24.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 86/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 236/2012

zo 14. marca 2012

o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT a RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Keď v septembri 2008 vrcholila finančná kríza, príslušné orgány v niekoľkých členských štátoch a orgány dohľadu v tretích krajinách, ako sú napríklad Spojené štáty americké a Japonsko, prijali výnimočné opatrenia s cieľom obmedziť alebo zakázať predaj niektorých alebo všetkých cenných papierov nakrátko. Obávali sa totiž, že v časoch výraznej finančnej nestability by predaj nakrátko mohol zhoršiť špirálu poklesu cien akcií, najmä finančných inštitúcií, do takej miery, že by mohlo dôjsť k definitívnemu ohrozeniu ich životaschopnosti a k vzniku systémových rizík. Keďže Únia nemá osobitný spoločný regulačný rámec na obchodovanie nakrátko, opatrenia, ktoré prijali jednotlivé členské štáty, sa líšili.

(2)

Na zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu a zlepšenie podmienok jeho fungovania, najmä pokiaľ ide o finančné trhy, a na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov a investorov je preto vhodné stanoviť spoločný regulačný rámec, pokiaľ ide o požiadavky a právomoci týkajúce sa predaja nakrátko a swapov na úverové zlyhanie, a zabezpečiť lepšiu koordináciu a konzistentnosť medzi členskými štátmi v prípade, keď je za výnimočných okolností potrebné prijať opatrenia. Je nevyhnutné harmonizovať pravidlá predaja nakrátko a určité aspekty swapov na úverové zlyhanie, predchádzať vzniku prekážok riadneho fungovania vnútorného trhu, pretože inak je pravdepodobné, že členské štáty budú naďalej prijímať rozdielne opatrenia.

(3)

Je vhodné a nevyhnutné, aby tieto pravidlá mali legislatívnu formu nariadenia s cieľom zabezpečiť, aby sa ustanovenia, ktorými sa súkromným stranám priamo ukladajú povinnosti oznamovať a zverejňovať čisté krátke pozície týkajúce sa určitých nástrojov a informácie týkajúce sa nekrytého predaja nakrátko, jednotne uplatňovali v celej Únii. Nariadenie je potrebné aj na delegovanie právomocí Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) (ESMA) zriadenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (4) na koordináciu opatrení prijatých príslušnými orgánmi alebo opatrení prijatých samotným orgánom.

(4)

Rozsah tohto nariadenia by mal byť podľa možnosti čo najširší, aby zabezpečil preventívny regulačný rámec, ktorý by sa využíval za výnimočných okolností. Tento rámec by sa mal týkať všetkých finančných nástrojov, ale mal by ustanovovať primeranú reakciu na riziká, ktoré môže predaj jednotlivých nástrojov nakrátko predstavovať. Preto by príslušné orgány a orgán ESMA mali byť oprávnené prijímať opatrenia týkajúce sa všetkých druhov finančných nástrojov len v prípade výnimočných okolností na rozdiel od trvalých opatrení, ktoré sa uplatňujú len na určité druhy nástrojov, kde existujú jasne identifikované riziká, ktoré je potrebné riešiť.

(5)

Na vyriešenie súčasnej roztrieštenej situácie, keď niektoré členské štáty prijali odlišné opatrenia, a na obmedzenie možnosti, aby príslušné orgány prijímali odlišné opatrenia, je dôležité zaoberať sa potenciálnymi rizikami vyplývajúcimi z predaja nakrátko a zo swapov na úverové zlyhanie harmonizovaným spôsobom. Požiadavky, ktoré sa majú uložiť, by mali riešiť identifikované riziká bez toho, aby sa neprimerane obmedzovali výhody, ktoré so sebou predaj nakrátko prináša, pokiaľ ide o kvalitu a efektívnosť trhov. Hoci v určitých situáciách by predaj nakrátko mohol mať nepriaznivé účinky, v štandardných trhových podmienkach zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečovaní riadneho fungovania finančných trhov, a to najmä v kontexte likvidity trhu a efektívnej tvorby cien.

(6)

Odkazy na fyzické a právnické osoby v tomto nariadení by sa mali vzťahovať aj na registrované podnikateľské združenia bez právnej subjektivity.

(7)

Zvýšená transparentnosť týkajúca sa významných čistých krátkych pozícií konkrétnych finančných nástrojov by mohla byť prínosom tak pre regulačné orgány, ako aj pre účastníkov trhu. V prípade akcií prijatých na obchodovanie na obchodnom mieste v Únii by sa mal zaviesť dvojstupňový model, ktorý by zabezpečil väčšiu transparentnosť významných čistých krátkych pozícií v akciách na príslušnej úrovni. V prípade nižšej prahovej hodnoty na oznamovanie by sa pozícia mala oznamovať súkromne príslušným regulačným orgánom s cieľom umožniť im monitorovanie a v prípade potreby preskúmanie predaja nakrátko, ktorý by mohol spôsobiť vznik systémových rizík, ktorý by sa mohol zneužiť alebo ktorý by mohol spôsobiť chaos na trhoch. V prípade vyššej prahovej hodnoty na oznamovanie by sa pozície mali zverejňovať verejne na trhu s cieľom poskytnúť užitočné informácie ostatným účastníkom trhu o významných individuálnych krátkych pozíciách v akciách.

(8)

Mala by sa zaviesť požiadavka na oznamovanie významných čistých krátkych pozícií týkajúcich sa štátnych dlhových nástrojov v Únii regulačným orgánom, keďže takéto oznamovanie by poskytlo dôležité informácie, ktoré pomôžu regulačným orgánom pri monitorovaní, či také pozície naozaj spôsobujú systémové riziká alebo sa využívajú na účely zneužívania. Takáto požiadavka by sa mala týkať len súkromného oznamovania regulačným orgánom, pretože zverejnenie informácií o takýchto nástrojoch na trhu by mohlo mať nepriaznivý vplyv na trhy so štátnymi dlhovými nástrojmi, kde sa situácia s likviditou už aj tak zhoršila.

(9)

Oznamovacie požiadavky súvisiace so štátnymi dlhovými nástrojmi by sa mali vzťahovať na dlhové nástroje vydané členským štátom a Úniou vrátane Európskej investičnej banky, ministerstva členského štátu, agentúry, účelovo vytvoreného subjektu alebo medzinárodnej finančnej inštitúcie zriadenej dvoma alebo viacerými členskými štátmi, ktoré vydávajú dlhové nástroje v mene členského štátu alebo v mene niekoľkých členských štátov, ako je napríklad európsky nástroj finančnej stability alebo prípadný európsky stabilizačný mechanizmus. V prípade federatívneho členského štátu by sa oznamovacie požiadavky mali tiež vzťahovať na dlhové nástroje vydané členom federácie. Nemali by sa však vzťahovať na iné regionálne alebo miestne orgány alebo kváziverejné orgány v členskom štáte, ktoré vydávajú dlhové nástroje. Účelom dlhových nástrojov, ktoré vydáva Únia, je poskytnúť členským štátom pomoc na platobnú bilanciu alebo podporu na účely finančnej stability alebo poskytnúť makrofinančnú pomoc tretím krajinám.

(10)

Na zabezpečenie komplexnej a účinnej transparentnosti je dôležité, aby oznamovacie požiadavky zahŕňali nielen krátke pozície vytvorené obchodovaním s akciami alebo štátnymi dlhovými nástrojmi na obchodných miestach, ale aj krátke pozície vytvorené obchodovaním mimo obchodných miest a čisté krátke pozície vytvorené použitím derivátov, ako sú opcie, futures, indexové nástroje, dohody o obchodoch na rozdiel a stávky na rozpätie týkajúce sa akcií alebo štátnych dlhových nástrojov.

(11)

Na to, aby bol režim transparentnosti pre regulačné orgány a trhy užitočný, mal by poskytovať úplné a presné informácie o pozíciách fyzickej alebo právnickej osoby. Konkrétne informácie poskytnuté regulačnému orgánu alebo trhu by mali brať do úvahy tak krátke, ako aj dlhé pozície, aby poskytovali cenné informácie o čistej krátkej pozícii fyzickej alebo právnickej osoby, pokiaľ ide o akcie, štátne dlhové nástroje a swapy na úverové zlyhanie.

(12)

Pri výpočte krátkych alebo dlhých pozícií by sa mala brať do úvahy každá forma ekonomického podielu, ktorý fyzická alebo právnická osoba má v súvislosti s emitovaným základným imaním spoločnosti alebo emitovanými štátnymi dlhovými nástrojmi členského štátu alebo Únie. Najmä by sa mal brať do úvahy takýto ekonomický podiel získaný priamo alebo nepriamo prostredníctvom používania derivátov, ako sú opcie, futures, dohody o obchodoch na rozdiel a stávky na rozpätie týkajúce sa akcií alebo štátnych dlhových nástrojov, ako aj indexy, koše cenných papierov a fondy obchodované na burze. V prípade pozícií týkajúcich sa štátnych dlhových nástrojov by sa mali brať do úvahy swapy na úverové zlyhanie týkajúce sa emitentov štátnych dlhových nástrojov.

(13)

Okrem režimu transparentnosti ustanoveného v tomto nariadení by Komisia v kontexte svojej revízie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (5) mala zvážiť, či by zahrnutie informácií o predajoch nakrátko do správ o transakciách, ktoré investičné spoločnosti podávajú príslušným orgánom, poskytlo príslušným orgánom užitočné dodatočné informácie, ktoré im umožnia monitorovať úrovne predaja nakrátko.

(14)

Nákup swapov na úverové zlyhanie bez dlhej pozície v podkladových štátnych dlhových nástrojoch alebo akýchkoľvek aktívach, portfóliu aktív, finančných záväzkoch alebo finančných zmluvách, ktorých hodnota závisí od hodnoty štátnych dlhových nástrojov, môže byť, ekonomicky povedané, rovnocenné s krátkou pozíciou v podkladovom dlhovom nástroji. Výpočet čistej krátkej pozície v súvislosti so štátnymi dlhovými nástrojmi by mal preto zahŕňať swapy na úverové zlyhanie v súvislosti s povinnosťou emitenta štátnych dlhových nástrojov. Pozícia v swapoch na úverové zlyhanie by sa mala zohľadniť tak na účely určenia, či fyzická alebo právnická osoba má významnú čistú krátku pozíciu v súvislosti so štátnymi dlhovými nástrojmi, ktorú je potrebné oznámiť príslušnému orgánu, ako aj na účely určenia významnej nekrytej pozície v swape na úverové zlyhanie týkajúcom sa emitenta štátnych dlhových nástrojov, ktorú je potrebné oznámiť príslušnému orgánu v prípade, že príslušný orgán zruší obmedzenia na nekryté transakcie so swapmi na úverové zlyhanie.

(15)

Na umožnenie nepretržitého monitorovania pozícií by režim transparentnosti mal zahŕňať aj oznamovanie alebo zverejňovanie prípadov, keď zmena čistej krátkej pozície má za následok zvýšenie alebo zníženie pozície nad alebo pod určitú hraničnú hodnotu.

(16)

Na to, aby bol režim transparentnosti účinný, je dôležité, aby sa uplatňoval bez ohľadu na to, kde má fyzická alebo právnická osoba sídlo, a to aj vtedy, ak má táto osoba sídlo v tretej krajine, ale má významnú čistú krátku pozíciu v spoločnosti, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste v Únii, alebo významnú čistú krátku pozíciu v štátnych dlhových nástrojoch emitovaných členským štátom alebo Úniou.

(17)

Pojem „predaj nakrátko“ by nemal zahŕňať dohodu o spätnom odkúpení medzi dvoma stranami, na základe ktorej jedna strana predáva druhej strane cenný papier za určenú cenu so záväzkom odkúpiť tento cenný papier k neskoršiemu dátumu za inú určenú cenu, ani derivátovú zmluvu, na základe ktorej sa majú cenné papiere predať za určenú cenu k istému dátumu v budúcnosti. Tento pojem by nemal zahŕňať ani prevod cenných papierov na základe dohody o požičaní cenných papierov.

(18)

Nekrytý predaj akcií a štátnych dlhových nástrojov nakrátko sa niekedy považuje za zvyšovanie potenciálneho rizika zlyhania pri vyrovnaní a volatility. Na obmedzenie týchto rizík je vhodné uložiť primerané obmedzenia na nekrytý predaj takýchto nástrojov nakrátko. Podrobné obmedzenia by mali brať do úvahy rozličné dojednania, ktoré sa v súčasnosti využívajú na krytý predaj nakrátko. Medzi ne patrí samostatná dohoda o spätnom odkúpení, na základe ktorej osoba predávajúca cenný papier včas spätne nakrátko odkúpi rovnocenný cenný papier, aby umožnila vyrovnanie transakcie spočívajúcej v predaji nakrátko, a dojednania o kolaterále v prípade, že príjemca kolaterálu môže použiť cenný papier na vyrovnanie transakcie spočívajúcej v predaji nakrátko. Ďalšie príklady zahŕňajú emisie práv (ponuky) spoločností súčasným akcionárom, spoločné požičiavanie a nástroje založené na dohode o spätnom odkúpení, ktoré poskytujú napríklad obchodné miesta, zúčtovacie systémy alebo centrálne banky.

(19)

Pokiaľ ide o nekrytý predaj akcií nakrátko, fyzická alebo právnická osoba musí mať dojednanie s treťou stranou, na základe ktorého táto tretia strana potvrdila, že akcie boli lokalizované a že môže akciu dať k dispozícii na účely vyrovnania k dátumu, keď sa má vyrovnanie uskutočniť. Je potrebné, aby sa takéto potvrdenie zakladalo na opatreniach, ktoré táto tretia strana podnikla a na základe ktorých môže fyzická alebo právnická osoba odôvodnene očakávať, že vyrovnanie sa môže uskutočniť načas. Zahŕňa to opatrenia ako vyčlenenie akcií na vypožičanie alebo kúpu treťou stranou, aby sa vyrovnanie mohlo uskutočniť načas. Pokiaľ ide o predaj nakrátko, ktorý má byť krytý kúpou akcií počas toho istého dňa, takéto opatrenia by mali zahŕňať potvrdenie tretej strany, že pri akcii predpokladá bezproblémové vypožičanie alebo nákup. Pri určovaní opatrení, ktoré sú potrebné na to, aby bolo možné odôvodnene očakávať, že vyrovnanie sa môže uskutočniť načas, by mal orgán ESMA zohľadniť likviditu akcií, najmä úroveň obratu a bezproblémovosť, s ktorou sa môže uskutočniť nákup, predaj a vypožičanie pri minimálnom vplyve na trh.

