyklácie sa vypočíta takto:

Formula, [v hm. %]

kde:

RE

=

vypočítaná recyklačná efektivita procesu recyklácie na účely článku 12 ods. 4 smernice 2006/66/ES [v hm. %];

mvýstup.

=

hmotnosť výstupných frakcií zahrnutých do recyklácie za kalendárny rok,

mvstup.

=

hmotnosť vstupných frakcií vstupujúcich do procesu recyklácie batérií za kalendárny rok.

2.

Recyklačná efektivita procesu recyklácie sa vypočíta samostatne pre tieto typy použitých batérií:

olovené batérie a akumulátory,

niklovo-kadmiové batérie a akumulátory a

iné batérie a akumulátory.

3.

Recyklačná efektivita sa vypočíta na základe celkového chemického zloženia (na úrovni chemických prvkov a zlúčenín) vstupných a výstupných frakcií. Z hľadiska vstupnej frakcie platí toto:

Subjekty zaoberajúce sa recykláciou určia podiel jednotlivých typov použitých batérií alebo akumulátorov, ktoré sa nachádzajú vo vstupnej frakcii, vykonaním triediacej analýzy frakcie (na priebežne odoberaných alebo reprezentatívnych vzorkách).

Chemické zloženie každého typu použitej batérie a akumulátora zastúpeného vo vstupnej frakcii sa určí na základe chemického zloženia nových batérií a akumulátorov pri uvedení na trh, alebo na základe dostupných údajov od subjektov zaoberajúcich sa recykláciou, alebo na základe informácií poskytnutých výrobcami batérií.

Subjekty zaoberajúce sa recykláciou určia celkové chemické zloženie vstupnej frakcie analýzou chemického zloženia typov batérií a akumulátorov, ktoré sa nachádzajú vo vstupnej frakcii.

4.

Emisie do ovzdušia sa nezapočítavajú do recyklačnej efektivity.

5.

Hmotnosť výstupných frakcií zahrnutých do recyklácie je hmotnosť sušiny chemických prvkov alebo zlúčenín obsiahnutých vo frakciách vzniknutých recykláciou použitých batérií a akumulátorov za kalendárny rok [v tonách]. Tieto chemické prvky môžu byť, okrem iných, započítané vo výstupných frakciách:

Uhlík, ktorý sa v skutočnosti používa ako redukčné činidlo, alebo ktorý je súčasťou výstupnej frakcie procesu recyklácie, ak pochádza zo vstupujúcich použitých batérií a akumulátorov, za predpokladu, že je certifikovaný nezávislým vedeckým orgánom a informácie sa sprístupnia verejnosti. Uhlík, ktorý sa používa na spätné získavanie energie, sa nezapočítava do recyklačnej efektivity.

Kyslík, ktorý sa používa ako oxidačné činidlo, ak pochádza zo vstupujúcich použitých batérií a akumulátorov a ak je súčasťou výstupnej frakcie procesu recyklácie. Kyslík pochádzajúci z atmosféry sa nezapočítava do recyklačnej efektivity.

Materiál batérií a akumulátorov obsiahnutý v troske vhodnej a používanej na účely recyklácie v zmysle znenia článku 3 ods. 8 smernice 2006/66/ES okrem úkonov výstavby alebo zásypu skládky za predpokladu, že je to v súlade s vnútroštátnymi požiadavkami.

6.

Hmotnosť vstupných frakcií vstupujúcich do procesu recyklácie batérií je hmotnosť sušiny zhromaždených použitých batérií vstupujúcich do procesu recyklácie za kalendárny rok [v tonách] vrátane:

kvapalín a kyselín,

hmotnosti vonkajšieho plášťa použitých batérií a akumulátorov

s výnimkou:

hmotnosti vonkajších obalov súprav batérií.


PRÍLOHA II

Metóda výpočtu miery recyklovaného oloveného obsahu

1.

