11.4.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 101/5


DELEGOVANÉ ROZHODNUTIE KOMISIE

z 3. februára 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/42/ES o štatistických údajoch o námornej nákladnej a osobnej doprave

(Text s významom pre EHP)

(2012/186/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/42/ES zo 6. mája 2009 o štatistických údajoch o námornej nákladnej a osobnej doprave (1), a najmä na jej článok 3 ods. 4,

keďže:

(1)

Pri tvorbe európskej štatistiky by mal existovať vyvážený pomer medzi potrebami používateľov a zaťažením respondentov.

(2)

Na európskej úrovni sa uskutočnila technická analýza údajov zozbieraných v rámci európskych právnych predpisov týkajúcich sa zberu štatistických údajov o námornej nákladnej a osobnej doprave a politiky zverejňovania s cieľom navrhnúť možné technické riešenia, ktorými by sa čo najviac zjednodušili rôzne činnosti potrebné na tvorbu štatistiky a zároveň by sa konečná produkcia prispôsobila súčasným a budúcim potrebám používateľov.

(3)

Z tejto analýzy vyplynulo, že by sa premenná „smer“ v existujúcej štvrťročnej štatistike lodnej dopravy v hlavných európskych prístavoch mala zjednodušiť a zároveň by sa mal spresniť právny status (povinné alebo nepovinné) príslušných súborov údajov F1 a F2.

(4)

Okrem toho by sa mal zaviesť harmonizovaný právny rámec pre nepovinný zber štatistických údajov o ro-ro kontajneroch. Navyše by sa mala rozšíriť klasifikácia druhov nákladu.

(5)

Nomenklatúru námorných pobrežných oblastí treba prispôsobiť technickému pokroku.

(6)

Smernica 2009/42/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prílohy I, II, IV a VIII k smernici 2009/42/ES sa nahrádzajú znením uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Prvým referenčným rokom uplatňovania tohto rozhodnutia je rok 2012, ktorý sa vzťahuje na údaje za rok 2012.

V Bruseli 3. februára 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 141, 6.6.2009, s. 29.


PRÍLOHA

PRÍLOHA I

PREMENNÉ A DEFINÍCIE

1.   Štatistické premenné

a)   Informácie o náklade a cestujúcich:

hrubá hmotnosť tovaru v tonách,

druh nákladu podľa nomenklatúry uvedenej v prílohe II,

opis tovaru podľa nomenklatúry uvedenej v prílohe III,

ohlasovací prístav,

smer pohybu, buď do prístavu alebo z prístavu,

partnerský prístav v prípade nákladu smerujúceho do prístavu: prístav nakládky (t. j. prístav, v ktorom sa náklad naložil na loď, ktorou sa dopravil do ohlasovacieho prístavu), pričom sa uvádzajú jednotlivé prístavy v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) podľa zoznamu prístavov a námorné pobrežné oblasti mimo krajín EHP podľa prílohy IV,

partnerský prístav v prípade nákladu smerujúceho z prístavu: prístav vykládky (t. j. prístav, v ktorom sa má náklad vyložiť z lode, v ktorej opustil ohlasovací prístav), pričom sa uvádzajú jednotlivé prístavy v krajinách EHP podľa zoznamu prístavov a námorné pobrežné oblasti mimo krajín EHP podľa prílohy IV,

počet cestujúcich nastupujúcich na cestu alebo končiacich cestu, ako aj počet cestujúcich zúčastňujúcich sa na výletoch na rekreačnej plavbe,

partnerský prístav v prípade cestujúcich smerujúcich do prístavu: prístav nalodenia (t. j. prístav, v ktorom sa cestujúci nalodil na plavidlo, ktorým sa dopravil do ohlasovacieho prístavu), pričom sa uvádzajú jednotlivé prístavy v krajinách EHP podľa zoznamu prístavov a námorné pobrežné oblasti mimo krajín EHP podľa prílohy IV,

partnerský prístav v prípade cestujúcich smerujúcich z prístavu: prístav vylodenia (t. j. prístav, v ktorom sa cestujúci vylodil z plavidla, ktorým opustil ohlasovací prístav), pričom sa uvádzajú jednotlivé prístavy v krajinách EHP podľa zoznamu prístavov a námorné pobrežné oblasti mimo krajín EHP podľa prílohy IV.

V prípade tovaru prevážaného v kontajneroch alebo ro-ro jednotkách sa uvádzajú tieto dodatočné podrobné údaje:

celkový počet kontajnerov (bez nákladu a s nákladom),

počet kontajnerov bez nákladu,

celkový počet mobilných (ro-ro) jednotiek s nákladom a bez nákladu,

počet mobilných (ro-ro) jednotiek bez nákladu.

b)   Údaje o plavidlách:

počet plavidiel,

hrubá nosnosť plavidiel alebo hrubá tonáž,

štát alebo územie registrácie plavidiel podľa nomenklatúry uvedenej v prílohe V,

druh plavidiel podľa nomenklatúry uvedenej v prílohe VI,

rozmery plavidiel podľa nomenklatúry uvedenej v prílohe VII.