(20)

Pokiaľ ide o nekrytý predaj štátnych dlhových nástrojov nakrátko, skutočnosť, že predaj nakrátko bude krytý kúpou štátneho dlhového nástroja počas toho istého dňa, sa môže považovať za príklad odôvodneného predpokladu, že vyrovnanie sa môže uskutočniť načas.

(21)

Swapy na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje by mali vychádzať zo zásady poistiteľného záujmu, pričom by sa malo vziať do úvahy, že v súvislosti so štátnym emitentom môžu existovať iné záujmy, ako je vlastníctvo dlhopisov. Medzi takéto záujmy patrí napríklad zabezpečenie proti riziku zlyhania štátneho emitenta, ak má fyzická alebo právnická osoba dlhú pozíciu v štátnych dlhových nástrojoch tohto emitenta, alebo zabezpečenie proti riziku poklesu hodnoty štátnych dlhových nástrojov, ak má fyzická alebo právnická osoba v držbe aktíva alebo podlieha záväzkom, ktoré sa týkajú subjektov verejného alebo súkromného sektora v danom členskom štáte a ktorých hodnota závisí od hodnoty štátnych dlhových nástrojov. Takéto aktíva by mali zahŕňať finančné zmluvy, portfólio aktív alebo finančných záväzkov, ako aj transakcie s úrokovými alebo menovými swapmi, vo vzťahu ku ktorým sa swap na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje využíva ako nástroj na riadenie rizika protistrany na účel zabezpečenia expozície v súvislosti s finančnými alebo zahraničnoobchodnými zmluvami. Žiadna pozícia alebo portfólio pozícií, ktoré sa využívajú v súvislosti so zabezpečením expozície voči štátu, by sa nemali považovať za nekrytú pozíciu v swape na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje. To zahŕňa akékoľvek expozície voči ústrednej vláde, regionálnej a miestnej správe či subjektom verejného sektora alebo akúkoľvek expozíciu, za ktorú sa zaručil niektorý z uvedených subjektov. Okrem toho by sa mala zahrnúť aj expozícia voči subjektom súkromného sektora usadeným v členskom štáte. V tejto súvislosti by sa mali zohľadniť všetky expozície vrátane pôžičiek, kreditného rizika protistrany (vrátane potenciálnej expozície, ak sa na takúto expozíciu vyžaduje regulačný kapitál), pohľadávok a záruk. To tiež zahŕňa nepriame expozície voči ktorémukoľvek z uvedených subjektov vytvorené okrem iného prostredníctvom expozície voči indexom, fondom alebo účelovo vytvoreným subjektom.

(22)

Keďže vstup do swapu na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje bez podkladovej expozície voči riziku poklesu hodnoty štátneho dlhového nástroja by mohol mať nepriaznivý vplyv na stabilitu trhov so štátnymi dlhovými nástrojmi, fyzické alebo právnické osoby by mali mať zakázané vstupovať do takýchto nekrytých pozícií vo swapoch na úverové zlyhanie. Príslušný orgán by však mal mať pri prvom náznaku, že trh so štátnymi dlhovými nástrojmi nefunguje riadne, právomoc dočasne pozastaviť takéto obmedzenie. Príslušný orgán by mal takéto pozastavenie zakladať na objektívnych dôvodoch vyplývajúcich z analýzy ukazovateľov stanovených v tomto nariadení. Príslušné orgány by mali mať možnosť použiť aj ďalšie ukazovatele.

(23)

Je tiež vhodné zahrnúť požiadavky pre centrálne protistrany týkajúce sa postupov krycích nákupov a pokút za nevyrovnanie transakcií s akciami. Postupy týkajúce sa krycích nákupov a požiadavky týkajúce sa neskorého vyrovnania by mali stanovovať základné normy týkajúce sa disciplíny pri vyrovnávaní. Požiadavky na krycie nákupy a pokutovanie by mali byť dostatočne pružné, aby centrálnej protistrane, ktorá je zodpovedná za zaistenie existencie takýchto postupov, umožnili spoľahnúť sa na to, že iný účastník trhu operatívne vykoná krycí nákup alebo uloží pokutu. Pre riadne fungovanie finančných trhov je však nevyhnutné, aby sa širšie aspekty disciplíny pri vyrovnávaní riešili v horizontálnom legislatívnom návrhu.

(24)

Opatrenia týkajúce sa štátnych dlhových nástrojov a swapov na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje vrátane lepšej transparentnosti a obmedzenia týkajúce sa nekrytého predaja nakrátko by mali stanovovať požiadavky, ktoré sú primerané a zároveň predchádzajú nepriaznivému vplyvu na likviditu na trhoch so štátnymi dlhopismi a na trhoch spätného odkupovania štátnych dlhopisov.

(25)

Akcie sa čoraz častejšie prijímajú na obchodovanie na rozličných obchodných miestach v Únii a v tretích krajinách. Mnoho veľkých spoločností so sídlom v tretej krajine má akcie, ktoré sú prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste v Únii. Z dôvodov efektívnosti by bolo vhodné v prípade, keď je hlavné miesto obchodovania s daným nástrojom v tretej krajine, udeliť výnimku cenným papierom z určitých oznamovacích požiadaviek a požiadaviek na zverejňovanie.

(26)

Pri dodávaní likvidity na trhy v Únii zohrávajú rozhodujúcu úlohu činnosti tvorby trhu a tvorcovia trhu potrebujú zaujať krátke pozície, aby túto úlohu mohli plniť. Uloženie požiadaviek na tieto činnosti by mohlo vážne brániť schopnosti dodávať likviditu a mať významný nepriaznivý vplyv na efektívnosť trhov v Únii. Od tvorcov trhov by sa navyše neočakávalo, aby otvárali významné krátke pozície s výnimkou veľmi krátkych období. Je preto vhodné udeliť výnimku fyzickým alebo právnickým osobám podieľajúcim sa na týchto činnostiach z požiadaviek, ktoré by mohli zhoršiť ich schopnosť vykonávať túto funkciu, a preto mať nepriaznivý vplyv na trhy Únie. Aby sa takéto požiadavky vzťahovali aj na rovnocenné subjekty z tretích krajín, je potrebný postup na posúdenie rovnocennosti trhov tretích krajín. Táto výnimka by sa mala uplatňovať na rozličné typy činností súvisiacich s tvorbou trhu, avšak nie na obchodovanie na vlastný účet. Je tiež vhodné udeliť výnimku pre určité operácie na primárnych trhoch, ako sú operácie so štátnymi dlhovými nástrojmi a systémy stabilizácie, pretože sú to dôležité činnosti, ktoré pomáhajú efektívnemu fungovaniu trhov. Príslušným orgánom by sa malo oznamovať používanie výnimiek a mali by mať právomoci zakázať fyzickej alebo právnickej osobe, aby využívala výnimku, ak nespĺňa príslušné kritériá výnimky. Príslušné orgány by tiež mali mať možnosť požadovať informácie od fyzických alebo právnických osôb na účely monitorovania využívania výnimky týmito osobami.

(27)

V prípade nepriaznivého vývoja, ktorý predstavuje vážnu hrozbu pre finančnú stabilitu alebo dôveru na trhu v členskom štáte alebo v Únii, by príslušné orgány mali mať právomoci intervenovať a požadovať dodatočnú transparentnosť alebo ukladať dočasné obmedzenia na predaj nakrátko, na transakcie so swapmi na úverové zlyhanie alebo ostatné transakcie, aby sa zamedzilo nekontrolovateľnému poklesu ceny finančného nástroja. Tieto opatrenia by mohli byť nevyhnutné v dôsledku rôznych nepriaznivých udalostí alebo vývoja vrátane nielen finančných alebo ekonomických udalostí, ale napríklad aj prírodných katastrof alebo teroristických útokov. Okrem toho niektoré nepriaznivé udalosti alebo vývoj, ktoré si vyžadujú opatrenia, by mohli vzniknúť len v jednom členskom štáte a nemuseli by mať žiadne cezhraničné dôsledky. Tieto právomoci musia byť dostatočne flexibilné na to, aby príslušné orgány mohli zvládnuť celý rad rozličných výnimočných okolností. Pri vykonávaní takýchto opatrení by príslušné orgány mali náležite zohľadniť zásadu proporcionality.

(28)

Keďže toto nariadenie sa zaoberá len obmedzeniami predaja nakrátko a swapov na úverové zlyhanie s cieľom zamedziť nekontrolovateľnému poklesu ceny finančného nástroja, potreba iných druhov obmedzení, ako sú pozičné limity alebo obmedzenia týkajúce sa produktov, ktoré môžu mať za následok vážne obavy o ochranu investorov, by sa mala zvážiť skôr v súvislosti s revíziou smernice 2004/39/ES Komisiou.

(29)

Keďže príslušné orgány sú obvykle najlepším miestom na monitorovanie podmienok na trhu a na to, aby ako prvé reagovali na nepriaznivú udalosť alebo vývoj rozhodnutím, či vznikla vážna hrozba pre finančnú stabilitu alebo dôveru trhu a či je potrebné prijať opatrenia na riešenie takejto situácie, mali by sa, pokiaľ je to možné, harmonizovať príslušné právomoci a podmienky a postupy ich používania.

(30)

V prípade významného poklesu ceny finančného nástroja na obchodnom mieste by príslušný orgán mal mať aj možnosť dočasne obmedziť predaj finančného nástroja nakrátko na danom mieste v rámci vlastnej jurisdikcie alebo požiadať orgán ESMA o obmedzenie takéhoto predaja nakrátko v iných jurisdikciách, aby mohol v prípade potreby rýchlo intervenovať a počas krátkeho obdobia predchádzať nekontrolovateľnému poklesu ceny príslušného nástroja. Príslušný orgán by tiež mal byť povinný oznámiť takéto rozhodnutie orgánu ESMA, aby ESMA mohol bezodkladne informovať príslušné orgány ostatných členských štátov s obchodnými miestami, na ktorých sa obchoduje s tým istým nástrojom, koordinovať prijímanie opatrení týmito ostatnými členskými štátmi a v prípade potreby im pomáhať pri dosahovaní dohody alebo sám prijať rozhodnutie v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

(31)

Ak nepriaznivá udalosť alebo vývoj presahuje jeden členský štát alebo má ďalšie cezhraničné dôsledky, napríklad ak je finančný nástroj prijatý na obchodovanie na rôznych obchodných miestach vo viacerých členských štátoch, je nevyhnutné, aby medzi príslušnými orgánmi prebiehali dôkladné konzultácie a existovala úzka spolupráca. V takejto situácii by orgán ESMA mal vykonávať kľúčovú koordinačnú úlohu a mal by sa snažiť zabezpečiť konzistentnosť medzi príslušnými orgánmi. Zloženie orgánu ESMA, ktorého členmi sú zástupcovia príslušných orgánov, pomôže tomuto orgánu vykonávať túto úlohu. Okrem toho by príslušné orgány mali mať právomoc prijať opatrenia v prípade, že majú záujem zasiahnuť.

(32)

Okrem koordinácie opatrení príslušných orgánov by orgán ESMA mal zabezpečiť, aby príslušné orgány prijímali takéto opatrenia len vtedy, keď sú nevyhnutné a primerané. Orgán ESMA by mal mať možnosť vydávať stanoviská príslušným orgánom k využívaniu právomocí intervenovať.

(33)

Keďže príslušné orgány budú často najlepším miestom na monitorovanie a na rýchlu reakciu na nepriaznivú udalosť alebo vývoj, aj orgán ESMA by mal mať právomoc prijímať opatrenia, keď predaj nakrátko a ostatné súvisiace činnosti ohrozujú riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému v Únii alebo jeho časti a keď existujú cezhraničné dôsledky a príslušné orgány neprijali dostatočné opatrenia na zvládnutie tejto hrozby. Orgán ESMA by mal konzultovať, keď je to možné, s Európskym výborom pre systémové riziká (ESRB) zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (6) a s ostatnými dotknutými orgánmi, ak by takéto opatrenie mohlo mať vplyv aj mimo finančných trhov, čo by mohol byť prípad komoditných derivátov, ktoré sa používajú na zabezpečenie fyzických pozícií.

(34)

Právomoci ESMA podľa tohto nariadenia obmedzovať za výnimočných okolností predaj nakrátko a ostatné súvisiace činnosti sa navrhujú v súlade s článkom 9 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. Uvedenými právomocami by nemali byť dotknuté právomoci orgánu ESMA v núdzovej situácii podľa článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. Orgán ESMA by mal mať predovšetkým možnosť prijímať samostatné rozhodnutia vyžadujúce od príslušných orgánov, aby prijali opatrenia alebo samostatné rozhodnutia adresované účastníkom finančného trhu podľa článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

(35)

Odkazy v tomto nariadení na články 18 a 38 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 majú deklaratórnu povahu. Tieto články sa uplatňujú aj bez takýchto odkazov.

(36)

Právomoci príslušných orgánov intervenovať a orgánu ESMA obmedzovať predaje nakrátko, swapy na úverové zlyhanie a ostatné transakcie by mali mať iba dočasnú povahu a mali by sa uplatňovať len na také obdobie a v takom rozsahu, aké sú potrebné na zvládnutie konkrétnej hrozby.

(37)

Z dôvodu špecifických rizík, ktoré môžu vzniknúť z používania swapov na úverové zlyhanie, si takéto transakcie vyžadujú dôkladné monitorovanie príslušnými orgánmi. Príslušné orgány by mali mať vo výnimočných prípadoch najmä právomoc vyžadovať od fyzických a právnických osôb, ktoré uskutočňujú takéto transakcie, informácie o účele, na aký sa tieto transakcie uskutočňujú.

(38)

Orgán ESMA by mal mať právomoc prešetriť problémy alebo praktiky súvisiace s predajom nakrátko alebo použitím swapov na úverové zlyhanie, aby posúdil, či tento problém alebo praktiky predstavujú potenciálnu hrozbu pre finančnú stabilitu alebo dôveru na trhu. Po vykonaní takéhoto prešetrenia by orgán ESMA mal zverejniť správu, v ktorej uvedie svoje zistenia.

