28.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/21


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 26. novembra 2012,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 pokiaľ ide o obsadzovanie voľných pracovných miest a vybavovanie žiadostí o zamestnanie a opätovné zriadenie siete EURES

[oznámené pod číslom C(2012) 8548]

(Text s významom pre EHP)

(2012/733/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (1), a najmä na jeho článok 38,

keďže:

(1)

Od začiatku fungovania siete EURES, ktorá bola zriadená rozhodnutím Komisie 93/569/EHS z 22. októbra 1993 o vykonávaní nariadenia Rady (EHS) č. 1612/68 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Spoločenstva, bol dosiahnutý veľký pokrok, predovšetkým pokiaľ ide o sieť s názvom Eures (Európske služby zamestnanosti) (2), s cieľom vykonávať nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68 (3). V záujme zjednotenia a upevnenia bola sieť rozhodnutím Komisie 2003/8/ES (4) vylepšená a opätovne zriadená.

(2)

Európska rada schválila 17. júna 2010 stratégiu Európa 2020: na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, pričom požadovala úplné využívanie vhodných nástrojov a politík EÚ na podporu dosahovania spoločných cieľov a vyzvala členské štáty, aby posilnili koordinovaný postup.

(3)

Európska rada na svojom zasadnutí v dňoch 28. a 29. júna 2012 prijala rozhodnutie týkajúce sa Paktu pre rast a zamestnanosť a na základe oznámenia Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest z 18. apríla 2012 uviedla, že portál EURES by sa mal stať skutočným európskym nástrojom na sprostredkovanie práce a nábor pracovníkov.

(4)

Sieť EURES by mala podporovať lepšie fungovanie trhov práce a uspokojenie hospodárskych potrieb tým, že uľahčí nadnárodnú a cezhraničnú geografickú mobilitu pracovníkov, pričom zabezpečí spravodlivé podmienky pre mobilitu a dodržiavanie platných pracovných noriem. Mala by zabezpečovať väčšiu transparentnosť na trhoch práce a popri tom zaručovať výmenu a obsadzovanie voľných pracovných miest a vybavovanie žiadostí o zamestnanie v zmysle nariadenia a podporovať činnosti v oblasti služieb, ktoré sa týkajú náboru pracovníkov, poradenstva a riadenia na národnej a cezhraničnej úrovni, a tým by mala prispievať k cieľom stratégie Európa 2020.

(5)

Vzhľadom na skúsenosti získané od začiatku fungovania siete v roku 1993 a jej reformu v roku 2003 a berúc do úvahy potrebu ďalšieho posilnenia a rozšírenia siete, aby v plnej miere podporovala ciele stratégie Európa 2020, je potrebné zmeniť súčasné zloženie siete, deľbu zodpovednosti a rozhodovacie postupy, ako aj zoznam poskytovaných služieb.

(6)

Na tento účel by sa sieť EURES mala viac zamerať na riadenie prostredníctvom cieľov a výsledkov, pokiaľ ide o sprostredkovanie práce, nábor pracovníkov a ich umiestňovanie. V tejto súvislosti možno umiestňovanie pracovníkov chápať ako poskytovanie služieb sprostredkovateľom medzi ponukou a dopytom na trhu práce s cieľom uskutočniť nábor na obsadenie voľného pracovného miesta.

(7)

V dôsledku zrušenia monopolov, ako aj ďalšieho pokroku vo vývoji vznikla na trhu práce široká škála poskytovateľov služieb zamestnanosti. Aby sieť EURES využila celý svoj potenciál, musí umožňovať účasť týmto operátorom a zároveň v plnej miere dodržiavať príslušné pracovné normy a právne požiadavky, ako aj ďalšie normy kvality siete EURES.

