8.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 336/80


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ RADY

z 22. novembra 2012

o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

(2012/758/EÚ)

EURÓPSKA RADA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 283 ods. 2,

so zreteľom na Protokol o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 11.2,

so zreteľom na odporúčanie Rady Európskej únie (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (2),

so zreteľom na stanovisko Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (3),

keďže:

(1)

Funkčné obdobie pána Josého Manuela GONZÁLEZA-PÁRAMA, člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky, sa skončilo 31. mája 2012 a je preto potrebné vymenovať nového člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky.

(2)

Európska rada si želá vymenovať pána Yvesa MERSCHA, ktorý podľa jej názoru spĺňa všetky podmienky stanovené v článku 283 ods. 2 zmluvy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pán Yves MERSCH sa týmto vymenúva za člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky na funkčné obdobie ôsmich rokov od 15. decembra 2012.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 22. novembra 2012

Za Európsku radu

predseda

H. VAN ROMPUY


(1)  Ú. v. EÚ C 215, 21.7.2012, s. 4.

(2)  Stanovisko z 25. októbra 2012 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. EÚ C 218, 24.7.2012, s. 3.