(39)

Keďže niektoré ustanovenia tohto nariadenia sa týkajú fyzických alebo právnických osôb a činností v tretích krajinách, je potrebné, aby príslušné orgány a orgány dohľadu v tretích krajinách v určitých situáciách spolupracovali. Príslušné orgány by preto mali uzatvoriť dojednania s orgánmi dohľadu v tretích krajinách. Orgán ESMA by mal koordinovať prípravu takýchto dojednaní o spolupráci a výmenu informácií prijatých od tretích krajín medzi regulačnými orgánmi.

(40)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a v Charte základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“), najmä právo na ochranu osobných údajov ustanovené v článku 16 ZFEÚ a v článku 8 charty. Z dôvodov stability na finančných trhoch a ochrany investora je potrebná transparentnosť týkajúca sa významných čistých krátkych pozícií vrátane zverejňovania nad určitou prahovou hodnotou, keď je to ustanovené v tomto nariadení. Táto transparentnosť umožní regulačným orgánom monitorovať používanie predaja nakrátko v súvislosti so stratégiami na zneužívanie trhu a dôsledky pre riadne fungovanie trhov. Okrem toho by táto transparentnosť mohla pomôcť znížiť informačnú asymetriu tým, že sa zabezpečí, aby všetci účastníci boli dostatočne informovaní o rozsahu, v akom predaj nakrátko ovplyvňuje ceny. Každá prípadná výmena alebo prenos informácií príslušnými orgánmi by sa mali uskutočňovať v súlade s pravidlami o prenose osobných údajov ustanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (7). Každá prípadná výmena alebo prenos informácií orgánom ESMA by sa mali uskutočňovať v súlade s pravidlami o prenose osobných údajov ustanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (8), ktoré by sa mali v plnom rozsahu uplatňovať na spracovanie osobných údajov na účely tohto nariadenia.

(41)

S ohľadom na zásady stanovené v oznámení Komisie o posilňovaní sankčných režimov v odvetví finančných služieb a v právnych predpisoch Únie prijatých v nadväznosti na toto oznámenie by členské štáty mali určiť pravidlá týkajúce sa sankcií a administratívnych opatrení, ktoré sa vzťahujú na porušenie ustanovení tohto nariadenia, a mali by zabezpečiť ich vykonávanie. Tieto sankcie a administratívne opatrenia by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce. Mali by sa zakladať na usmerneniach prijatých orgánom ESMA s cieľom presadzovať zbližovanie a konzistentnosť sankčných režimov v odvetví finančných služieb naprieč sektormi.

(42)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (9). Komisia by mala informovať Európsky parlament o pokroku v súvislosti s rozhodnutiami, ktorými sa určuje rovnocennosť právneho rámca a rámca dohľadu tretích krajín s požiadavkami tohto nariadenia.

(43)

Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ v súvislosti s podrobnosťami týkajúcimi sa výpočtu krátkych pozícií, ak má fyzická alebo právnická osoba nekrytú pozíciu v swape na úverové zlyhanie, prahov na oznamovanie alebo zverejňovanie a podrobnejšieho vymedzenia kritérií a faktorov na určenie toho, v ktorých prípadoch nepriaznivá udalosť alebo vývoj vytvárajú vážnu hrozbu pre finančnú stabilitu alebo dôveru na trhu v členskom štáte alebo v Únii. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočňovala primerané konzultácie vrátane konzultácií na úrovni expertov príslušných inštitúcií, orgánov a agentúr, ak je to potrebné. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(44)

Komisia by mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu hodnotiacu vhodnosť stanovených prahových hodnôt na oznamovanie a zverejňovanie informácií, fungovanie obmedzení a požiadaviek súvisiacich s transparentnosťou čistých krátkych pozícií a to, či sú vhodné akékoľvek ďalšie obmedzenia alebo podmienky na predaj nakrátko alebo swapy na úverové zlyhanie.

(45)

Keďže ciele tohto nariadenia nemožno dostatočne dosiahnuť na úrovni členských štátov – hoci sú príslušné orgány v lepšej pozícii, aby monitorovali vývoj na trhu, a lepšie poznajú vývoj na trhu, celkový vplyv problémov súvisiacich s predajom nakrátko a swapmi na úverové zlyhanie možno v plnom rozsahu vnímať len v kontexte Únie – a možno ich lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(46)

Keďže niektoré členské štáty už zaviedli obmedzenia na predaj nakrátko a keďže toto nariadenie ustanovuje, že skôr, ako sa bude môcť užitočne uplatňovať, mali vy sa prijať delegované akty a záväzné technické normy, je potrebné ustanoviť dostatočne dlhé prechodné obdobie. Keďže je potrebné pred 1. novembrom 2012 špecifikovať kľúčové nepodstatné prvky, čo účastníkom trhu uľahčí prispôsobenie sa tomuto nariadeniu a príslušným orgánom jeho presadzovanie, je tiež potrebné poskytnúť Komisii prostriedky na prijatie technických noriem a delegovaných aktov pred uvedeným dátumom,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na:

a)

finančné nástroje v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a), ktoré sú prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste v Únii, vrátane týchto istých nástrojov, keď sa s nimi obchoduje mimo obchodného miesta;

b)

derivátové nástroje uvedené v oddiele C bodoch 4 až 10 prílohy I k smernici 2004/39/ES, ktoré sa vzťahujú na finančný nástroj uvedený v písmene a) alebo na emitenta takéhoto finančného nástroja, vrátane týchto istých derivátových nástrojov, keď sa s nimi obchoduje mimo obchodného miesta;

c)

dlhové nástroje emitované členským štátom alebo Úniou a derivátové nástroje uvedené v oddiele C bodoch 4 až 10 prílohy I k smernici 2004/39/ES, ktoré sa vzťahujú na dlhové nástroje emitované členským štátom alebo Úniou alebo ktoré na ne odkazujú.

2.   Články 18, 20 a 23 až 30 sa vzťahujú na všetky finančné nástroje v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„finančný nástroj“ je nástroj uvedený v oddiele C prílohy I k smernici 2004/39/ES;

b)

„predaj nakrátko“ vo vzťahu k akcii alebo dlhovému nástroju je každý predaj akcie alebo dlhového nástroja, ktorý nie je vo vlastníctve predávajúceho v čase, keď predávajúci uzatvára dohodu o predaji, vrátane takého predaja, keď si predávajúci v čase uzatvárania dohody o predaji vypožičal akciu alebo dlhový nástroj alebo uzatvoril dohodu o ich vypožičaní, aby ich mohol dodať pri vyrovnaní; nezahŕňa však:

i)

predaj niektorou zo strán na základe dohody o spätnom odkúpení, v ktorej sa jedna strana zaviazala predať druhej strane cenný papier za určenú cenu, pričom druhá strana sa zaviazala spätne predať tento cenný papier k neskoršiemu dátumu za inú určenú cenu;

ii)

prevod cenných papierov na základe dohody o požičaní cenných papierov alebo

iii)

uzavretie zmluvy o futures alebo inej derivátovej zmluvy, na základe ktorej sa majú cenné papiere predať za určenú cenu k istému dátumu v budúcnosti;

c)

„swap na úverové zlyhanie“ je derivátová zmluva, na základe ktorej jedna strana zaplatí poplatok druhej strane za to, aby ju táto druhá strana vyplatila alebo jej poskytla inú výhodu v prípade úverovej udalosti súvisiacej s týmto referenčným subjektom a v prípade akéhokoľvek iného zlyhania súvisiaceho s touto derivátovou zmluvou, ktoré má podobný ekonomický účinok;

d)

„štátny emitent“ je niektorý z týchto emitentov vydávajúci dlhové nástroje:

i)

Únia;

ii)

členský štát vrátane ministerstva, agentúry alebo účelovo vytvorený subjekt členského štátu;

iii)

v prípade federatívneho členského štátu člen federácie;

iv)

účelovo vytvorený subjekt pre niekoľko členských štátov;

v)

medzinárodná finančná inštitúcia zriadená dvoma alebo viacerými členskými štátmi, ktorej účelom je mobilizovať finančné prostriedky a poskytovať finančnú pomoc v prospech svojich členov, ktorí majú alebo ktorým hrozia vážne problémy s financovaním, alebo

vi)

Európska investičná banka;

e)

„swap na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje“ je swap na úverové zlyhanie, na základe ktorého dôjde k vyplateniu alebo poskytnutiu inej výhody v prípade úverovej udalosti alebo zlyhania súvisiaceho so štátnym emitentom;

f)

„štátny dlhový nástroj“ je dlhový nástroj emitovaný štátnym emitentom;

g)

„emitovaný štátny dlhový nástroj“ je celkový objem štátnych dlhových nástrojov emitovaných štátnym emitentom, ktorý nie je splatený;

h)

„emitovaný akciový kapitál“ vo vzťahu k spoločnosti je súčet kmeňových a prípadných prednostných akcií emitovaných spoločnosťou s výnimkou konvertibilných dlhových cenných papierov;

i)

„domovský členský štát“ je:

i)

v súvislosti s investičnou spoločnosťou, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice 2004/39/ES, alebo na regulovanom trhu, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1 bode 14 smernice 2004/39/ES, domovský členský štát v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 20 smernice 2004/39/ES;

ii)

v súvislosti s úverovou inštitúciou domovský členský štát v zmysle článku 4 bodu 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (10);

iii)

v súvislosti s právnickou osobou, ktorá nie je uvedená v bode i) ani ii), členský štát, v ktorom má táto právnická osoba sídlo, alebo ak nemá žiadne sídlo, členský štát, v ktorom má ústredie;

iv)

v súvislosti s fyzickou osobou členský štát, v ktorom má táto fyzická osoba ústredie, alebo ak nemá žiadne ústredie, členský štát, v ktorom má bydlisko;

j)

„dotknutý príslušný orgán“:

i)

vo vzťahu k štátnemu dlhovému nástroju členského štátu alebo v prípade federálneho členského štátu, ktorý je federatívnym štátom, vo vzťahu k štátnemu dlhovému nástroju člena federácie, alebo vo vzťahu k swapu na úverové zlyhanie týkajúcemu sa členského štátu alebo člena federácie je príslušný orgán tohto členského štátu;

ii)

vo vzťahu k štátnemu dlhovému nástroju Únie alebo vo vzťahu k swapu na úverové zlyhanie týkajúcemu sa Únie je príslušný orgán jurisdikcie, v ktorej sa nachádza subjekt emitujúci dlhový nástroj;

iii)

vo vzťahu k štátnemu dlhovému nástroju niekoľkých členských štátov konajúcich prostredníctvom účelovo vytvoreného subjektu alebo vo vzťahu k swapu na úverové zlyhanie týkajúcemu sa takéhoto účelovo vytvoreného subjektu je príslušný orgán jurisdikcie, v ktorej má sídlo účelovo vytvorený subjekt;

iv)

vo vzťahu k štátnemu dlhovému nástroju medzinárodnej finančnej inštitúcie zriadenej dvoma alebo viacerými členskými štátmi, ktorej účelom je mobilizovať finančné prostriedky a poskytovať finančnú pomoc v prospech svojich členov, ktorí majú alebo ktorým hrozia vážne problémy s financovaním, je príslušný orgán jurisdikcie, v ktorej má sídlo medzinárodná finančná inštitúcia;

v)

vo vzťahu k inému finančnému nástroju, ako je nástroj uvedený v bodoch i) až iv), je príslušný orgán pre tento finančný nástroj v zmysle článku 2 bodu 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006 (11) určený v súlade s kapitolou III uvedeného nariadenia;

vi)

vo vzťahu k finančnému nástroju, na ktorý sa nevzťahujú body i) až v), je príslušný orgán členského štátu, v ktorom bol finančný nástroj po prvýkrát prijatý na obchodovanie na obchodnom mieste;

vii)

vo vzťahu k dlhovému nástroju, ktorý vydala Európska investičná banka, je príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa Európska investičná banka nachádza;

k)

„činnosti tvorby trhu“ sú činnosti investičnej spoločnosti, úverovej inštitúcie, subjektu z tretej krajiny alebo spoločnosti, ako sa uvádza v článku 2 ods. 1 bode 1 smernice 2004/39/ES, ktorá je členom obchodného miesta alebo trhu v tretej krajine, ktorej právny rámec a rámec dohľadu Komisia vyhlásila za rovnocenné podľa článku 17 ods. 2, ak pôsobí ako tvorca trhu pre daný finančný nástroj – bez ohľadu na to, či sa s ním obchoduje na obchodnom mieste, alebo mimo neho – niektorým z nasledujúcich spôsobov:

i)

oznamuje záväzné, simultánne dvojsmerné (na nákup aj predaj) kurzy porovnateľnej veľkosti za trhové ceny, takže na pravidelnej a priebežnej báze zabezpečuje likviditu trhu;

ii)

v rámci svojej bežnej činnosti vykonáva príkazy klientov alebo reaguje na žiadosti klientov obchodovať;

iii)

zabezpečuje pozície vyplývajúce z plnenia úloh podľa bodov i) a ii);

l)

„obchodné miesto“ je regulovaný trh, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1 bode 14 smernice 2004/39/ES, alebo multilaterálna obchodná platforma v Únii, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1 bode 15 smernice 2004/39/ES;

m)

„hlavné miesto obchodovania“ vo vzťahu k akcii je také miesto, na ktorom je obrat z obchodovania s touto akciou najvyšší;

n)

„oprávnený primárny díler“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá podpísala dohodu so štátnym emitentom alebo fyzická alebo právnická osoba, ktorú štátny emitent formálne uznal alebo ktorá bola uznaná v jeho mene za primárneho dílera a ktorá sa v súlade s touto dohodou alebo uznaním zaviazala pôsobiť ako tvorca trhu v súvislosti s operáciami na primárnom a sekundárnom trhu, ktoré sa týkajú dlhového nástroja emitovaného týmto emitentom;

o)

„centrálna protistrana“ je právnická osoba, ktorá vstupuje medzi protistrany zmlúv, s ktorými sa obchoduje v rámci jedného alebo viacerých finančných trhov, pričom voči všetkým predávajúcim vystupuje ako kupujúci a voči všetkým kupujúcim vystupuje ako predávajúci, a ktorá zodpovedá za fungovanie systému zúčtovania;

p)

„obchodný deň“ je obchodný deň, ako je uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1287/2006;

q)

„obrat“ z akcie je obrat, ako je uvedené v článku 2 bode 9 nariadenia (ES) č. 1287/2006.

