23.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 325/13


VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE 2012/37/EÚ

z 22. novembra 2012,

ktorou sa menia niektoré prílohy k smerniciam Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS, pokiaľ ide o podmienky, ktoré musí spĺňať osivo Galega orientalis Lam., maximálnu hmotnosť dávky osiva niektorých druhov krmovín a veľkosť vzorky Sorghum spp.

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (1), a najmä na jej článok 21a,

so zreteľom na smernicu Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 týkajúcu sa obchodovania s osivom obilnín (2), a najmä na jej článok 21a,

keďže:

(1)

Charakteristickou vlastnosťou osiva Galega orientalis Lam. je jeho tvrdosemennosť. Preto by kvalitatívne požiadavky na druhy, pokiaľ ide o minimálnu klíčivosť, mali byť doplnené o niektoré informácie, ktoré sa týkajú tejto vlastnosti.

(2)

V smernici 66/401/EHS sa stanovuje maximálna hmotnosť dávky osiva, aby sa v súvislosti s testovaním osiva predišlo nesúrodosti v dávkach osiva.

(3)

Keďže zo zmien v produkcii osiva a postupoch uvádzania na trh, predovšetkým zvýšený objem produkcie osiva a spôsoby dopravy osiva, vyplynulo, že by mohlo byť vhodné zvýšiť maximálnu predpísanú hmotnosť dávky osiva tráv, bol podľa rozhodnutia Komisie 2007/66/ES (3) usporiadaný časovo obmedzený pokus.

(4)

Tento pokus ukázal, že za nových podmienok dokážu pestovateľské podniky vyprodukovať dostatočne homogénne dávky osiva väčších veľkostí. Preto by členským štátom malo byť umožnené povoliť zvýšenie maximálnej hmotnosti dávok osiva tráv.

(5)

Podmienky pre produkciu osiva, poľné inšpekcie, odber vzoriek a testovanie stanovené v smernici 66/402/EHS sú založené na medzinárodne uznávaných metódach a normách, ako sú tie, ktoré stanovuje Medzinárodné združenie pre kontrolu osív (International Seed Testing Association, ISTA).

(6)

Kvalitatívne požiadavky stanovené pre druhy Sorghum spp. vychádzajú predovšetkým z požiadaviek pre druh Sorghum bicolor (L.) Moench. V dôsledku nedávneho vytvorenia trhu na produkciu krmiva a biomasy sa zvýšil dopyt po ďalších poddruhoch a hybridoch druhov Sorghum spp. s menšou veľkosťou zrna a užším a plochejším tvarom. Následne by mali byť ďalej rozvinuté požiadavky na samostatné poddruhy, aby sa zohľadnili vlastnosti ich osiva.

(7)

Druh Sorghum spp. by sa mal rozdeliť na Sorghum bicolor (L.) Moench, Sorghum sudanense (Piper) Stapf a ich hybridy, pričom veľkosti ich vzoriek by mali byť prispôsobené normám, ktoré stanovilo združenie ISTA.

(8)

Smernice 66/401/EHS a 66/402/EHS by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia smernice 66/401/EHS

Smernica 66/401/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

V prílohe II oddiele I bode 2 tabuľke A sa v položke pre osivo Galega orientalis Lam. v stĺpci 2 číslo „60“ nahrádza takto:

„60 a) b)“.

2.

V prílohe III stĺpci 1 sa položka pre „Poaceae (Gramineae)“ nahrádza takto:

Poaceae (Gramineae)  (4)

Článok 2

Zmeny a doplnenia smernice 66/402/EHS

Príloha III k smernici 66/402/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

Položky pre druhy Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense a Sorghum sudanense sa nahrádzajú takto:

1

2

3

4

Sorghum bicolor (L.) Moench

30

900

900

Sorghum sudanense (Piper) Stapf

10

250

250“

2.

Za položku pre Sorghum sudanense (Piper) Stapf sa vkladá táto položka:

1

2

3

4

„Hybridy Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf

30

300

300“

Článok 3

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktoré sú potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. decembra 2013. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Keď členské štáty prijímajú tieto ustanovenia, obsahujú odkaz na túto smernicu alebo v prípade ich zverejnenia v úradnej publikácii je pri nich takýto odkaz uvedený. Spôsob vytvorenia odkazu si stanovia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť siedmym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 22. novembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES 125, 11.7.1966, p. 2298/66.

(2)  Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2309/66.

(3)  Ú. v. EÚ L 32, 6.2.2007, s. 161.

(4)  Maximálna hmotnosť dávky sa môže zvýšiť na 25 ton, ak na to dodávateľ dostal povolenie od príslušného orgánu.“