17.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/47


ROZHODNUTIE RADY 2012/391/SZBP,

zo 16. júla 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/279/SZBP o policajnej misii Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28, článok 42 ods. 4 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 18. mája 2010 prijala rozhodnutie 2010/279/SZBP (1) o predĺžení misie EUPOL AFGHANISTAN do 31. mája 2013.

(2)

Súčasná finančná referenčná suma sa vzťahuje na obdobie do 31. júla 2012.

(3)

Rozhodnutie 2010/279/SZBP by sa preto malo zmeniť a doplniť tak, aby zahŕňalo finančnú referenčnú sumu na obdobie od 1. augusta 2012 do 31. mája 2013,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 13 rozhodnutia 2010/279/SZBP sa nahrádza takto:

„Článok 13

Finančné ustanovenia

1.   Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s misiou EUPOL AFGHANISTAN do 31. júla 2011 je 54 600 000 EUR.

Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov súvisiacich s misiou EUPOL AFGHANISTAN na obdobie od 1. augusta 2011 do 31. júla 2012 je 60 500 000 EUR.

Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s misiou EUPOL AFGHANISTAN na obdobie od 1. augusta 2012 do 31. mája 2013 je 56 870 000 EUR.

2.   Všetky výdavky sa spravujú v súlade s pravidlami a postupmi, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie.

3.   Vedúci misie podáva Komisii, ktorá nad ním vykonáva dohľad, úplné správy o činnostiach, ktoré vykonal v rámci svojej zmluvy.

4.   Štátni príslušníci tretích štátov môžu predkladať ponuky v rámci verejného obstarávania. Vedúci misie s výhradou schválenia zo strany Komisie môže uzavrieť technické dojednania s vedúcimi štátmi regionálnych veliteľstiev alebo provinčných rekonštrukčných tímov a medzinárodnými aktérmi rozmiestnenými v Afganistane, pokiaľ ide o poskytovanie vybavenia, služieb a priestorov pre misiu, najmä ak si to vyžadujú bezpečnostné podmienky.

5.   Finančné ustanovenia zohľadňujú operačné požiadavky misie EUPOL AFGHANISTAN, vrátane kompatibility vybavenia a interoperability jej tímov, a berú do úvahy rozmiestnenie personálu v regionálnych veliteľstvách a provinčných rekonštrukčných tímoch.“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 16. júla 2012

Za Radu

predseda

S. ALETRARIS


(1)  Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2010, s. 4.