17.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 78/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 232/2012

zo 16. marca 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o podmienky a úrovne používania chinolínovej žltej (E 104), žltej SY FCF/pomarančovožltej S (E 110) a Ponceau 4R, košenilovej červenej A (E 124)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 3,

keďže:

(1)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa stanovuje zoznam Únie obsahujúci prídavné látky v potravinách schválené na používanie v potravinách, ako aj podmienky ich používania.

(2)

Chinolínová žltá (E 104), žltá SY FCF/pomarančovožltá S (E 110) a Ponceau 4R, košenilová červená A (E 124) sú potravinárske farbivá v súčasnosti schválené na používanie a uvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008. V súčasnosti platné schválenie berie do úvahy prjateľné denné dávky (Acceptable Daily Intakes, ADI) stanovené Vedeckým výborom pre potraviny (Scientific Committee for Food, SCF) v roku 1983 (2).

(3)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) vydal 23. septembra 2009 (3) stanovisko k prehodnoteniu bezpečnosti chinolínovej žltej (E 104) ako prídavnej látky v potravinách. V uvedenom stanovisku úrad odporúča znížiť ADI daného potravinárskeho farbiva z 10 mg/kg telesnej hmotnosti/deň na 0,5 mg/kg telesnej hmotnosti/deň. Okrem toho úrad zastáva názor, že spresnené odhady expozície (trieda 2 a trieda 3) vo všeobecnosti presahujú revidovanú ADI v hodnote 0,5 mg/kg telesnej hmotnosti/deň. Je preto vhodné zmeniť a doplniť podmienky a úrovne používania v prípade chinolínovej žltej (E 104), aby sa zabezpečilo, že nová ADI, ktorú odporúča úrad, nie je presiahnutá.

(4)

Úrad vydal 27. septembra 2009 (4) stanovisko k prehodnoteniu bezpečnosti žltej SY FCF/pomarančovožltej S (E 110) ako prídavnej látky v potravinách. V uvedenom stanovisku úrad odporúča znížiť ADI žltej SY FCF/pomarančovožltej S (E110) z 2,5 mg/kg telesnej hmotnosti/deň na 1 mg/kg telesnej hmotnosti/deň. Okrem toho úrad zastáva názor, že spresnené odhady expozície (trieda 3) vo všeobecnosti výrazne presahujú revidovanú ADI v hodnote 1 mg/kg telesnej hmotnosti/deň v prípade veľkej spotreby u detí. Je preto vhodné zmeniť a doplniť podmienky používania a úrovne používania v prípade žltej SY FCF/pomarančovožltej S (E 110), aby sa zabezpečilo, že nová ADI, ktorú odporúča úrad, nie je presiahnutá.

(5)

Úrad vydal 23. septembra 2009 (5) stanovisko k prehodnoteniu bezpečnosti Ponceau 4R, košenilovej červenej (E 124) ako prídavnej látky v potravinách. V uvedenom stanovisku úrad odporúča znížiť ADI daného potravinárskeho farbiva zo 4 mg/kg telesnej hmotnosti/deň na 0,7 mg/kg telesnej hmotnosti/deň. Okrem toho úrad zastáva názor, že spresnené odhady expozície (trieda 3) vo všeobecnosti výrazne presahujú revidovanú ADI v hodnote 0,7 mg/kg telesnej hmotnosti/deň v prípade veľkej spotreby u detí. Je preto vhodné zmeniť a doplniť podmienky používania a úrovne používania v prípade Ponceau 4R, košenilovej červenej (E 124), aby sa zabezpečilo, že nová ADI, ktorú odporúča úrad, nie je presiahnutá.

(6)

Je potrebné vyňať tieto látky zo skupiny III uvedenej v časti C bode 3) prílohy II. Mal by sa však zachovať kombinovaný maximálny limit, ak sa látky používajú spoločne s ostatnými látkami patriacimi do skupiny III.

(7)

Maximálne limity by sa mali zrevidovať, aby sa expozícia znížila pod úroveň odporúčaných hodnôt pre prijateľný denný príjem. Predovšetkým by sa mali znížiť v rovnakom pomere k plánovanému zníženiu denného príjmu. Mali by byť povolené určité výnimky s vyššími úrovňami pre niektoré tradičné výrobky, ktoré významne neprispievajú k expozícii. Niektoré ustanovenia sa tiež zrušili.

