14.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 249/13


ROZHODNUTIE RADY 2012/503/SZBP

z 13. septembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/452/SZBP o pozorovateľskej misii Európskej únie v Gruzínsku (EUMM Georgia)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28, článok 42 ods. 4 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 12. augusta 2010 prijala rozhodnutie 2010/452/SZBP (1), podľa ktorého pokračuje pozorovateľská misia Európskej únie v Gruzínsku (ďalej len „EUMM Georgia“ alebo „misia“) zriadená 15. septembra 2008. Účinnosť uvedeného rozhodnutia sa skončí 14. septembra 2012.

(2)

Politický a bezpečnostný výbor (PBV) 15. mája 2012 schválil odporúčania týkajúce sa posúdenia budúcnosti EUMM Georgia na strategickej úrovni.

(3)

EUMM Georgia by sa mala predĺžiť o ďalšie obdobie dvanásť mesiacov na základe jej súčasného mandátu.

(4)

Misia bude prebiehať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť dosahovanie cieľov vonkajšej činnosti Únie uvedených v článku 21 zmluvy.

(5)

Rozhodnutie 2010/452/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2010/452/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 7 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Všetok personál dodržiava minimálne bezpečnostné operačné normy misie a bezpečnostný plán misie podporujúci bezpečnostnú politiku Únie v teréne. Pokiaľ ide o ochranu utajovaných skutočností EÚ, ktoré sú personálu zverené pri výkone jeho povinností, všetok personál dodržiava bezpečnostné zásady a minimálne normy ustanovené v rozhodnutí Rady 2011/292/EÚ z 31. marca 2011 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (2).

2.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Bezpečnosť

1.   Veliteľ civilnej operácie riadi plánovanie bezpečnostných opatrení vedúceho misie a v súlade s článkami 5 a 9 zabezpečuje ich riadne a účinné plnenie v rámci EUMM Georgia.

2.   Vedúci misie je zodpovedný za bezpečnosť misie a dodržiavanie minimálnych bezpečnostných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na misiu, v súlade s politikou Únie v oblasti bezpečnosti personálu nasadeného mimo Únie v operačnej kapacite podľa hlavy V zmluvy a jej podporných dokumentov.

3.   Vedúcemu misie pomáha vyšší bezpečnostný úradník misie (Senior Mission Security Officer – SMSO), ktorý podlieha vedúcemu misie a zároveň udržiava úzky funkčný vzťah s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ).

4.   Personál EUMM Georgia sa pred prevzatím povinností zúčastní povinnej bezpečnostnej prípravy v súlade s operačným plánom (OPLAN). Absolvuje tiež pravidelné doškoľovanie na mieste pôsobenia, ktoré organizuje SMSO.

5.   Vedúci misie zabezpečí ochranu utajovaných skutočností EÚ v súlade s rozhodnutím 2011/292/EÚ.“

3.

V článku 14 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou v období od 15. septembra 2012 do 14. septembra 2013 je 20 900 000 EUR.“

4.

Článok 16 sa nahrádza takto:

„Článok 16

Sprístupnenie utajovaných skutočností

1.   VP je oprávnený sprístupniť tretím štátom pridruženým k tomuto rozhodnutiu podľa vhodnosti a v súlade s potrebami misie utajované skutočnosti a dokumenty EÚ do stupňa utajenia ‚CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL‘, ktoré boli vypracované na účely misie, v súlade s rozhodnutím Rady 2011/292/EÚ.

2.   VP je rovnako oprávnený v súlade s operačnými potrebami misie sprístupniť OSN a OBSE utajované skutočnosti a dokumenty EÚ do stupňa utajenia ‚RESTREINT UE/EU RESTRICTED‘, ktoré boli vypracované na účely misie, v súlade s rozhodnutím 2011/292/EÚ. Na tento účel sa vypracujú dohody medzi VP a príslušnými orgánmi OSN a OBSE.

3.   V prípade konkrétnej a okamžitej operačnej potreby je VP tiež oprávnený sprístupniť hostiteľskému štátu akékoľvek utajované skutočnosti a dokumenty EÚ do stupňa utajenia ‚RESTREINT UE/EU RESTRICTED‘, ktoré boli vypracované na účely misie, v súlade s rozhodnutím 2011/292/EÚ. Na tento účel sa vypracujú dohody medzi VP a príslušnými orgánmi hostiteľského štátu.

4.   VP je oprávnený sprístupniť tretím štátom pridruženým k tomuto rozhodnutiu akékoľvek neutajované dokumenty EÚ, ktoré sa týkajú rokovaní Rady o tejto misii a na ktoré sa vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo podľa článku 6 ods. 1 rokovacieho poriadku Rady (3).

5.   VP môže právomoc uvedenú v odsekoch 1 až 4, ako aj spôsobilosť uzatvárať dohody uvedené v odsekoch 2 a 3 udeliť osobám, ktoré patria pod jeho právomoc, civilnému veliteľovi operácie a/alebo vedúcemu misie.

5.

Článok 17 sa nahrádza takto:

„Článok 17

Preskúmanie misie

Politickému a bezpečnostnému výboru sa každých šesť mesiacov predloží preskúmanie misie na základe správy vedúceho misie a ESVČ.“

6.

V článku 18 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Účinnosť stráca 14. septembra 2013.“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 13. septembra 2012

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ L 213, 13.8.2010, s. 43.

(2)  Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 17.“

(3)  Rozhodnutie Rady 2009/937/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 35).“