(8)

Služby siete EURES musia byť jasne vymedzené, aby sa zabezpečilo, že povinnosti, ktoré majú členské štáty podľa nariadenia, a to obsadzovanie voľných pracovných miest a vybavovanie žiadostí o zamestnanie, ako aj výmena a poskytovanie informácií o trhu práce, sú účinným a efektívnym spôsobom plnené. To by si vyžiadalo účasť viacerých aktérov, prípadne aj sociálnych partnerov.

(9)

V Pakte pre rast a zamestnanosť vyslovila Európska rada požiadavku, aby sa preskúmala možnosť rozšíriť sieť EURES na učňovskú prax a stáže. S cieľom zabezpečiť synergie a umožniť, aby sieť EURES v plnej miere podporovala ciele stratégie Európa 2020, najmä zvýšiť do roku 2020 mieru zamestnanosti na 75 %, pri zohľadnení rozsahu pôsobnosti nariadenia, mala by sieť EURES pokrývať učňovskú prax a stáže, pokiaľ sú dotknuté osoby považované za pracovníkov v zmysle nariadenia a majú 18 alebo viac rokov, ak je preverenie takýchto informácií možné podľa príslušných noriem.

(10)

Aby mohla sieť EURES poskytovať služby čo najefektívnejším spôsobom, mala by byť zaradená do ponuky všeobecných služieb zúčastnených organizácií, ktorých národné a cezhraničné projekty môžu byť financované z Európskeho sociálneho fondu.

(11)

V záujme účinného prispievania k lepšiemu fungovaniu trhov práce smerom k rozvoju európskeho trhu práce, sieť EURES by mala hrať dôležitejšiu úlohu aj pri obsadzovaní pracovných miest, pre ktoré je problematické nájsť vhodných uchádzačov, ako aj pomáhať určitým skupinám pracovníkov a zamestnávateľov tým, že sa sieť EURES rozšíri tak, že bude podporovať aj cielené činnosti v rámci mobility na úrovni EÚ, predovšetkým výmenu mladých pracovníkov.

(12)

V plnej miere by sa mali brať do úvahy možnosti ďalšieho zdokonaľovania a racionalizácie poskytovaných služieb prostredníctvom nových nástrojov informačných a komunikačných technológií.

(13)

Akékoľvek spracúvanie osobných údajov vykonané v rámci tohto rozhodnutia by malo byť v súlade s právnymi predpismi EÚ aj členských štátov týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.

(14)

Z dôvodu prehľadnosti sa odporúča opätovne zriadiť sieť EURES, pričom je potrebné presnejšie vymedziť jej zloženie, pravidlá a činnosť.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Poradného výboru pre slobodu pohybu pracovníkov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Sieť EURES

S cieľom splniť povinnosti stanovené v kapitole II nariadenia (EÚ) č. 492/2011 Komisia spolu s členskými štátmi zriaďuje a prevádzkuje sieť Európskych služieb zamestnanosti s názvom EURES.

Článok 2

Ciele

EURES podporuje v prospech uchádzačov o zamestnanie, pracovníkov a zamestnávateľov, podľa potreby v spolupráci s ďalšími európskymi službami alebo sieťami:

a)

rozvoj európskeho trhu práce, ktorý bude otvorený a dostupný pre každého, pričom sa budú v plnej miere dodržiavať príslušné pracovné normy a právne požiadavky;

b)

obsadzovanie voľných pracovných miest a umiestňovanie pracovníkov na nadnárodnej, medziregionálnej a cezhraničnej úrovni prostredníctvom výmeny voľných pracovných miest a žiadostí o zamestnanie, ako aj účasti na cielených činnostiach v rámci mobility na úrovni EÚ;

c)

transparentnosť a výmenu informácií o európskych trhoch práce vrátane informácií o životných a pracovných podmienkach a o príležitostiach na získavanie zručností;

d)

vytvorenie opatrení na podporu a uľahčenie mobility mladých pracovníkov;

e)

výmenu informácií o stážach a učňovskej praxi v zmysle nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a, prípadne, umiestňovanie stážistov a učňov;

f)

prípravu metodiky a ukazovateľov na tento účel.