2.   Definície

a)

‚Nákladný kontajner‘ znamená článok prepravného zariadenia:

1.

trvalého charakteru a v súlade s tým dostatočne pevný, aby bol schopný opakovaného využitia;

2.

špeciálne skonštruovaný na umožnenie prepravy tovaru jedným alebo viacerými prepravnými prostriedkami bez prechodného vykladania a opätovného nakladania;

3.

vybavený nástrojmi umožňujúcimi jednoduchú manipuláciu, najmä prenos z jedného prepravného prostriedku na iný;

4.

skonštruovaný tak, aby sa ľahko naplnil a vyprázdnil;

5.

s dĺžkou 20 stôp alebo viac.

b)

‚Ro-ro jednotka‘ znamená kolesové zariadenie na prenášanie nákladu, napr. nákladný automobil, príves alebo náves, ktoré môže byť hnané alebo vlečené plavidlom. Do tejto definície sú zahrnuté aj prístavné a lodné vlečné vozidlá. Pri klasifikácii by sa malo postupovať podľa odporúčania EHK OSN č. 21 – Kódy pre druhy nákladu, balení a obalových materiálov.

c)

‚Nákladný kontajner‘ znamená kontajnery s nákladom alebo bez nákladu, ktoré sa pomocou žeriavu nakladajú na plavidlá alebo vykladajú z plavidiel, v ktorých sa prevážajú po mori.

d)

‚Náklad ro-ro‘ znamená tovar, ktorý, či je v kontajneri, alebo nie je v kontajneri, sa nachádza na ro-ro jednotkách, a ro-ro jednotky, ktoré sa na kolesách dostanú na plavidlá alebo z plavidiel, v ktorých sa prevážajú po mori.

e)

‚Hrubá hmotnosť tovaru‘ znamená tonáž prepravovaného tovaru vrátane obalu, ale bez tara hmotnosti samotných kontajnerov alebo ro-ro jednotiek.

f)

‚Hrubá nosnosť (DWT)‘ znamená rozdiel (vyjadrený v tonách) medzi výtlakom lode na letnej nákladnej čiare vo vode s hustotou 1,025 g.cm-3 a celkovou hmotnosťou lode, t. j. výtlakom lode bez nákladu, paliva, mazacích olejov, záťažovej vody, čerstvej vody a pitnej vody v zásobníkoch, dodaného spotrebného tovaru, ako aj cestujúcich, posádky a ich osobných vecí.

g)

‚Hrubá tonáž‘ znamená celkové rozmery lode určené v súlade s ustanoveniami Medzinárodného dohovoru o meraní tonáže lodí z roku 1969.

h)

‚Cestujúci na rekreačnej plavbe‘ znamená cestujúceho, ktorý vykonáva plavbu na mori na lodi pre rekreačnú plavbu. Cestujúci na denných výletoch sa z definície vylučujú.

i)

‚Loď na rekreačnú plavbu‘ znamená loď na osobnú dopravu určenú na kompletné poskytovanie turistických zážitkov pre cestujúcich. Všetci cestujúci majú kabíny. Zahŕňajú sa aj plavidlá poskytujúce zábavu na palube lode. Vylučujú sa lode poskytujúce trajektové služby, aj keď niektorí cestujúci chápu tieto služby ako turistickú zábavu. Okrem toho sa vylučujú aj plavidlá prevážajúce náklady schopné prepravovať aj veľmi obmedzený počet cestujúcich s vlastnými kabínami. Vylučujú sa tiež lode určené výhradne na denné výlety.

j)

‚Výlet cestujúceho počas rekreačnej plavby‘ znamená krátku návštevu turistickej atrakcie cestujúceho na rekreačnej plavbe spojenú s prístavom, pričom si cestujúci ponecháva kabínu na palube.

k)

‚Ro-ro kontajner‘ znamená kontajnery s nákladom alebo bez nákladu, ktoré sa nakladajú na ro-ro jednotky a ktoré sa potom nakladajú alebo vykladajú z plavidiel, v ktorých sa prevážajú po mori.

l)

‚Na lodi prepravované prípojné vozidlo‘ znamená príves určený na prepravu nákladu (vrátane kontajnerov) z prístavu do prístavu na ro-ro plavidlách. Používa sa predovšetkým v ro-ro plavidlách alebo na pevnine na miestach, ktoré podliehajú kontrole prístavného orgánu.

m)

‚Ro-ro plavidlo‘ znamená plavidlo určené na prepravu ro-ro jednotiek.

