16.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 415/2012

z 15. mája 2012,

ktorým sa stosedemdesiaty prvýkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným so sieťou al-Káida

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným so sieťou al-Káida (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm. a) a článok 7a ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

V dňoch 7. a 9. mája 2012 Sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN rozhodol o vymazaní dvoch fyzických osôb zo zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov, po zvážení žiadostí o odstránenie svojho mena zo zoznamu, ktoré predložili tieto osoby, a súhrnných správ ombudsmana ustanoveného podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1904(2009).

(3)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. mája 2012

Za Komisiu v mene predsedu

riaditeľ útvaru pre nástroje zahraničnej politiky


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

(1)

Pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa vypúšťajú tieto záznamy:

„Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji). Adresa: Via Varzi 14/A - Busto Arsizio, Varese, Taliansko. Dátum narodenia: 22.7.1967. Miesto narodenia: Menzel Bouzelfa, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L029899 (tuniský cestovný pas vydaný 14.8.1995, jeho platnosť sa skončila 13.8.2000). Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: i) DDR KML 67L22 Z352Q, ii) DRR KLB 67L22 Z352S, b) v decembri 2009 sa zdržoval v Taliansku. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 23.6.2004.“

(2)

„Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer [alias a) Abu Al-Banaan, b) Ibrahim Bouisir, c) Ibrahim Buisir, d) Ibrahim Abdul Salem Mohamed Buisir, e) Ibrahim Buwisir, f) Ibrhm Buwisir]. Adresa: 20 Hillview Grove, Ballinteer, Dublin 16, Írsko. Dátum narodenia: 1.9.1962. Miesto narodenia: Benghazi, Líbya. Štátna príslušnosť: a) Líbya, b) Írsko. Národné identifikačné číslo: 6977094P (írske národné identifikačné číslo). Číslo cestovného pasu: L038300 (írsky cestovný pas vydaný 4. septembra 2002 v Dubline v Írsku, zrušený 14. mája 2009). Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 4.2.2009.“