14.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 343/78


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/35/EÚ

z 21. novembra 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Príprava a osvedčovanie námorníkov sa upravuje Dohovorom Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov z roku 1978 (ďalej len „dohovor STCW“), ktorý nadobudol platnosť v roku 1984 a ktorý bol v roku 1995 v podstatnej miere zmenený a doplnený.

(2)

Dohovor STCW bol do práva Únie začlenený prvýkrát smernicou Rady 94/58/ES z 22. novembra 1994 o minimálnej úrovni odbornej prípravy námorníkov (3). Neskôr sa pravidlá Únie týkajúce sa prípravy a osvedčovania námorníkov upravili podľa neskorších zmien a doplnení dohovoru STCW a vytvoril sa spoločný mechanizmus Únie pre uznávanie systémov prípravy a osvedčovania námorníkov v tretích krajinách. Tieto pravidlá sú ako výsledok prepracovania obsiahnuté v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES (4).

(3)

V roku 2010 sa v Manile konala konferencia zmluvných strán dohovoru STCW, ktorá zaviedla významné zmeny a doplnenia dohovoru STCW (ďalej len „zmeny a doplnenia prijaté v Manile“), konkrétne v oblasti predchádzania podvodným praktikám pri osvedčovaní, v oblasti zdravotných noriem, odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti, vrátane pirátstva a ozbrojených lúpeží, a odbornej prípravy vo veciach súvisiacich s technológiami. Zmenami a doplneniami prijatými v Manile sa tiež zaviedli požiadavky na spôsobilých námorníkov a zriadili sa nové profesijné profily, ako sú elektrotechnickí dôstojníci.

(4)

Všetky členské štáty sú stranami dohovoru STCW a žiadna z nich nevzniesla voči zmenám a doplneniam prijatým v Manile v rámci súvisiaceho procesu námietku. Členské štáty by preto mali zosúladiť svoje vnútroštátne pravidlá so zmenami a doplneniami prijatými v Manile. Malo by sa zabrániť konfliktu medzinárodných záväzkov členských štátov a ich záväzkov v rámci Únie. Vzhľadom na celosvetový charakter námornej dopravy by pravidlá Únie v oblasti prípravy a osvedčovania námorníkov mali byť okrem toho v súlade s medzinárodnými pravidlami. Niektoré ustanovenia smernice 2008/106/ES by sa preto mali zmeniť a doplniť, aby odzrkadľovali zmeny a doplnenia prijaté v Manile.

(5)

Zlepšená príprava námorníkov by mala zahŕňať riadnu teoretickú a praktickú prípravu, aby sa zabezpečilo, že námorníci sú kvalifikovaní na spĺňanie noriem bezpečnosti a ochrany a dokážu reagovať na krízové a núdzové situácie.

(6)

Normy kvality a systémy noriem kvality by sa mali v príslušných prípadoch vypracovať a uplatňovať s ohľadom na odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 18. júna 2009 o vytvorení európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy (5) a na súvisiace opatrenia prijaté členskými štátmi.

(7)

Európski sociálni partneri sa dohodli na minimálnom čase odpočinku pre námorníkov a na účely vykonávania uvedenej dohody bola prijatá smernica 1999/63/ES (6). Uvedená smernica takisto umožňuje povoliť výnimky z minimálneho času odpočinku pre námorníkov. Možnosť povoliť výnimky však musí byť obmedzená z hľadiska maximálnej doby trvania, frekvencie a rozsahu. Zmeny a doplnenia prijaté v Manile boli okrem iného zamerané na stanovenie objektívnych obmedzení výnimkám z minimálneho času odpočinku pre členov hliadky a námorníkov s vymedzenými úlohami týkajúcimi sa bezpečnosti, zabezpečenia a zabránenia znečisťovaniu s cieľom zabrániť únave. Zmeny a doplnenia prijaté v Manile by sa mali začleniť do smernice 2008/106/ES spôsobom, ktorým sa zabezpečí súlad so smernicou 1999/63/ES, zmenenou a doplnenou smernicou 2009/13/ES (7).

(8)

Uznávajúc ďalej dôležitosť stanovenia minimálnych požiadaviek na životné a pracovné podmienky všetkých námorníkov, smernica 2009/13/ES nadobudne účinnosť, ako sa v nej uvádza, keď nadobudne platnosť Dohovor o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006.

(9)

Smernica 2008/106/ES obsahuje aj mechanizmus uznávania systémov prípravy a osvedčovania námorníkov tretích krajín. Uznanie udeľuje Komisia v súlade s postupom, podľa ktorého jej pomáha Európska námorná bezpečnostná agentúra (ďalej len „agentúra“) zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 (8) a Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 (9). Skúsenosti získané pri uplatňovaní uvedeného postupu ukazujú, že by sa mal zmeniť, konkrétne pokiaľ ide o lehotu na rozhodnutie Komisie. Vzhľadom na to, že uznanie si vyžaduje, aby agentúra vykonala kontrolu, ktorá musí byť naplánovaná a vykonaná, a vo väčšine prípadov zahŕňa významné úpravy požiadaviek dohovoru STCW zo strany príslušnej tretej krajiny, celý proces nie je možné skončiť v priebehu troch mesiacov. Na základe skúseností sa zdá byť reálnejším časovým rámcom v tomto zmysle 18 mesiacov. Uvedená lehota na rozhodnutie Komisie by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť, pričom možnosť dožadujúceho členského dočasne uznať systém STCW tretej krajiny by sa mala v záujme zachovania pružnosti zachovať. Okrem toho sa v súvislosti s uznávaním osvedčení námorníkov podľa smernice 2008/106/ES neuplatňujú ustanovenia týkajúce sa uznávania odborných kvalifikácií podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (10).

(10)

Dostupné štatistiky o námorníkoch v Únii sú neúplné a často nepresné, čím sa sťažuje tvorba politík v tomto sektore. Podrobné údaje o osvedčovaní námorníkov nedokážu úplne odstrániť tento problém, ale jednoznačne by pomohli. Zmluvné strany dohovoru STCW sú povinné viesť register všetkých osvedčení, potvrdení a súvisiacich obnovených osvedčení alebo iných opatrení, ktoré s nimi súvisia. Členské štáty sú povinné viesť register vydaných osvedčení a potvrdení. Aby Komisia mala čo najúplnejšie informácie o stave zamestnanosti v Únii a výlučne v záujme uľahčenia tvorby politík členských štátov a Komisie, by členské štáty mali Komisii povinne zasielať vybrané informácie, ktoré sa už nachádzajú v ich registroch osvedčení o spôsobilosti námorníkov. Tieto informácie by sa mali poskytovať len na účely štatistickej analýzy a nie sú určené na administratívne a právne účely, ani na účely overovania. Uvedené informácie musia byť v súlade s požiadavkami Únie na ochranu údajov a preto by sa do smernice 2008/106/ES malo zaviesť príslušné ustanovenie.

(11)

Výsledky analýzy takýchto informácií by sa mali použiť na odhadovanie trendov na trhu práce v záujme zlepšenia možností námorníkov plánovať svoju kariéru a využiť dostupné príležitosti odborného vzdelávania a prípravy. Tieto výsledky by tiež mali prispieť k zlepšeniu odborného vzdelávania a prípravy.

(12)

S cieľom zbierať údaje o námorníckej profesii v súlade s jej vývojom a vývojom technológií by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o úpravy prílohy V k smernici 2008/106/ES. Použitie týchto delegovaných aktov by sa malo obmedziť na prípady, keď si zmeny a doplnenia dohovoru a kódexu STCW vyžadujú zmenu a doplnenie uvedenej prílohy. Týmito delegovaným aktmi by sa okrem toho nemali meniť ustanovenia týkajúce sa anonymizácie údajov, ktoré sa uvádzajú v zmieňovanej prílohe. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(13)

Odvetvie námornej dopravy Únie sa vyznačuje vysokokvalitnými námornými odbornými znalosťami, ktoré pomáhajú udržiavať jeho konkurencieschopnosť. Kvalita prípravy námorníkov je dôležitá pre konkurencieschopnosť tohto odvetvia a pre vzbudenie záujmu občanov Únie, najmä mladých ľudí, o námornícke povolania.

(14)

V záujme podpory noriem kvality týkajúcich sa prípravy námorníkov je potrebné zlepšiť opatrenia na predchádzanie podvodným praktikám v súvislosti s osvedčeniami o spôsobilosti a odbornej spôsobilosti.

(15)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania smernice 2008/106/ES sa na Komisiu preniesli vykonávacie právomoci v oblasti prípravy a osvedčovania námorníkov. Z rovnakého dôvodu by sa mali na Komisiu preniesť aj vykonávacie právomoci v súvislosti so štatistickými údajmi o námorníkoch, ktoré majú členské štáty poskytnúť Komisii. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (11).

(16)

Na prijímanie technických požiadaviek potrebných na zabezpečenie primeraného narábania so štatistickými údajmi podľa prílohy V k smernici 2008/106/ES a na prijímanie vykonávacích rozhodnutí o uznaní a odobratí uznania pre systémy STCW tretích krajín by sa mal uplatňovať postup preskúmania.

(17)

Zmeny a doplnenia prijaté v Manile nadobudli platnosť 1. januára 2012, pričom prechodné ustanovenia sa môžu uplatňovať do 1. januára 2017. V tejto smernici by sa mali stanoviť rovnaké prechodné ustanovenia, aké boli stanovené v zmenách a doplneniach prijatých v Manile, aby sa umožnil plynulý prechod na nové pravidlá.

(18)

Výbor IMO pre námornú bezpečnosť na svojom 89. zasadnutí skonštatoval, že je potrebné poskytnúť isté vysvetlenia, pokiaľ ide o vykonávanie zmien a doplnení prijatých v Manile, so zreteľom na prechodné ustanovenia v nich stanovené a rezolúciu č. 4 konferencie zmluvných strán STCW, v ktorej sa uznáva, že úplné dodržiavanie je potrebné zabezpečiť do 1. januára 2017. Toto vysvetlenie poskytli obežníky IMO STCW.7/Circ.16 a STCW.7/Circ.17. Konkrétne v obežníku STCW.7/Circ.16 sa stanovuje, že platnosť každého obnoveného osvedčenia by sa nemala predĺžiť na obdobie po 1. januári 2017 v prípade námorníkov, ktorí majú osvedčenia vydané v súlade s ustanoveniami dohovoru STCW, ktoré sa uplatňovali tesne pred 1. januárom 2012, a ktorí nesplnili požiadavky stanovené zmenami a doplneniami prijatými v Manile, a v prípade námorníkov, ktorí začali schválenú námornú službu, schválený program vzdelávania a prípravy alebo schválený školiaci kurz pred 1. júlom 2013.

(19)

Malo by sa zabrániť ďalším oneskoreniam pri začleňovaní zmien a doplnení prijatých v Manile do práva Únie, aby sa tak udržala konkurencieschopnosť námorníkov z Únie, a prostredníctvom aktualizovanej prípravy sa zachovala bezpečnosť na palubách lodí.

(20)

V záujme jednotného vykonávania zmien a doplnení prijatých v Manile v rámci Únie sa odporúča, aby členské štáty pri transponovaní tejto smernice vzali do úvahy usmernenia, ktoré sa nachádzajú v obežníkoch IMO STCW.7/Circ.16 a STCW.7/Circ.17.

(21)

Keďže cieľ tejto smernice, a to zosúladenie súčasných pravidiel Únie s medzinárodnými pravidlami týkajúcimi sa prípravy a osvedčovania námorníkov, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jej rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(22)

Smernica 2008/106/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia smernice 2008/106/ES

Smernica 2008/106/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Body 18 a 19 sa nahrádzajú takto:

„18.

‚rádiokomunikačné predpisy‘ sú rádiokomunikačné predpisy, ktoré sú prílohou alebo sa považujú za prílohu k Medzinárodnému dohovoru o telekomunikáciách v znení zmien a doplnení;

19.

‚osobná loď‘ je loď, ako je vymedzená v Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti ľudského života na mori z roku 1974 (ďalej len ‚dohovor SOLAS 74‘) v znení zmien a doplnení;“.

b)

Bod 24 sa nahrádza takto:

„24.

‚kódex STCW‘ je kódex výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) prijatý rezolúciou č. 2 na konferencii v roku 1995 v jeho aktualizovanom znení;“.

c)

Bod 27 sa vypúšťa.

d)

Bod 28 sa nahrádza takto:

„28.