(8)

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Je vhodné stanoviť prechodné opatrenia, aby sa potravinárskemu priemyslu poskytol dostatočný čas na prispôsobenie svojej výroby novým podmienkam použitia a úrovniam použitia stanoveným v tomto nariadení.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. júna 2013.

Potraviny obsahujúce chinolínovú žltú (E 104), žltú SY FCF/pomarančovožltú S (E 110) a Ponceau 4R, košenilovú červenú A (E 124), ktoré sa v súlade so zákonom uviedli na trh pred 1. júnom 2013, ale nespĺňajú ustanovenia tohto nariadenia, sa môžu naďalej predávať až do vyčerpania zásob.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Správy Vedeckého výboru pre potraviny, štrnásta séria, 1983.

(3)  Vedecké stanovisko vedeckej skupiny pre prídavné látky v potravinách a zdroje živín pridávané do potravín (ANS) na žiadosť Komisie k prehodnoteniu bezpečnosti chinolínovej žltej (E 104) pri použití ako prídavnej látky do potravín, The EFSA Journal 2009; 7(11):1329.

(4)  Vedecké stanovisko vedeckej skupiny pre prídavné látky v potravinách a zdroje živín pridávané do potravín (ANS) na žiadosť Komisie k prehodnoteniu bezpečnosti žltej SY FCF (E 110) pri použití ako prídavnej látky do potravín, The EFSA Journal 2009; 7(11):1330.

(5)  Vedecké stanovisko vedeckej skupiny pre prídavné látky v potravinách a zdroje živín pridávané do potravín (ANS) na žiadosť Komisie k prehodnoteniu bezpečnosti Ponceau 4R pri použití ako prídavnej látky do potravín, The EFSA Journal 2009; 7(11):1328.


PRÍLOHA

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V časti C sa v bode 3 vypúšťajú tieto položky:

„E 104

Chinolínová žltá“

„E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S“

„E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A“

2.

Časť E sa mení a dopĺňa takto:

a)

v kategóriách 03, 05.2, 05.3, 05.4, 07.2 a 14.1.4 sa poznámka pod čiarou (25) nahrádza takto:

„(25):

Množstvá jednotlivých farbív E 122 a E 155 nesmú presiahnuť 50 mg/kg alebo mg/l“;

b)

v kategórii 1.7.5 sa poznámka pod čiarou 33) nahrádza takto:

„(33):

Najvyššie prípustné množstvo samostatne alebo v prípade kombinácie E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e a E 161b“;

c)

v kategóriách 04.2.1, 04.2.2, 04.2.3 a 4.2.4.1 sa poznámka pod čiarou (34) nahrádza takto:

„(34):

Najvyššie prípustné množstvo samostatne alebo v prípade kombinácie E 120, E 122, E 129, E 131 a E 133“;

d)

v kategóriách 4.2.5.2 a 4.2.5.3 sa poznámka pod čiarou (31) nahrádza takto:

„(31):

Najvyššie prípustné množstvo samostatne alebo v prípade kombinácie s E 120, E 142, E 160d a E 161b“;

e)

v kategórii 9.2 sa poznámky pod čiarou (35), (36) a (37) nahrádzajú takto:

„(35):

Najvyššie prípustné množstvo samostatne alebo v prípade kombinácie E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e, E 161b“

„(36):

Najvyššie prípustné množstvo samostatne alebo v prípade kombinácie 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161b“

„(37):

Najvyššie prípustné množstvo samostatne alebo v prípade kombinácie E 102, E 120, E 151, E 160e“;

f)

vkladajú sa tieto položky pre E 104, E 110, E 124 v číselnom poradí v uvedených kategóriách potravín:

Číslo kategórie

Číslo E

Názov

Najvyššie prípustné množstvo

(mg/l prípadne mg/kg)

Poznámky pod čiarou

Obmedzenia/výnimky

01.4

Ochutené fermentované mliečne výrobky vrátane výrobkov, ktoré boli tepelne ošetrené

