27.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 327/26


SMERNICA KOMISIE 2012/40/EÚ

z 26. novembra 2012,

ktorou sa opravuje príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V smernici Komisie 2009/91/ES z 31. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť tetraboritan sodný ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (2), sa pojem tetraboritan sodný vymedzuje tromi číslami CAS pre tri rôzne formy látky. Čísla CAS sa zakladajú na správe, ktorú Holandsko predložilo Komisii 7. júla 2006 a ktorú schválil Stály výbor pre biocídne výrobky 20. februára 2009.

(2)

Holandsko informovalo Komisiu, že číslo CAS pre pentahydrát uvedené v pôvodnej správe nie je správne, a predložilo Komisii revidovanú správu, podľa ktorej je správne číslo CAS pre túto formu 12179-04-3. Revidovanú správu schválil Stály výbor pre biocídne výrobky 25. mája 2012.

(3)

Príloha I k smernici 98/8/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom opraviť.

(4)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 98/8/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. marca 2013. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 26. novembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 201, 1.8.2009, s. 39.


PRÍLOHA

V prílohe I k smernici 98/8/ES sa tretí stĺpec položky č. 24 nahrádza takto:

Názov IUPAC

Identifikačné čísla

„tetraboritan sodný

č. ES: 215-540-4

č. CAS (bezvodý): 1330-43-4

č. CAS (pentahydrát): 12179-04-3

č. CAS (dekahydrát): 1303-96-4“