2.   Komisia je splnomocnená na prijatie delegovaných aktov v súlade s článkom 42, ktorými sa bližšie určia pojmy vymedzené v odseku 1 tohto článku a ktorými sa bližšie určí najmä to, kedy sa fyzická alebo právnická osoba považuje za vlastníka finančného nástroja na účely pojmu „predaj nakrátko“ vymedzeného v odseku 1 písm. b).

Článok 3

Krátke a dlhé pozície

1.   Za krátku pozíciu v súvislosti s emitovaným akciovým kapitálom spoločnosti alebo emitovaným štátnym dlhovým nástrojom štátneho emitenta sa na účely tohto nariadenia považuje pozícia, ktorá vznikla niektorým z týchto spôsobov:

a)

predajom nakrátko akcie emitovanej spoločnosťou alebo dlhového nástroja emitovaného štátnym emitentom;

b)

uzatvorením transakcie, pri ktorej vzniká iný finančný nástroj alebo ktorá sa vzťahuje na iný finančný nástroj, ako je nástroj uvedený v písmene a), ak účinok alebo jeden z účinkov takejto transakcie spočíva v tom, že fyzická alebo právnická osoba uzatvárajúca túto transakciu získa finančnú výhodu v prípade, že dôjde k poklesu ceny alebo hodnoty akcie, alebo dlhového nástroja.

2.   Za dlhú pozíciu v súvislosti s emitovaným akciovým kapitálom spoločnosti alebo emitovaným štátnym dlhovým nástrojom štátneho emitenta sa na účely tohto nariadenia považuje pozícia, ktorá vznikla niektorým z týchto spôsobov:

a)

držbou akcie emitovanej spoločnosťou alebo dlhového nástroja emitovaného štátnym emitentom;

b)

uzatvorením transakcie, pri ktorej vzniká iný finančný nástroj alebo ktorá sa vzťahuje na iný finančný nástroj, ako je nástroj uvedený v písmene a), pričom účinok alebo jeden z účinkov takejto transakcie spočíva v tom, že fyzická alebo právnická osoba uzatvárajúca túto transakciu získa finančnú výhodu v prípade, že dôjde k nárastu ceny alebo hodnoty akcie, alebo dlhového nástroja.

3.   Na účely odsekov 1 a 2 výpočet krátkej a dlhej pozície, pokiaľ ide o akúkoľvek pozíciu držanú príslušnou osobou nepriamo (vrátane držania prostredníctvom akéhokoľvek indexu, koša cenných papierov alebo podielu v akomkoľvek fonde obchodovanom na burze alebo podobnom subjekte), určuje dotknutá fyzická alebo právnická osoba, ktorá koná uvážlivo a so zreteľom na verejne dostupné informácie o skladbe príslušného indexu alebo koša cenných papierov, alebo podieloch držaných príslušnými fondmi obchodovanými na burze alebo podobnými subjektmi. Pri výpočte takejto krátkej alebo dlhej pozície sa od žiadnej osoby nesmie vyžadovať, aby získala v reálnom čase od akejkoľvek osoby informácie o takejto skladbe.

Výpočet krátkej pozície alebo dlhej pozície v súvislosti so štátnym dlhovým nástrojom na účely odsekov 1 a 2 zahŕňa každý swap na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje, ktorý sa vzťahuje na štátneho emitenta.

4.   Pozícia, ktorá zostane po tom, ako sa všetky dlhé pozície, ktoré má v držbe fyzická alebo právnická osoba v súvislosti s emitovaným akciovým kapitálom, odpočítali od všetkých krátkych pozícií, ktoré má táto fyzická alebo právnická osoba v držbe v súvislosti s týmto kapitálom, sa na účely tohto nariadenia považuje za čistú krátku pozíciu v súvislosti s emitovaným akciovým kapitálom dotknutej spoločnosti.

5.   Pozícia, ktorá zostane po tom, ako sa všetky dlhé pozície, ktoré má v držbe fyzická alebo právnická osoba v súvislosti s emitovanými štátnymi dlhovými nástrojmi, a ako sa všetky dlhé pozície v dlhových nástrojoch emitenta, ktorých ocenenie vo veľkej miere súvisí s ocenením daných štátnych dlhových nástrojov, odpočítali od všetkých krátkych pozícií, ktoré má táto fyzická alebo právnická osoba v držbe v súvislosti s tými istými štátnymi dlhovými nástrojmi, sa na účely tohto nariadenia považuje za čistú krátku pozíciu v súvislosti s emitovanými štátnymi dlhovými nástrojmi dotknutého štátneho emitenta.

6.   Výpočet štátneho dlhu podľa odsekov 1 až 5 v súvislosti so štátnymi dlhovými nástrojmi sa vykonáva za každého štátneho emitenta, a to aj vtedy, ak samostatné subjekty emitujú štátne dlhové nástroje v mene štátneho emitenta.

7.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 42 prijímať delegované akty, ktorými sa bližšie určia:

a)

prípady, keď možno usudzovať, že fyzická alebo právnická osoba má v držbe akciu alebo dlhový nástroj na účely odseku 2;

b)

prípady, v ktorých má fyzická alebo právnická osoba čistú krátku pozíciu na účely odsekov 4 a 5, a metóda výpočtu tejto pozície;

c)

metóda výpočtu pozícií na účely odsekov 3, 4 a 5, keď rôzne subjekty v skupine majú dlhé alebo krátke pozície, alebo v prípade správcovských činností súvisiacich s oddelenými fondmi.

Na účely písmena c) prvého pododseku by sa pri metóde výpočtu malo vziať do úvahy najmä to, či sa v súvislosti s konkrétnym emitentom uplatňujú prostredníctvom viac než jedného oddeleného fondu spravovaného rovnakým správcom fondu rozdielne investičné stratégie, či sa v súvislosti s konkrétnym emitentom uplatňuje prostredníctvom viac než jedného fondu rovnaká investičná stratégia a či sa v rámci rovnakého subjektu spravuje viac než jedno portfólio podľa vlastného uváženia prostredníctvom uplatňovania rovnakej investičnej stratégie v súvislosti s konkrétnym emitentom.

Článok 4

Nekryté pozície vo swapoch na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje

1.   Na účely tohto nariadenia možno usudzovať, že fyzická alebo právnická osoba má nekrytú pozíciu vo swape na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje vtedy, ak tento swap na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje neslúži na zabezpečenie:

a)

proti riziku zlyhania emitenta, keď má táto fyzická alebo právnická osoba dlhú pozíciu v štátnom dlhovom nástroji tohto emitenta, na ktorý sa vzťahuje swap na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje, alebo

b)

proti riziku poklesu hodnoty štátnych dlhových nástrojov, ak má fyzická alebo právnická osoba v držbe aktíva alebo podlieha záväzkom vrátane, ale nie výlučne, finančných zmlúv, portfólia aktív alebo finančných záväzkov, ktorých hodnota závisí od hodnoty štátnych dlhových nástrojov.

2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 42 prijať delegované akty, ktorými sa na účely odseku 1 tohto článku bližšie určia:

a)

prípady, v ktorých sa swapová transakcia na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje považuje za zaistenie proti riziku zlyhania alebo riziku zníženia hodnoty štátneho dlhu a metóda výpočtu nekrytej pozície vo swape na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje;

b)

metóda výpočtu v prípadoch, keď rôzne subjekty v skupine majú dlhé alebo krátke pozície, alebo v prípade správcovských činností súvisiacich s oddelenými fondmi.

KAPITOLA II

TRANSPARENTNOSŤ ČISTÝCH KRÁTKYCH POZÍCIÍ

Článok 5

Oznamovanie významných čistých krátkych pozícií v akciách príslušným orgánom

1.   Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má čistú krátku pozíciu v súvislosti s emitovaným akciovým kapitálom spoločnosti, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste, podá dotknutému príslušnému orgánu oznámenie v súlade s článkom 9, keď pozícia dosiahne príslušnú prahovú hodnotu na oznámenie uvedenú v odseku 2 tohto článku v súlade s článkom 9 alebo keď pozícia klesne pod túto prahovú hodnotu.

2.   Príslušná prahová hodnota, pri ktorej treba podať oznámenie, je percentuálna hodnota rovnajúca sa 0,2 % emitovaného akciového kapitálu príslušnej spoločnosti a každých 0,1 % nad touto prahovou hodnotou.

3.   Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (ESMA) môže so zreteľom na vývoj na finančných trhoch predložiť Komisii stanovisko k potrebe upraviť prahové hodnoty uvedené v odseku 2.

4.   Komisia má právomoc so zreteľom na vývoj na finančných trhoch prijať delegované akty v súlade s článkom 42, ktorými sa upravujú prahové hodnoty uvedené v odseku 2 tohto článku.

Článok 6

Zverejnenie významných čistých krátkych pozícií v akciách

1.   Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má čistú krátku pozíciu v súvislosti s emitovaným akciovým kapitálom spoločnosti, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste, sprístupní verejnosti podrobné informácie o tejto pozícii v súlade s článkom 9, keď dosiahne príslušnú prahovú hodnotu na zverejnenie uvedenú v odseku 2 tohto článku.

2.   Príslušná prahová hodnota, pri ktorej treba zverejniť informácie, je percentuálna hodnota rovnajúca sa 0,5 % emitovaného akciového kapitálu príslušnej spoločnosti a každých 0,1 % nad touto prahovou hodnotou.

3.   Orgán ESMA môže so zreteľom na vývoj na finančných trhoch predložiť Komisii stanovisko k potrebe upraviť prahové hodnoty uvedené v odseku 2.

4.   Komisia má právomoc so zreteľom na vývoj na finančných trhoch prijať delegované akty v súlade s článkom 42, ktorými sa upravujú prahové hodnoty uvedené v odseku 2 tohto článku.

5.   Týmto článkom nie sú dotknuté zákony, právne predpisy a správne opatrenia prijaté v súvislosti s ponukami na prevzatie, fúziami a inými transakciami, ktoré majú vplyv na vlastníctvo alebo kontrolu spoločností, regulovanými orgánmi dohľadu, ktoré určili členské štáty podľa článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie (12), v ktorých sa vyžaduje zverejnenie krátkych pozícií nad rámec požiadaviek vyplývajúcich z tohto článku.

Článok 7

Oznamovanie významných čistých krátkych pozícií v štátnych dlhopisoch

1.   Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má čistú krátku pozíciu v súvislosti so štátnym dlhovým nástrojom, podá dotknutému príslušnému orgánu oznámenie v súlade s článkom 9, keď takáto pozícia dosiahne alebo klesne pod príslušné prahové hodnoty na oznámenie pre dotknutého štátneho emitenta.

2.   Príslušná prahová hodnota na oznámenie pozostáva z prvotnej hodnoty a z dodatočných prírastkových úrovní pre každého štátneho emitenta, ako sa bližšie určuje v opatreniach prijatých Komisiou v súlade s odsekom 3. Orgán ESMA na svojej webovej stránke zverejní prahové hodnoty na oznamovanie pre každý členský štát.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 42 prijať delegované akty, ktorými sa bližšie určia hodnoty a prírastkové úrovne uvedené v odseku 2 tohto článku.

Komisia:

a)

zabezpečí, aby sa prahové hodnoty neurčili na úrovni, ktorá by vyžadovala oznamovanie pozícií, ktoré majú minimálnu hodnotu;

b)

zohľadní celkový objem nesplatených emitovaných štátnych dlhových nástrojov za každého štátneho emitenta a priemerný objem pozícií, ktoré majú v držbe účastníci trhu v súvislosti so štátnymi dlhovými nástrojmi tohto štátneho emitenta, a

c)

zohľadní likviditu každého trhu so štátnymi dlhopismi.

Článok 8

Informovanie príslušných orgánov o nekrytých pozíciách v swape na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje

Ak príslušný orgán pozastaví obmedzenia v súlade s článkom 14 ods. 2, fyzická alebo právnická osoba, ktorá má nekrytú pozíciu v swape na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje, informuje dotknutý príslušný orgán, keď takáto pozícia dosiahne alebo klesne pod príslušné prahové hodnoty na oznámenie pre štátneho emitenta, ako je stanovené v súlade s článkom 7.

Článok 9

Metóda oznamovania a zverejňovania

1.   V každom oznámení alebo zverejnení podľa článkov 5, 6, 7 alebo 8 sa uvedú podrobné údaje o totožnosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá zastáva príslušnú pozíciu, objem príslušnej pozície, emitent, v súvislosti s ktorým sa príslušná pozícia drží, a dátum, ku ktorému sa príslušná pozícia vytvorila, zmenila alebo prestala držať.

Na účely článkov 5, 6, 7 a 8 si fyzické a právnické osoby, ktoré držia významné čisté krátke pozície, počas piatich rokov vedú záznamy o hrubých pozíciách, ktoré tvoria významnú čistú krátku pozíciu.

2.   Relevantným časom na výpočet čistej krátkej pozície je polnoc na konci obchodného dňa, v ktorom fyzická alebo právnická osoba zastáva príslušnú pozíciu. Tento čas sa vzťahuje na všetky transakcie bez ohľadu na použité spôsoby obchodovania vrátane transakcií uskutočnených prostredníctvom manuálneho alebo automatizovaného obchodovania a nezávisle od toho, či sa transakcie uskutočnili v bežnom čase obchodovania. Oznámenie alebo zverejnenie sa vykoná najneskôr o 15.30 nasledujúceho obchodného dňa. Časy uvedené v tomto odseku sa určia podľa času v členskom štáte dotknutého príslušného orgánu, ktorému sa musí oznámiť príslušná pozícia.

3.   Pri oznamovaní informácií dotknutému príslušnému orgánu sa zaručí dôvernosť informácií a zavedie sa postup na overovanie zdroja oznámenia.

4.   Zverejnenie informácií podľa článku 6 sa vykonáva takým spôsobom, aby sa zaistil rýchly prístup k informáciám nediskriminačným spôsobom. Tieto informácie sa uvedú na hlavnej webovej stránke, ktorú prevádzkuje alebo na ktorú dohliada dotknutý príslušný orgán. Príslušné orgány oznámia adresu uvedenej webovej stránky orgánu ESMA, ktorý následne uvedie odkaz na všetky takéto hlavné webové stránky na vlastnej webovej stránke.

5.   S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických noriem, ktorými sa bližšie určia podrobné informácie, ktoré sa majú poskytovať na účely odseku 1.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do 31. marca 2012.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

6.   S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania odseku 4 orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických noriem, ktorými sa bližšie určia spôsoby, akými sa informácie môžu zverejniť.