E 104

Chinolínová žltá

10

(61)

 

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

5

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

5

(61)

 

(61):

Celkové množstvo E 104, E 110, E 124 a farbív v skupine III nesmie presiahnuť najvyššie prípustné množstvostanovené pre skupinu III

01.6.3

Iné smotany

E 104

Chinolínová žltá

10

(61)

iba ochutené smotany

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

5

(61)

iba ochutené smotany

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

5

(61)

iba ochutené smotany

(61):

Celkové množstvo E 104, E 110, E 124 a farbív v skupine III nesmie presiahnuť najvyššie prípustné množstvostanovené pre skupinu III

01.7.3

Jedlá kôra syrov

E 104

Chinolínová žltá

10

(62)

 

(62):

Celkové množstvo E 104 a farbív v skupine III nesmie presiahnuť najvyššie prípustné množstvostanovené pre skupinu III

04.2.4.1

Ovocné a zeleninové prípravky okrem kompótov

E 104

Chinolínová žltá

30

(61)

iba mostarda di frutta

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

35

(61)

iba mostarda di frutta

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

20

(61)

iba mostarda di frutta

(61):

Celkové množstvo E 104, E 110, E 124 a farbív v skupine III nesmie presiahnuť najvyššie prípustné množstvostanovené pre skupinu III

05.2

Iné cukrovinky vrátane drobných cukríkov na osvieženie dychu

E 104

Chinolínová žltá

30

(61)

okrem kandizovaného ovocia a zeleniny; tradičné orechové alebo kakaové cukrovinky s cukrovou polevou, mandľového tvaru alebo tvaru hostie, zvyčajne dlhšie ako 2 cm a konzumované pri slávnostných príležitostiach ako sú svadby, sväté prijímanie atď.

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

35

(61)

okrem kandizovaného ovocia a zeleniny; tradičné orechové alebo kakaové cukrovinky s cukrovou polevou, mandľového tvaru alebo tvaru hostie, zvyčajne dlhšie ako 2 cm a konzumované pri slávnostných príležitostiach ako sú svadby, sväté prijímanie atď.

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

20

(61)

okrem kandizovaného ovocia a zeleniny; tradičné orechové alebo kakaové cukrovinky s cukrovou polevou, mandľového tvaru alebo tvaru hostie, zvyčajne dlhšie ako 2 cm a konzumované pri slávnostných príležitostiach ako sú svadby, sväté prijímanie atď.

E 104

Chinolínová žltá

30

(61)

iba kandizované ovocie a zelenina

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

10

(61)

iba kandizované ovocie a zelenina

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

10

(61)

iba kandizované ovocie a zelenina

E 104

Chinolínová žltá

300

(61)

iba tradičné orechové alebo kakaové cukrovinky s cukrovou polevou, mandľového tvaru alebo tvaru hostie, zvyčajne dlhšie ako 2 cm a konzumované pri slávnostných príležitostiach ako sú svadby, sväté prijímanie atď.

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

50

(61)

iba tradičné orechové alebo kakaové cukrovinky s cukrovou polevou, mandľového tvaru alebo tvaru hostie, zvyčajne dlhšie ako 2 cm a konzumované pri slávnostných príležitostiach ako sú svadby, sväté prijímanie atď.

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

50

(61)

iba tradičné orechové alebo kakaové cukrovinky s cukrovou polevou, mandľového tvaru alebo tvaru hostie, zvyčajne dlhšie ako 2 cm a konzumované pri slávnostných príležitostiach ako sú svadby, sväté prijímanie atď.

(61):

Celkové množstvo E 104, E 110, E 124 a farbív v skupine III nesmie presiahnuť najvyššie prípustné množstvostanovené pre skupinu III

05.3

Žuvačky

E 104

Chinolínová žltá

30

(61)

 

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

10

(61)

 

(61):

Celkové množstvo E 104, E 110, E 124 a farbív v skupine III nesmie presiahnuť najvyššie prípustné množstvostanovené pre skupinu III

05.4

Dekorácie, povlaky a náplne okrem náplní na báze ovocia zahrnutých v kategórii 4.2.4.