Miera recyklovaného oloveného obsahu sa vypočíta takto:

Formula, [mass %]

kde:

RPb

=

vypočítaná miera recyklovaného olova (Pb) z procesu recyklácie na účely článku 12 ods. 4 smernice 2006/66/ES [v hm. %];

mPb výstup.

=

hmotnosť Pb vo výstupných frakciách zahrnutých do recyklácie je podiel Pb obsiahnutý v týchto frakciách, ktorý vzniká pri recyklácii olovených batérií a akumulátorov za kalendárny rok [v tonách];

mPb vstup.

=

hmotnosť Pb vo vstupnej frakcii vstupujúcej do procesu recyklácie batérií je vymedzená ako ročný priemerný obsah Pb v použitých olovených batériách a akumulátoroch vynásobený vstupnou hmotnosťou olovených batérií a akumulátorov za kalendárny rok [v tonách].

2.

Vo výstupnej frakcii, olovo (Pb) obsiahnuté v troske na konci procesu recyklácie sa nezapočítava do miery recyklovaného obsahu olova.


PRÍLOHA III

Metóda výpočtu miery recyklovaného kadmiového obsahu

1.

Miera recyklovaného kadmiového obsahu sa vypočíta takto:

Formula, [v hm. %]

kde:

RCd

=

vypočítaná miera recyklovaného kadmia (Cd) z procesu recyklácie na účely článku 12 ods. 4 smernice 2006/66/ES [v hm. %];

mCd výstup.

=

hmotnosť Cd vo výstupných frakciách zahrnutých do recyklácie je podiel Cd obsiahnutý v týchto frakciách, ktorý vzniká pri recyklácii niklovo-kadmiových batérií a akumulátorov za kalendárny rok [v tonách];

mCd vstup.

=

hmotnosť Cd vo vstupnej frakcii vstupujúcej do procesu recyklácie batérií je vymedzená ako ročný priemerný obsah Cd v použitých niklovo-kadmiových batériách a akumulátoroch vynásobený vstupnou hmotnosťou niklovo-kadmiových batérií a akumulátorov za kalendárny rok [v tonách].

2.

Vo výstupnej frakcii, kadmium (Cd) obsiahnuté v troske na konci procesu recyklácie sa nezapočítava do miery recyklovaného obsahu kadmia.


PRÍLOHA IV

Oznamovanie recyklačnej efektivity pre olovené batérie a akumulátory

1.

Pre olovené batérie a akumulátory vstupujúce do procesu recyklácie sa oznamujú tieto informácie:

Recyklačná efektivita procesu recyklácie batérií (olovené batérie)

Kalendárny rok

 

 

Zariadenie (1)

Názov

 

Ulica

 

Mesto

 

Krajina

 

Kontaktná osoba

 

E-mail:

 

Tel.

 

Opis celého procesu recyklácie batérií (2):


Vstup do celého procesu recyklácie batérií (3)

Opis použitých batérií a akumulátorov

Katalógové číslo odpadu

(nepovinné)

Hmotnosť (4)

Celkové zloženie vstupu

mvstup.

t/a

Chemický prvok alebo zlúčenina

hm. %

[t/a]

 

 

 

 

 

 

Chemické prvky alebo zlúčeniny, ktoré nie sú súčasťou vstupných frakcií

 

 

 

 

Nečistoty (8)

 

 

Vonkajší obal súpravy batérií

 

Voda (H2O)

 

Iné

 

Chemické prvky alebo zlúčeniny, ktoré sú súčasťou vstupných frakcií

Olovo (Pb)

 

 

Kyselina sírová (H2SO4)

 

 

Odpad z plastov

 

 

Iné

 

 

 

 

 

 

 

 

mvstup., spolu  (5)

 

 

 

 

mvýstup., Pb  (5)

 

mvýstup., spolu  (5)

 

 

Recyklačná efektivita (RE) (6):

mvýstup./mvstup.

 

hm. %

Stupeň recyklovaného Pb (RPb) (7):

mPb výstup./mPb vstup.

 

hm. %

2.