‚námorná služba‘ je služba na palube lode zodpovedajúca vydanému osvedčeniu alebo obnovenému osvedčeniu o spôsobilosti, odbornej spôsobilosti alebo inej kvalifikácii;“.

e)

Dopĺňajú sa tieto body:

„32.

‚radista GMDSS‘ je osoba s kvalifikáciou podľa kapitoly IV prílohy I;

33.

‚kódex ISPS‘ je Medzinárodný kódex bezpečnosti lodí a prístavných zariadení, ktorý bol prijatý 12. decembra 2002 rezolúciou č. 2 na konferencii vlád zmluvných strán dohovoru SOLAS 74 v jeho aktualizovanom znení;

34.

‚bezpečnostný dôstojník lode‘ je osoba na palube lode, ktorá je podriadená kapitánovi lode, určená spoločnosťou ako osoba zodpovedná za bezpečnosť lode vrátane zavedenia a udržiavania bezpečnostného plánu lode a spoluprácu s bezpečnostným dôstojníkom spoločnosti a bezpečnostnými dôstojníkmi prístavných zariadení;

35.

‚bezpečnostné povinnosti‘ zahŕňajú všetky bezpečnostné úlohy a povinnosti na palube lodí vymedzené v kapitole XI/2 dohovoru SOLAS 74 v znení zmien a doplnení a v kódexe ISPS;

36.

‚osvedčenie o spôsobilosti‘ je osvedčenie vydávané a schvaľované pre kapitánov lodí, dôstojníkov a radistov GMDSS v súlade s kapitolami II, III, IV alebo VII prílohy I, ktoré oprávňuje jeho právoplatného držiteľa zastávať funkciu a vykonávať úlohy súvisiace s úrovňou zodpovednosti, ktorá je v ňom uvedená;

37.

‚osvedčenie o odbornej spôsobilosti‘ je iné osvedčenie než je osvedčenie o spôsobilosti vydané námorníkovi, v ktorom sa uvádza, že boli splnené príslušné požiadavky tejto smernice na prípravu, spôsobilosť či námornú službu;

38.

‚listinný dôkaz‘ je dokumentácia iná než osvedčenie o spôsobilosti alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktorá sa používa na preukázanie, že boli splnené príslušné požiadavky tejto smernice;

39.

‚elektrotechnický dôstojník‘ je dôstojník s kvalifikáciou podľa kapitoly III prílohy I;

40.

‚spôsobilý palubný námorník‘ je člen posádky s kvalifikáciou podľa kapitoly II prílohy I;

41.

‚spôsobilý strojný námorník‘ je člen posádky s kvalifikáciou podľa kapitoly III prílohy I;

42.

‚elektrotechnický člen posádky‘ je člen posádky s kvalifikáciou podľa kapitoly III prílohy I.“

2.

V článku 3 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Členské štáty podniknú opatrenia potrebné na to, aby zabezpečili, že námorníci slúžiaci na lodiach uvedených v článku 2 sú pripravení minimálne v súlade s požiadavkami dohovoru STCW tak, ako je ustanovené v prílohe I k tejto smernici, a sú držiteľmi osvedčení vymedzených v článku 1 bodoch 36 a 37 a/alebo listinného dôkazu vymedzeného v článku 1 bode 38.“

3.

Článok 4 sa vypúšťa.

4.

Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

názov sa nahrádza takto:

„Osvedčenia o spôsobilosti, osvedčenia o odbornej spôsobilosti a potvrdenia“;

b)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa osvedčenia o spôsobilosti a osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydali len kandidátom, ktorí spĺňajú podmienky tohto článku.“;

c)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Osvedčenia o spôsobilosti a osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa vydávajú v súlade s odsekom 3 predpisu I/2 prílohy k dohovoru STCW.“;

d)

vkladá sa tento odsek:

„3a.   Osvedčenia o spôsobilosti vydávajú len členské štáty, a to po overení pravosti a platnosti všetkých potrebných listinných dôkazov a v súlade s ustanoveniami tohto článku.“;

e)

na koniec odseku 5 sa dopĺňa táto veta:

„Potvrdenia potvrdzujúce vydanie osvedčenia o spôsobilosti a potvrdenia potvrdzujúce osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydávané kapitánom lodí a dôstojníkom v súlade s predpismi V/1-1 a V/1-2 prílohy I sa vydávajú len v prípade, že boli splnené všetky požiadavky dohovoru STCW a tejto smernice.“;

f)

odseky 6 a 7 sa nahrádzajú takto:

„6.   Členský štát, ktorý uznáva osvedčenie o spôsobilosti alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané kapitánom lodí a dôstojníkom v súlade s predpismi V/1-1 a V/1-2 prílohy k dohovoru STCW v rámci postupu stanoveného v článku 19 ods. 2 tejto smernice, potvrdí takéto osvedčenie na znak jeho uznania až po overení pravosti a platnosti osvedčenia. Použije sa pri tom vzor potvrdenia stanovený v odseku 3 oddielu A-I/2 kódexu STCW.

7.   Potvrdenia uvedené v odsekoch 5 a 6:

a)

môžu byť vydané ako samostatné dokumenty;

b)

vydávajú len členské štáty;

c)

majú pridelené osobitné číslo s výnimkou potvrdení, ktorými sa preukazuje vydanie osvedčenia o spôsobilosti a ktorým môže byť pridelené rovnaké číslo aké má príslušné osvedčenie o spôsobilosti, a to za predpokladu, že toto číslo sa neopakuje a

d)

platnosť každého z nich sa končí súčasne so skončením platnosti potvrdeného osvedčenia o spôsobilosti alebo potvrdeného osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaných kapitánom lodí a dôstojníkom v súlade s predpismi V/1-1 a V/1-2 prílohy k dohovoru STCW, s jeho zrušením, pozastavením jeho platnosti alebo jeho vyhlásením za neplatné zo strany členského štátu alebo tretej krajiny, ktorá ho vydala a v každom prípade po uplynutí piatich rokov odo dňa jeho vydania.“;

g)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„11.   Kandidáti na získanie osvedčenia predložia dostatočný dôkaz:

a)

svojej totožnosti;

b)

že ich vek nie je nižší, ako stanovujú predpisy v prílohe I pre príslušné osvedčenie o spôsobilosti alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti, o ktoré žiadajú;

c)

že spĺňajú normy zdravotnej spôsobilosti stanovené v oddiele A-I/9 kódexu STCW;

d)

že absolvovali námornú službu a každú zodpovedajúcu povinnú prípravu stanovenú predpismi uvedenými v prílohe I pre osvedčenie o spôsobilosti alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti, o ktoré žiadajú a

e)

že spĺňajú normy spôsobilosti stanovené v predpisoch uvedených v prílohe I pre schopnosti, funkcie a úrovne, ktoré sa uvedú v potvrdení osvedčenia o spôsobilosti.

Tento odsek sa nevzťahuje na uznávanie potvrdení podľa predpisu I/10 dohovoru STCW.

12.   Každý členský štát musí:

a)

viesť register alebo registre všetkých osvedčení o spôsobilosti a osvedčení o odbornej spôsobilosti a potvrdení pre kapitánov lodí a dôstojníkov a prípadne pre členov posádky, ktoré boli vydané, ktorým sa skončila alebo bola obnovená platnosť, ktorým bola pozastavená alebo zrušená platnosť, alebo ktoré boli nahlásené ako stratené alebo zničené a tiež všetkých vydaných výnimiek;

b)

sprístupniť informácie o stave osvedčení o spôsobilosti, potvrdení a výnimiek iným členským štátom alebo iným zmluvným stranám dohovoru STCW a spoločnostiam, ktoré si vyžiadajú overenie pravosti a platnosti osvedčení o spôsobilosti a/alebo osvedčení vydaných kapitánom lodí a dôstojníkom v súlade s predpismi V/1-1 a V/1-2 prílohy I, ktoré im predložia námorníci žiadajúci o uznanie podľa predpisu I/10 dohovoru STCW alebo o zamestnanie na palube lode.

13.   S účinnosťou od 1. januára 2017 budú informácie, ktoré musia byť sprístupnené v súlade s odsekom 12 písm. b), sprístupnené v elektronickej podobe.“

5.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 5a

Informovanie Komisie

Každý členský štát každoročne sprístupňuje Komisii informácie uvedené v prílohe V k tejto smernici o osvedčeniach o spôsobilosti, potvrdeniach potvrdzujúcich uznanie osvedčení o spôsobilosti, ako aj, na dobrovoľnom základe, osvedčeniach o odbornej spôsobilosti vydaných členom posádky v súlade s kapitolami II, III a VII prílohy k dohovoru STCW, a to len na účely štatistickej analýzy a výlučne na použitie členskými štátmi a Komisiou pri tvorbe politík.“

6.

Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vkladá sa tento odsek:

„1a.   Pre lode, ktorým boli poskytnuté výhody ustanovení dohovoru STCW o pobrežnej plavbe, ktorá zahŕňa plavbu pri pobreží iného členského štátu alebo zmluvných strán dohovoru STCW v rámci hraníc ich vymedzenia pobrežnej plavby, členský štát uzavrie s príslušnými členskými štátmi alebo zmluvnými stranami dohodu, ktorá uvádza podrobnosti o príslušných obchodných oblastiach a tiež obsahuje iné súvisiace ustanovenia.“;

b)

vkladajú sa tieto odseky:

„3a.   Členské štáty môžu akceptovať osvedčenia o spôsobilosti námorníkov vydané iným členským štátom alebo zmluvnou stranou dohovoru STCW pre nimi vymedzené hranice pobrežnej plavby na účely pôsobenia v rámci svojich vymedzených hraníc pobrežnej plavby za predpokladu, že príslušné členské štáty alebo zmluvné strany uzavrú dohodu, ktorá ustanovuje podrobnosti o príslušných obchodných oblastiach a iné súvisiace podmienky.

3b.   Členské štáty vymedzujúce pobrežnú plavbu v súlade s požiadavkami tohto článku:

a)

dodržiavajú zásady, ktorými sa riadia pobrežné plavby podľa oddielu A-I/3 kódexu STCW;

b)

začlenia hranice pobrežnej plavby do potvrdení vydaných podľa článku 5.“

7.

V článku 8 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Členské štáty prijímajú a vykonávajú primerané opatrenia na zabránenie podvodom a iným protiprávnym konaniam týkajúcim sa vydaných osvedčení a potvrdení a stanovia sankcie, ktoré sú účinné, primerané a odrádzajúce.“

8.

Článok 9 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„1.   Členské štáty vytvoria metódy a postupy nestranného vyšetrenia každej nahlásenej nespôsobilosti, konania, zanedbania či narušenia bezpečnosti zo strany držiteľov osvedčení o spôsobilosti a osvedčení o odbornej spôsobilosti alebo potvrdení vydaných týmto členským štátom, ktoré môžu spôsobiť priame ohrozenie bezpečnosti života alebo majetku na mori, alebo morského životného prostredia v súvislosti s vykonávaním takých povinností držiteľov osvedčení o spôsobilosti a osvedčení o odbornej spôsobilosti alebo potvrdení, ktoré sa týkajú týchto ich osvedčení o spôsobilosti a osvedčení o odbornej spôsobilosti, a metódy a postupy odobratia, pozastavenia a zrušenia platnosti týchto osvedčení o spôsobilosti a osvedčení o odbornej spôsobilosti z uvedených dôvodov a z dôvodu zabránenia podvodom.

2.   Členské štáty prijmú a presadzujú vhodné opatrenia na zabránenie podvodom a iným protiprávnym konaniam, ktoré súvisia s vydanými osvedčeniami o spôsobilosti a osvedčeniami o odbornej spôsobilosti a potvrdeniami.“;

b)

v odseku 3 sa úvodná časť nahrádza takto:

„Sankcie alebo disciplinárne opatrenia sa stanovujú a vykonávajú v prípadoch, keď:“

9.