ESMA predloží tento návrh vykonávacích technických noriem Komisii do 31. marca 2012.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 10

Uplatňovanie požiadaviek na oznamovanie a zverejňovanie

Požiadavky na oznamovanie a zverejňovanie informácií podľa článkov 5, 6, 7 a 8 sa uplatňujú na fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú bydlisko alebo sídlo v Únii alebo v tretej krajine.

Článok 11

Informácie poskytované orgánu ESMA

1.   Príslušné orgány každý štvrťrok poskytujú orgánu ESMA súhrnné informácie o čistých krátkych pozíciách súvisiacich s emitovaným akciovým kapitálom a emitovanými štátnymi dlhovými nástrojmi a o nekrytých pozíciách súvisiacich so swapmi na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje, pre ktoré sú tieto orgány dotknutými príslušnými orgánmi a dostávajú oznámenia podľa článkov 5, 7 a 8.

2.   S cieľom vykonávať svoje úlohy vyplývajúce z tohto nariadenia môže orgán ESMA kedykoľvek požiadať dotknutý príslušný orgán o dodatočné informácie o čistých krátkych pozíciách súvisiacich s emitovaným akciovým kapitálom a emitovanými štátnymi dlhovými nástrojmi alebo o nekrytých pozíciách súvisiacich so swapmi na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje.

Príslušný orgán poskytne požadované informácie orgánu ESMA najneskôr do siedmich kalendárnych dní. V prípade nepriaznivých udalostí alebo nepriaznivého vývoja, ktoré vážne ohrozujú finančnú stabilitu alebo dôveru v trh v danom členskom štáte alebo v inom členskom štáte, príslušný orgán poskytne orgánu ESMA do 24 hodín akékoľvek dostupné informácie založené na oznamovacích požiadavkách v súlade s článkami 5, 7 a 8.

3.   S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických noriem, ktorými sa bližšie určia podrobné informácie, ktoré sa majú poskytovať v súlade s odsekmi 1 a 2.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do 31. marca 2012.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

4.   S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania odseku 1 orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických noriem, ktorými sa vymedzí formát informácií poskytovaných v súlade s odsekmi 1 a 2.

ESMA predloží tento návrh vykonávacích technických noriem Komisii do 31. marca 2012.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

KAPITOLA III

NEKRYTÝ PREDAJ NAKRÁTKO

Článok 12

Obmedzenia nekrytého predaja akcií nakrátko

1.   Fyzická alebo právnická osoba môže uskutočňovať predaj akcií prijatých na obchodovanie na obchodnom mieste nakrátko, len ak je splnená jedna z týchto podmienok:

a)

fyzická alebo právnická osoba si tieto akcie vypožičala alebo zaviedla alternatívne krytie, ktoré vedie k podobnému právnemu účinku;

b)

fyzická alebo právnická osoba uzatvorila dohodu o vypožičaní akcie alebo má podľa zmluvného či majetkového práva iný absolútne vymožiteľný nárok na prevod vlastníctva zodpovedajúceho množstva cenných papierov rovnakej triedy, aby sa vyrovnanie mohlo uskutočniť načas, alebo

c)

fyzická alebo právnická osoba má dojednanie s treťou stranou, na základe ktorého tretia strana potvrdila, že akcie boli lokalizované a že prijala opatrenia vo vzťahu k tretím stranám, aby fyzická alebo právnická osoba mohla odôvodnene očakávať, že vyrovnanie sa môže uskutočniť načas.

2.   S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania odseku 1 môže orgán ESMA vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov na určenie typov dohôd alebo dojednaní a opatrení, ktorými sa dostatočne zabezpečí, že akcie budú k dispozícii na vyrovnanie. Pri určovaní opatrení, ktoré sú potrebné na to, aby bolo možné odôvodnene očakávať, že vyrovnanie sa môže uskutočniť načas, orgán ESMA zohľadní okrem iného vnútrodenné obchodovanie a likviditu akcií.

ESMA predloží návrh týchto vykonávacích technických noriem Komisii do 31. marca 2012.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 13

Obmedzenia nekrytého predaja štátnych dlhových nástrojov nakrátko

1.   Fyzická alebo právnická osoba môže uskutočňovať predaj štátnych dlhových nástrojov nakrátko, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

a)

fyzická alebo právnická osoba si tieto štátne dlhové nástroje vypožičala alebo vykonala alternatívne krytie, ktoré vedie k podobnému právnemu účinku;

b)

fyzická alebo právnická osoba uzatvorila dohodu o vypožičaní štátnych dlhových nástrojov alebo má podľa zmluvného či majetkového práva iný absolútne vymožiteľný nárok na prevod vlastníctva zodpovedajúceho množstva cenných papierov rovnakej triedy, aby sa vyrovnanie mohlo uskutočniť načas;

c)

fyzická alebo právnická osoba má dojednanie s treťou stranou, na základe ktorej táto tretia strana potvrdila, že štátne dlhové nástroje boli lokalizované, alebo inak odôvodnene očakáva, že vyrovnanie sa môže uskutočniť načas.

2.   Obmedzenia uvedené v odseku 1 sa neuplatňujú, ak transakcia slúži na zabezpečenie dlhej pozície v dlhových nástrojoch emitenta, ktorých ocenenie sa do veľkej miery odvíja od ocenenia daných štátnych dlhových nástrojov.

3.   Keď likvidita štátnych dlhových nástrojov klesne pod prahovú hodnotu určenú v súlade s metodikou uvedenou v odseku 4, dotknutý príslušný orgán môže dočasne pozastaviť uplatňovanie obmedzení uvedených v odseku 1. Pred pozastavením uplatňovania týchto obmedzení dotknutý príslušný orgán oznámi navrhované pozastavenie orgánu ESMA a ostatným príslušným orgánom.

Pozastavenie je platné na počiatočné obdobie, ktoré nepresahuje šesť mesiacov odo dňa jeho zverejnenia na webovej stránke dotknutého príslušného orgánu. Toto pozastavenie sa môže obnoviť na obdobia nepresahujúce šesť mesiacov, ak sú dôvody pozastavenia naďalej uplatniteľné. Ak sa pozastavenie do skončenia počiatočného obdobia alebo akéhokoľvek následného obdobia obnovenia neobnoví, automaticky sa skončí.

Do 24 hodín po oznámení dotknutým príslušným orgánom vydá orgán ESMA na základe odseku 4 stanovisko k oznámenému pozastaveniu alebo obnoveniu pozastavenia. Toto stanovisko sa zverejní na webovej stránke orgánu ESMA.

4.   Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 42, ktorými sa bližšie určia parametre a metódy výpočtu prahovej hodnoty likvidity uvedenej v odseku 3 tohto článku v súvislosti s emitovanými štátnymi dlhovými nástrojmi.

Parametre a metódy, ktoré majú členské štáty používať pri výpočte prahovej hodnoty, sa stanovia tak, aby pri dosiahnutí prahovej hodnoty táto hodnota predstavovala významné zníženie v porovnaní s priemernou úrovňou likvidity dotknutého štátneho dlhového nástroja.

Prahová hodnota sa vymedzí na základe objektívnych kritérií špecifických pre príslušný trh so štátnymi dlhovými nástrojmi vrátane celkovej sumy nesplatených štátnych dlhových nástrojov za každého štátneho emitenta.

5.   S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania odseku 1 môže orgán ESMA vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov na určenie typov dohôd alebo dojednaní, ktorými sa dostatočne zabezpečí, že štátne dlhové nástroje budú k dispozícii na vyrovnanie. Orgán ESMA zohľadní najmä potrebu zachovať likviditu trhov, najmä trhov so štátnymi dlhopismi a trhov spätného odkupovania štátnych dlhopisov.

ESMA predloží návrh týchto vykonávacích technických noriem Komisii do 31. marca 2012.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 14

Obmedzenia týkajúce sa nekrytých swapov na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje

1.   Fyzická alebo právnická osoba môže uzatvárať swapové transakcie na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje iba vtedy, ak to nevedie k nekrytej pozícii v swapoch na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje, ako sa uvádza v článku 4.

2.   Príslušný orgán môže dočasne pozastaviť obmedzenia uvedené v odseku 1, ak sa na základe objektívnych dôvodov domnieva, že jeho trh so štátnymi dlhovými nástrojmi riadne nefunguje a že tieto obmedzenia môžu mať negatívny vplyv na trh so swapmi na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje najmä tým, že zvyšujú náklady štátnych emitentov na požičiavanie alebo ovplyvňujú schopnosť štátnych emitentov vydávať nové dlhové nástroje. Tieto dôvody vychádzajú z týchto ukazovateľov:

a)

vysoká alebo rastúca úroková miera štátnych dlhových nástrojov;

b)

rozšírenie rozpätí úrokových mier štátnych dlhových nástrojov v porovnaní so štátnymi dlhovými nástrojmi iných štátnych emitentov;

c)

rozšírenie rozpätí swapov na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje v porovnaní s vlastnou krivkou a v porovnaní s inými štátnymi emitentmi;

d)

včasnosť návratu ceny štátneho dlhového nástroja do pôvodného rovnovážneho stavu po uskutočnení veľkého obchodu;

e)

objemy štátnych dlhopisových nástrojov, s ktorými možno obchodovať.

Príslušný orgán môže použiť aj ďalšie ukazovatele, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až e) prvého pododseku.

Pred pozastavením uplatňovania obmedzení podľa tohto článku dotknutý príslušný orgán informuje o navrhovanom pozastavení a dôvodoch, z ktorých vychádza, orgán ESMA a ostatné príslušné orgány.

Pozastavenie je platné na počiatočné obdobie, ktoré nepresahuje 12 mesiacov od dátumu jeho zverejnenia na webovej stránke dotknutého príslušného orgánu. Toto pozastavenie sa môže obnoviť na ďalšie obdobia nepresahujúce šesť mesiacov, ak sú dôvody pozastavenia naďalej uplatniteľné. Ak sa pozastavenie do skončenia počiatočného obdobia alebo akéhokoľvek následného obdobia obnovenia neobnoví, automaticky sa skončí.

Do 24 hodín po oznámení dotknutým príslušným orgánom vydá orgán ESMA stanovisko k plánovanému pozastaveniu alebo obnoveniu tohto pozastavenia bez ohľadu na skutočnosť, či príslušný orgán pri pozastavení vychádzal z ukazovateľov stanovených v písmenách a) až e) prvého pododseku, alebo z iných ukazovateľov. Ak plánované pozastavenie alebo obnovenie pozastavenia vychádza z druhého pododseku, toto stanovisko zahŕňa aj hodnotenie ukazovateľov použitých príslušným orgánom. Toto stanovisko sa zverejní na webovej stránke orgánu ESMA.

Článok 15

Krycí nákup

1.   Centrálna protistrana v členskom štáte, ktorý poskytuje služby zúčtovania pre akcie, zabezpečí zavedenie postupov, ktoré spĺňajú všetky tieto požiadavky:

a)

ak fyzická alebo právnická osoba, ktorá predáva akcie, nie je schopná dodať akcie na vyrovnanie do štyroch pracovných dní odo dňa, keď sa malo vyrovnanie uskutočniť, automaticky sa aktivuje krycí nákup akcií, aby sa zabezpečilo ich dodanie pri vyrovnaní;

b)

ak krycí nákup akcií na účely vyrovnania nie je možný, kupujúcemu sa vyplatí suma na základe hodnoty akcií, ktoré sa mali dodať k dátumu dodania, plus suma za straty kupujúceho ako dôsledok zlyhania pri vyrovnaní a

c)

fyzická alebo právnická osoba, ktorá zlyhá pri vyrovnaní, uhradí všetky sumy zaplatené podľa písmen a) a b).

2.   Centrálna protistrana v členskom štáte, ktorý poskytuje služby zúčtovania pre akcie, zabezpečí zavedenie postupov, ktorými sa zabezpečí, že ak fyzická alebo právnická osoba, ktorá predáva akcie, nedodá akcie na vyrovnanie k dátumu, ku ktorému sa má vyrovnanie uskutočniť, potom táto osoba musí platiť denné platby za každý deň omeškania.

Denné platby musia byť dostatočne vysoké, aby odrádzali fyzickú alebo právnickú osobu od zlyhania pri vyrovnaní.

KAPITOLA IV

VÝNIMKY

Článok 16

Výnimky, keď je hlavné miesto obchodovania v tretej krajine

1.   Články 5, 6, 12 a 15 sa neuplatňujú na akcie spoločnosti, ktoré sú prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste v Únii, pokiaľ sa hlavné miesto obchodovania s akciami nachádza v tretej krajine.

2.   Dotknutý príslušný orgán pre akcie spoločnosti, s ktorými sa obchoduje na obchodnom mieste v Únii a obchodnom mieste v tretej krajine, minimálne raz za dva roky určí, či sa hlavné miesto obchodovania s týmito akciami nachádza v tretej krajine.

Dotknutý príslušný orgán oznámi orgánu ESMA všetky akcie, pri ktorých sa zistilo, že ich hlavné miesto obchodovania sa nachádza v tretej krajine.

Orgán ESMA uverejní každé dva roky zoznam akcií, ktorých hlavné miesto obchodovania sa nachádza v tretej krajine. Zoznam je platný dva roky.

3.   S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, ktorými sa bližšie určí metóda výpočtu obratu s cieľom určiť hlavné obchodné miesto na obchodovanie s akciami.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do 31. marca 2012.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

4.   S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania odsekov 1 a 2 orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom určiť:

a)

dátum, ku ktorému treba urobiť výpočet stanovujúci hlavné miesto obchodovania pre akciu, a obdobie, na ktoré sa má tento výpočet vzťahovať;

b)

dátum, ku ktorému dotknutý príslušný orgán oznámi orgánu ESMA tie akcie, ktorých hlavné miesto obchodovania sa nachádza v tretej krajine;

c)

dátum, od ktorého začne platiť zoznam po jeho uverejnení orgánom ESMA.

ESMA predloží tento návrh vykonávacích technických noriem Komisii do 31. marca 2012.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 17

Výnimky pre činnosti týkajúce sa tvorby trhu a operácie primárneho trhu

1.   Články 5, 6, 7, 12, 13 a 14 sa neuplatňujú na transakcie uskutočnené v dôsledku činností tvorby trhu.