Článok 3

Zloženie

EURES sa skladá z týchto kategórií:

a)

Európsky úrad pre koordináciu voľných pracovných miest a žiadostí o zamestnanie v súlade s článkami 18, 19 a 20 nariadenia (EÚ) č. 492/2011;

b)

členovia siete EURES, ktorými sú špecializované služby ustanovené členskými štátmi v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 492/2011 (ďalej len „národné úrady pre koordináciu“) podľa článku 5;

c)

partneri siete EURES v súlade s článkom 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 492/2011. Partneri siete EURES sú ustanovení príslušným členom siete EURES a môžu nimi byť verejní alebo súkromní poskytovatelia služieb, ktorí sú činní v príslušnej oblasti týkajúcej sa umiestňovania pracovníkov a zamestnávania, ako aj odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov. Na tento účel sa musí partner EURES zaviazať, že splní úlohy a prevezme zodpovednosť stanovenú v článku 7;

d)

pridružení partneri siete EURES, ktorí v súlade s článkom 6 poskytujú obmedzené služby pod dohľadom partnera siete EURES alebo Európskeho úradu pre koordináciu na jeho zodpovednosť.

Článok 4

Úlohy a povinnosti úradu Európskeho úradu pre koordináciu

1.   Za riadenie Európskeho úradu pre koordináciu je zodpovedná Komisia.

2.   Európsky úrad pre koordináciu dohliada na dodržiavanie súladu s ustanoveniami kapitoly II nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a pomáha sieti EURES pri výkone jej činností.

3.   Zaväzuje sa najmä:

a)

vytvoriť súvislý celkový prístup a poskytovať horizontálnu podporu v prospech siete EURES a jej užívateľov, ako napríklad:

1.

prevádzka a vývoj európskeho webového portálu pre pracovnú mobilitu (ďalej len „portál EURES“) a príslušných služieb informačných technológií vrátane systémov a postupov na výmenu voľných pracovných miest, žiadostí o zamestnanie vo forme sprievodných listov, životopisov, pasov zručností a pod., ako aj iné informácie, v spolupráci s ďalšími príslušnými európskymi službami alebo sieťami;

2.

informačné a komunikačné činnosti, ktoré sa týkajú siete EURES;

3.

odborná príprava osôb zapojených do činnosti siete EURES;

4.

uľahčenie budovania sietí, výmena najlepších postupov a vzájomné vzdelávanie medzi členmi a partnermi EURES;

5.

účasť siete EURES na cielených činnostiach v rámci mobility na úrovni EÚ;

b)

analyzovať územnú a profesijnú mobilitu v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi ponukou a dopytom, a rozvinúť všeobecný prístup k mobilite v súlade s Európskou stratégiou zamestnanosti;

c)

vykonávať celkový dohľad nad činnosťou siete EURES a jej hodnotenie, vymedziť jej úlohy z hľadiska výkonnosti, umiestnenia a ďalšie ukazovatele výsledkov, ako aj uskutočniť opatrenia na zistenie, či je táto činnosť v súlade s nariadením (EHS) č. 492/2011 a s týmto rozhodnutím.

4.   V spolupráci s koordinačnou skupinou EURES a po konzultácii so správnou radou siete EURES schvaľuje pracovné programy a ciele siete EURES.

Článok 5

Úlohy a povinnosti národných úradov pre koordináciu

1.   Každý členský štát ustanovuje špecializovanú službu v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 492/2011, ktorá je poverená organizovaním činnosti siete EURES v príslušnom členskom štáte.

2.   Národný úrad pre koordináciu zabezpečuje, aby všetky povinnosti, ktoré má členský štát podľa nariadenia (EÚ) č. 492/2011, najmä tie, ktoré sa týkajú výmeny informácií v súlade s článkami 12, 13 a 14, boli splnené tým, že:

a)

sa zriadi a bude udržiavať technická a funkčná infraštruktúra a všetky systémy, ktoré sú potrebné na to, aby partnerom EURES a pridruženým partnerom siete EURES umožnili účasť vo výmennom systéme;

b)

sa poskytnú požadované informácie vlastnými partnermi alebo partnermi siete EURES na jej zodpovednosť.