Článok 10 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

všetky činnosti súvisiace s prípravou, hodnotením spôsobilosti, osvedčovaním vrátane vydávania osvedčení o zdravotnej spôsobilosti, potvrdzovaním a obnovovaním platnosti vykonávané mimovládnymi agentúrami alebo subjektmi v rámci ich právomoci boli neustále monitorované pomocou systému noriem kvality s cieľom zabezpečiť dosiahnutie vymedzených cieľov vrátane cieľov týkajúcich sa kvalifikácie a praxe inštruktorov a školiteľov, a to v súlade s oddielom A-I/8 kódexu STCW;“

ii)

písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

ak tieto činnosti vykonávajú vládne agentúry alebo subjekty, aby existoval systém noriem kvality v súlade s oddielom A-I/8 kódexu STCW;“

iii)

písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

ciele v oblasti vzdelávania a prípravy a súvisiace normy kvality spôsobilosti, ktoré sa majú dosiahnuť, boli jasne vymedzené, a aby sa identifikovali úrovne vedomostí, chápania a zručností, ktoré zodpovedajú skúškam a hodnoteniam vyžadovaným podľa dohovoru STCW;“.

b)

V odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno:

„d)

všetky uplatniteľné ustanovenia dohovoru a kódexu STCW vrátane zmien a doplnení sú zahrnuté v systéme noriem kvality. Členské štáty môžu do tohto systému zahrnúť aj ostatné uplatniteľné ustanovenia tejto smernice.“

c)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Dotknutý členský štát zašle Komisii správu týkajúcu sa každého hodnotenia uskutočneného podľa odseku 2, a to podľa formátu uvedeného v oddiele A-I/7 kódexu STCW do šiestich mesiacov odo dňa hodnotenia.“

10.

Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Zdravotné normy

1.   Každý členský štát stanoví normy zdravotnej spôsobilosti námorníkov a postupy vydávania osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti v súlade s týmto článkom a oddielom A-I/9 kódexu STCW, s prípadným prihliadaním na oddiel B-I/9 kódexu STCW.

2.   Každý členský štát zabezpečí, aby osoby zodpovedné za posudzovanie zdravotnej spôsobilosti námorníkov boli lekári uznaní týmto členským štátom na účely lekárskeho vyšetrenia námorníkov v súlade s oddielom A-I/9 kódexu STCW.

3.   Každý námorník, ktorý je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného v súlade s ustanoveniami dohovoru STCW a ktorý slúži na mori, musí mať tiež platné osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti vydané v súlade s týmto článkom a oddielom A-I/9 kódexu STCW.

4.   Kandidáti na osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti:

a)

nesmú byť mladší ako 16 rokov;

b)

musia poskytnúť dostatočný dôkaz o svojej totožnosti a

c)

musia spĺňať príslušné normy zdravotnej spôsobilosti stanovené dotknutým členským štátom.

5.   Osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti sú platné maximálne dva roky okrem prípadov, ak je námorník mladší ako 18 rokov, pričom v tomto prípade je maximálna doba platnosti jeden rok.

6.   Ak doba platnosti osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti uplynie počas plavby, uplatňuje sa predpis I/9 prílohy k dohovoru STCW.

7.   V naliehavých prípadoch môže členský štát povoliť námorníkovi pracovať bez platného osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti. V takých prípadoch sa uplatňuje predpis I/9 prílohy k dohovoru STCW.“

11.

Článok 12 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Názov sa nahrádza takto:

„Obnovenie platnosti osvedčení o spôsobilosti a osvedčení o odbornej spôsobilosti“

b)

Vkladá sa tento odsek:

„2a.   Každý kapitán lode a dôstojník musí na účely trvalej námornej služby na palube tankerov spĺňať podmienky odseku 1 tohto článku a je povinný v intervaloch najviac piatich rokov zabezpečiť udržanie si odbornej spôsobilosti pre tankery v súlade s odsekom 3 oddielu A-I/11 kódexu STCW.“

c)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Každý členský štát porovná normy spôsobilosti, ktoré sa požadujú od kandidátov na osvedčenia o spôsobilosti vydané do 1. januára 2017, s normami stanovenými pre príslušné osvedčenia o spôsobilosti v časti A kódexu STCW a určí, či je potrebné požadovať od držiteľov týchto osvedčení o spôsobilosti, aby absolvovali vhodnú opakovaciu alebo rekvalifikačnú prípravu alebo hodnotenie.“

d)

Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Na účely doplnenia vedomostí kapitánov lodí, dôstojníkov a radistov každý členský štát zabezpečí, aby texty najnovších zmien vnútroštátnych a medzinárodných predpisov týkajúcich sa bezpečnosti života na mori, zabezpečenia a ochrany morského životného prostredia boli k dispozícii na lodiach oprávnených plávať pod jeho vlajkou, pričom sa dodržiava článok 14 ods. 3 písm. b) a článok 18.“

12.

V článku 13 sa odsek 2 vypúšťa.

13.

Článok 14 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 sa dopĺňajú tieto písmená:

„f)

námorníci pridelení na akúkoľvek jej loď absolvovali opakovaciu a rekvalifikačnú prípravu podľa požiadaviek dohovoru STCW;

g)

počas celej doby bude na palube jej lodí účinná ústna komunikácia v súlade s kapitolou V, predpisom 14 ods. 3 a 4 dohovoru SOLAS 74 v znení zmien a doplnení.“

b)

Dopĺňa sa tento odsek:

„4.   Spoločnosti zabezpečia, aby kapitáni lodí, dôstojníci a iný personál s pridelenými osobitnými povinnosťami a zodpovednosťami na palube osobnej lode ro-ro absolvovali úvodnú prípravu na získanie schopností, ktoré zodpovedajú funkcii, ktorú majú zastávať, a povinnostiam a zodpovednostiam, ktoré majú mať, a to pri zohľadnení usmernení uvedených v oddiele B-I/14 kódexu STCW.“

14.

Článok 15 sa nahrádza takto:

„Článok 15

Spôsobilosť na vykonávanie služby

1.   S cieľom predchádzať únave členské štáty:

a)

stanovia a presadzujú doby odpočinku pre hliadkujúci personál a osoby, ktorých povinnosti zahŕňajú vymedzené povinnosti súvisiace s bezpečnosťou, zabezpečením a zabránením znečisťovaniu v súlade s odsekmi 3 až 13;

b)

vyžadujú, aby sa systémy hliadok organizovali takým spôsobom, že účinnosť členov hliadky nie je oslabená únavou, a aby sa povinnosti organizovali tak, že prvá hliadka na začiatku plavby a nasledujúce striedajúce hliadky boli dostatočne oddýchnuté a inak spôsobilé na vykonávanie služby.

2.   Na účel prevencie užívania drog a nadmerného požívania alkoholu členské štáty zabezpečia vytvorenie vhodných opatrení v súlade s ustanoveniami tohto článku.

3.   Členské štáty zohľadňujú nebezpečenstvo, ktoré predstavuje únava námorníkov, a to najmä tých, ktorých povinnosti zahŕňajú bezpečnosť prevádzky lode.

4.   Každej osobe, ktorá má pridelenú službu ako dôstojník veliaci hliadke alebo člen posádky, ktorý je členom hliadky, a ktorej povinnosti zahŕňajú povinnosti súvisiace s bezpečnosťou, zabránením znečisťovaniu a zabezpečením, sa poskytne doba odpočinku najmenej:

a)

10 hodín odpočinku za každých 24 hodín a

b)

77 hodín za každé obdobie siedmich dní.

5.   Čas odpočinku môže byť rozdelený najviac na dve doby, pričom jedna z nich trvá minimálne šesť hodín, a intervaly medzi za sebou nasledujúcimi dobami odpočinku nesmú prekročiť 14 hodín.

6.   Požiadavky na dobu odpočinku stanovené v odsekoch 4 a 5 sa nemusia dodržať v prípade stavu núdze alebo počas iných mimoriadnych prevádzkových podmienok. Nástupy, požiarne a záchranné cvičenia a cvičenia predpísané vnútroštátnymi právnymi predpismi a nariadeniami a medzinárodnými nástrojmi sa vykonávajú spôsobom, ktorý minimalizuje narušenie doby odpočinku a nevyvoláva únavu.

7.   Členské štáty požadujú, aby boli rozvrhy hliadok zverejnené na ľahko dostupnom mieste. Rozvrhy sa vypracovávajú v štandardizovanom formáte v pracovnom jazyku alebo jazykoch lode a v angličtine.

8.   Keď je námorník v pohotovosti, napr. ak je priestor strojovne bez dozoru, dostáva zodpovedajúcu náhradnú dobu odpočinku, ak je normálna doba odpočinku narušená povolaním do služby.

9.   Členské štáty vyžadujú, aby sa záznamy o dennom čase odpočinku námorníkov uchovávali v štandardizovanom formáte v pracovnom jazyku alebo jazykoch lode a v angličtine, aby bolo možné sledovať a overiť súlad s týmto článkom. Námorníci dostávajú kópiu záznamov o svojej osobe, ktorá je potvrdená kapitánom lode alebo ním poverenou osobou a námorníkmi.

10.   Bez ohľadu na pravidlá ustanovené v odsekoch 3 až 9 má kapitán lode právo požadovať od námorníka, aby odpracoval akýkoľvek pracovný čas, ktorý je nevyhnutný pre bezprostrednú bezpečnosť lode, osôb na palube alebo nákladu, alebo na účely poskytnutia pomoci iným lodiam alebo osobám v tiesni na mori. V tejto súvislosti kapitán lode môže pozastaviť rozvrh času odpočinku a vyžadovať od námorníka, aby do obnovenia normálneho stavu odpracoval akýkoľvek potrebný pracovný čas. Hneď ako je to možné po obnovení normálneho stavu kapitán lode zabezpečí, aby každému námorníkovi, ktorý vykonával prácu počas plánovanej doby odpočinku, bola poskytnutá dostatočná doba odpočinku.

11.   S náležitým ohľadom na všeobecné zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov a v súlade so smernicou 1999/63/ES môžu členské štáty prostredníctvom vnútroštátnych zákonov, právnych predpisov alebo postupu príslušného orgánu povoliť alebo evidovať kolektívne zmluvy, ktoré umožňujú výnimky z povinného času odpočinku uvedeného v odseku 4 písm. b) a odseku 5 tohto článku za predpokladu, že doba odpočinku nie je kratšia než 70 hodín počas doby siedmich dní a rešpektujúc pritom obmedzenia stanovené v odsekoch 12 a 13 tohto článku. Pri takýchto výnimkách sa v najväčšej možnej miere dodržiavajú stanovené normy, ale môžu sa pri nich zohľadniť častejšie alebo dlhšie dovolenky, alebo sa v rámci nich môže poskytnúť náhradná dovolenka hliadkujúcim námorníkom alebo námorníkom pracujúcim na lodiach, ktoré vykonávajú kratšie plavby. Pri výnimkách sa v najväčšej možnej miere zohľadnia pokyny týkajúce sa prevencie únavy stanovené v oddiele B-VIII/1 kódexu STCW. Výnimky z minimálneho času odpočinku ustanoveného v odseku 4 písm. a) tohto článku sa neumožňujú.

12.   Výnimky uvedené v odseku 11 v súvislosti s týždennou dobou odpočinku ustanovenou v odseku 4 písm. b) sa nepovolia na viac ako dva za sebou nasledujúce týždne. Intervaly medzi dvoma dobami výnimiek na palube nie sú kratšie než je dvojnásobok trvania výnimky.

13.   V rámci možných výnimiek z odseku 5 uvedených v odseku 11 sa minimálny čas odpočinku za každých 24 hodín uvedený v odseku 4 písm. a) môže rozdeliť na najviac tri doby odpočinku, z ktorých jedna trvá najmenej šesť hodín a žiadna z ostatných dvoch dôb nesmie byť kratšia než jedna hodina. Intervaly medzi za sebou nasledujúcimi dobami odpočinku nesmú prekročiť 14 hodín. Výnimky nesmú trvať dlhšie ako dve 24-hodinové doby v každom období siedmich dní.

14.   Členské štáty zriadia na účely prevencie nadmerného požívania alkoholu limit najviac 0,05 % alkoholu v krvi (BAC) alebo 0,25 mg/l alkoholu v dychu, alebo množstvo alkoholu, ktoré vedie k takejto koncentrácii alkoholu u kapitánov lodí, dôstojníkov a iných námorníkov počas vykonávania pridelených povinností súvisiacich s bezpečnosťou a zabezpečením a s morským životným prostredím.“

15.

V článku 17 ods. 1 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

vydávajú osvedčenia uvedené v článku 5;“.

16.

