21.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 81/3


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/6/EÚ

zo 14. marca 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, pokiaľ ide o mikrosubjekty

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 50 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Európska rada na zasadnutí 8. a 9. marca 2007 vo svojich záveroch zdôraznila, že znižovanie administratívneho zaťaženia je dôležité pre pozdvihnutie európskeho hospodárstva a že je nevyhnutné intenzívne spoločné úsilie na zníženie administratívneho zaťaženia v rámci Európskej únie.

(2)

Účtovníctvo bolo označené za jednu z hlavných oblastí, v ktorých možno znížiť administratívne zaťaženie spoločností v rámci Únie.

(3)

V odporúčaní Komisie 2003/361/ES (3) sa vymedzujú mikropodniky, malé a stredné podniky. Z konzultácií s členskými štátmi však vyplýva, že kritériá veľkosti mikropodnikov v uvedenom odporúčaní sú na účely účtovníctva pravdepodobne príliš vysoké. Mala by sa preto zaviesť podskupina mikropodnikov, takzvané mikrosubjekty, ktorá by zahŕňala spoločnosti s nižšími kritériami veľkosti pre bilančnú sumu a čistý obrat, ako sú kritériá veľkosti stanovené pre mikropodniky.

(4)

Mikrosubjekty podnikajú vo väčšine prípadov na miestnej alebo regionálnej úrovni, pričom sa do cezhraničných činností nezapájajú vôbec alebo len zriedka. Okrem toho majú dôležitú úlohu pri vytváraní nových pracovných príležitostí, rozvoji výskumu a vývoja a vytváraní nových hospodárskych činností.

(5)

Mikrosubjekty majú na plnenie náročných regulačných požiadaviek obmedzené zdroje. Často však podliehajú rovnakým pravidlám finančného vykazovania ako väčšie spoločnosti. Tieto pravidlá predstavujú pre ne zaťaženie, ktoré je neúmerné ich veľkosti a ktoré je preto pre najmenšie podniky v porovnaní s väčšími neprimerané. Preto by malo byť možné oslobodiť mikrosubjekty od niektorých povinností, ktoré môžu byť pre ne zbytočne veľkou administratívnou záťažou. Mikrosubjekty by mali však naďalej podliehať akejkoľvek vnútroštátnej povinnosti viesť záznamy preukazujúce ich obchodné transakcie a finančnú situáciu.

(6)

Počet spoločností, ktoré budú uplatňovať kritériá veľkosti stanovené v tejto smernici, sa bude v jednotlivých členských štátoch výrazne líšiť a činnosti mikrosubjektov nemajú vplyv na cezhraničný obchod ani na fungovanie vnútorného trhu alebo majú na ne len veľmi obmedzený vplyv, preto by členské štáty mali pri vykonávaní tejto smernice na vnútroštátnej úrovni zohľadňovať rôzny dosah týchto kritérií.

(7)

Členské štáty by pri prijímaní rozhodnutí o tom, ako a či zaviesť režim pre mikrosubjekty v rámci smernice Rady 78/660/EHS (4), mali zohľadniť konkrétne podmienky a potreby svojho trhu.

(8)

Mikrosubjekty musia zohľadniť výnosy a náklady toho účtovného roka, na ktorý sa vzťahujú, bez ohľadu na dátum prijatia, či platby týchto výnosov alebo nákladov. Výpočet prechodných účtov na strane aktív a prechodných účtov na strane pasív však môže mikrosubjekty zaťažovať. Členské štáty by preto mali mať možnosť oslobodiť mikrosubjekty od výpočtu a predkladania takýchto položiek, len pokiaľ sa takáto výnimka vzťahuje na iné náklady, ako sú náklady na suroviny a na spotrebný materiál, oprávky, osobné náklady a dane. Týmto spôsobom sa môže znížiť administratívne zaťaženie spojené s výpočtom relatívne malých bilančných súm.

(9)

Zverejňovanie ročných účtovných závierok môže mikrosubjekty zaťažovať. Členské štáty potrebujú zároveň zabezpečiť dodržiavanie tejto smernice. Členské štáty by preto mali mať možnosť oslobodiť mikrosubjekty od všeobecnej požiadavky na zverejňovanie za predpokladu, že informácie v súvahe sú riadne vyplnené v súlade s vnútroštátnym právom a predložené aspoň jednému príslušnému orgánu, ktorý je určený na tento účel, a že informácie sa zašlú do obchodného registra, aby bolo možné získať kópiu na základe žiadosti. V takýchto prípadoch by sa neuplatňovala povinnosť uvedená v článku 47 smernice 78/660/EHS zverejňovať všetky účtovné doklady v súlade s článkom 3 ods. 5 smernice 2009/101/ES (5).