3.   Národný úrad pre koordináciu vykonáva v úzkej spolupráci s Európskym úradom pre koordináciu a ostatnými národnými úradmi pre koordináciu najmä tieto činnosti:

a)

vymenováva jedného alebo viacerých partnerov EURES, a to na základe systému výberu a akreditácie podľa článku 10 ods. 2 písm. b) bodu vii), a vykonáva dohľad nad ich činnosťami;

b)

plánuje a pravidelne podáva správy Európskemu úradu pre koordináciu o činnostiach a výsledkoch národnej siete EURES;

c)

koordinuje účasť siete EURES na príslušných cielených činnostiach v rámci mobility na úrovni EÚ.

4.   Pri vymenovaní partnerov siete EURES sa národný úrad pre koordináciu snaží o to, aby sa zabezpečilo čo najširšie pokrytie z hľadiska územného, trhu práce, ako aj optimálnych služieb, ktoré sú ponúkané uchádzačom o zamestnanie, pracovníkom a zamestnávateľom tým, že zabezpečí zodpovedajúcu účasť príslušných služieb zamestnanosti a účastníkov trhu práce.

5.   Na základe spoločne dohodnutých operačných cieľov národný úrad pre koordináciu vypracuje pre svoju národnú sieť pracovné programy, ktoré budú predložené Európskemu úradu pre koordináciu. Pracovný program stanovuje predovšetkým:

a)

hlavné činnosti, ktoré má uskutočniť národný úrad pre koordináciu, partneri siete EURES a pridružení partneri siete EURES na vlastnú zodpovednosť v rámci siete EURES, vrátane nadnárodných, cezhraničných a sektorových činností stanovených v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 492/2011;

b)

ľudské a finančné zdroje pridelené na vykonávanie kapitoly II nariadenia (EÚ) č. 492/2011;

c)

dohovory týkajúce sa vykonávania dohľadu a hodnotenia plánovaných činností.

Pracovné programy zahŕňajú aj hodnotenie činností a výsledky, ktoré sa dosiahli počas predchádzajúceho obdobia.

Sociálni partneri a iné príslušné zainteresované strany v rámci siete EURES budú na vhodnej úrovni konzultovaní v súvislosti s pracovnými programami.

6.   Národný úrad pre koordináciu môže rozhodnúť o tom, že poskytne služby EURES priamo uchádzačom o zamestnanie a zamestnávateľom, a tým sa na neho vzťahujú tie isté pravidlá ako na partnerov EURES, ktorí poskytujú rovnaké služby. V takom prípade národný úrad pre koordináciu požiada, ako partner siete EURES, Európsky úrad pre koordináciu o akreditáciu.

7.   Každý členský štát zabezpečuje, aby národný úrad pre koordináciu mal potrebných pracovníkov a ďalšie zdroje potrebné na výkon svojich úloh.

8.   Národnému úradu pre koordináciu predsedá národný koordinátor siete EURES, ako sa predpokladá v článku 10 ods. 2 písm. b) bode iii).

Článok 6

Úlohy a povinnosti partnerov siete EURES

1.   Organizácia, ktorá sa chce stať sa partnerom siete EURES, zašle žiadosť národnému úradu pre koordináciu, ktorý ju môže ustanoviť v súlade s článkom 3 písm. b), ak sa zaručí, že pod dohľadom národného úradu pre koordináciu bude spolupracovať na regionálnej, národnej a európskej úrovni v rámci siete EURES a že bude poskytovať prinajmenšom všetky univerzálne služby uvedené v článku 7.