Článok 19 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Názov sa nahrádza takto:

„Uznávanie osvedčení o spôsobilosti a osvedčení o odbornej spôsobilosti“

b)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Námorníkom, ktorí nie sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vydaného členskými štátmi a/alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného členskými štátmi kapitánom lodí a dôstojníkom v súlade s predpismi V/1-1 a V/1-2 dohovoru STCW, môže byť povolené slúžiť na palube lodí plaviacich sa pod vlajkou členského štátu za predpokladu, že rozhodnutie o uznaní ich osvedčení o spôsobilosti a osvedčení o odbornej spôsobilosti sa prijalo postupmi stanovenými v odsekoch 2 až 6 tohto článku.“

c)

V odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„2.   Členský štát, ktorý chce potvrdením uznať osvedčenia o spôsobilosti a/alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti uvedené v odseku 1 vydané treťou krajinou kapitánovi lode, dôstojníkovi alebo radistovi na službu na palube lodí plaviacich sa pod jeho vlajkou, predloží žiadosť o uznanie takejto tretej krajiny Komisii spolu s uvedením dôvodov.“

d)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Komisia prijme rozhodnutie o uznaní tretej krajiny. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 28 ods. 2 do 18 mesiacov odo dňa podania žiadosti o uznanie. Členský štát predkladajúci žiadosť môže rozhodnúť, že tretiu krajinu uzná jednostranne až do prijatia rozhodnutia podľa tohto odseku.“

17.

V článku 20 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.   Komisia prijme rozhodnutie o odobratí uznania. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 28 ods. 2 Príslušné členské štáty prijmú vhodné opatrenia na vykonanie rozhodnutia.“

18.

V článku 22 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Bez ohľadu na vlajku, pod ktorou pláva, podlieha každá loď, ktorá sa nachádza v prístave členského štátu, okrem lodí uvedených v článku 2, štátnej prístavnej kontrole vykonávanej úradníkmi riadne splnomocnenými daným členským štátom k overeniu, či všetci námorníci slúžiaci na palube, ktorí podľa dohovoru STCW majú vlastniť osvedčenie o spôsobilosti a/alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti a/alebo listinný dôkaz, také osvedčenie o spôsobilosti alebo platnú výnimku a/alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti a/alebo listinný dôkaz vlastnia.“

19.

V článku 23 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

overenie, že každý námorník, ktorý slúži na palube a je povinný mať osvedčenie o spôsobilosti a/alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti v súlade s dohovorom STCW, má takéto osvedčenie o spôsobilosti alebo platnú výnimku a/alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti, alebo poskytne písomný dôkaz, že orgánom vlajkového štátu bola predložená žiadosť o potvrdenie preukazujúce uznanie osvedčenia o spôsobilosti;“.

20.

V článku 23 sa odsek 2 mení a dopĺňa takto:

a)

úvodná časť sa nahrádza takto:

„2.   Schopnosť námorníkov lode príslušným spôsobom dodržiavať normy pre hliadkovanie a bezpečnosť vyžadované dohovorom STCW sa hodnotí v súlade s časťou A kódexu STCW, ak existujú zrejmé dôvody domnievať sa, že sa tieto normy nedodržujú v dôsledku ktorejkoľvek z týchto skutočností:“;

b)

písmeno d) sa nahrádza takto:

„d)

loď je inak prevádzkovaná takým spôsobom, že predstavuje nebezpečenstvo pre osoby, majetok alebo životné prostredie, alebo takým spôsobom, že ohrozuje bezpečnosť;“.

21.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 25a

Informácie na štatistické účely

1.   Členské štáty poskytujú Komisii informácie uvedené v prílohe V len na účely štatistickej analýzy. Tieto informácie sa nesmú použiť na administratívne a právne účely ani na účely overovania a sú určené výlučne na použitie členskými štátmi a Komisiou pri tvorbe politík.

2.   Tieto informácie členské štáty sprístupňujú Komisii každoročne v elektronickej podobe a obsahujú informácie zaznamenané do 31. decembra predchádzajúceho roka. Členské štáty si ponechávajú všetky vlastnícke práva k informáciám v ich nespracovanom dátovom formáte. Spracované štatistiky vypracované na základe týchto informácií sa sprístupňujú verejnosti v súlade s ustanoveniami o transparentnosti a ochrane informácií stanovenými v článku 4 nariadenia (ES) č. 1406/2002.

3.   V záujme zabezpečenia ochrany osobných údajov členské štáty musia anonymizovať všetky osobné údaje, ako je uvedené v prílohe V, pred ich poskytnutím Komisii s použitím softvéru poskytnutého alebo akceptovaného Komisiou. Komisia používa len takéto anonymizované informácie.

4.   Členské štáty a Komisia zabezpečia, že opatrenia na zber, predkladanie, uchovávanie, analýzu a šírenie týchto informácií sú stanovené takým spôsobom, ktorý umožňuje štatistickú analýzu.

Komisia na účely prvého pododseku prijíma podrobné opatrenia týkajúce sa technických požiadaviek, ktoré sú potrebné na zabezpečenie primeraného narábania so štatistickými údajmi. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 28 ods. 2.“

22.

Článok 27 sa nahrádza takto:

„Článok 27

Zmena

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 27a prijať delegované akty, ktorými sa mení a dopĺňa príloha V k tejto smernici, pokiaľ ide o osobitný a relevantný obsah a podrobnosti informácií, ktoré musia členské štáty oznámiť pod podmienkou, že takéto akty sú obmedzené len na zohľadnenie zmien a doplnení dohovoru a kódexu STCW, a že dodržiavajú záruky týkajúce sa ochrany údajov. Týmito delegovanými aktmi sa nesmú zmeniť ustanovenia o anonymizácii údajov podľa článku 25a ods. 3.“

23.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 27a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 27 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 3. januára 2013. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr 4. apríla 2017. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 27 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 27 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

24.

Článok 28 sa nahrádza takto:

„Článok 28

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 (12). Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (13).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

25.

Článok 29 sa nahrádza takto:

„Článok 29

Sankcie

Členské štáty stanovia systémy sankcií za porušovanie vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa článkov 3, 5, 7, 9 až 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24 a prílohy I a prijmú všetky potrebné opatrenia, aby sa zaistilo, že sa tieto sankcie budú uplatňovať. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.“

26.

Článok 30 sa nahrádza takto:

„Článok 30

Prechodné ustanovenia

V prípade námorníkov, ktorí nastúpili na schválenú námornú službu, schválený program vzdelávania a prípravy alebo schválený školiaci kurz pred 1. júlom 2013, môžu im členské štáty do 1. januára 2017 naďalej vydávať, uznávať a potvrdzovať osvedčenia o spôsobilosti v súlade s požiadavkami tejto smernice v znení platnom pred 3. januárom 2013.

Členské štáty môžu do 1. januára 2017 naďalej obnovovať platnosť osvedčení o spôsobilosti a potvrdení v súlade s požiadavkami tejto smernice v znení platnom pred 3. januárom 2013.“

27.

Článok 33 sa vypúšťa.

28.

Tento bod sa netýka slovenskej jazykovej verzie.

29.

Prílohy sa menia a dopĺňajú takto:

a)

príloha I k smernici 2008/106/ES sa nahrádza prílohou I k tejto smernici;

b)

príloha II k smernici 2008/106/ES sa mení a dopĺňa podľa ustanovení prílohy II k tejto smernici;

c)

text prílohy III k tejto smernici sa dopĺňa ako príloha V k smernici 2008/106/ES.

Článok 2

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 4. júla 2014 bez toho, aby bol dotknutý článok 30 smernice 2008/106/ES, zmenený a doplnený článkom 1 bodom 26 tejto smernice, a pokiaľ ide o článok 1 bod 5 tejto smernice, do 4. januára 2015. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 21. novembra 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ C 43, 15.2.2012, s. 69.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 23. októbra 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 13. novembra 2012.

(3)  Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 28.

(4)  Ú. v. EÚ L 323, 3.12.2008, s. 33.

(5)  Ú. v. EÚ C 155, 8.7.2009, s. 1.

(6)  Smernica Rady 1999/63/ES z 21. júna 1999, ktorá sa týka Dohody o organizácii pracovného času námorníkov, uzavretej Združením majiteľov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Odborovou federáciou pracovníkov dopravy v Európskej únii (FST) – Príloha: Európska dohoda o organizácii pracovného času námorníkov (Ú. v. ES L 167, 2.7.1999, s. 33).

(7)  Smernica Rady 2009/13/ES zo 16. februára 2009, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2009, s. 30).

(8)  Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.

(11)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(12)  Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1.

(13)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.“


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA I

POŽIADAVKY DOHOVORU STCW NA PRÍPRAVU UVEDENÉ V ČLÁNKU 3

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.

Predpisy uvedené v tejto prílohe sú doplnené záväznými ustanoveniami obsiahnutými v časti A kódexu STCW s výnimkou kapitoly VIII predpis VIII/2.

Akýkoľvek odkaz na požiadavku v predpise predstavuje tiež odkaz na zodpovedajúci oddiel časti A kódexu STCW.

2.

Časť A kódexu STCW obsahuje normy spôsobilosti, ktorú musia preukázať kandidáti na vydanie a obnovenie platnosti osvedčení o spôsobilosti podľa ustanovení dohovoru STCW. Aby bola jasná spojitosť medzi alternatívnymi ustanoveniami o osvedčovaní v kapitole VII a ustanoveniami o osvedčovaní v kapitolách II, III a IV, sú schopnosti stanovené v normách spôsobilosti príslušne zoskupené na základe týchto siedmich funkcií:

1.

navigácia;

2.

nakladanie, manipulácia s nákladom a jeho skladovanie;

3.

riadenie prevádzky lode a starostlivosť o osoby na palube;

4.

námorné inžinierstvo;

5.

elektrotechnické a elektronické inžinierstvo a inžinierstvo riadenia;

6.

údržba a opravy;

7.

rádiokomunikácie;

a v týchto úrovniach zodpovednosti:

1.

riadiaca úroveň;

2.

prevádzková úroveň;

3.

pomocná úroveň.

Funkcie a úrovne zodpovednosti sú určené podtitulkom v tabuľkách noriem spôsobilosti uvedených v kapitolách II, III a IV v časti A kódexu STCW.

KAPITOLA II

KAPITÁN LODE A PALUBNÁ POSÁDKA

Predpis II/1

Minimálne záväzné požiadavky na osvedčenie dôstojníkov zodpovedných za navigačné hliadky na lodiach s hrubou tonážou 500 BRT alebo viac

1.

Každý dôstojník zodpovedný za navigačnú hliadku slúžiaci na námornej lodi s hrubou tonážou 500 BRT alebo viac musí mať osvedčenie o spôsobilosti.

2.

Každý kandidát na osvedčenie:

2.1.

musí mať vek aspoň 18 rokov;

2.2.

absolvoval schválenú námornú službu v dĺžke minimálne dvanástich mesiacov ako súčasť schváleného programu prípravy, ktorý zahŕňa aj prípravu na palube, ktorá spĺňa požiadavky oddielu A-II/1 kódexu STCW a je zaznamenaná v schválenej knihe záznamov o príprave, alebo inak absolvoval schválenú námornú službu v dĺžke minimálne 36 mesiacov;

2.3.

počas povinnej námornej služby vykonával hliadkovacie služby na mostíku pod dozorom kapitána lode alebo oprávneného dôstojníka, a to počas minimálne šiestich mesiacov;

2.4.

spĺňa príslušné uplatniteľné požiadavky predpisov v kapitole IV na vykonávanie určených rádiokomunikačných služieb v súlade s rádiokomunikačnými predpismi;

2.5.

má ukončené schválené vzdelanie a prípravu a spĺňa normu spôsobilosti uvedenú v oddiele A-II/1 kódexu STCW a

2.6.

spĺňa normu spôsobilosti uvedenú v oddiele A-VI/1 ods. 2, oddiele A-VI/2 ods. 1 až 4, oddiele A-VI/3 ods. 1 až 4 a oddiele A-VI/4 ods. 1 až 3 kódexu STCW.

Predpis II/2

Minimálne záväzné požiadavky na osvedčenie kapitánov lodí a prvých palubných dôstojníkov na lodiach s hrubou tonážou 500 BRT alebo viac

Kapitán lode a prvý palubný dôstojník na lodiach s hrubou tonážou 3000 BRT alebo viac

1.

Každý kapitán lode a prvý palubný dôstojník na námornej lodi s hrubou tonážou 3 000 BRT alebo viac musí mať osvedčenie o spôsobilosti.

2.