(10)

Cieľom tejto smernice je dať členským štátom možnosť vytvoriť pre mikrosubjekty jednoduché podmienky finančného vykazovania. Oceňovanie v reálnych hodnotách môže viesť k tomu, že pri podrobnom zverejnení údajov bude potrebné vysvetliť, na základe čoho sa stanovila reálna hodnota určitých položiek. Vzhľadom na to, že režim pre mikrosubjekty stanovuje veľmi obmedzované zverejňovanie formou poznámok k účtom, užívatelia účtov mikrosubjektov by nevedeli, či sumy predkladané v rámci súvahy a v rámci výkazu ziskov a strát obsahujú reálne hodnoty. Členské štáty by preto s cieľom poskytnúť užívateľom účtov istotu v tomto ohľade nemali povoliť ani vyžadovať od mikrosubjektov využívajúcich ktorúkoľvek z výnimiek poskytnutých podľa tejto smernice, aby pri zostavovaní svojich účtov používali oceňovanie v reálnych hodnotách. Mikrosubjekty, ktoré chcú alebo potrebujú oceňovať v reálnych hodnotách, tak budú môcť urobiť, ak budú používať iné režimy podľa tejto smernice, pri ktorých členský štát takéto používanie povoľuje alebo vyžaduje.

(11)

Členské štáty by mali pri prijímaní rozhodnutí o tom, ako a či zaviesť pre mikrosubjekty režim v rámci rozsahu pôsobnosti smernice 78/660/EHS, zabezpečiť, aby mikrosubjekty, ktoré sa majú konsolidovať podľa smernice Rady 83/349/EHS (6) o konsolidovaných účtovných závierkach, využívali účtovné údaje, ktoré sú na tento účel dostatočne podrobné, a aby výnimkami v tejto smernici nebola dotknutá povinnosť pripraviť konsolidované účtovné závierky v súlade so smernicou 83/349/EHS.

(12)

Keďže cieľ tejto smernice, a to zníženie administratívneho zaťaženia mikrosubjektov, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu jeho dôsledku ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(13)

Smernica 78/660/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia smernice 78/660/EHS

Smernica 78/660/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 1a

1.   Členské štáty môžu ustanoviť výnimky z niektorých povinností podľa tejto smernice v súlade s odsekmi 2 a 3 vo vzťahu k spoločnostiam, ktoré ku dňu zostavenia súvahy neprekročia limitné hodnoty dvoch z týchto troch kritérií (mikrosubjekty):

a)

bilančná suma: 350 000 EUR;

b)

čistý obrat: 700 000 EUR;

c)

priemerný počet zamestnancov počas účtovného roka: 10.

2.   Členské štáty môžu oslobodiť spoločnosti uvedené v odseku 1 od ktorejkoľvek z týchto povinností alebo od všetkých týchto povinností:

a)

povinnosť predkladať prechodné účty na strane aktív a prechodné účty na strane pasív v súlade s článkami 18 a 21;

b)

ak členský štát využije možnosť uvedenú v písmene a) tohto odseku, môže týmto spoločnostiam výlučne v prípade iných nákladov uvedených v odseku 3 písm. b) bode vi) povoliť, aby sa pri uznávaní prechodných účtov na strane aktív a prechodných účtov na strane pasív odchýlili od článku 31 ods. 1 písm. d), za predpokladu, že sa táto skutočnosť zverejní v poznámkach k účtovnej závierke alebo v súlade s písmenom c) tohto odseku na konci súvahy;

c)

povinnosť vyhotovovať poznámky k účtovnej závierke v súlade s článkami 43 až 45 za predpokladu, že informácie požadované podľa článku 14 a článku 43 ods. 1 bodu 13 tejto smernice a článku 22 ods. 2 smernice 77/91/EHS (7) sa uvedú na konci súvahy;

d)

povinnosť zostavovať výročnú správu v súlade s článkom 46 tejto smernice za predpokladu, že informácie vyžadované podľa článku 22 ods. 2 smernice 77/91/EHS sa zverejnia v poznámkach k účtovnej závierke alebo v súlade s písmenom c) tohto odseku na konci súvahy;

e)

povinnosť zverejňovať ročnú účtovnú závierku v súlade s článkami 47 až 50a za predpokladu, že v nich uvedené bilančné informácie sú riadne vyplnené v súlade s vnútroštátnym právom a predložené aspoň jednému príslušnému orgánu, ktorý určil dotknutý členský štát. Ak príslušným orgánom nie je centrálny register, obchodný register alebo register spoločností, ako sa uvádza v článku 3 ods. 1 smernice 2009/101/ES (8), od príslušného orgánu sa vyžaduje, aby poskytol vyplnené informácie registru.

3.   Členské štáty môžu povoliť spoločnostiam uvedeným v odseku 1:

a)

zostavovať podľa potreby len skrátenú súvahu vykazujúcu samostatne aspoň tie položky, ktoré sú označené písmenami v článku 9 alebo 10. Ak sa uplatní odsek 2 písm. a), položka E v časti Aktíva a položka D v časti Pasíva v článku 9 alebo položky E a K v článku 10 sa do súvahy nezahrnú;

b)

zostavovať podľa potreby len skrátený výkaz ziskov a strát vykazujúci samostatne aspoň tieto položky:

i)

čistý obrat;

ii)

iný príjem;

iii)

náklady na suroviny a na spotrebný materiál;

iv)

osobné náklady;

v)

oprávky;

vi)

ostatné náklady;

vii)

dane;

viii)

zisk alebo stratu.