E 104

Chinolínová žltá

50

(61)

iba dekorácie, povlaky a omáčky okrem náplní

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

35

(61)

iba dekorácie, povlaky a omáčky okrem náplní

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

55

(61)

iba dekorácie, povlaky a omáčky okrem náplní

E 104

Chinolínová žltá

50

(61)

iba náplne

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

35

(61)

iba náplne

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

55

(61)

iba náplne

(61):

Celkové množstvo E 104, E 110, E 124 a farbív v skupine III nesmie presiahnuť najvyššie prípustné množstvostanovené pre skupinu III

06.6

Trené cestá

E 104

Chinolínová žltá

50

(61)

 

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

35

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

55

(61)

 

(61):

Celkové množstvo E 104, E 110, E 124 a farbív v skupine III nesmie presiahnuť najvyššie prípustné množstvostanovené pre skupinu III

08.2.3

Obaly, povlaky a dekorácie na mäso

E 104

Chinolínová žltá

50

(61)

iba dekorácie a povlaky okrem jedlého vonkajšieho povlaku na pasturmas

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

35

(61)

iba dekorácie a povlaky okrem jedlého vonkajšieho povlaku na pasturmas

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

55

(61)

iba dekorácie a povlaky okrem jedlého vonkajšieho povlaku na pasturmas

E 104

Chinolínová žltá

10

(62)

iba jedlé obaly

(61):

Celkové množstvo E 104, E 110, E 124 a farbivá v skupine III nesmú presiahnuť najvyššie prípustné množstvostanovené pre skupinu III

(62):

Celkové množstvo E 104 a farbív v skupine III nesmie presiahnuť najvyššie prípustné množstvostanovené pre skupinu III

09.2

Spracované ryby a produkty rybolovu vrátane mäkkýšov a kôrovcov

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

200

(63)

iba v náhradách lososa na báze Theragra chalcogramma a Pollachius virens

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

200

(63)

iba v náhradách lososa na báze Theragra chalcogramma a Pollachius virens

(63):

Celkové množstvo E 104, E 124 a farbív v skupine III nesmie presiahnuť najvyššie prípustné množstvostanovené pre skupinu III

09.3

Rybie ikry

E 104

Chinolínová žltá

200

(61)

okrem kaviáru

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

200

(61)

okrem kaviáru

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

200

(61)

okrem kaviáru

(61):

Celkové množstvo E 104, E 110, E 124 a farbív v skupine III nesmie presiahnuť najvyššie prípustné množstvostanovené pre skupinu III

12.2.2

Ochucovadlá a chuťové prísady

E 104

Chinolínová žltá

10

(62)

iba ochucovadlá, napríklad prášok karí, tandoori

(62):

Celkové množstvo E 104, E 110, E 124 a farbív v skupine III nesmie presiahnuť najvyššie prípustné množstvostanovené pre skupinu III

12.4

Horčica

E 104

Chinolínová žltá

10

(61)

 

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

50

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

35

(61)

 

(61):

Celkové množstvo E 104, E 110, E 124 a farbív v skupine III nesmie presiahnuť najvyššie prípustné množstvostanovené pre skupinu III

12.6

Omáčky

E 104

Chinolínová žltá

20

(64)

vrátane nálevov, dochucovacích pochutín, chutney a picalilli okrem omáčok na báze rajčiakov

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

30

(64)

iba v nálevoch a picalilli

(64):

Celkové množstvo E 104, E 110, E 124 a farbív v skupine III nesmie presiahnuť najvyššie prípustné množstvostanovené pre skupinu III

12.9

Proteínové výrobky okrem výrobkov zahrnutých v kategórii 1.8

E 104

Chinolínová žltá

10

(61)

iba náhrady mäsa a rýb na báze rastlinných proteínov

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

20

(61)

iba náhrady mäsa a rýb na báze rastlinných proteínov

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

10

(61)

iba náhrady mäsa a rýb na báze rastlinných proteínov

(61):

Celkové množstvo E 104, E 110, E 124 a farbív v skupine III nesmie presiahnuť najvyššie prípustné množstvostanovené pre skupinu III