2.   Partner siete EURES samostatne alebo v spolupráci s ostatnými partnermi siete EURES určí jedno alebo viac kontaktných miest, ako sú úrady pre nábor a umiestňovanie pracovníkov, telefónne strediská, samoobslužné nástroje a pod., prostredníctvom ktorých uchádzači o zamestnanie, pracovníci a zamestnávatelia môžu získať prístup k jeho službám.

3.   Partner siete EURES jasne uvedie, ktoré služby zo zoznamu služieb EURES ponúka. Ak celkový balík služieb, ktorý ponúka partner siete EURES, zahŕňa všetky požadované univerzálne služby, môže sa úroveň a náplň služieb v prípade jednotlivých kontaktných miest líšiť.

4.   Všetci partneri siete EURES sa zaväzujú, že sa v plnej miere zúčastnia na výmene voľných pracovných miest a žiadostí uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú záujem o prácu v inom členskom štáte podľa článku 13 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a článku 4 písm. a) bodu i) tohto rozhodnutia. Zabezpečujú, aby všetky osoby, ktoré sú zapojené do poskytovania služieb siete EURES, mali neobmedzený prístup k nástrojom informačných technológií a iným komunikačným nástrojom poskytovaným v rámci siete.

5.   Partner siete EURES, ktorý neposkytuje konkrétnu doplnkovú službu uvedenú v zozname služieb EURES, zabezpečuje, aby žiadosti o poskytnutie tejto služby boli postúpené ďalším partnerom siete EURES, ktorí túto službu ponúkajú.

6.   Partner siete EURES môže zveriť poskytovanie služieb, ktoré pridávajú hodnotu jeho vlastným službám, inej organizácii. V tejto súvislosti sa takáto organizácia považuje za pridruženého partnera siete EURES, pričom za jej činnosť v plnej miere zodpovedá partner siete EURES, ku ktorému je pridružená.

7.   S cieľom splniť si svoju úlohu môže partner siete EURES vytvoriť partnerstvo s jedným alebo viacerými partnermi EURES v iných členských štátoch.

8.   Od partnera siete EURES alebo od pridruženého partnera siete EURES možno žiadať, aby prispel k technickej a funkčnej infraštruktúre a k systémom uvedeným v článku 5 ods. 2 písm. a).

9.   V záujme udržania svojej akreditácie, partner siete EURES naďalej plní svoje povinnosti, poskytuje dohodnuté služby a vzťahujú sa na neho pravidelné preskúmania, ako sú uvedené v systéme výberu a akreditácie podľa článku 10 ods. 2 písm. b) bodu vii).

Článok 7

Služby siete EURES

1.   Úplná ponuka služieb EURES zahŕňa nábor pracovníkov, priraďovanie voľných pracovných miest k vhodným žiadostiam o zamestnanie a umiestňovanie pracovníkov, pričom pokrýva všetky fázy umiestňovania pracovníkov od prípravy pred nástupom do zamestnania až po pomoc po umiestnení do zamestnania, ako aj príslušné informácie a poradenstvo.

2.   Tieto služby sú podrobne rozpísané v zozname služieb EURES, ktorý je súčasťou Charty siete EURES podľa článku 10 a v ktorom sa uvádzajú univerzálne služby poskytované všetkými partnermi EURES, ako aj doplnkové služby.

3.   Univerzálne služby sú poskytované podľa kapitoly II nariadenia (EÚ) č. 492/2011, najmä podľa jeho článku 12 ods. 3 a článku 13. Doplnkové služby nie sú v zmysle kapitoly II nariadenia (EÚ) č. 492/2011 povinné, uspokojujú však dôležité potreby trhu práce.

4.   Všetky služby poskytované uchádzačom o zamestnanie a pracovníkom sú bezplatné. Ak partneri siete EURES účtujú iným užívateľom poplatky za služby, nie je žiadny rozdiel medzi poplatkami za služby siete EURES a poplatkami za porovnateľné služby poskytované týmto partnerom siete EURES. Pri stanovovaní poplatkov sa zohľadňujú všetky finančné prostriedky prijaté od Európskej únie na podporu poskytovania služieb EURES, aby sa zabránilo prípadnému dvojitému financovaniu.