Každý kandidát na vydanie osvedčenia:

2.1.

musí spĺňať požiadavky na vydanie osvedčenia ako dôstojník zodpovedný za navigačnú hliadku na lodiach s hrubou tonážou 500 BRT alebo viac a absolvovať schválenú námornú službu v tejto funkcii v dĺžke:

2.1.1.

minimálne 12 mesiacov v prípade osvedčenia ako prvého palubného dôstojníka a

2.1.2.

minimálne 36 mesiacov v prípade osvedčenia ako kapitána lode; toto obdobie však môže byť skrátené na nie menej ako 24 mesiacov, ak minimálne počas 12 mesiacov tejto námornej služby slúžil ako prvý palubný dôstojník; a

2.2.

má ukončené schválené vzdelanie a prípravu a spĺňa normy spôsobilosti podľa oddielu A-II/2 kódexu STCW pre kapitánov lodí a prvých palubných dôstojníkov na lodiach s hrubou tonážou 3 000 BRT alebo viac.

Kapitán lode a prvý palubný dôstojník na lodiach s hrubou tonážou od 500 do 3000 BRT

3.

Každý kapitán lode a prvý palubný dôstojník na námornej lodi s hrubou tonážou od 500 do 3 000 BRT musí mať osvedčenie o spôsobilosti.

4.

Každý kandidát na vydanie osvedčenia:

4.1.

ako prvého palubného dôstojníka musí spĺňať požiadavky na dôstojníka zodpovedného za navigačnú hliadku na lodiach s hrubou tonážou 500 BRT alebo viac;

4.2.

ako kapitána lode musí spĺňať požiadavky na dôstojníka zodpovedného za navigačnú hliadku na lodiach s hrubou tonážou 500 BRT alebo viac a absolvovať v tejto funkcii schválenú námornú službu v dĺžke minimálne 36 mesiacov; toto obdobie však môže byť skrátené na nie menej ako 24 mesiacov, ak minimálne počas 12 mesiacov tejto námornej služby slúžil ako prvý palubný dôstojník a

4.3.

musí absolvovať schválenú prípravu a spĺňa normy spôsobilosti podľa oddielu A-II/2 kódexu STCW pre kapitánov lodí a prvých palubných dôstojníkov na lodiach s hrubou tonážou od 500 do 3 000 BRT.

Predpis II/3

Minimálne záväzné požiadavky na osvedčenie dôstojníkov zodpovedných za navigačnú hliadku a kapitánov lodí na lodiach s hrubou tonážou do 500 BRT

Lode nepoužívané pri pobrežných plavbách

1.

Každý dôstojník zodpovedný za navigačnú hliadku slúžiaci na námornej lodi s hrubou tonážou do 500 BRT, ktorá sa nepoužíva pri pobrežných plavbách, musí mať osvedčenie o spôsobilosti pre lode s hrubou tonážou 500 BRT alebo viac.

2.

Každý kapitán lode slúžiaci na námornej lodi s hrubou tonážou do 500 BRT, ktorá sa nepoužíva pri pobrežných plavbách, musí mať osvedčenie o spôsobilosti na vykonávanie služby kapitána lode na lodiach s hrubou tonážou od 500 do 3 000 BRT.

Lode používané pri pobrežných plavbách

Dôstojník zodpovedný za navigačnú hliadku

3.

Každý dôstojník zodpovedný za navigačnú hliadku na námorných lodiach s hrubou tonážou do 500 BRT používaných pri pobrežných plavbách musí mať osvedčenie o spôsobilosti.

4.

Každý kandidát na vydanie osvedčenia ako dôstojníka zodpovedného za navigačnú hliadku na námorných lodiach s hrubou tonážou do 500 BRT používaných pri príbrežných plavbách:

4.1.

musí mať vek najmenej18 rokov;

4.2.

absolvoval:

4.2.1.

osobitnú prípravu vrátane zodpovedajúceho obdobia vhodnej námornej služby podľa požiadaviek členského štátu, alebo

4.2.2.

schválenú námornú službu v palubnej posádke v dĺžke minimálne 36 mesiacov;

4.3.

spĺňa príslušné uplatniteľné požiadavky predpisov v kapitole IV na vykonávanie určených rádiokomunikačných služieb v súlade s rádiokomunikačnými predpismi;

4.4.

ukončil schválené vzdelanie a prípravu a spĺňa normu spôsobilosti uvedenú v oddiele A-II/3 kódexu STCW pre dôstojníkov zodpovedných za navigačnú hliadku na lodiach s hrubou tonážou do 500 BRT používaných pri pobrežných plavbách a

4.5.

spĺňa normu spôsobilosti uvedenú v oddiele A-VI/1 ods. 2, oddiele A-VI/2 ods. 1 až 4, oddiele A-VI/3 ods. 1 až 4 a oddiele A-VI/4 ods. 1 až 3 kódexu STCW.

Kapitán lode

5.

Každý kapitán lode slúžiaci na námornej lodi s hrubou tonážou do 500 BRT používanej pri pobrežných plavbách musí mať osvedčenie o spôsobilosti.

6.

Každý kandidát na vydanie osvedčenia ako kapitána lode na námorných lodiach s hrubou tonážou do 500 BRT používaných pri príbrežných plavbách:

6.1.

musí mať vek najmenej 20 rokov;

6.2.

absolvoval schválenú námornú službu v dĺžke minimálne 12 mesiacov ako dôstojník zodpovedný za navigačnú hliadku;

6.3.

ukončil schválené vzdelanie a prípravu a spĺňa normu spôsobilosti uvedenú v oddiele A-II/3 kódexu STCW pre kapitánov lodí s hrubou tonážou do 500 BRT používaných pri pobrežných plavbách a

6.4.

spĺňa normu spôsobilosti uvedenú v oddiele A-VI/1 ods. 2, oddiele A-VI/2 ods. 1 až 4, oddiele A-VI/3 ods. 1 až 4 a oddiele A-VI/4 ods. 1 až 3 kódexu STCW.

Výnimky

7.

Ak úrady považujú vzhľadom na veľkosť lode a podmienky jej plavby úplné uplatňovanie požiadaviek tohto predpisu a oddielu A-II/3 kódexu STCW za neodôvodnené alebo nepraktické, môžu v príslušnej miere kapitánovi lode a dôstojníkovi zodpovednému za navigačnú hliadku na takejto lodi alebo triede lodí udeliť výnimku z niektorých požiadaviek berúc do úvahy bezpečnosť všetkých lodí, ktoré sa môžu nachádzať v tých istých vodách.

Predpis II/4

Minimálne záväzné požiadavky na osvedčenie členov posádky tvoriacich súčasť navigačnej hliadky

1.

Každý člen posádky, ktorý je súčasťou navigačnej hliadky na námornej lodi s hrubou tonážou 500 BRT alebo viac a ktorý nie je v príprave alebo ktorého povinnosti počas hliadky nemajú povahu nekvalifikovanej činnosti, musí byť na vykonávanie týchto služieb riadne osvedčený.

2.

Každý kandidát na vydanie osvedčenia:

2.1.

musí mať vek najmenej 16 rokov;

2.2.

absolvoval:

2.2.1.

schválenú námornú službu vrátane minimálne šesťmesačnej prípravy a praxe alebo

2.2.2.

osobitnú prípravu, a to buď na suchu, alebo na palube lode, vrátane schválenej doby námornej služby, ktorá nie je kratšia ako dva mesiace a

2.3.

spĺňa normu spôsobilosti uvedenú v oddiele A-II/4 kódexu STCW.

3.

Námorná služba, príprava a prax požadovaná bodmi 2.2.1 a 2.2.2 je spojená s funkciami navigačných hliadok a zahŕňa vykonávanie služieb pod priamym dozorom kapitána lode, dôstojníka zodpovedného za navigačnú hliadku alebo kvalifikovaného člena posádky.

Predpis II/5

Minimálne záväzné požiadavky na osvedčenie členov posádky ako spôsobilý palubný námorník

1.

Každý spôsobilý palubný námorník slúžiaci na námornej lodi s hrubou tonážou 500 BRT alebo viac musí mať riadne osvedčenie.

2.

Každý kandidát na vydanie osvedčenia:

2.1.

musí mať vek najmenej 18 rokov;

2.2.

spĺňa požiadavky na osvedčenie ako člen posádky tvoriaci súčasť navigačnej hliadky;

2.3.

má kvalifikáciu, ktorá mu umožňuje slúžiť ako člen posádky tvoriaci súčasť navigačnej hliadky, a absolvoval schválenú námornú službu v palubnej posádke v dĺžke:

2.3.1.

najmenej 18 mesiacov, alebo

2.3.2.

najmenej 12 mesiacov a absolvoval schválenú prípravu a

2.4.

spĺňa normu spôsobilosti uvedenú v oddiele A-II/5 kódexu STCW.

3.

Každý členský štát porovná normy spôsobilosti, ktoré vyžadoval od spôsobilých námorníkov, vzťahujúce sa na osvedčenia vydané pred 1. januárom 2012 s normami uvedenými pre osvedčenie v oddiele A-II/5 kódexu STCW a rozhodne o tom, či je potrebné, aby si tieto osoby doplnili svoju kvalifikáciu.

4.

Členský štát, ktorý je tiež účastníkom dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o osvedčovaní spôsobilých námorníkov z roku 1946 (č. 74), môže do 1. januára 2017 naďalej obnovovať a potvrdzovať platnosť osvedčení a potvrdení v súlade s ustanoveniami uvedeného dohovoru.

5.

Členský štát môže považovať požiadavky tohto predpisu za splnené v prípade námorníkov, ktorí slúžili v palubnej posádke v príslušnej funkcii počas minimálne 12 mesiacov za posledných 60 mesiacov pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice.

KAPITOLA III

STROJNÁ POSÁDKA

Predpis III/1

Minimálne záväzné požiadavky na osvedčenie dôstojníkov zodpovedných za strojný dozor v strojovniach s posádkou alebo určených strojných dôstojníkov v službe v strojovniach pravidelne bez posádky

1.

Každý dôstojník zodpovedný za strojný dozor v strojovni s posádkou alebo určený strojný dôstojník v službe v strojovni pravidelne bez posádky na námornej lodi poháňanej hlavným pohonom s výkonom 750 kW alebo viac musí mať osvedčenie o spôsobilosti.

2.

Každý kandidát na vydanie osvedčenia:

2.1.

musí mať vek aspoň18 rokov;

2.2.

absolvoval kombinovanú prípravu v oblasti dielenských zručností a schválenú námornú službu v dĺžke minimálne 12 mesiacov ako súčasť schváleného programu prípravy, ktorý zahŕňa prípravu na palube, ktorá je v súlade s požiadavkami oddielu A-III/1 kódexu STCW a je zaznamenaná v schválenej knihe záznamov o príprave, alebo inak absolvovanú kombinovanú prípravu v oblasti dielenských zručností a schválenú námornú službu v dĺžke minimálne 36 mesiacov, z ktorých je najmenej 30 mesiacov námorná služba v strojovni;

2.3.

počas povinnej námornej služby vykonával hliadkovanie v strojovni pod dozorom prvého strojného dôstojníka alebo kvalifikovaného strojného dôstojníka počas minimálne šiestich mesiacov;

2.4.

ukončil schválené vzdelanie a prípravu a spĺňa normy spôsobilosti podľa oddielu A-III/1 kódexu STCW a

2.5.

spĺňa normy spôsobilosti uvedené v oddiele A-VI/1 ods. 2, oddiele A-VI/2 ods. 1 až 4, oddiele A-VI/3 ods. 1 až 4 a oddiele A-VI/4 ods. 1 až 3 kódexu STCW.

Predpis III/2

Minimálne záväzné požiadavky na osvedčenie prvých strojných dôstojníkov a druhých strojných dôstojníkov na lodiach poháňaných hlavným pohonom s výkonom 3 000 kW alebo viac

1.

Každý prvý strojný dôstojník a druhý stojný dôstojník na námornej lodi poháňanej hlavným pohonom s výkonom 3 000 kW alebo viac musí mať osvedčenie o spôsobilosti.

2.

Každý kandidát na vydanie osvedčenia:

2.1.

spĺňa požiadavky na osvedčenie ako dôstojník zodpovedný za strojný dozor na námorných lodiach poháňaných hlavným pohonom s výkonom 750 kW alebo viac a absolvoval schválenú námornú službu v tejto funkcii:

2.1.1.

v prípade osvedčenia ako druhého strojného dôstojníka v dĺžke minimálne 12 mesiacov vo funkcii kvalifikovaného strojného dôstojníka a

2.1.2.

v prípade osvedčenia ako prvého strojného dôstojníka v dĺžke minimálne 36 mesiacov; toto obdobie sa však môže skrátiť na nie menej ako 24 mesiacov, ak počas minimálne 12 mesiacov tejto námornej služby slúžil ako druhý strojný dôstojník a

2.2.

ukončil schválené vzdelanie a absolvoval prípravu a spĺňa normy spôsobilosti podľa oddielu A-III/2 kódexu STCW.