2.   Komisia môže v súlade s postupom uvedeným v článku 44 ods. 2 prijímať rozhodnutia, ktorými sa stanoví, že právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny musí zaručovať, že trh povolený v tejto tretej krajine spĺňa právne záväzné požiadavky, ktoré sú na účely uplatňovania výnimky ustanovenej v odseku 1 rovnocenné s požiadavkami vyplývajúcimi z hlavy III smernice 2004/39/ES, zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) (13) a zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (14), a ktoré podliehajú účinnému dohľadu a kontrole ich dodržiavania v tejto tretej krajine.

Právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny sa môže považovať za rovnocenný, ak táto tretia krajina spĺňa tieto podmienky:

a)

jej trhy podliehajú schvaľovaniu a neustálemu účinnému dohľadu a kontrole dodržiavania;

b)

na jej trhoch sa uplatňujú jasné a transparentné pravidlá, pokiaľ ide o prijímanie cenných papierov na obchodovanie, takže s takýmito cennými papiermi možno obchodovať primeraným, riadnym a efektívnym spôsobom a tieto cenné papiere sú voľne obchodovateľné;

c)

jej emitenti cenných papierov podliehajú pravidelným a priebežným požiadavkám na informácie, ktorými sa zabezpečuje vysoká úroveň ochrany investorov, a

d)

zabezpečuje transparentnosť a integritu svojho trhu tak, že bráni jeho zneužívaniu, ktoré má podobu obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom.

3.   Články 7, 13 a 14 sa neuplatňujú na činnosti fyzickej alebo právnickej osoby, ak táto osoba, konajúc ako oprávnený primárny díler v zmysle dohody so štátnym emitentom, pôsobí ako tvorca trhu v súvislosti s určitým finančným nástrojom v rámci operácií primárneho alebo sekundárneho trhu súvisiacich so štátnym dlhovým nástrojom.

4.   Články 5, 6, 12, 13 a 14 tohto rozhodnutia sa neuplatňujú na fyzickú ani právnickú osobu, ak táto osoba vykoná predaj cenného papiera nakrátko alebo má čistú krátku pozíciu v súvislosti s vykonávaním stabilizácie podľa kapitoly III nariadenia Komisie (ES) č. 2273/2003 z 22. decembra 2003, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o výnimky pre programy spätného výkupu a stabilizácie finančných nástrojov (15).

5.   Výnimka uvedená v odseku 1 sa uplatňuje iba vtedy, ak príslušná fyzická alebo právnická osoba písomne oznámila príslušnému orgánu svojho domovského členského štátu, že má v úmysle uplatniť výnimku. Oznámenie sa musí podať minimálne 30 kalendárnych dní pred dňom, ku ktorému fyzická alebo právnická osoba prvýkrát zamýšľa uplatniť výnimku.

6.   Výnimka uvedená v odseku 3 sa uplatňuje iba vtedy, ak oprávnený primárny díler v súvislosti s daným štátnym dlhovým nástrojom písomne oznámil dotknutému príslušnému orgánu, že má v úmysle uplatniť výnimku. Oznámenie sa musí podať minimálne 30 kalendárnych dní pred dňom, ku ktorému fyzická alebo právnická osoba konajúca ako oprávnený primárny díler prvýkrát zamýšľa uplatniť výnimku.

7.   Príslušný orgán uvedený v odsekoch 5 a 6 môže zakázať uplatnenie výnimky, ak je toho názoru, že fyzická alebo právnická osoba nespĺňa podmienky na túto výnimku. Akýkoľvek zákaz sa uloží v lehote 30 kalendárnych dní uvedenej v odsekoch 5 alebo 6 alebo neskôr, ak sa príslušný orgán dozvie, že situácia fyzickej alebo právnickej osoby sa zmenila, takže prestala spĺňať podmienky na túto výnimku.

8.   Subjekt v tretej krajine, ktorý nie je schválený v Únii, pošle oznámenie uvedené v odsekoch 5 a 6 príslušnému orgánu hlavného obchodného miesta v Únii, na ktorom obchoduje.

9.   Fyzická alebo právnická osoba, ktorá podala oznámenie podľa odseku 5, čo najskôr písomne oznámi príslušnému orgánu svojho domovského členského štátu, ak došlo k nejakej zmene, ktorá má vplyv na jej právo uplatňovať výnimku, alebo ak si už neželá uplatňovať výnimku.

10.   Fyzická alebo právnická osoba, ktorá podala oznámenie podľa odseku 6, v súvislosti s dotknutým štátnym dlhovým nástrojom čo najskôr písomne oznámi dotknutému príslušnému orgánu, ak došlo k nejakej zmene, ktorá má vplyv na jej právo uplatňovať výnimku, alebo ak si už neželá uplatňovať výnimku.

11.   Príslušný orgán domovského členského štátu môže od fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá uplatňuje výnimky ustanovené v odsekoch 1, 3 alebo 4, písomne požadovať informácie o krátkych pozíciách v ich držbe alebo o činnostiach, ktoré vykonávajú na základe výnimky. Fyzická alebo právnická osoba poskytne informácie najneskôr do štyroch kalendárnych dní od podania žiadosti.

12.   Do dvoch týždňov od oznámenia podaného v súlade s odsekom 5 alebo 9 príslušný orgán oznámi orgánu ESMA všetkých tvorcov trhu a v súlade s odsekom 6 alebo 10 všetkých oprávnených primárnych dílerov, ktorí uplatňujú výnimku, alebo všetkých tvorcov trhu a oprávnených primárnych dílerov, ktorí prestali uplatňovať výnimku.

13.   ESMA uverejní a aktualizuje na svojej webovej stránke zoznam tvorcov trhu a oprávnených primárnych dílerov, ktorí uplatňujú výnimku.

14.   Oznámenie podľa tohto článku môže vykonať osoba na príslušnom orgáne a príslušný orgán na orgáne ESMA kedykoľvek v rámci 60 kalendárnych dní pred 1. novembrom 2012.

KAPITOLA V

PRÁVOMOC INTERVENCIE PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV A ORGÁNU ESMA

ODDIEL 1

Právomoci príslušných orgánov

Článok 18

Oznamovanie a zverejňovanie za výnimočných okolností

1.   Príslušný orgán môže s výhradou článku 22 požadovať od fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá má čisté krátke pozície v súvislosti so špecifickým finančným nástrojom alebo triedou finančných nástrojov, aby túto pozíciu oznámila alebo aby zverejnila podrobné informácie o tejto pozícii, keď táto pozícia dosiahne prahovú hodnotu na oznamovanie stanovenú príslušným orgánom alebo keď klesne pod túto hodnotu a pokiaľ:

a)

sa vyskytnú nepriaznivé udalosti alebo nepriaznivý vývoj, ktorý vážne ohrozuje finančnú stabilitu alebo dôveru v trh v dotknutom členskom štáte alebo v jednom či vo viacerých iných členských štátoch, a

b)

opatrenie je potrebné na riešenie tejto hrozby a nebude mať škodlivý vplyv na efektívnosť finančných trhov, ktorý je neúmerný jeho prínosom.

2.   Odsek 1 tohto článku sa neuplatňuje na finančné nástroje, v súvislosti s ktorými sa už vyžaduje transparentnosť podľa článkov 5 až 8. Opatrenie podľa odseku 1 sa môže uplatniť za okolností alebo podliehať výnimkám, ktoré presne stanovil tento príslušný orgán. Výnimky sa môžu ustanoviť najmä pre činnosti tvorby trhu a činností na primárnom trhu.

Článok 19

Oznamovanie vykonávané veriteľmi za výnimočných okolností

1.   Príslušný orgán môže s výhradou článku 22 prijať opatrenie uvedené v odseku 2 tohto článku, ak:

a)

sa vyskytnú nepriaznivé udalosti alebo nepriaznivý vývoj, ktoré vážne ohrozujú finančnú stabilitu alebo dôveru v trh v príslušnom členskom štáte alebo v jednom či vo viacerých členských štátoch, a

b)

opatrenie je potrebné na riešenie tejto hrozby a nebude mať škodlivý vplyv na efektívnosť finančných trhov, ktorý je neúmerný jeho prínosom.

2.   Príslušný orgán môže požadovať od fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá požičiava špecifický finančný nástroj alebo triedu finančných nástrojov, aby oznámila každú významnú zmenu poplatkov, ktoré sa za takéto požičanie vyžadujú.

Článok 20

Obmedzenia predaja nakrátko a podobných transakcií za výnimočných okolností

1.   Príslušný orgán môže s výhradou článku 22 prijať jedno alebo viaceré opatrenia uvedené v odseku 2 tohto článku, ak:

a)

sa vyskytnú nepriaznivé udalosti alebo nepriaznivý vývoj, ktorý vážne ohrozuje finančnú stabilitu alebo dôveru v trh v dotknutom členskom štáte alebo v jednom či vo viacerých iných členských štátoch, a

b)

opatrenie je potrebné na riešenie tejto hrozby a nebude mať škodlivý vplyv na efektívnosť finančných trhov, ktorý je neúmerný jeho prínosom.

2.   Príslušný orgán môže uložiť zákaz alebo určité podmienky fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré:

a)

vykonávajú predaj nakrátko alebo

b)

vykonávajú inú transakciu ako predaj nakrátko, pri ktorej vznikne finančný nástroj alebo ktorá sa vzťahuje na finančný nástroj, pričom účinok alebo jeden z účinkov takejto transakcie spočíva v tom, že fyzická alebo právnická osoba získa finančnú výhodu v prípade, že dôjde k poklesu ceny alebo hodnoty iného finančného nástroja.

3.   Opatrenie prijaté podľa odseku 2 sa môže uplatňovať na transakcie, ktoré sa týkajú všetkých finančných nástrojov, finančných nástrojov špecifickej triedy alebo špecifického finančného nástroja. Opatrenie sa môže uplatňovať za okolností alebo môže podliehať výnimkám, ktoré presne stanoví tento príslušný orgán. Výnimky sa môžu ustanoviť najmä pre činnosti tvorby trhu a činnosti na primárnom trhu.

Článok 21

Obmedzenia swapových transakcií na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje za výnimočných okolností

1.   Príslušný orgán môže s výhradou článku 22 obmedziť fyzické alebo právnické osoby pri uzatváraní swapových transakcií na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje alebo obmedziť hodnotu nekrytých pozícií swapov na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje, ktoré smú uvedené osoby uzavrieť, ak:

a)

sa vyskytnú nepriaznivé udalosti alebo nepriaznivý vývoj, ktorý vážne ohrozuje finančnú stabilitu alebo dôveru v trh v dotknutom členskom štáte alebo v jednom či vo viacerých iných členských štátoch, a

b)

opatrenie je potrebné na riešenie tejto hrozby a nebude mať škodlivý vplyv na efektívnosť finančných trhov, ktorý je neúmerný jeho prínosom.

2.   Opatrenie prijaté podľa odseku 1 sa môže uplatňovať na swapové transakcie na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje špecifickej triedy alebo na osobitné swapové transakcie na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje. Opatrenie sa môže uplatňovať za okolností alebo podliehať výnimkám, ktoré presne stanoví tento príslušný orgán. Výnimky sa môžu ustanoviť najmä pre činnosti tvorby trhu a činnosti na primárnom trhu.

Článok 22

Opatrenia iných príslušných orgánov

Bez toho, aby bol dotknutý článok 26, príslušný orgán môže vo vzťahu k finančnému nástroju, pre ktorý nie je dotknutým príslušným orgánom, uložiť alebo obnoviť opatrenie podľa článkov 18, 19, 20 alebo 21 len so súhlasom dotknutého príslušného orgánu.

Článok 23

Právomoc dočasne obmedziť predaj finančných nástrojov nakrátko v prípade významného poklesu ceny

1.   Ak cena finančného nástroja na obchodnom mieste výrazne poklesla počas jediného obchodného dňa vo vzťahu k uzatváracej cene na tomto obchodnom mieste za predchádzajúci deň, príslušný orgán domovského členského štátu pre toto obchodné miesto zváži, či je vhodné uložiť fyzickej alebo právnickej osobe zákaz alebo obmedzenie predaja finančného nástroja nakrátko na obchodnom mieste, alebo iným spôsobom obmedziť transakcie s týmto finančným nástrojom na obchodnom mieste s cieľom zabrániť nekontrolovateľnému poklesu ceny finančného nástroja.

Pokiaľ sa príslušný orgán uistí, že je vhodné, aby konal v zmysle prvého pododseku, uloží fyzickej alebo právnickej osobe zákaz alebo obmedzenie vykonávať predaj akcie alebo dlhového nástroja nakrátko na obchodnom mieste alebo v prípade iného typu finančného nástroja uloží obmedzenie transakcií s týmto finančným nástrojom na tomto obchodnom mieste, aby tak zabránil nekontrolovateľnému poklesu ceny finančných nástrojov.

2.   Opatrenie podľa odseku 1 sa uplatňuje počas obdobia, ktoré nesmie presiahnuť koniec obchodného dňa nasledujúceho po obchodnom dni, v ktorom sa vyskytol cenový pokles. Ak na konci obchodného dňa nasledujúceho po obchodnom dni, v ktorom sa vyskytol cenový pokles, dôjde napriek uloženým opatreniam k ďalšiemu významnému poklesu hodnoty finančného nástroja aspoň o polovicu hodnoty uvedenej v odseku 5 v porovnaní s uzatváracou cenou z prvého obchodného dňa, môže príslušný orgán predĺžiť toto opatrenie o ďalšie obdobie nepresahujúce dva obchodné dni po konci druhého obchodného dňa.

3.   Opatrenie podľa odseku 1 sa uplatňuje za okolností, ktoré presne stanoví príslušný orgán, alebo podlieha výnimkám, ktoré presne stanoví tento príslušný orgán. Výnimky sa môžu ustanoviť najmä pre činnosti tvorby trhu a činnosti na primárnom trhu.

4.   Príslušný orgán domovského členského štátu obchodného miesta, na ktorom finančný nástroj počas jediného obchodného dňa klesol o hodnotu uvedenú v odseku 5, informuje orgán ESMA o rozhodnutí prijatom podľa odseku 1 najneskôr do dvoch hodín po konci tohto obchodného dňa. Orgán ESMA bezodkladne informuje príslušné orgány domovských členských štátov obchodných miest, v ktorých sa obchoduje s rovnakým finančným nástrojom.

