14.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 186/32


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. júla 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/11/ES, ktorým sa povoľujú metódy klasifikácie jatočných tiel ošípaných v Španielsku

[oznámené pod číslom C(2012) 4711]

(Iba španielske znenie je autentické)

(2012/384/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 43 písm. m) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2009/11/ES (2) sa povolilo používanie štyroch metód klasifikácie jatočných tiel ošípaných v Španielsku.

(2)

Španielsko uviedlo, že vzhľadom na technologický pokrok a vývoj nových verzií dvoch prístrojov povolených v Španielsku je nutné, aby sa tieto nové prístroje kalibrovali s cieľom získať nové vzorce na ich používanie v Španielsku.

(3)

Vo veľkej skupine bitúnkov v Španielsku počet porážok nepresiahne ročný priemer 500 ošípaných za týždeň. Z uvedeného dôvodu je nutné, aby sa metóda klasifikácie jatočných tiel ošípaných prispôsobila kapacite ich porážania.

(4)

Španielsko požiadalo Komisiu o povolenie používať tri nové metódy klasifikácie jatočných tiel ošípaných na svojom území a prostredníctvom protokolu stanoveného v článku 23 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1249/2008 z 10. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania stupníc Spoločenstva pri klasifikácii jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a nahlasovaní ich cien (3), predložilo podrobný opis skúšobnej rozrábky, pričom uviedlo zásady, na ktorých sú tieto metódy založené, výsledky skúšobnej rozrábky a rovnice použité na hodnotenie percentuálneho podielu chudého mäsa.

(5)

Na základe preskúmania tejto žiadosti sa dospelo k záveru, že podmienky povolenia týchto metód klasifikácie sú splnené. Používanie týchto metód klasifikácie by sa preto malo v Španielsku povoliť.

(6)

Rozhodnutie 2009/11/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Úpravy prístroja ani metód klasifikácie by sa nemali umožniť, kým ich Komisia vykonávacím rozhodnutím výslovne neschváli.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2009/11/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Na základe bodu 1 oddielu B.IV prílohy V k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 (4) sa na klasifikáciu jatočných tiel ošípaných v Španielsku povoľuje používanie týchto metód:

a)

prístroj ‚Fat-O-Meat’er (FOM II)‘ a s ním súvisiace metódy posudzovania podrobne opísané v časti 1 prílohy;

b)

prístroj ‚Fully automatic ultrasonic carcass grading (Autofom)‘ a s ním súvisiace metódy posudzovania podrobne opísané v časti 2 prílohy;

c)

prístroj ‚Ultrafom 300‘ a s ním súvisiace metódy posudzovania podrobne opísané v časti 3 prílohy;

d)

prístroj ‚Automatic vision system (VCS2000)‘ a s ním súvisiace metódy posudzovania podrobne opísané v časti 4 prílohy;

e)

prístroj ‚Fat-O-Meat’er II (FOM II)‘ a s ním súvisiace metódy posudzovania podrobne opísané v časti 5 prílohy;

f)

prístroj ‚AutoFOM III‘ a s ním súvisiace metódy posudzovania podrobne opísané v časti 6 prílohy;

g)

‚manuálna metóda (ZP)‘ s použitím pravítka a s ňou súvisiace metódy posudzovania podrobne opísané v časti 7 prílohy.

Manuálna metóda ZP s použitím pravítka uvedená v prvom pododseku písm. g) sa povoľuje iba pre tie bitúnky:

a)

v ktorých počet porážok nepresiahne ročný priemer 500 ošípaných za týždeň a

b)

ktoré sú vybavené linkou na porážanie s kapacitou spracovania najviac 40 ošípaných za hodinu.

2.

Príloha sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Španielskemu kráľovstvu.

V Bruseli 12. júla 2012

Za Komisiu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2009, s. 79.

(3)  Ú. v. EÚ L 337, 16.12.2008, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.“


PRÍLOHA

V prílohe k rozhodnutiu 2009/11/ES sa dopĺňajú tieto časti 5, 6 a 7:

Časť 5

AT-O-MEAT’ER (FOM II)

1.

Pravidlá stanovené v tejto časti sa uplatňujú v prípade, že sa klasifikácia jatočných tiel ošípaných vykonáva pomocou prístroja známeho ako ‚Fat-O-Meat’er (FOM II)‘.

2.