Pre jednotlivé kroky procesu recyklácie olovených batérií a akumulátorov sa oznamujú tieto informácie:

Krok procesu

1

Kalendárny rok

 

 

Zariadenie (9)

Názov

 

Ulica

 

Mesto

 

Krajina

 

Kontaktná osoba

 

E-mail:

 

Tel.

 

Opis individuálneho kroku procesu:


Vstup (použité batérie alebo frakcie použitých batérií) (10)

Opis vstupu

Katalógové číslo odpadu

(nepovinné)

Hmotnosť

 

t/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstup

1.   Medzičlánkové frakcie  (11)

Opis frakcie

Katalógové číslo odpadu

(nepovinné)

Hmotnosť (12)

Ďalšie spracovanie

Príjemca (13)

Ďalší krok procesu

t/a

Názov

 

 

 

 

 

 

1_1

 

 

 

 

 

1_2

 

 

 

 

 

1_3

 

 

 

 

 

1_4

 

 

 

 

 

1_5

 

 

 

 

 

1_6

 

 

 

 

 

1_7

 

 

 

 

 

1_8

 

 

 

 

 

1_9

 

 

 

 

 

1_10

2.   Konečné výstupné frakcie zahrnuté do recyklácie  (14)

Chemický prvok alebo zlúčenina (15)

Frakcia (neodpadová) obsahujúca chemický prvok alebo zlúčeninu

Koncentrácia chemického prvku alebo zlúčeniny vo frakcii

Hmotnosť chemického prvku alebo zlúčeniny, ktorá pochádza zo vstupujúcich batérií

Osud frakcie

hm. %

t/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mvýstup., Pb

 

 

mvýstup., spolu

 


(1)  Zariadenia spracúvajúce použité batérie a akumulátory po zbere, prípadne triedení a príprave na recykláciu.

(2)  Opis celého procesu recyklácie batérií, bez ohľadu na to, či ho vykonáva jeden alebo viac zariadení (vrátane opisu jednotlivých krokov recyklácie a súvisiacich výstupných frakcií).

(3)  Opis použitých batérií a akumulátorov prijatých po zbere, prípadne triedení a príprave na recykláciu.

(4)  Mokrá hmotnosť použitých batérií a akumulátorov prijatých po zbere, prípadne triedení a príprave na recykláciu (hmotnosť oddelených nečistôt a vonkajšieho obalu súprav batérií a tiež obsah vody vymedzený z hľadiska „celkového zloženia“ sa odpočíta na účely výpočtu recyklačnej efektivity).

(5)  Údaje prenesené z odseku 2 prílohy IV.

(6)  Vypočítané podľa vzorca pre RE na základe údajov oznámených v súlade s odsekom 2 prílohy IV.

(7)  Vypočítané podľa vzorca pre RPb na základe údajov oznámených v súlade s odsekom 2 prílohy IV.

(8)  Medzi nečistoty patria napríklad odpad z plastov, ebonitové úlomky, položky zo železa a kusy železa, vlákna z elektronického odpadu, roztavený hliník.

(9)  Zariadenie vykonávajúce individuálny krok procesu.

(10)  Pre 1. krok = rovnaké ako vstup do celého procesu recyklácie batérií.

Pre ďalšie kroky = medzičlánkové frakcie z predchádzajúceho kroku procesu.

(11)  Medzičlánkové frakcie = frakcie určené pre ďalší(-ie) krok(-y) procesu recyklácie.

(12)  Vyplývajúca zo vstupujúcich batérií (sušina).

(13)  Zariadenie, ktorému je medzičlánková frakcia odovzdaná, alebo – ak sa ďalší krok procesu vykonáva interne – rovnaké ako 1.

(14)  Konečné výstupné frakcie zahrnuté v recyklácii = ktoré prestali byť odpadom a ktoré sa použijú na svoj pôvodný účel alebo na iné účely bez podstúpenia ďalšieho spracovania, okrem spätného získavania energie; pozri tiež príklady v odseku 5 prílohy I.