Článok 8

Správna rada siete EURES

1.   Správna rada siete EURES pomáha Komisii, jej Európskemu úradu pre koordináciu a národným úradom pre koordináciu pri propagácii vývoja siete EURES a dohľade nad ním.

2.   V správnej rade je jeden zástupca z každého členského štátu.

3.   V prípade potreby, ak sú činnosti siete EURES v členskom štáte financované prostredníctvom finančného nástroja EÚ, ako je napríklad Európsky sociálny fond, môže sa pripojiť vnútroštátny orgán, ktorý toto financovanie zabezpečuje.

4.   Zástupcovia organizácií európskych sociálnych partnerov sú pozvaní zúčastňovať sa na zasadnutiach správnej rady ako pozorovatelia.

5.   Správna rada zavedie svoje pracovné postupy a rokovací poriadok. V zásade ju predseda zvoláva dvakrát do roka. Stanoviská prijíma jednoduchou väčšinou.

6.   Správnej rade predsedá zástupca Európskeho úradu pre koordináciu, ktorý pre správnu radu zabezpečuje činnosť sekretariátu.

7.   Komisia konzultuje so správnou radou siete EURES otázky týkajúce sa strategického plánovania, rozvoja, vykonávania, monitorovania a hodnotenia služieb a činností uvedených v tomto rozhodnutí vrátane:

a)

Charty EURES v súlade s článkom 10;

b)

stratégií, operačných cieľov a pracovných programov siete EURES;

c)

správ Komisie požadovaných v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 492/2011.

Článok 9

Koordinačná skupina siete EURES

1.   S cieľom pomáhať pri rozvoji, vykonávaní a monitorovaní činností siete EURES, Európsky úrad pre koordináciu vytvorí koordinačnú skupinu, ktorá sa bude skladať z národných koordinátorov siete EURES, pričom každý z nich bude zastupovať jedného člena siete EURES. Európsky úrad pre koordináciu môže vyzvať zástupcov Európskych sociálnych partnerov a v prípade potreby zástupcov ostatných partnerov siete EURES a odborníkov, aby sa zúčastňovali na stretnutiach koordinačnej skupiny.

2.   Koordinačná skupina sa aktívne podieľa na príprave pracovných programov a koordinácii ich vykonávania.

3.   Koordinačná skupina môže zriadiť stále pracovné skupiny alebo pracovné skupiny ad hoc, najmä v súvislosti s plánovaním a vykonávaním horizontálnych podporných činností.

4.   Európsky úrad pre koordináciu organizuje prácu koordinačnej skupiny.

Článok 10

Charta siete EURES

1.   Komisia prijme Chartu siete EURES v súlade s postupmi stanovenými v článku 12 ods. 2, článku 13 ods. 2, článku 19 ods. 1 a článku 20 nariadenia (EÚ) č. 492/2011 po konzultácii so správnou radou siete EURES zriadenou podľa článku 8 tohto rozhodnutia.

2.   Na základe zásady, že všetky voľné pracovné miesta a žiadosti o zamestnanie, ktoré zverejní niektorý z členov siete EURES, musia byť prístupné v celej Únii, chartou siete EURES sa stanoví najmä:

a)

zoznam služieb EURES, v ktorom budú uvedené univerzálne a doplnkové služby, ktoré majú poskytovať členovia a partneri siete EURES vrátane priraďovania voľných pracovných miest k vhodným žiadostiam o zamestnanie, akými sú individuálne konzultácie a poradenstvo klientom, či už ide o uchádzačov o zamestnanie, pracovníkov alebo zamestnávateľov;

b)

rozvoj inovatívnej nadnárodnej a cezhraničnej spolupráce medzi službami zamestnanosti, ako sú úrady práce, s cieľom zlepšiť fungovanie trhov práce, ich integráciu a mobilitu. Spolupráca sa môže týkať sociálnych služieb, sociálnych partnerov a ďalších zúčastnených inštitúcií;

c)

podpora koordinovaného dohľadu a hodnotenia nadbytočných a nedostatočných zručností.