Prístroj je novou verziou meracieho systému Fat-O-Meat’er. Prístroj FOM II sa skladá z optickej sondy s nožom, hĺbkového merača s operačnou vzdialenosťou 0 až 125 mm a panelu na zber a analýzu získaných údajov – počítač Carometec Touch Panel i15 (Ingress Protection IP69K). Výsledky merania sa pomocou samotného prístroja FOM II prepočítajú na odhadovaný podiel svaloviny.

3.

Podiel svaloviny jatočného tela sa vypočíta podľa tohto vzorca:

Ŷ = 64,53 – 0,876 × X1 + 0,181 × X2

kde:

Ŷ

=

odhadovaný podiel svaloviny jatočného tela v percentách,

X1

=

hrúbka chrbtovej slaniny (aj s kožou) v milimetroch meraná kolmo na chrbtovú časť 6 centimetrov od línie poliaceho rezu jatočného tela medzi tretím a štvrtým posledným rebrom,

X2

=

hrúbka chrbtového svalu v milimetroch, meraná súčasne, v rovnakom bode a rovnakým spôsobom ako X1.

Vzorec platí pre jatočné telá s hmotnosťou od 60 kg do 120 kg (hmotnosť za tepla).

Časť 6

AUTOFOM III

1.

Pravidlá stanovené v tejto časti sa uplatňujú v prípade, že sa klasifikácia jatočných tiel ošípaných vykonáva pomocou prístroja známeho ako ‚AutoFOM III‘.

2.

Tento prístroj je vybavený šestnástimi ultrazvukovými meničmi (Carometec A/S) s frekvenciou 2 MHz s 25 mm operačnou vzdialenosťou medzi meničmi. Ultrazvukové údaje pozostávajú z meraní hrúbky chrbtovej slaniny, hrúbky svaloviny a súvisiacich parametrov. Výsledky meraní sa prostredníctvom počítača prevedú na odhadovaný podiel svaloviny.

3.

Podiel svaloviny jatočného tela sa vypočíta podľa tohto vzorca:

Ŷ = 68,44293415 – (0,35254288 × R2P10) – (0,31514342 × R2P15) – (0,19383319 × R2P16) + (0,02067879 × R3P3) + (0,03303812 × R3P5) + (0,02479771 × R3P6) + (0,02710736 × R3P7) + (0,02310621 × R3P9) – (0,07075210 × R4P10)

kde:

Ŷ

=

je odhadovaný podiel svaloviny jatočného tela v percentách,

R2P10, R2P15, R2P16,R3P3, R3P5, R3P6, R3P7, R3P9 a R4P10 sú premenné merané prístrojom AutoFOM III.

4.

Body merania sú opísané v časti II protokolu, ktorý Španielsko predložilo Komisii v súlade s článkom 23 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1249/2008 (1).

Vzorec platí pre jatočné telá s hmotnosťou od 60 kg do 120 kg (hmotnosť za tepla).

Časť 7

MANUÁLNA METÓDA (ZP)

1.

Pravidlá stanovené v tejto časti sa uplatňujú v prípade, že sa klasifikácia jatočných tiel ošípaných vykonáva pomocou merania ‚manuálnou metódou (ZP)‘ s použitím pravítka.

2.

Túto metódu možno vykonávať pomocou pravítka so stupnicou určenou na základe predikčnej rovnice. Táto metóda je založená na manuálnom meraní hrúbky slaniny a hrúbky svalu v línii poliaceho rezu jatočného tela.

3.

Podiel svaloviny jatočného tela sa vypočíta podľa tohto vzorca:

Ŷ = 59,89 – 0,821 × F + 0,157 × M

kde:

Ŷ

=

odhadovaný podiel svaloviny jatočného tela v percentách,

F

=

minimálna hrúbka viditeľnej slaniny (vrátane kože) pokrývajúcej sval M. gluteus medius v línii poliaceho rezu jatočného tela v milimetroch,

M

=

viditeľná hrúbka krížového svalu v milimetroch v línii poliaceho rezu jatočného tela meraná na najkratšom spojení medzi predným (kraniálnym) okrajom M. gluteus medius a horným (chrbtovým) okrajom miechového kanála.

Vzorec platí pre jatočné telá s hmotnosťou od 60 kg do 120 kg (hmotnosť za tepla).


(1)  Ú. v. EÚ L 337, 16.12.2008, s. 3.“