Predpis III/3

Minimálne záväzné požiadavky na osvedčenie prvých strojných dôstojníkov a druhých strojných dôstojníkov na lodiach poháňaných hlavným pohonom s výkonom od 750 do 3 000 kW

1.

Každý prvý strojný dôstojník a druhý stojný dôstojník na námornej lodi poháňanej hlavným pohonom s výkonom od 750 do 3 000 kW musí mať osvedčenie o spôsobilosti.

2.

Každý kandidát na vydanie osvedčenia:

2.1.

musí spĺňať požiadavky na osvedčenie ako dôstojníka zodpovedného za strojný dozor a:

2.1.1.

v prípade osvedčenia ako druhého strojného dôstojníka absolvoval minimálne 12 mesiacov schválenej námornej služby ako strojný dôstojník – asistent alebo ako strojný dôstojník a

2.1.2.

v prípade osvedčenia ako prvého strojného dôstojníka absolvoval minimálne 24 mesiacov schválenej námornej služby, z ktorej minimálne 12 mesiacov predstavovala služba s kvalifikáciou vyžadovanou pre výkon funkcie druhého strojného dôstojníka a

2.2.

ukončil schválené vzdelanie a prípravu a spĺňa normy spôsobilosti podľa oddielu A-III/3 kódexu STCW.

3.

Každý strojný dôstojník, ktorý je kvalifikovaný slúžiť na lodiach poháňaných hlavným pohonom s výkonom 3 000 kW alebo viac ako druhý strojný dôstojník, môže na lodiach poháňaných hlavným pohonom s výkonom do 3 000 kW slúžiť ako prvý strojný dôstojník za predpokladu, že osvedčenie bolo na tento účel potvrdené.

Predpis III/4

Minimálne záväzné požiadavky na osvedčenie členov posádky, ktorí sú súčasťou dozoru v strojovniach s posádkou alebo ktorí vykonávajú službu v strojovni pravidelne bez posádky

1.

Každý člen posádky, ktorý je súčasťou dozoru v strojovni alebo ktorý je určený na vykonávanie služby v strojovni pravidelne bez posádky na námorných lodiach poháňaným hlavným pohonom s výkonom 750 kW alebo viac, okrem členov posádky, ktorí sú v príprave, a členov posádky, ktorých povinnosti majú povahu nekvalifikovanej činnosti, musí mať na vykonávanie týchto služieb riadne osvedčenie.

2.

Každý kandidát na vydanie osvedčenia:

2.1.

musí dosiahnuť vek najmenej 16 rokov;

2.2.

absolvoval:

2.2.1.

schválenú námornú službu vrátane minimálne šesťmesačnej prípravy a praxe alebo

2.2.2.

osobitnú prípravu, a to buď na suchu alebo na palube lode, vrátane schválenej doby námornej služby, ktorá nie je kratšia ako dva mesiace a

2.3.

spĺňa normy spôsobilosti podľa oddielu A-III/4 kódexu STCW.

3.

Námorná služba, príprava a prax požadovaná bodmi 2.2.1 a 2.2.2 je spojená s funkciami dozoru v strojovni a zahŕňa vykonávanie povinností pod priamym dozorom kvalifikovaného strojného dôstojníka alebo kvalifikovaného člena posádky.

Predpis III/5

Minimálne záväzné požiadavky na osvedčenie členov posádky ako spôsobilý strojný námorník v strojovni s posádkou alebo určený na výkon služby v strojovni pravidelne bez posádky

1.

Každý spôsobilý strojný námorník slúžiaci na námornej lodi s hlavným pohonom s výkonom 750 kW alebo viac musí mať príslušné osvedčenie.

2.

Každý kandidát na vydanie osvedčenia:

2.1.

musí mať vek najmenej 18 rokov;

2.2.

spĺňa požiadavky na osvedčenie ako člen posádky, ktorý je súčasťou dozoru v strojovni s posádkou, alebo ktorí sú určení na vykonávanie služby v strojovni pravidelne bez posádky;

2.3.

má kvalifikáciu, ktorá mu umožňuje slúžiť ako člen posádky tvoriaci súčasť strojného dozoru, a absolvoval schválenú námornú službu v strojnej posádke v dĺžke:

2.3.1.

najmenej 12 mesiacov alebo

2.3.2.

najmenej 6 mesiacov a absolvoval schválenú prípravu a

2.4.

spĺňa normu spôsobilosti uvedenú v oddiele A-III/5 kódexu STCW.

3.

Každý členský štát porovná normy spôsobilosti, ktoré vyžadoval od členov posádky v strojovej posádke, vzťahujúce sa na osvedčenia vydané pred 1. januárom 2012 s normami stanovenými pre osvedčenie v oddiele A-III/5 kódexu STCW a rozhodne o tom, či je potrebné, aby si tieto osoby doplnili svoju kvalifikáciu.

4.

Členský štát môže považovať požiadavky tohto predpisu za splnené v prípade námorníkov, ktorí slúžili v príslušnej funkcii v strojovej posádke počas minimálne 12 mesiacov za posledných 60 mesiacov pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice.

Predpis III/6

Minimálne záväzné požiadavky na osvedčenie elektrotechnického dôstojníka

1.

Každý elektrotechnický dôstojník slúžiaci na námornej lodi poháňanej hlavným pohonom s výkonom 750 kW alebo viac musí mať osvedčenie o spôsobilosti.

2.

Každý kandidát na vydanie osvedčenia:

2.1.

musí mať vek najmenej 18 rokov;

2.2.

absolvoval kombinovanú prípravu v oblasti dielenských zručností a schválenú námornú službu v dĺžke minimálne 12 mesiacov, z ktorých 6 mesiacov je námorná služba ako súčasť schváleného programu prípravy, ktorý spĺňa požiadavky oddielu A-III/6 kódexu STCW a je zaznamenaný v schválenej knihe záznamov o príprave, alebo inak absolvoval kombinovanú prípravu v oblasti dielenských zručností a schválenú námornú službu v dĺžke minimálne 36 mesiacov, z ktorých najmenej 30 mesiacov je námorná služba v strojovej posádke;

2.3.

ukončil schválené vzdelanie a prípravu a spĺňa normy spôsobilosti podľa oddielu A-III/6 kódexu STCW a

2.4.

spĺňa normy spôsobilosti uvedené v oddiele A-VI/1 ods. 2, oddiele A-VI/2 ods. 1 až 4, oddiele A-VI/3 ods. 1 až 4 a oddiele A-VI/4 ods. 1 až 3 kódexu STCW.

3.

Každý členský štát porovná normy spôsobilosti, ktoré vyžadoval od elektrotechnických dôstojníkov, vzťahujúce sa na osvedčenia vydané pred 1. januárom 2012 s normami stanovenými pre osvedčenie v oddiele A-III/6 kódexu STCW a rozhodne o tom, či je potrebné, aby si tieto osoby doplnili svoju kvalifikáciu.

4.

Členský štát môže považovať požiadavky tohto predpisu za splnené v prípade námorníkov, ktorí slúžili v príslušnej funkcii na palube lode počas minimálne 12 mesiacov za posledných 60 mesiacov pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice a spĺňajú normu spôsobilosti podľa oddielu A-III/6 kódexu STCW.

5.

Bez ohľadu na vyššie uvedené požiadavky odsekov 1 až 4 členský štát môže považovať riadne kvalifikovanú osobu za osobu, ktorá je schopná vykonávať určité funkcie podľa oddielu A-III/6.

Predpis III/7

Minimálne záväzné požiadavky na osvedčenie elektrotechnického člena posádky

1.

Každý elektrotechnický člen posádky slúžiaci na námornej lodi poháňanej hlavným pohonom s výkonom 750 kW alebo viac musí mať príslušné osvedčenie.

2.

Každý kandidát na vydanie osvedčenia:

2.1.

musí mať vek najmenej 18 rokov;

2.2.

absolvoval schválenú námornú službu vrátane minimálne dvanásťmesačnej prípravy a praxe, alebo

2.3.

absolvoval schválenú prípravu vrátane schválenej doby námornej služby, ktorá nie je kratšia ako 6 mesiacov, alebo

2.4.

má kvalifikáciu spĺňajúcu podmienky technickej spôsobilosti podľa tabuľky A-III/7 kódexu STCW a absolvoval schválenú námornú službu, ktorá nie je kratšia ako 3 mesiace a

2.5.

spĺňa normu spôsobilosti uvedenú v oddiele A-III/7 kódexu STCW.

3.

Každý členský štát porovná normy spôsobilosti, ktoré vyžadoval od elektrotechnických členov posádky, vzťahujúce sa na osvedčenia vydané pred 1. januárom 2012 s normami stanovenými pre osvedčenie v oddiele A-III/7 kódexu STCW a rozhodne o tom, či je potrebné, aby si tieto osoby doplnili svoju kvalifikáciu.

4.

Členský štát môže považovať požiadavky tohto predpisu za splnené v prípade námorníkov, ktorí slúžili v príslušnej funkcii na palube lode počas minimálne 12 mesiacov za posledných 60 mesiacov pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice a spĺňajú normu spôsobilosti podľa oddielu A-III/7 kódexu STCW.

5.

Bez ohľadu na vyššie uvedené požiadavky odsekov 1 až 4 členský štát môže považovať riadne kvalifikovanú osobu za osobu, ktorá je schopná vykonávať určité funkcie podľa oddielu A-III/7.

KAPITOLA IV

RÁDIOKOMUNIKÁCIA A RADISTI

Vysvetľujúca poznámka

Záväzné ustanovenia týkajúce sa rádiokomunikačných hliadok sú uvedené v rádiokomunikačných predpisoch a v dohovore SOLAS 74 v znení zmien a doplnení. Ustanovenia pre údržbu rádiokomunikácie sú uvedené v dohovore SOLAS 74 v znení zmien a doplnení a v usmerneniach prijatých Medzinárodnou námornou organizáciou.

Predpis IV/1

Uplatňovanie

1.

Ustanovenia tejto kapitoly s výnimkou toho, čo je stanovené v odseku 2, sa uplatňujú na radistov na lodiach, ktoré sú zapojené v celosvetovom námornom núdzovom a bezpečnostnom systéme (GMDSS) v zmysle dohovoru SOLAS 74 v znení zmien a doplnení.

2.

Radisti na lodiach, od ktorých sa nežiada, aby plnili ustanovenia GMDSS v kapitole IV dohovoru SOLAS 74, nemusia plniť ustanovenia tejto kapitoly. Napriek tomu sa od radistov na týchto lodiach vyžaduje, aby plnili rádiokomunikačné predpisy. Členské štáty zabezpečia, že v zmysle rádiokomunikačných predpisov sa týmto radistom vydajú alebo uznajú príslušné osvedčenia.

Predpis IV/2

Minimálne záväzné požiadavky na osvedčenie spôsobilosti radistov GMDSS

1.

Každá osoba zodpovedná za rádiokomunikačné služby na lodi, ktorá sa podieľa na GMDSS, alebo každá osoba vykonávajúca takéto služby musí mať príslušné osvedčenie týkajúce sa GMDSS, vydané alebo uznané členským štátom podľa ustanovení rádiokomunikačných predpisov.

2.

Okrem toho každý kandidát na vydanie osvedčenia o spôsobilosti podľa tohto predpisu pre službu na lodi, ktorá podľa dohovoru SOLAS 74 v znení zmien a doplnení musí byť vybavená rádiokomunikačným zariadením:

2.1.

musí mať vek najmenej 18 rokov a

2.2.

absolvoval schválené vzdelanie a prípravu a spĺňa normu spôsobilosti podľa oddielu A-IV/2 kódexu STCW.

KAPITOLA V

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PRÍPRAVU PERSONÁLU NA URČITÝCH TYPOCH LODÍ

Predpis V/1-1

Minimálne záväzné požiadavky na prípravu a kvalifikáciu kapitánov lodí, dôstojníkov a členov posádky ropných a chemických tankerov

1.