13.2

Dietetické potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v smernici 1999/21/ES (okrem výrobkov zahrnutých v kategórii potravín 13.1.5)

E 104

Chinolínová žltá

10

(61)

 

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

10

(61)

 

(61):

Celkové množstvo E 104, E 110, E 124 a farbív v skupine III nesmie presiahnuť najvyššie prípustné množstvostanovené pre skupinu III

13.3

Dietetické potraviny na regulovanie telesnej hmotnosti ako náhrada celodenného príjmu stravy alebo jedného denného jedla (celodenná strava alebo časť celkovej dennej stravy)

E 104

Chinolínová žltá

10

(61)

 

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

10

(61)

 

(61):

Celkové množstvo E 104, E 110, E 124 a farbív v skupine III nesmie presiahnuť najvyššie prípustné množstvostanovené pre skupinu III

14.1.4

Ochutené nápoje

E 104

Chinolínová žltá

10

(61)

okrem výrobkov z čokoládového mlieka a sladu

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

20

(61)

okrem výrobkov z čokoládového mlieka a sladu

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

10

(61)

okrem výrobkov z čokoládového mlieka a sladu

(61):

Celkové množstvo E 104, E 110, E 124 a farbív v skupine III nesmie presiahnuť najvyššie prípustné množstvostanovené pre skupinu III

14.2.3

Jablčný a hruškový mušt

E 104

Chinolínová žltá

25

(64)

okrem cidre bouché

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

10

(64)

okrem cidre bouché

(64):

Celkové množstvo E 104, E 110, E 124 a farbív v skupine III nesmie presiahnuť najvyššie prípustné množstvostanovené pre skupinu III

14.2.4

Ovocné víno a domáce víno (made wine)

E 104

Chinolínová žltá

20

(61)

 

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

1

(61)

 

(61):

Celkové množstvo E 104, E 110, E 124 a farbív v skupine III nesmie presiahnuť najvyššie prípustné množstvostanovené pre skupinu III

14.2.7.1

Aromatizované vína

E 104

Chinolínová žltá

50

(61)

okrem americano, bitter vino

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

50

(61)

okrem americano, bitter vino

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

50

(61)

okrem americano, bitter vino

(61):

Celkové množstvo E 104, E 110, E 124 a farbív v skupine III nesmie presiahnuť najvyššie prípustné množstvostanovené pre skupinu III

14.2.7.2

Aromatizované nápoje na báze vína

E 104

Chinolínová žltá

50

(61)

okrem bitter soda, sangria, claria, zurra

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

50

(61)

okrem bitter soda, sangria, claria, zurra

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

50

(61)

okrem bitter soda, sangria, claria, zurra

(61):

Celkové množstvo E 104, E 110, E 124 a farbív v skupine III nesmie presiahnuť najvyššie prípustné množstvostanovené pre skupinu III

14.2.7.3

Koktaily z aromatizovaných vínnych produktov

E 104

Chinolínová žltá

50

(61)

 

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

50

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

50

(61)

 

(61):

Celkové množstvo E 104, E 110, E 124 a farbív v skupine III nesmie presiahnuť najvyššie prípustné množstvostanovené pre skupinu III

14.2.8

Iné alkoholické nápoje vrátane zmesí alkoholických nápojov s nealkoholickými nápojmi a liehoviny s menej ako 15 % alkoholu

E 104

Chinolínová žltá

180

(61)

iba alkoholické nápoje s menej ako 15 % alkoholu

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

100

(61)

iba alkoholické nápoje s menej ako 15 % alkoholu

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

170

(61)

iba alkoholické nápoje s menej ako 15 % alkoholu

(61):

Celkové množstvo E 104, E 110, E 124 a farbív v skupine III nesmie presiahnuť najvyššie prípustné množstvostanovené pre skupinu III

16.