Ak príslušný orgán nesúhlasí s postupom prijatým iným príslušným orgánom týkajúcim sa finančného nástroja, s ktorým sa obchoduje na rôznych obchodných miestach regulovaných rôznymi príslušnými orgánmi, orgán ESMA môže pomôcť týmto orgánom pri dosahovaní dohody podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Zmierovací postup sa dokončí pred polnocou na konci toho istého obchodného dňa. Ak dotknuté príslušné orgány nedosiahnu počas zmierovacej fázy dohodu, orgán ESMA môže prijať rozhodnutie v súlade s článkom 19 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. Rozhodnutie sa prijme pred otvorením nasledujúceho obchodného dňa.

5.   Pokles hodnoty musí predstavovať 10 % alebo viac v prípade likvidnej akcie v zmysle článku 22 nariadenia (ES) č. 1287/2006 a v prípade nelikvidných akcií a iných tried finančných nástrojov sumu, ktorú stanoví Komisia.

6.   Orgán ESMA môže so zreteľom na vývoj na finančných trhoch vydať stanovisko k potrebe upraviť prahovú hodnotu uvedenú v odseku 5 a zaslať ho Komisii.

Komisia má právomoc so zreteľom na vývoj na finančných trhoch prijať delegované akty v súlade s článkom 42, ktorými sa upravujú prahové hodnoty uvedené v odseku 5 tohto článku.

7.   Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 42, ktorými sa vymedzí významný pokles hodnoty iných finančných nástrojov ako likvidných akcií, pričom zohľadní špecifiká každej triedy finančných nástrojov a rozdiely vo volatilite.

8.   S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, ktorými sa bližšie určí metóda výpočtu 10 % poklesu hodnoty likvidných akcií a metóda výpočtu poklesu hodnoty stanoveného Komisiou v zmysle odseku 7.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do 31. marca 2012.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 24

Lehota obmedzení

Opatrenie, ktoré sa uloží v zmysle článkov 18, 19, 20 alebo 21, je platné počas počiatočnej lehoty, ktorá nesmie presiahnuť tri mesiace od dátumu uverejnenia oznámenia uvedeného v článku 25.

Opatrenie sa môže obnoviť o ďalšie maximálne trojmesačné obdobia, ak naďalej platia dôvody, pre ktoré bolo opatrenie prijaté. V prípade, že sa do skončenia uvedeného trojmesačného obdobia opatrenie neobnoví, automaticky stráca účinnosť.

Článok 25

Oznámenie obmedzení

1.   Príslušný orgán uverejní na svojej webovej stránke oznámenie o každom rozhodnutí uložiť alebo obnoviť akékoľvek opatrenie uvedené v článkoch 18 až 23.

2.   V oznámení sa uvedú podrobnosti minimálne o:

a)

uložených opatreniach vrátane nástrojov a tried transakcií, na ktoré sa tieto opatrenia vzťahujú, ako aj ich trvanie;

b)

dôvodoch, pre ktoré sa príslušný orgán domnieva, že je nevyhnutné uložiť opatrenia, vrátane dôkazu dokladajúceho tieto dôvody.

3.   Opatrenie podľa článkov 18 až 23 nadobudne účinnosť v deň jeho uverejnenia alebo neskôr po jeho uverejnení v deň, ktorý je uvedený v tomto oznámení, a uplatňuje sa len na transakcie uzatvorené po nadobudnutí účinnosti tohto opatrenia.

Článok 26

Oznámenia podávané orgánu ESMA a ostatným príslušným orgánom

1.   Pred uložením alebo obnovením akéhokoľvek opatrenia podľa článkov 18, 19, 20 alebo 21 alebo pred uložením akéhokoľvek obmedzenia podľa článku 23 príslušný orgán oznámi orgánu ESMA a ostatným príslušným orgánom opatrenie, ktoré navrhuje.

2.   Oznámenie obsahuje podrobné informácie o navrhovaných opatreniach, triede finančných nástrojov a transakcií, na ktoré sa tieto opatrenia budú vzťahovať, ako aj dôkazy dokladajúce dôvody pre tieto opatrenia a dátum, ku ktorému by mali opatrenia nadobudnúť účinnosť.

3.   Oznámenie návrhu na uloženie alebo obnovenie opatrenia v zmysle článkov 18, 19, 20 alebo 21 sa musí podať najneskôr 24 hodín pred tým, ako by opatrenie malo nadobudnúť účinnosť alebo malo byť obnovené. Za výnimočných okolností príslušný orgán môže podať oznámenie aj menej ako 24 hodín pred tým, ako by malo opatrenie nadobudnúť účinnosť, pokiaľ nemožno dodržať lehotu 24 hodín. Oznámenie obmedzenia podľa článku 23 sa podá pred tým, ako má opatrenie nadobudnúť účinnosť.

4.   Príslušný orgán, ktorý dostal oznámenie podľa tohto článku, môže prijať opatrenia v súlade s článkami 18 až 23 v tomto členskom štáte, ak sa uistí, že toto opatrenie je nevyhnutné na pomoc príslušnému orgánu, ktorý podáva oznámenie. Príslušný orgán, ktorý dostáva oznámenie, môže takisto podať oznámenie v súlade s odsekmi 1 až 3, ak navrhuje prijatie opatrení.

ODDIEL 2

Právomoci ESMA

Článok 27

Koordinácia orgánom ESMA

1.   ESMA uľahčuje a koordinuje opatrenia, ktoré prijímajú príslušné orgány podľa oddielu 1. ESMA zabezpečuje najmä to, aby príslušné orgány uplatňovali jednotný prístup vo vzťahu k prijatým opatreniam, najmä pokiaľ ide o to, ak je nevyhnutné využiť intervenčnú právomoc, pokiaľ ide o povahu uložených opatrení a začiatok a trvanie takýchto opatrení.

2.   Po tom, ako ESMA prijme oznámenie podľa článku 26 o akomkoľvek opatrení, ktoré treba uložiť alebo obnoviť podľa článkov 18, 19, 20 alebo 21, do 24 hodín vydá stanovisko k tomu, či opatrenie alebo navrhované opatrenie považuje za nevyhnutné na riešenie výnimočných okolností. Orgán ESMA v stanovisku uvedie, či sa podľa neho vyskytli nepriaznivé udalosti alebo nepriaznivý vývoj, ktorý vážne ohrozuje finančnú stabilitu alebo dôveru v trh v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, či je opatrenie alebo navrhované opatrenie vhodné a primerané na riešenie hrozby a či je navrhovaná dĺžka trvania akéhokoľvek takéhoto opatrenia opodstatnená. Ak je ESMA toho názoru, že na riešenie hrozby je nevyhnutné, aby opatrenie prijali aj ostatné príslušné orgány, uvedie to vo svojom stanovisku. Stanovisko sa uverejní na webovej stránke orgánu ESMA.

3.   Ak príslušný orgán navrhuje prijať alebo prijme opatrenia v rozpore so stanoviskom orgánu ESMA podľa odseku 2 alebo ak odmietne prijať opatrenia v rozpore so stanoviskom orgánu ESMA podľa uvedeného odseku, do 24 hodín od prijatia stanoviska od orgánu ESMA uverejní na svojej webovej stránke oznam, v ktorom podrobne vysvetlí svoje dôvody. V prípade, že nastane takáto situácia, orgán ESMA zváži, či došlo k splneniu podmienok a či ide o vhodný prípad na využitie svojich intervenčných právomocí podľa článku 28.

4.   Orgán ESMA pravidelne a v každom prípade prinajmenšom každé tri mesiace preskúma opatrenia podľa tohto článku. Ak sa opatrenie do skončenia tohto trojmesačného obdobia neobnoví, automaticky stráca platnosť.

Článok 28

Intervenčné právomoci orgánu ESMA za výnimočných okolností

1.   V súlade s článkom 9 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 orgán ESMA za predpokladu, že sa splnia podmienky uvedené v odseku 2 tohto článku:

a)

požiada fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá má čisté krátke pozície v súvislosti so špecifickým finančným nástrojom alebo triedou finančných nástrojov, aby oznámila príslušnému orgánu podrobné informácie o takejto pozícii alebo aby tieto informácie zverejnila, alebo

b)

uloží fyzickým alebo právnickým osobám zákaz predaja nakrátko alebo uloží podmienky na uzatváranie transakcií, pri ktorých vzniká finančný nástroj alebo ktoré sa vzťahujú na finančný nástroj, ktorý nie je finančným nástrojom uvedeným v článku 1 ods. 1 písm. c), ak účinok alebo jeden z účinkov takejto transakcie spočíva v tom, že fyzická alebo právnická osoba získa finančnú výhodu v prípade, že dôjde k poklesu ceny alebo hodnoty iného finančného nástroja, alebo uloží podmienky v súvislosti s vykonávaním predaja nakrátko alebo uzatváraním takýchto transakcií.

Opatrenie sa môže uplatňovať za osobitných okolností, ktoré presne stanoví orgán ESMA, alebo môže podliehať výnimkám, ktoré presne stanoví orgán ESMA. Výnimky sa môžu ustanoviť najmä pre činnosti tvorby trhu a činnosti na primárnom trhu.

2.   ESMA prijme rozhodnutie podľa odseku 1 iba vtedy, ak:

a)

opatreniami uvedenými v písmenách a) a b) odseku 1 sa bude riešiť hrozba pre riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému v Únii alebo jeho časti a budú mať cezhraničný účinok a

b)

žiadny príslušný orgán neprijal opatrenia na riešenie hrozby alebo jeden alebo viaceré príslušné orgány prijali opatrenia, ktoré nie sú dostatočné na riešenie hrozby.

3.   Orgán ESMA zohľadní pri prijímaní opatrení uvedených v odseku 1 to, v akom rozsahu toto opatrenie:

a)

významným spôsobom rieši hrozbu pre riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému v Únii alebo jeho časti alebo významne zlepší schopnosť príslušných orgánov monitorovať hrozbu;

b)

nevytvára riziko regulačnej arbitráže;

c)

nemá škodlivý vplyv na efektívnosť finančných trhov okrem iného znižovaním likvidity na týchto trhoch alebo vytváraním neistoty pre účastníkov trhu, ktorý je neúmerný vzhľadom na prínosy opatrenia.

Ak príslušný orgán prijal alebo viaceré príslušné orgány prijali opatrenie podľa článkov 18, 19, 20 alebo 21, orgán ESMA môže prijať ktorékoľvek z opatrení uvedených v odseku 1 tohto článku bez toho, aby vydal rozhodnutie ustanovené v článku 27.

4.   Predtým, ako sa orgán ESMA rozhodne uložiť alebo obnoviť niektoré z opatrení uvedených v odseku 1, prekonzultuje to s Európskym výborom pre systémové riziká a v prípade potreby s ostatnými príslušnými orgánmi.

5.   Predtým, ako sa orgán ESMA rozhodne uložiť alebo obnoviť niektoré z opatrení uvedených v odseku 1, oznámi dotknutým príslušným orgánom opatrenie, ktoré navrhuje prijať. Oznámenie obsahuje podrobné informácie o navrhovaných opatreniach, triede finančných nástrojov a transakcií, na ktoré sa tieto opatrenia budú vzťahovať, ako aj dôkazy dokladajúce dôvody pre tieto opatrenia a dátum, ku ktorému by mali opatrenia nadobudnúť účinnosť.

6.   Oznámenie sa podá najneskôr 24 hodín pred dátumom nadobudnutia účinnosti alebo obnovy opatrenia. Za výnimočných okolností orgán ESMA môže podať oznámenie aj menej ako 24 hodín pred tým, ako by malo opatrenie nadobudnúť účinnosť, pokiaľ nemožno dodržať lehotu 24 hodín.

7.   Orgán ESMA uverejní na svojej webovej stránke oznam o každom rozhodnutí uložiť alebo obnoviť niektoré z opatrení uvedených v článku 1. V ozname sa uvedú minimálne:

a)

uložené opatrenia vrátane nástrojov a tried transakcií, na ktoré sa tieto opatrenia vzťahujú, ako aj ich trvanie, a

b)

dôvody, pre ktoré sa ESMA domnieva, že je nevyhnutné uložiť opatrenia vrátane dôkazu dokladajúceho tieto dôvody.

8.   Po rozhodnutí o uložení alebo obnovení každého opatrenia, ktoré sa uvádza v odseku 1, orgán ESMA bezodkladne oznámi prijaté opatrenia príslušným orgánom.

9.   Opatrenie nadobúda účinnosť, keď sa uverejní oznam na webovej stránke orgánu ESMA alebo neskôr po jeho uverejnení v deň, ktorý je uvedený v tomto ozname, a uplatňuje sa len na transakcie uzatvorené po nadobudnutí účinnosti tohto opatrenia.

10.   ESMA v náležitých intervaloch a minimálne každé tri mesiace preskúma opatrenia uvedené v odseku 1. Ak sa opatrenie do skončenia tohto trojmesačného obdobia neobnoví, automaticky zaniká. Odseky 2 až 9 sa uplatňujú aj na obnovenie opatrení.

11.   Opatrenie prijaté orgánom ESMA podľa tohto článku má prednosť pred akýmkoľvek predchádzajúcim opatrením prijatým príslušným orgánom podľa oddielu 1.

Článok 29

Právomoci orgánu ESMA v núdzových situáciách súvisiacich so štátnymi dlhovými nástrojmi

V prípade núdzovej situácie súvisiacej so štátnymi dlhovými nástrojmi alebo swapmi na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje sa uplatňujú články 18 a 38 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 30

Ďalšie vymedzenie nepriaznivých udalostí alebo nepriaznivého vývoja

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 42 prijať delegované akty, ktorými sa bližšie určia kritériá a faktory, ktoré musia príslušné orgány a orgán ESMA zohľadniť pri určovaní toho, či sa vyskytli nepriaznivé udalosti alebo nepriaznivý vývoj podľa článkov 18 až 21 a článku 27 a či sa vyskytli hrozby uvedené v článku 28 ods. 2 písm. a).

Článok 31

Prešetrovania orgánom ESMA

ESMA môže na žiadosť jedného alebo viacerých príslušných orgánov, Európskeho parlamentu, Rady, Komisie alebo z vlastnej iniciatívy prešetriť konkrétny problém alebo postup súvisiaci s predajom nakrátko alebo s používaním swapov na úverové zlyhanie, aby posúdil, či tento problém alebo tento postup potenciálne neohrozuje finančnú stabilitu alebo dôveru v trh v Únii.

ESMA uverejní správu, v ktorej sa uvedú zistenia a prípadné odporúčania v súvislosti s problémom alebo postupom do troch mesiacov odo dňa ukončenia akéhokoľvek takéhoto prešetrovania.