(15)  Chemické prvky a zlúčeniny, ak boli súčasťou vstupujúcich batérií (použité batérie). Pozri osobitné ustanovenia a príklady v odseku 5 prílohy I. Pre olovo (Pb) v troske pozri ustanovenie odseku 2 prílohy II. Olovo sa musí zadať ako „Pb“.


PRÍLOHA V

Oznamovanie recyklačnej efektivity pre niklovo-kadmiové batérie a akumulátory

1.

Pre niklovo-kadmiové batérie a akumulátory vstupujúce do procesu recyklácie sa oznamujú tieto informácie:

Recyklačná efektivita procesu recyklácie batérií (niklovo-kadmiové batérie)

Kalendárny rok

 

 

Zariadenie (1)

Názov

 

Ulica

 

Mesto

 

Krajina

 

Kontaktná osoba

 

E-mail:

 

Tel.

 

Opis celého procesu recyklácie batérií (2):


Vstup do celého procesu recyklácie batérií (3)

Opis použitých batérií a akumulátorov

Katalógové číslo odpadu

(nepovinné)

Hmotnosť (4)

Celkové zloženie vstupu

mvstup.

t/a

Chemický prvok alebo zlúčenina

hm. %

[t/a]

 

 

 

 

 

 

Chemické prvky alebo zlúčeniny, ktoré nie sú súčasťou vstupných frakcií

 

 

 

 

Nečistoty (8)

 

 

Vonkajší obal súpravy batérií

 

Voda (H2O)

 

Iné

 

Chemické prvky alebo zlúčeniny, ktoré sú súčasťou vstupných frakcií

Kadmium (Cd)

 

 

Nikel (Ni)

 

 

Železo (Fe)

 

 

Odpady z plastov

 

 

Elektrolyt

 

 

 

 

 

mvstup., spolu  (5)

 

 

 

 

mvýstup., Cd  (5)

 

mvýstup., spolu  (5)

 

 

Recyklačná efektivita (RE) (6):

mvýstup./mvstup.

 

hm. %

Stupeň recyklovaného Cd (RCd) (7):

mCd výstup./mCd vstup.

 

hm. %

2.

Pre jednotlivé kroky procesu recyklácie niklovo-kadmiových batérií a akumulátorov sa oznamujú tieto informácie:

Krok procesu

1

Kalendárny rok

 

 

Zariadenie (9)

Názov

 

Ulica

 

Mesto

 

Krajina

 

Kontaktná osoba

 

E-mail:

 

Tel.

 

Opis individuálneho kroku procesu:


Vstup (použité batérie alebo frakcie použitých batérií) (10)

Opis vstupu

Katalógové číslo odpadu

(nepovinné)

Hmotnosť

 

t/a

 

 

 

Výstup

1.   Medzičlánkové frakcie  (11)

Opis frakcie

Katalógové číslo odpadu

(nepovinné)

Hmotnosť (12)

Ďalšie spracovanie

Príjemca (13)

Ďalší krok procesu

t/a

Názov

 

 

 

 

 

 

1_1

 

 

 

 

 

1_2

 

 

 

 

 

1_3

 

 

 

 

 

1_4

 

 

 

 

 

1_5

 

 

 

 

 

1_6

 

 

 

 

 

1_7

 

 

 

 

 

1_8

 

 

 

 

 

1_9

 

 

 

 

 

1_10

2.   Konečné výstupné frakcie zahrnuté do recyklácie  (14)

Chemický prvok alebo zlúčenina (15)

Frakcia (neodpadová) obsahujúca chemický prvok alebo zlúčeninu

Koncentrácia chemického prvku alebo zlúčeniny vo frakcii

Hmotnosť chemického prvku alebo zlúčeniny, ktorá pochádza zo vstupujúcich batérií

Osud frakcie

Hmotnosť v %

t/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mvýstup., Cd

 

 

mvýstup., spolu

 


(1)  Zariadenia opätovne spracovávajúce použité batérie a akumulátory po zbere a prípadne triedení.