Dôstojníci a členovia posádky, ktorým sú pridelené osobitné povinnosti a zodpovednosti týkajúce sa nákladu alebo zariadenia na skladovanie a manipuláciu s nákladom na ropných alebo chemických tankeroch, musia mať osvedčenie o absolvovaní základnej prípravy na operácie súvisiace s nákladom ropných a chemických tankerov.

2.

Každý kandidát na vydanie osvedčenia o absolvovaní základnej prípravy na operácie súvisiace s nákladom ropných a chemických tankerov absolvoval základnú prípravu v súlade s ustanoveniami oddielu A-VI/1 kódexu STCW a:

2.1.

najmenej trojmesačnú schválenú námornú službu na ropných alebo chemických tankeroch a spĺňa normu spôsobilosti uvedenú v oddiele A-V/1-1 ods. 1 kódexu STCW, alebo

2.2.

schválenú základnú prípravu na operácie súvisiace s nákladom ropných a chemických tankerov a spĺňa normu spôsobilosti uvedenú v oddiele A-V/1-1 ods. 1 kódexu STCW.

3.

Kapitáni lodí, prví strojní dôstojníci, prví palubní dôstojníci, druhí strojní dôstojníci a všetky osoby s priamou zodpovednosť za nakládku, vykládku, starostlivosť počas prepravy, manipuláciu s nákladom, čistenie nádrží či iné operácie súvisiace s nákladom ropných tankerov musí mať osvedčenie o vyššej odbornej príprave na operácie súvisiace s nákladom ropných tankerov.

4.

Každý kandidát na vydanie osvedčenia o vyššej odbornej príprave na operácie súvisiace s nákladom ropných tankerov:

4.1.

musí spĺňať požiadavky na osvedčenie o základnej príprave na operácie súvisiace s nákladom ropných a chemických tankerov a

4.2.

okrem kvalifikácie na osvedčenie o základnej príprave na operácie súvisiace s nákladom ropných a chemických tankerov:

4.2.1.

absolvoval najmenej trojmesačnú schválenú námornú službu na ropných tankeroch, alebo

4.2.2.

absolvoval najmenej mesačnú schválenú prípravu na palube chemických tankerov vo funkcii pomocnej sily, ktorá zahŕňa najmenej tri operácie nakládky a tri operácie vykládky a je zaznamenaná v schválenej knihe záznamov o príprave, so zreteľom na usmernenia oddielu B-V/1 kódexu STCW a

4.3.

absolvoval schválenú vyššiu odbornú prípravu na operácie súvisiace s nákladom ropných tankerov a spĺňa normu spôsobilosti uvedenú v oddiele A-V/1-1 ods. 2 kódexu STCW.

5.

Kapitáni lodí, prví strojní dôstojníci, prví palubní dôstojníci, druhí strojní dôstojníci a všetky osoby s priamou zodpovednosť za nakládku, vykládku, starostlivosť počas prepravy, manipuláciu s nákladom, čistenie nádrží či iné operácie súvisiace s nákladom chemických tankerov musia mať osvedčenie o vyššej odbornej príprave na operácie súvisiace s nákladom chemických tankerov.

6.

Každý kandidát na vydanie osvedčenia o vyššej odbornej príprave na operácie súvisiace s nákladom chemických tankerov:

6.1.

musí spĺňať požiadavky na osvedčenie o základnej príprave na operácie súvisiace s nákladom ropných a chemických tankerov a

6.2.

okrem kvalifikácie na osvedčenie o základnej príprave na operácie súvisiace s nákladom ropných a chemických tankerov:

6.2.1.

absolvoval najmenej trojmesačnú schválenú námornú službu na chemických tankeroch, alebo

6.2.2.

absolvoval najmenej mesačnú schválenú prípravu na palube chemických tankerov vo funkcii pomocnej sily, ktorá zahŕňa najmenej tri operácie nakládky a tri operácie vykládky a je zaznamenaná v schválenej knihe záznamov o príprave, so zreteľom na usmernenia oddielu B-V/1 kódexu STCW a

6.3.

absolvoval schválenú vyššiu odbornú prípravu na operácie súvisiace s nákladom chemických tankerov a spĺňa normu spôsobilosti uvedenú v oddiele A-V/1-1 ods. 3 kódexu STCW.

7.

Členské štáty zabezpečia, aby sa osvedčenie o spôsobilosti vydalo námorníkom, ktorí majú kvalifikáciu v súlade s odsekom 2, 4 alebo 6, alebo aby existujúce osvedčenie o spôsobilosti alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti bolo riadne potvrdené.

Predpis V/1-2

Minimálne záväzné požiadavky na prípravu a kvalifikáciu kapitánov lodí, dôstojníkov a členov posádky tankerov na prepravu skvapalnených plynov

1.

Dôstojníci a členovia posádky, ktorým boli pridelené osobitné povinnosti a zodpovednosti týkajúce sa nákladu alebo zariadenia na skladovanie a manipuláciu s nákladom na tankeroch na prepravu skvapalnených plynov musia mať osvedčenie o základnej príprave na operácie súvisiace s nákladom tankerov na prepravu skvapalnených plynov.

2.

Každý kandidát na vydanie osvedčenia o základnej príprave na operácie súvisiace s nákladom tankerov na prepravu skvapalnených plynov absolvoval základnú prípravu v súlade s ustanoveniami oddielu A-VI/1 kódexu STCW a:

2.1.

najmenej trojmesačnú schválenú námornú službu na tankeroch na prepravu skvapalnených plynov a spĺňa normu spôsobilosti uvedenú v oddiele A-V/1-2 ods. 1 kódexu STCW, alebo

2.2.

schválenú základnú prípravu na operácie súvisiace s nákladom tankerov na prepravu skvapalnených plynov a spĺňa normu spôsobilosti uvedenú v oddiele A-V/1-2 ods. 1 kódexu STCW.

3.

Kapitáni lodí, prví strojní dôstojníci, prví palubní dôstojníci, druhí strojní dôstojníci a všetky osoby s priamou zodpovednosť za nakládku, vykládku, starostlivosť počas prepravy, manipuláciu s nákladom, čistenie nádrží či iné operácie súvisiace s nákladom tankerov na prepravu skvapalnených plynov musia mať osvedčenie o vyššej odbornej príprave na operácie súvisiace s nákladom tankerov na prepravu skvapalnených plynov.

4.

Každý kandidát na osvedčenie o vyššej odbornej príprave na operácie súvisiace s nákladom tankerov na prepravu skvapalnených plynov:

4.1.

musí spĺňať požiadavky na osvedčenie o základnej príprave na operácie súvisiace s nákladom tankerov na prepravu skvapalnených plynov a

4.2.

okrem kvalifikácie na osvedčenie o základnej príprave na operácie súvisiace s nákladom tankerov na prepravu skvapalnených plynov:

4.2.1.

absolvoval najmenej trojmesačnú schválenú námornú službu na tankeroch na prepravu skvapalnených plynov, alebo

4.2.2.

absolvoval najmenej mesačnú schválenú odbornú prípravu na palube tankerov na prepravu skvapalnených plynov vo funkcii pomocnej sily, ktorá zahŕňa najmenej tri operácie nakládky a tri operácie vykládky a je zaznamenaná v schválenej knihe záznamov o príprave, so zreteľom na usmernenia oddielu B-V/1 kódexu STCW a

4.3.

absolvoval schválenú vyššiu odbornú prípravu na operácie súvisiace s nákladom tankerov na prepravu skvapalnených plynov a spĺňa normu spôsobilosti uvedenú v oddiele A-V/1-2 ods. 2 kódexu STCW.

5.

Členské štáty zabezpečia, aby sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydalo námorníkom, ktorí majú kvalifikáciu v súlade s odsekom 2 alebo 4, alebo aby existujúce osvedčenie o spôsobilosti alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti bolo riadne potvrdené.

Predpis V/2

Minimálne záväzné požiadavky na prípravu a kvalifikáciu kapitánov lodí, dôstojníkov, členov posádky a iný personál osobných lodí

1.

Tento predpis sa uplatňuje na kapitánov lodí, dôstojníkov, členov posádky a iný personál slúžiaci na palubách osobných lodí používaných na medzinárodné plavby. Členské štáty určia, či sa tieto požiadavky budú vzťahovať na personál slúžiaci na osobných lodiach vnútroštátnej dopravy.

2.

Pred pridelením povinností na palubách osobných lodí musia námorníci absolvovať prípravu požadovanú odsekmi 4 až 7 v súlade s ich funkciou, povinnosťami a zodpovednosťami.

3.

Námorníci, ktorí sú povinní absolvovať prípravu v súlade s odsekmi 4, 6 a 7, absolvujú v intervaloch nepresahujúcich päť rokov príslušnú opakovaciu prípravu alebo predložia dôkaz, že počas predchádzajúcich piatich rokov splnili normu spôsobilosti.

4.

Kapitáni lodí, dôstojníci a iný personál uvedený v zhromažďovacích zoznamoch na pomoc pasažierom v núdzových situáciách na palube osobných lodí musia absolvovať prípravu zvládania davu v zmysle oddielu A-V/2 ods. 1 kódexu STCW.

5.

Personál, ktorý poskytuje priame služby cestujúcim v osobných priestoroch na palube osobných lodí, musia absolvovať prípravu v oblasti bezpečnosti v zmysle oddielu A-V/2 ods. 2 kódexu STCW.

6.

Kapitáni lodí, prví strojní dôstojníci, prví palubní dôstojníci, druhí strojní dôstojníci a každá iná osoba uvedená na zhromažďovacích zoznamoch a zodpovedná za bezpečnosť cestujúcich na palubách osobných lodí v núdzových situáciách musí absolvovať schválenú prípravu v oblasti krízového riadenia a správania sa ľudí v zmysle oddielu A-V/2 ods. 3 kódexu STCW.

7.

Kapitáni lodí, prví palubní dôstojníci, prví strojní dôstojníci, druhí strojní dôstojníci a každá osoba s pridelenou priamou zodpovednosťou za nalodenie a vylodenie pasažierov, naloženie, vyloženie alebo zabezpečenie nákladu, alebo za uzatvorenie otvárateľných častí trupu na palubách osobných lodí ro-ro musí absolvovať schválenú prípravu v oblasti bezpečnosti pasažierov, bezpečnosti nákladu a tesnosti trupu lode v zmysle oddielu A-V/2 ods. 4 kódexu STCW.

8.

Členské štáty zabezpečia, aby sa každej osobe, ktorá získa kvalifikáciu podľa ustanovení tohto predpisu, vydal listinný dôkaz o príprave, ktorú táto osoba absolvovala.

KAPITOLA VI

FUNKCIE PRE NÚDZOVÉ SITUÁCIE, BEZPEČNOSŤ PRÁCE, ZABEZPEČENIE, ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ A PREŽITIE

Predpis VI/1

Minimálne záväzné požiadavky na oboznámenie sa s bezpečnosťou, základnú prípravu a inštruktáž všetkých námorníkov

1.

Námorníci absolvujú oboznamovaciu a základnú prípravu alebo inštruktáž v súlade s oddielom A-VI/1 kódexu STCW a splnia príslušnú normu spôsobilosti v ňom stanovenú.

2.

Ak základná príprava nie je súčasťou kvalifikácie na vydanie osvedčenia, vydá sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti, na ktorom je uvedené, že držiteľ sa zúčastnil na kurze základnej prípravy.

Predpis VI/2

Minimálne záväzné požiadavky na vydanie osvedčení o odbornej spôsobilosti pre plavidlá na prežitie, záchranné člny a rýchle záchranné člny

1.

Každý kandidát na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre plavidlá na prežitie a záchranné člny okrem rýchlych záchranných člnov:

1.1.

musí mať vek najmenej18 rokov;

1.2.

absolvoval schválenú námornú službu v dĺžke minimálne 12 mesiacov alebo navštevoval schválený kurz prípravy a absolvoval schválenú námornú službu v dĺžke minimálne 6 mesiacov a

1.3.

spĺňa normu spôsobilosti na osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre plavidlá na prežitie a záchranné člny podľa oddielu A-VI/2 ods. 1 až 4 kódexu STCW.

2.

Každý kandidát na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre rýchle záchranné člny:

2.1.

je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre plavidlá na prežitie a záchranné člny okrem rýchlych záchranných člnov;

2.2.

absolvoval schválený kurz prípravy a

2.3.

spĺňa normu spôsobilosti na osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre rýchle záchranné člny podľa oddielu A-VI/2 ods. 7 až 10 kódexu STCW.