KAPITOLA VI

ÚLOHA PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV

Článok 32

Príslušné orgány

Každý členský štát určí na účely tohto nariadenia jeden alebo viac príslušných orgánov.

Ak členský štát určí viac ako jeden príslušný orgán, jednoznačne stanoví ich príslušné úlohy a určí orgán, ktorý bude zodpovedný za koordináciu spolupráce a výmenu informácií s Komisiou, orgánom ESMA a príslušnými orgánmi ostatných členských štátov.

Členské štáty o tom informujú Komisiu, orgán ESMA a príslušné orgány ostatných členských štátov.

Článok 33

Právomoci príslušných orgánov

1.   Príslušné orgány majú všetky právomoci dohľadu a vyšetrovacie právomoci, ktoré sú potrebné na vykonávanie ich funkcií, aby si mohli plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia. Príslušné orgány vykonávajú svoje právomoci jedným z týchto spôsobov:

a)

priamo;

b)

v spolupráci s inými orgánmi alebo

c)

obrátením sa na príslušné súdne orgány.

2.   Aby si príslušné orgány mohli plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia, majú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi právomoc:

a)

získať prístup k akémukoľvek dokumentu v akejkoľvek podobe a dostať alebo si urobiť jeho kópiu;

b)

požadovať informácie od každej fyzickej alebo právnickej osoby a v prípade potreby predvolať a vypočuť fyzické alebo právnické osoby na účely získania informácií;

c)

vykonávať vopred ohlásené alebo neohlásené kontroly na mieste;

d)

požadovať existujúce telefonické záznamy a existujúce záznamy prenosu údajov;

e)

požadovať zastavenie každej praktiky, ktorá je v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia;

f)

požadovať zmrazenie a/alebo zhabanie majetku.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 písm. a) a b), príslušné orgány majú právomoc požadovať v jednotlivých prípadoch od fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá uzatvára swapové transakcie na úverové zlyhanie, aby poskytla:

a)

vysvetlenie účelu transakcie a toho, či je zameraná na zaistenie proti riziku, alebo má iný účel, a

b)

informácie na overenie podkladového rizika, ak je transakcia zameraná na zaistenie.

Článok 34

Služobné tajomstvo

1.   Povinnosť služobného tajomstva sa vzťahuje na všetky fyzické alebo právnické osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre príslušný orgán alebo pre akýkoľvek orgán alebo fyzickú alebo právnickú osobu, na ktorú príslušný orgán delegoval úlohy, vrátane zmluvných audítorov a expertov príslušného orgánu. Dôverné informácie, ktorých sa týka služobné tajomstvo, sa nesmú zverejniť žiadnej inej fyzickej ani právnickej osobe, ani orgánu s výnimkou prípadov, ak je takéto zverejnenie potrebné na súdne konanie.

2.   Všetky informácie vymieňané medzi príslušnými orgánmi podľa tohto nariadenia, ktoré sa týkajú obchodných alebo prevádzkových podmienok a iných ekonomických či personálnych záležitostí, sa považujú za dôverné a vzťahuje sa na ne služobné tajomstvo s výnimkou prípadov, keď príslušný orgán v čase oznámenia uvedie, že táto informácia môže byť zverejnená, alebo keď je takéto zverejnenie potrebné na súdne konanie.

Článok 35

Povinnosť spolupráce

Príslušné orgány spolupracujú, ak je to potrebné alebo vhodné na účely tohto nariadenia. Príslušné orgány si bez zbytočného odkladu navzájom poskytujú informácie, ktoré sú dôležité na účely plnenia ich povinností podľa tohto nariadenia.

Článok 36

Spolupráca s orgánom ESMA

V súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010 príslušné orgány spolupracujú s orgánom ESMA na účely tohto nariadenia.

Príslušné orgány bezodkladne poskytnú orgánu ESMA všetky informácie potrebné na plnenie jeho povinností v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 37

Spolupráca v prípade žiadosti o kontroly na mieste alebo prešetrovania

1.   Príslušný orgán jedného členského štátu môže požiadať o pomoc príslušný orgán iného členského štátu, pokiaľ ide o kontroly na mieste alebo prešetrenia.

Žiadajúci príslušný orgán informuje orgán ESMA o každej žiadosti uvedenej v prvom pododseku. V prípade prešetrovania alebo kontroly s cezhraničným účinkom orgán ESMA môže prevziať a v prípade požiadania prevezme koordináciu prešetrovania alebo kontroly.

2.   Ak príslušný orgán dostane žiadosť od príslušného orgánu iného členského štátu, aby vykonal kontrolu na mieste alebo prešetrenie, môže:

a)

sám vykonať kontrolu na mieste alebo prešetrenie;

b)

umožniť príslušnému orgánu, ktorý predložil žiadosť, aby sa zúčastnil na kontrole na mieste alebo na prešetrení;

c)

umožniť príslušnému orgánu, ktorý predložil žiadosť, aby sám vykonal kontrolu na mieste alebo prešetrenie;

d)

určiť audítorov alebo expertov, aby vykonali kontrolu na mieste alebo prešetrenie;

e)

podeliť sa o konkrétne úlohy súvisiace s činnosťami dohľadu s ostatnými príslušnými orgánmi.

3.   Orgán ESMA môže požiadať príslušné orgány, aby vykonali konkrétne vyšetrovacie úlohy a kontroly na mieste, ak orgán ESMA odôvodnene požaduje tieto informácie, aby mohol vykonávať právomoci, ktoré sa mu výslovne udeľujú týmto nariadením.

Článok 38

Spolupráca s tretími krajinami

1.   Príslušné orgány uzatvoria, ak je to možné, dojednania o spolupráci s orgánmi dohľadu tretích krajín, ktoré sa budú týkať výmeny informácií s orgánmi dohľadu tretích krajín, kontroly dodržiavania povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia v tretích krajinách a prijímania podobných opatrení v tretích krajinách ich orgánmi dohľadu s cieľom doplniť opatrenia prijaté podľa kapitoly V. Týmito dojednaniami o spolupráci sa zabezpečí minimálne efektívna výmena informácií, ktorá umožní príslušným orgánom členských štátov vykonávať ich úlohy podľa tohto nariadenia.

Príslušný orgán, ktorý navrhuje uzatvoriť takéto dojednanie, o tom informuje orgán ESMA a príslušné orgány ostatných členských štátov.

2.   Dojednanie o spolupráci obsahuje ustanovenia o výmene údajov a informácií, ktoré potrebuje dotknutý príslušný orgán, aby splnil požiadavku stanovenú v článku 16 ods. 2.

3.   ESMA koordinuje vypracúvanie dojednaní o spolupráci medzi príslušnými orgánmi a dotknutými orgánmi dohľadu tretích krajín. ESMA na tento účel pripraví vzorové dokumenty pre dojednania o spolupráci, ktoré môžu príslušné orgány používať.

ESMA takisto koordinuje výmenu informácií získaných od orgánov dohľadu tretích krajín, ktoré by mohli byť užitočné pri prijímaní opatrení podľa kapitoly V, medzi príslušnými orgánmi.

4.   Príslušné orgány uzatvoria dojednania o spolupráci týkajúce sa výmeny informácií s orgánmi dohľadu tretích krajín iba vtedy, ak zverejňované informácie budú podliehať zárukám o služobnom tajomstve, ktoré sú minimálne rovnaké ako záruky uvedené v článku 34. Takáto výmena informácií je určená na vykonávanie úloh týchto príslušných orgánov.

Článok 39

Odovzdávanie a uchovávanie osobných údajov

Pokiaľ ide o odovzdávanie osobných údajov medzi členskými štátmi alebo medzi členskými štátmi a treťou krajinou, členské štáty uplatňujú smernicu 95/46/ES. Pokiaľ ide o odovzdávanie osobných údajov orgánom ESMA členským štátom alebo tretej krajine, orgán ESMA dodržiava nariadenie (ES) č. 45/2001.

Osobné údaje uvedené v prvom odseku sa uchovávajú najviac päť rokov.

Článok 40

Zverejňovanie informácií tretím krajinám

Príslušný orgán môže odovzdať orgánu dohľadu tretej krajiny údaje a analýzy údajov, ak sú splnené podmienky ustanovené v článku 25 alebo 26 smernice 95/46/ES, ale takéto odovzdanie sa uskutoční podľa konkrétneho prípadu. Príslušný orgán sa musí uistiť, že odovzdanie informácie je nevyhnutné na účely tohto nariadenia. Akékoľvek odovzdanie sa uskutoční na základe dohody, že táto tretia krajina neodovzdá údaje orgánu dohľadu inej tretej krajiny bez výslovného písomného povolenia príslušného orgánu.

Príslušný orgán môže poskytnúť informácie, ktoré sú v zmysle článku 34 dôverné a ktoré dostal od príslušného orgánu iného členského štátu, orgánu dohľadu tretej krajiny iba vtedy, keď príslušný orgán získal výslovný písomný súhlas príslušného orgánu, od ktorého informácie dostal, a tieto informácie sa podľa potreby poskytujú výlučne na účely, na ktoré tento príslušný orgán udelil svoj súhlas.

Článok 41

Sankcie

Členské štáty ustanovia pravidlá pre sankcie a administratívne opatrenia, ktoré sa budú uplatňovať v prípade porušenia tohto nariadenia, a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Tieto sankcie a administratívne opatrenia musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

V súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010 môže orgán ESMA prijať usmernenia na zabezpečenie uplatňovania jednotného prístupu v súvislosti so sankciami a administratívnymi opatreniami, ktoré majú členské štáty ustanoviť.

Členské štáty oznámia Komisii a orgánu ESMA ustanovenia uvedené v prvom a druhom odseku do 1. júla 2012 a bezodkladne im oznámia všetky následné zmeny a doplnenia, ktoré majú na ne vplyv.

Orgán ESMA na svojej webovej stránke uverejní zoznam sankcií alebo administratívnych opatrení, ktoré existujú v jednotlivých členských štátoch, a pravidelne ho aktualizuje.

Členské štáty každoročne poskytujú orgánu ESMA súhrnné informácie týkajúce sa uložených sankcií alebo administratívnych opatrení. Ak príslušný orgán zverejní skutočnosť, že bola uložená sankcia alebo administratívne opatrenie, súčasne to oznámi orgánu ESMA.

KAPITOLA VII

DELEGOVANÉ AKTY

Článok 42

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 2, článku 3 ods. 7, článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 4, článku 6 ods. 4, článku 7 ods. 3, článku 17 ods. 2, článku 23 ods. 5 a článku 30 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú.

3.   Delegovanie právomocí uvedené v článku 2 ods. 2, článku 3 ods. 7, článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 4, článku 6 ods. 4, článku 7 ods. 3, článku 17 ods. 2, článku 23 ods. 5 a článku 30 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie v ňom uvedenej právomoci. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 2, článku 3 ods. 7, článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 4, článku 6 ods. 4, článku 7 ods. 3, článku 17 ods. 2, článku 23 ods. 5 a článku 30 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Článok 43

Lehota na prijatie delegovaných aktov

Komisia prijme delegované akty podľa článku 2 ods. 2, článku 3 ods. 7, článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 4, článku 6 ods. 4, článku 7 ods. 3, článku 17 ods. 2, článku 23 ods. 5 a článku 30 do 31. marca 2012.

Na podnet Komisie sa táto lehota môže predĺžiť o šesť mesiacov.

KAPITOLA VIII

VYKONÁVACIE AKTY

Článok 44

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Európsky výbor pre cenné papiere zriadený rozhodnutím Komisie 2001/528/ES (16). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

KAPITOLA IX

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 45

Preskúmanie a podávanie správ

Komisia predloží do 30. júna 2013 so zreteľom na diskusie s príslušnými orgánmi a orgánom ESMA správu Európskemu parlamentu a Rade o:

a)

primeranosti prahových hodnôt na oznamovanie a zverejňovanie informácií podľa článkov 5, 6, 7 a 8;

b)

vplyve jednotlivých požiadaviek na oznámenie podľa článku 6 najmä so zreteľom na efektívnosť a volatilitu finančných trhov;

c)

vhodnosti priameho, centralizovaného oznamovania orgánu ESMA;

d)

fungovaní obmedzení a požiadaviek uvedených v kapitolách II a III;

e)

primeranosti obmedzení na nekryté swapy na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje a vhodnosti akýchkoľvek iných obmedzení alebo podmienok týkajúcich sa predaja nakrátko alebo swapov na úverové zlyhanie.

Článok 46

Prechodné ustanovenie

1.   Existujúce opatrenia, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a ktoré nadobudli účinnosť pred 15. septembrom 2010, sa môžu naďalej uplatňovať do 1. júla 2013 pod podmienkou, že sa oznámia Komisii do 24. apríla 2012.

2.   Swapové transakcie na úverové zlyhanie, ktorých následkom je nekrytá pozícia vo swape na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje, ktoré boli uzatvorené pred 25. marcom 2012 alebo počas pozastavenia obmedzení na nekrytý swap na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje podľa článku 14 ods. 2, sa môžu držať do dátumu splatnosti zmluvy o swape na úverové zlyhanie.

Článok 47

Personálne obsadenie a finančné zdroje orgánu ESMA

Orgán ESMA posúdi do 31. decembra 2012 svoje personálne a finančné potreby vyplývajúce z vykonávania právomocí a úloh podľa tohto nariadenia a predloží správu Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

Článok 48

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. novembra 2012.

Článok 2 ods. 2, článok 3 ods. 7, článok 4 ods. 2, článok 7 ods. 3, článok 9 ods. 5, článok 11 ods. 3 a 4, článok 12 ods. 2, článok 13 ods. 4 a 5, článok 16 ods. 3 a 4, článok 17 ods. 2, článok 23 ods. 5, 7 a 8 a články 30, 42, 43 a 44 sa však uplatňujú od 25. marca 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 14. marca 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

N. WAMMEN


(1)  Ú. v. EÚ C 91, 23.3.2011, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 84, 17.3.2011, s. 34.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. novembra 2011 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 21. februára 2012.

(4)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

(5)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(8)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(10)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

(11)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1287/2006 z 10. augusta 2006, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o povinnosti pri vedení záznamov pre investičné spoločnosti, oznamovanie transakcií, priehľadnosť trhu, prijatie finančných nástrojov na obchodovanie a vymedzené pojmy na účely tejto smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 1).

(12)  Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 12.

(13)  Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2003, s. 16.

(14)  Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.

(15)  Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2003, s. 33.

(16)  Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 45.