(2)  Opis celého procesu recyklácie batérií, bez ohľadu na to, či ho vykonáva jeden alebo viac zariadení (vrátane opisu jednotlivých krokov recyklácie a súvisiacich výstupných frakcií).

(3)  Opis použitých batérií a akumulátorov prijatých po zbere a prípadne triedení a príprave na recykláciu.

(4)  Mokrá hmotnosť použitých batérií a akumulátorov prijatých po zbere a prípadne triedení (hmotnosť oddelených nečistôt a vonkajšieho obalu súprav batérií a tiež obsah vody vymedzený z hľadiska „celkového zloženia“ sa odpočíta na účely výpočtu recyklačnej efektivity).

(5)  Údaje prenesené z odseku 2 prílohy V.

(6)  Vypočítané podľa vzorca pre RE na základe údajov oznámených v súlade s odsekom 2 prílohy V.

(7)  Vypočítané podľa vzorca pre RCd na základe údajov oznámených v súlade s odsekom 2 prílohy V.

(8)  Medzi nečistoty patria napríklad odpady z plastov, ebonitové úlomky, položky zo železa a kusy železa, vlákna z elektronického odpadu, roztavený hliník.

(9)  Zariadenie vykonávajúce individuálny krok procesu.

(10)  Pre 1. krok = rovnaké ako vstup do celého procesu recyklácie batérií.

Pre ďalšie kroky = medzičlánkové frakcie z predchádzajúceho kroku procesu.

(11)  Medzičlánkové frakcie = frakcie určené pre ďalší(-ie) krok(-y) procesu recyklácie.

(12)  Vyplývajúca zo vstupujúcich batérií (sušina).

(13)  Zariadenie, ktorému je medzičlánková frakcia odovzdaná, alebo – ak sa ďalší krok procesu vykonáva interne – rovnaké ako a).

(14)  Konečné výstupné frakcie zahrnuté v recyklácii = ktoré sa použijú na svoj pôvodný účel alebo na iné účely bez podstúpenia ďalšieho spracovania, pozri tiež príklady v odseku 5 prílohy I.

(15)  Chemické prvky a zlúčeniny, ak boli súčasťou vstupujúcich batérií (použité batérie). Pozri osobitné ustanovenia a príklady v odseku 5 prílohy I. Pre kadmium (Cd) v troske pozri ustanovenia odseku 2 prílohy III. Kadmium sa musí zadať ako „Cd“.


PRÍLOHA VI

Oznamovanie recyklačnej efektivity pre iné batérie a akumulátory

1.

Pre iné batérie a akumulátory vstupujúce do procesu recyklácie sa oznamujú tieto informácie:

Recyklačná efektivita procesu recyklácie batérií (iné batérie)

Kalendárny rok

 

 

Zariadenie (1)

Názov

 

Ulica

 

Mesto

 

Krajina

 

Kontaktná osoba

 

E-mail:

 

Tel.

 

Opis celého procesu recyklácie batérií (2):


Vstup do celého procesu recyklácie batérií (3)

Opis použitých batérií a akumulátorov

Katalógové číslo odpadu

(nepovinné)

Hmotnosť (4)

Celkové zloženie vstupu

mvstup.

t/a

Chemický prvok alebo zlúčenina

hm. %

[t/a]

 

 

 

 

 

 

Chemické prvky alebo zlúčeniny, ktoré nie sú súčasťou vstupných frakcií

 

 

 

 

Nečistoty (7)

 

 

Vonkajší obal súpravy batérií

 

Voda (H2O)

 

Iné

 

Chemické prvky alebo zlúčeniny, ktoré sú súčasťou vstupných frakcií

Kovy (napr. Fe, Mn, Zn, Ni, Co, Li, Ag, Cu, Al)

 

 

Ortuť (Hg)

 

 

Uhlík

 

 

Odpady z plastov

 

 

Elektrolyt

 

 

 

 

 

mvstup., spolu  (5)

 

 

 

 

mvýstup., spolu  (5)

 

 

Recyklačná efektivita (RE) (6):

mvýstup./mvstup.

 

hm. %

2.