Predpis VI/3

Minimálne záväzné požiadavky na vyššiu odbornú prípravu v oblasti boja proti požiaru

1.

Námorníci určení na riadenie protipožiarnych operácií musia úspešne absolvovať vyššiu odbornú prípravu v technikách boja proti požiaru s osobitným dôrazom na organizáciu, taktiku a velenie v súlade s ustanoveniami oddielu A-VI/3 ods. 1 až 4 kódexu STCW a spĺňajú normu spôsobilosti v ňom stanovenú.

2.

Ak do kvalifikácie potrebnej na vydanie osvedčenia nie je zahrnutá vyššia odborná príprava v oblasti boja proti požiaru, držiteľovi sa vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti, v ktorom je uvedené, že navštevoval kurz vyššej odbornej prípravy v oblasti boja proti požiaru.

Predpis VI/4

Minimálne záväzné požiadavky týkajúce sa zdravotnej prvej pomoci a zdravotnej starostlivosti

1.

Námorníci určení na poskytovanie zdravotnej prvej pomoci na palubách lodí musia spĺňať normu spôsobilosti v oblasti zdravotnej prvej pomoci podľa oddielu A-VI/4 ods. 1, 2 a 3 kódexu STCW.

2.

Námorníci určení na prevzatie zdravotnej starostlivosti na palubách lodí musia spĺňať normu spôsobilosti v oblasti zdravotnej starostlivosti na palubách lodí podľa oddielu A-VI/4 ods. 4, 5 a 6 kódexu STCW.

3.

Ak do kvalifikácie potrebnej na vydanie osvedčenia nie je zahrnutá odborná príprava v oblasti zdravotnej prvej pomoci a zdravotnej starostlivosti, držiteľovi sa vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti, v ktorom je uvedené, že navštevoval kurz prípravy v oblasti zdravotnej prvej pomoci a zdravotnej starostlivosti.

Predpis VI/5

Minimálne záväzné požiadavky na vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti bezpečnostným dôstojníkom lode

1.

Každý kandidát na osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného dôstojníka lode:

1.1.

absolvoval schválenú námornú službu v dĺžke minimálne 12 mesiacov alebo náležitú námornú službu a má vedomosti o prevádzke lode a

1.2.

spĺňa normu spôsobilosti na osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného dôstojníka lode podľa oddielu A-VI/5 ods. 1 až 4 kódexu STCW.

2.

Členské štáty zabezpečia, aby sa každej osobe, ktorá získa kvalifikáciu podľa ustanovení tohto predpisu, vydalo osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Predpis VI/6

Minimálne záväzné požiadavky na prípravu a inštruktáž v oblasti bezpečnosti pre všetkých námorníkov

1.

Námorníci absolvujú oboznamovaciu prípravu alebo inštruktáž v oblasti bezpečnosti v súlade s oddielom A-VI/6 ods. 1 až 4 kódexu STCW a musia spĺňať príslušnú normu spôsobilosti v ňom stanovenú.

2.

Ak povedomie o bezpečnosti nie je súčasťou kvalifikácie na vydanie osvedčenia, vydá sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti, na ktorom je uvedené, že držiteľ sa zúčastnil na kurze prípravy v oblasti povedomia o bezpečnosti.

3.

Každý členský štát porovná prípravu alebo inštruktáž v oblasti bezpečnosti, ktorú vyžaduje od námorníkov, ktorí majú alebo vedia zdokumentovať kvalifikáciu pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice, s prípravou alebo inštruktážou uvedenou v oddiele A-VI/6 ods. 4 kódexu STCW a rozhodne o tom, či je potrebné, aby si títo námorníci doplnili svoju kvalifikáciu.

Námorníci s pridelenými bezpečnostnými povinnosťami

4.

Námorníci s pridelenými bezpečnostnými povinnosťami spĺňajú normu spôsobilosti podľa oddielu A-VI/6 ods. 6 až 8 kódexu STCW.

5.

Ak do kvalifikácie potrebnej na vydanie osvedčenia nie je zahrnutá príprava v oblasti pridelených bezpečnostných povinností, vydá sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti, v ktorom je uvedené, že držiteľ sa zúčastnil na kurze prípravy v oblasti pridelených bezpečnostných povinností.

6.

Každý členský štát porovná normy pre prípravu v oblasti bezpečnosti, ktoré vyžaduje od námorníkov s pridelenými bezpečnostnými povinnosťami, ktorí majú alebo vedia zdokumentovať kvalifikáciu pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice, s normami uvedenými v oddiele A-VI/6 ods. 8 kódexu STCW a rozhodne o tom, či je potrebné, aby si títo námorníci doplnili svoju kvalifikáciu.

KAPITOLA VII

ALTERNATÍVNE OSVEDČENIE

Predpis VII/1

Vydávanie alternatívnych osvedčení

1.

Bez ohľadu na požiadavky na osvedčovanie stanovené v kapitolách II a III tejto prílohy sa môžu členské štáty rozhodnúť vydávať alebo schvaľovať vydanie iných osvedčení ako sú osvedčenia uvedené v predpisoch uvedených kapitol, a to za predpokladu, že:

1.1.

s nimi súvisiace funkcie a úrovne spôsobilosti, ktoré sa majú uviesť v osvedčeniach a potvrdeniach, sú vybrané z tých, ktoré sú uvedené v oddieloch A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-II/5, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4, A-III/5 a A-IV/2 kódexu STCW a sú s nimi zhodné;

1.2.

kandidáti absolvovali schválené vzdelávanie a prípravu a spĺňajú požiadavky na normy spôsobilosti stanovené v príslušných oddieloch kódexu STCW a, ako sa stanovuje v oddiele A-VII/1 uvedeného kódexu, na funkcie a úrovne, ktoré sa majú uviesť v osvedčeniach a potvrdeniach;

1.3.

kandidáti absolvovali schválenú námornú službu zodpovedajúcu výkonu funkcií a úrovní, ktoré sa majú uviesť v osvedčení. Minimálne trvanie takejto námornej služby sa rovná trvaniu námornej služby stanovenému v kapitolách II a III tejto prílohy. Minimálne trvanie námornej služby však nesmie byť kratšie, ako je stanovené v oddiele A-VII/2 kódexu STCW;

1.4.

kandidáti na vydanie osvedčenia, ktorí majú vykonávať funkciu v navigácii na operačnej úrovni, musia spĺňať príslušné uplatniteľné požiadavky predpisov v kapitole IV na vykonávanie určených rádiokomunikačných služieb v súlade s rádiokomunikačnými predpismi;

1.5.

osvedčenia sa vydávajú v súlade s požiadavkami článku 5 tejto smernice a ustanoveniami kapitoly VII kódexu STCW.

2.

Žiadne osvedčenie podľa tejto kapitoly sa nevydáva, pokiaľ členský štát neoznámi informácie vyžadované dohovorom STCW Komisii.

Predpis VII/2

Osvedčovanie námorníkov

Každý námorník, ktorý zastáva akúkoľvek funkciu alebo skupinu funkcií stanovenú v tabuľkách A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4 alebo A-II/5 kapitoly II, alebo v tabuľkách A-III/1, A-III/2, A-III/3 alebo A-III/4 alebo A-III/5 kapitoly III, alebo v tabuľke A-IV/2 kapitoly IV kódexu STCW, musí mať osvedčenie o spôsobilosti alebo prípadne osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Predpis VII/3

Zásady, ktorými sa riadi vydávanie alternatívnych osvedčení

1.

Členský štát, ktorý sa rozhodne vydávať alebo schvaľovať vydávanie alternatívnych osvedčení, zabezpečí, aby boli splnené tieto zásady:

1.1.

zavádza len taký systém alternatívneho osvedčovania, ktorý zaistí takú úroveň bezpečnosti na mori a má taký preventívny účinok, čo sa týka znečisťovania, ktorý je minimálne na rovnakej úrovni ako v prípade systému stanoveného v ostatných kapitolách a

1.2.

akýkoľvek mechanizmus alternatívneho osvedčovania vytvorený podľa tejto kapitoly musí umožňovať zameniteľnosť osvedčení s osvedčeniami vydanými podľa ostatných kapitol.

2.

Zásada zameniteľnosti v bode 1 zabezpečuje, aby:

2.1.

námorníci s osvedčením podľa mechanizmov v kapitole II a/alebo III a námorníci s osvedčením podľa kapitoly VII boli spôsobilí slúžiť na lodiach, ktoré majú buď tradičnú, alebo inú formu palubnej organizácie a

2.2.

námorníci neboli pripravovaní na určitú palubnú organizáciu takým spôsobom, ktorý by ovplyvnil ich schopnosť využívať vlastné zručnosti inde.

3.

Pri vydávaní akéhokoľvek osvedčenia podľa ustanovení tejto kapitoly sa prihliada na tieto zásady:

3.1.

vydávanie alternatívnych osvedčení sa nepoužíva:

3.1.1.

na zníženie počtu členov posádky na palube;

3.1.2.

na degradáciu povolania alebo zníženie vzdelanosti a zručnosti námorníkov alebo

3.1.3.

na odôvodnenie pridelenia spojených povinností dôstojníkov strojného dozoru a palubnej hliadky držiteľovi jediného osvedčenia počas akejkoľvek hliadky a

3.2.

veliaca osoba je označená ako kapitán lode a zavedenie akéhokoľvek mechanizmu alternatívneho osvedčovania negatívne neovplyvňuje právne postavenie a autoritu kapitána lode a ostatných.

4.

Zásady obsiahnuté v bodoch 1 a 2 zabezpečujú zachovanie spôsobilosti palubných aj strojných dôstojníkov.“


PRÍLOHA II

Bod 3 prílohy II sa nahrádza takto:

„3.

Komisia, za pomoci Európskej námornej bezpečnostnej agentúry a prípadnej účasti dotknutého členského štátu, potvrdila na základe posúdenia danej strany, ktoré môže zahŕňať inšpekciu zariadení a postupov, že požiadavky dohovoru STCW týkajúce sa noriem spôsobilosti, odbornej prípravy, osvedčovania a kvality boli v plnej miere splnené.“


PRÍLOHA III

„PRÍLOHA V

DRUH INFORMÁCIÍ ZASIELANÝCH KOMISII NA ŠTATISTICKÉ ÚČELY

1.

Ak sa odkazuje na túto prílohu, pre všetky osvedčenia o spôsobilosti alebo potvrdenia potvrdzujúce ich vydanie a všetky potvrdenia potvrdzujúce uznanie osvedčení o spôsobilosti vydaných inými krajinami sa poskytujú tieto informácie uvedené v oddiele A-I/2 ods. 9 kódexu STCW, pričom informácie označené symbolom (*) sa poskytujú v anonymizovanej podobe podľa článku 25a ods. 3:

Osvedčenia o spôsobilosti (CoC)/potvrdenia potvrdzujúce ich vydanie (EaI):

dátum narodenia námorníka,

štátna príslušnosť námorníka,

pohlavie námorníka,

číslo potvrdeného CoC (*),

číslo EaI (*),

funkcia/funkcie,

dátum vydania alebo dátum posledného predĺženia platnosti dokladu,

dátum uplynutia platnosti,

stav osvedčenia,

obmedzenia.

jedinečný identifikátor námorníka v prípade, že je dostupný (*),

meno námorníka (*),

Potvrdenia potvrdzujúce uznanie osvedčení o spôsobilosti vydaných inými krajinami (EaR):

jedinečný identifikátor námorníka v prípade, že je dostupný (*),

meno námorníka (*),

dátum narodenia námorníka,

štátna príslušnosť námorníka,

pohlavie námorníka,

vydávajúca krajina originálu CoC,

číslo originálu CoC (*),

číslo EaR (*),

funkcia/funkcie,

dátum vydania alebo dátum posledného predĺženia platnosti dokladu,

dátum uplynutia platnosti,

stav potvrdenia,

obmedzenia.

2.

Členské štáty môžu dobrovoľne poskytnúť informácie o osvedčeniach o odbornej spôsobilosti (CoP) vydaných členom posádky v súlade s kapitolami II, III a VII prílohy k dohovoru STCW, ako napríklad:

jedinečný identifikátor námorníka v prípade, že je dostupný (*),

meno námorníka (*),

dátum narodenia námorníka,

štátna príslušnosť námorníka,

pohlavie námorníka,

číslo CoP (*),

funkcia/funkcie,

dátum vydania alebo dátum posledného predĺženia platnosti dokladu,

dátum uplynutia platnosti,

stav CoP.“