Dezerty okrem výrobkov zahrnutých v kategórii 1, 3 a 4

E 104

Chinolínová žltá

10

(61)

 

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

5

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

10

(61)

 

(61):

Celkové množstvo E 104, E 110, E 124 a farbív v skupine III nesmie presiahnuť najvyššie prípustné množstvostanovené pre skupinu III

17.1

Potravinové doplnky dodávané v tuhej forme vrátane kapsúl, tabliet a podobných foriem, okrem žuvacích foriem

E 104

Chinolínová žltá

35

(61)

 

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

35

(61)

 

(61):

Celkové množstvo E 104, E 110, E 124 a farbív v skupine III nesmie presiahnuť najvyššie prípustné množstvostanovené pre skupinu III

17.2

Potravinové doplnky dodávané v tekutej forme

E 104

Chinolínová žltá

10

(61)

 

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

10

(61)

 

(61):

Celkové množstvo E 104, E 110, E 124 a farbív v skupine III nesmie presiahnuť najvyššie prípustné množstvostanovené pre skupinu III

17.3

Potravinové doplnky dodávané vo forme sirupu alebo v žuvacej forme

E 104

Chinolínová žltá

10

(61)

 

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

10

(61)

 

(61):

Celkové množstvo E 104, E 110, E 124 a farbív v skupine III nesmie presiahnuť najvyššie prípustné množstvostanovené pre skupinu III“

g)

kategória 08.2.1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

položka týkajúca sa E 110 sa nahrádza takto:

 

„E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

15

 

iba sobrasada

ii)

položka týkajúca sa E 124 sa nahrádza takto:

 

„E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

50

 

Iba chorizo saláma/salchichón“

h)

kategória 14.2.7.1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

položky týkajúce sa E 104 a E 110 sa nahrádzajú takto:

 

„E 104

Chinolínová žltá

50

(26) (27)

iba americano, bitter vino

 

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

50

(27)

iba bitter vino

ii)

položka týkajúca sa E 124 sa nahrádza takto:

 

„E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

50

(26) (27)

iba americano, bitter vino

i)

kategória 14.2.7.2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

položky týkajúce sa E 104 a E 110 sa nahrádzajú takto:

 

„E 104

Chinolínová žltá

50

(28)

iba bitter soda

 

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

50

(28)

iba bitter soda

ii)

položka týkajúca sa E 124 sa nahrádza takto:

 

„E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

50

(28)

iba bitter soda

j)

položky týkajúce sa E 104, E 110, E 124 sa vypúšťajú v uvedených kategóriách potravín:

01.7.5

Tavený syr

E 104

Chinolínová žltá

100

(33)

iba ochutený tavený syr

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

100

(33)

iba ochutený tavený syr

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

100

(33)

iba ochutený tavený syr

04.2.1

Sušené ovocie a zelenina

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

200

(34)

iba konzervované červené ovocie

04.2.2

Ovocie a zelenina v octe, oleji alebo náleve

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

200

(34)

iba konzervované červené ovocie

04.2.3

Ovocie a zelenina v konzervách alebo vo fľašiach

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

200

(34)

iba konzervované červené ovocie

04.2.4.1

Ovocné a zeleninové prípravky okrem kompótov

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

200

(34)

iba konzervované červené ovocie

04.2.5.2

Džemy,rôsoly, marmelády a sladené gaštanové pyré v zmysle vymedzenia v smernici 2001/113/ES

E 104

Chinolínová žltá

100

(31)

okrem gaštanového pyré

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

100

(31)

okrem gaštanového pyré

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

100

(31)

okrem gaštanového pyré

04.2.5.3

Iné podobné ovocné alebo zeleninové nátierky

E 104

Chinolínová žltá

100

(31)

okrem crème de pruneaux

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

100

(31)

okrem crème de pruneaux

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

100

(31)

okrem crème de pruneaux

08.2.1

Spracované mäso bez tepelného ošetrenia

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

200

 

iba sobrasada

09.2

Spracované ryby a produkty rybolovu vrátane mäkkýšov a kôrovcov

E 104

Chinolínová žltá

100

(35)

iba pasta z rýb a pasta z kôrovcov

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

100

(35)

iba pasta z rýb a pasta z kôrovcov

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

100

(35)

iba pasta z rýb a pasta z kôrovcov

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

250

(36)

iba predvarené kôrovce

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

250

(36)

iba predvarené kôrovce

E 110

Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S

100

(37)

iba údené ryby

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

100

(37)

iba údené ryby“