Pre jednotlivé kroky procesu recyklácie iných batérií a akumulátorov sa oznamujú tieto informácie:

Krok procesu

1

Kalendárny rok

 

 

Zariadenie (8)

Názov

 

Ulica

 

Mesto

 

Krajina

 

Kontaktná osoba

 

E-mail:

 

Tel.

 

Opis individuálneho kroku procesu:


Vstup (použité batérie alebo frakcie použitých batérií) (9)

Opis vstupu

Katalógové číslo odpadu

(nepovinné)

Hmotnosť

 

t/a

 

 

 

Výstup

1.   Medzičlánkové frakcie  (10)

Opis frakcie

Katalógové číslo odpadu

(nepovinné)

Hmotnosť (11)

Ďalšie spracovanie

Príjemca (12)

Ďalší krok procesu

t/a

Názov

 

 

 

 

 

 

1_1

 

 

 

 

 

1_2

 

 

 

 

 

1_3

 

 

 

 

 

1_4

 

 

 

 

 

1_5

 

 

 

 

 

1_6

 

 

 

 

 

1_7

 

 

 

 

 

1_8

 

 

 

 

 

1_9

 

 

 

 

 

1_10

2.   Konečné výstupné frakcie zahrnuté do recyklácie  (13)

Chemický prvok alebo zlúčenina (14)

Frakcia (neodpadová) obsahujúca chemický prvok alebo zlúčeninu

Koncentrácia chemického prvku alebo zlúčeniny vo frakcii

Hmotnosť chemického prvku alebo zlúčeniny, ktorá pochádza zo vstupujúcich batérií

Osud frakcie

Hmotnosť v %

t/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mvýstup., spolu

 

 


(1)  Zariadenia spracovávajúce použité batérie a akumulátory po zbere, prípadne triedení a príprave na recykláciu.

(2)  Opis celého procesu recyklácie batérií, bez ohľadu na to, či ho vykonáva jeden alebo viac zariadení (vrátane opisu jednotlivých krokov recyklácie a súvisiacich výstupných frakcií).

(3)  Opis použitých batérií a akumulátorov prijatých po zbere, prípadne triedení a príprave na recykláciu.

(4)  Mokrá hmotnosť použitých batérií a akumulátorov prijatých po zbere, prípadne triedení a príprave na recykláciu (hmotnosť oddelených nečistôt a vonkajšieho obalu súprav batérií a tiež obsah vody vymedzený z hľadiska „celkového zloženia“ sa odpočíta na účely výpočtu recyklačnej efektivity).

(5)  Údaje prenesené z odseku 2 prílohy VI.

(6)  Vypočítané podľa vzorca pre RE na základe údajov oznámených v súlade s odsekom 2 prílohy VI.

(7)  Medzi nečistoty patria napríklad odpady z plastov, ebonitové úlomky, položky zo železa a kusy železa, vlákna z elektronického odpadu, roztavený hliník.

(8)  Zariadenie vykonávajúce individuálny krok procesu.

(9)  Pre 1. krok = rovnaké ako vstup do celého procesu recyklácie batérií.

Pre ďalšie kroky = medzičlánkové frakcie z predchádzajúceho kroku procesu.

(10)  Medzičlánkové frakcie = frakcie určené pre ďalší(-ie) krok(-y) procesu recyklácie.

(11)  Vyplývajúca zo vstupujúcich batérií (sušina).

(12)  Zariadenie, ktorému je medzičlánková frakcia odovzdaná, alebo – ak sa ďalší krok procesu vykonáva interne – rovnaké ako 1.

(13)  Konečné výstupné frakcie zahrnuté v recyklácii = ktoré sa použijú na svoj pôvodný účel alebo na iné účely bez podstúpenia ďalšieho spracovania, pozri tiež príklady v odseku 5 prílohy I.

(14)  Chemické prvky a zlúčeniny, ak boli súčasťou vstupujúcich batérií (použité batérie). Pozri osobitné ustanovenia a príklady v odseku 5 prílohy I.