d)

operačné ciele siete EURES, normy kvality, ktoré sa majú uplatňovať, ako aj povinnosti členov a partnerov siete EURES, a to:

i)

interoperabilitu príslušných databáz voľných pracovných miest a žiadostí o zamestnanie do mechanizmu výmeny voľných pracovných miest siete EURES, ako aj úrovne služieb, ktoré sa majú uplatňovať;

ii)

informácie o trhu práce, informácie o životných a pracovných podmienkach, informácie o pracovných ponukách a dopyte po práci, informácie o stážach a učňovskej praxi, opatrenia na podporu mobility mládeže, získavania zručností, informácie o prekážkach mobility, ktoré musia poskytnúť svojim klientom a ostatným účastníkom siete v spolupráci s ďalšími príslušnými európskymi službami alebo sieťami;

iii)

opisy úloh a kritériá na vymenovanie národných koordinátorov, poradcov siete EURES a ďalších kľúčových pracovníkov na vnútroštátnej úrovni;

iv)

odbornú prípravu a kvalifikáciu požadovanú od pracovníkov siete EURES a podmienky a postupy pri organizovaní návštev a úloh úradníkov a odborných pracovníkov;

v)

vytváranie plánov činnosti, ich predkladanie Európskemu úradu pre koordináciu a vykonávanie pracovných programov;

vi)

podmienky, ktoré upravujú používanie loga EURES členmi a partnermi siete;

vii)

systém výberu a akreditácie partnerov siete EURES;

viii)

zásady hodnotenia činností siete EURES a dohľadu nad nimi.

e)

postupy na vytvorenie jednotného systému a spoločných modelov na výmenu informácií o trhu práce a mobilite v rámci siete EURES, ako sú uvedené v článkoch 12, 13 a 14 nariadenia (EÚ) č. 492/2011, vrátane informácií o pracovných miestach a o možnostiach vzdelávania v Európskej únii, ktoré sa majú zaradiť do portálu EURES.

Článok 11

Podpora siete EURES

1.   Členovia a partneri siete EURES aktívne podporujú túto sieť.

2.   Zúčastňujú sa na celkovej komunikačnej stratégii, ktorá má zabezpečiť súlad a súdržnosť siete vo vzťahu k jej užívateľom, a podieľajú sa na spoločných informačných a propagačných činnostiach.

3.   Skratka EURES sa používa výhradne pre činnosti v rámci siete EURES. Znázorňuje sa štandardným logom s grafickým symbolom, ktoré schvaľuje Európsky úrad pre koordináciu.

4.   Členovia a partneri siete EURES používajú toto logo, ktoré je registrované na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu (Office for Harmonisation in the Internal Market – OHIM) ako ochranná známka Spoločenstva, pri všetkých svojich činnostiach týkajúcich sa siete EURES, aby sa zabezpečila spoločná vizuálna podoba.

Článok 12

Spolupráca s ďalšími službami a sieťami

Členovia siete EURES a jej partneri aktívne spolupracujú s ďalšími európskymi informačnými a poradnými útvarmi a sieťami na európskej, vnútroštátnej a regionálnej úrovni s cieľom dosiahnuť synergie a zabrániť prekrývaniu činností.

Článok 13

Zrušenie

Rozhodnutie 2003/8/ES sa týmto zrušuje. Naďalej sa však bude uplatňovať na činnosti, vo vzťahu ku ktorým bola predložená žiadosť pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 14

Dátum uplatňovania

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2014.

Článok 15

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 26. novembra 2012

Za Komisiu

László ANDOR

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 274, 6.11.1993, s. 32.

(3)  Ú. v. ES L 257, 19.10.1968, s. 2.

(4)  Ú. v. ES L 5, 10.1.2003, s. 16.