4.   Členské štáty nepovolia uplatňovanie časti 7a na žiadne mikrosubjekty, ktoré využívajú ktorúkoľvek z výnimiek uvedených v odsekoch 2 a 3, ani to od nich nebudú vyžadovať.

5.   Ročná účtovná závierka pripravená v súlade s odsekmi 2, 3 a 4 sa v prípade spoločností uvedených v odseku 1 považuje za poskytujúcu verný a pravdivý obraz, ktorý sa vyžaduje podľa článku 2 ods. 3, a preto sa na takúto závierku nevzťahuje článok 2 ods. 4 a 5.

6.   Skutočnosť, či spoločnosť ku dňu zostavenia súvahy prekročila, alebo neprekročila limity dvoch z troch kritérií stanovených v odseku 1, má vplyv na uplatnenie výnimky stanovenej v odsekoch 2, 3 a 4 len vtedy, ak tento stav nastal v súčasnom a aj v predchádzajúcom účtovnom roku.

7.   V prípade tých členských štátov, ktoré neprijali euro, sa čiastka v národnej mene, ktorá zodpovedá čiastkam uvedeným v odseku 1, vypočíta pomocou výmenného kurzu uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie v deň nadobudnutia účinnosti ktorejkoľvek smernice, v ktorej sa stanovujú tieto čiastky.

8.   Bilančná suma uvedená v odseku 1 písm. a) obsahuje aktíva uvedené v položkách A až E v časti Aktíva v článku 9 alebo aktíva uvedené v položkách A až E v článku 10. Ak sa uplatní odsek 2 písm. a), výška bilančnej sumy uvedená v odseku 1 písm. a) obsahuje aktíva uvedené v položkách A až D v časti Aktíva v článku 9 alebo aktíva uvedené v položkách A až D v článku 10.

2.

V článku 5 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Členské štáty môžu odchylne od článku 4 ods. 1 a 2 nariadiť osobitnú štruktúru ročnej účtovnej závierky investičných spoločností a finančných holdingových spoločností za predpokladu, že táto štruktúra umožní podať o týchto spoločnostiach rovnocenný obraz zodpovedajúci článku 2 ods. 3. Členské štáty neposkytnú výnimky stanovené v článku 1a vo vzťahu k investičným spoločnostiam ani finančným holdingovým spoločnostiam.“

3.

Článok 53a sa nahrádza takto:

„Článok 53a

Členské štáty neposkytnú výnimky stanovené v článkoch 1a, 11 a 27, článku 43 ods. 1 bodoch 7a a 7b, článkoch 46, 47 a 51 vo vzťahu k spoločnostiam, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 14 smernice 2004/39/ES.“

Článok 2

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou, ak a keď sa rozhodnú využiť ktorúkoľvek z možností ustanovených v článku 1a smernice 78/660/EHS, pričom zohľadnia predovšetkým situáciu na vnútroštátnej úrovni, pokiaľ ide o počet spoločností, na ktoré sa vzťahujú kritériá veľkosti stanovené v odseku 1 uvedeného článku. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Správa

Najneskôr do 10. apríla 2017 Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o situácii mikropodnikov najmä s ohľadom na situáciu na vnútroštátnej úrovni, pokiaľ ide o počet spoločností, ktoré spĺňajú kritériá veľkosti, a na zníženie administratívneho zaťaženia vyplývajúceho z oslobodenia od požiadavky na zverejňovanie.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 14. marca 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

N. WAMMEN


(1)  Ú. v. EÚ C 317, 23.12.2009, s. 67.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 10. marca 2010 (Ú. v. EÚ C 349 E, 22.12.2010, s. 111) a pozícia Rady v prvom čítaní z 12. septembra 2011 (Ú. v. EÚ C 337 E, 18.11.2011, s. 1). Pozícia Európskeho parlamentu z 13. decembra 2011 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 21. februára 2012.

(3)  Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

(4)  Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11.

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 54 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk (Ú. v. EÚ L 258, 1.10.2009, s. 11).

Poznámka: Názov smernice 2009/101/ES bol upravený tak, aby zohľadnil prečíslovanie článkov Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v súlade s článkom 5 Lisabonskej zmluvy; pôvodne odkazoval na druhý odsek článku 48 zmluvy.

(6)  Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1.

(7)  Druhá smernica Rady 77/91/EHS z 13. decembra 1976 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 54 zmluvy, pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností, udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení (Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 1).

Poznámka: Názov smernice 77/91/EHS bol upravený tak, aby zohľadnil prečíslovanie článkov Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v súlade s článkom 12 Amsterdamskej zmluvy a článkom 5 Lisabonskej zmluvy; pôvodne odkazoval na druhý odsek článku 58 zmluvy.

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 54 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk (Ú. v. EÚ L 258, 1.10.2009, s. 11).

Poznámka: Názov smernice 2009/101/ES bol upravený tak, aby zohľadnil prečíslovanie článkov Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v súlade s článkom 5 Lisabonskej zmluvy; pôvodne odkazoval na druhý odsek článku 48 zmluvy.“