PRÍLOHA II

Klasifikácia druhov nákladu

Kategória (1)

Kód

1 číslica

Kód

2 číslice

Opis

Tonáž

Počet jednotiek

Kvapalný lodný náklad

1

1X

Kvapalný lodný tovar (žiadna jednotka nákladu)

X

 

11

Skvapalnený plyn

X

 

12

Ropa

X

 

13

Ropné výrobky

X

 

19

Iný kvapalný lodný tovar

X

 

Suchý lodný náklad

2

2X

Suchý lodný náklad (žiadna jednotka nákladu)

X

 

21

Ruda

X

 

22

Uhlie

X

 

23

Poľnohospodárske produkty (napr. obilie, sója, tapioka)

X

 

29

Iný suchý lodný tovar

X

 

Kontajnery

3

3X

Veľké kontajnery

X (2)

X

31

20 stopové jednotky nákladu

X (2)

X

32

40 stopové jednotky nákladu

X (2)

X

33

Jednotky nákladu > 20 stôp a < 40 stôp

X (2)

X

34

Jednotky nákladu > 40 stôp

X (2)

X

Roll on/roll off

(mobilné jednotky s vlastným pohonom)

5

5X

Mobilné jednotky s vlastným pohonom

X

X

51

Cestné motorové nákladné vozidlá a sprievodné vlečné vozidlá

X (2)

X

52

Osobné autá, motocykle a sprievodné vlečné vozidlá/karavany

 

X (3)

53

Autobusy

 

X (3)

54

Obchodné vozidlá (vrátane motorových vozidiel na dovoz/vývoz)

X

X (3)

56

Živé zvieratá schopné pohybu

X

X (3)

59

Iné mobilné jednotky s vlastným pohonom

X

X

Roll on/roll off

(mobilné jednotky bez vlastného pohonu)

6

6X

Mobilné jednotky bez vlastného pohonu

X

X

61

Samostatné cestné nákladné prívesy a návesy

X (2)

X

62

Samostatné karavany a iné cestné, poľnohospodárske a priemyselné vozidlá

X

X (3)

64

Železničné vozne na prepravu tovaru

X (2)

X

65

Na lodi prepravované prípojné vozidlá na prepravu tovaru

X (2)

X

66

Na lodi prepravované člny na prepravu tovaru

X (2)

X

69

Iné mobilné jednotky bez vlastného pohonu

X

X

Iný všeobecný náklad

(vrátane malých kontajnerov)

9

9X

Iný náklad, inde nešpecifikovaný

X

 

91

Lesnícke produkty

X

 

92

Výrobky zo železa a ocele

X

 

99

Iný všeobecný náklad

X

 


Dodatok ku klasifikácii druhov nákladu pre ro-ro kontajnery

Kategória (1)

Kód

1 číslica

Kód

2 číslice

Opis

Tonáž

Počet jednotiek

Veľké ro-ro kontajnery

R

RX

Veľké ro-ro kontajnery

 

X

R1

20 stopové jednotky nákladu

 

X

R2

40 stopové jednotky nákladu

 

X

R3

Jednotky nákladu > 20 stôp a < 40 stôp

 

X

R4

Jednotky nákladu > 40 stôp

 

X

PRÍLOHA IV

NÁMORNÉ POBREŽNÉ OBLASTI

Použije sa geonomenklatúra (nomenklatúra krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu Spoločenstva a štatistiku obchodu medzi členskými štátmi) (4) platná v roku, na ktorý sa vzťahujú údaje.

Kód je štvormiestny a pozostáva zo štandardného dvojmiestneho abecedného ISO kódu pre každú krajinu z uvedenej nomenklatúry a dvoch núl (napr. kód GR00 pre Grécko), okrem krajín, ktoré sú rozdelené do dvoch alebo viacerých námorných pobrežných oblastí. Tieto oblasti majú na štvrtom mieste číslicu inú ako nula (od 1 do 7), ako sa uvádza ďalej:

Kód

Námorné pobrežné oblasti

FR01

Francúzsko: Atlantický oceán a Severné more

FR02

Francúzsko: Stredomorie

FR03

Francúzske zámorské departementy: Francúzska Guayana

FR04

Francúzske zámorské departementy: Martinik a Guadeloupe

FR05

Francúzske zámorské departementy: Réunion

DE01

Nemecko: Severné more

DE02

Nemecko: Baltské more

DE03

Nemecko: vnútrozemie

GB01

Spojené kráľovstvo

GB02

Ostrov Man

GB03

Normandské ostrovy

ES01

Španielsko: Atlantický oceán (sever)

ES02

Španielsko: Stredomorie a Atlantický oceán (juh) vrátane Baleárskych a Kanárskych ostrovov

SE01

Švédsko: Baltské more

SE02

Švédsko: Severné more

TR01

Turecko: Čierne more

TR02

Turecko: Stredomorie

RU01

Rusko: Čierne more

RU03

Rusko: Ázia

RU04

Rusko: Barentsovo a Biele more

RU05

Rusko: Baltské more, len Fínsky záliv

RU06

Rusko: Baltské more, okrem Fínskeho zálivu

RU07

Rusko: európske vnútrozemské vodné cesty vrátane Kaspického mora

MA01

Maroko: Stredomorie

MA02

Maroko: Západná Afrika

EG01

Egypt: Stredomorie

EG02

Egypt: Červené more

IL01

Izrael: Stredomorie

IL02

Izrael: Červené more

SA01

Saudská Arábia: Červené more

SA02

Saudská Arábia: Perzský záliv

US01

Spojené štáty americké: Atlantický oceán (sever)

US02

Spojené štáty americké: Atlantický oceán (juh)

US03

Spojené štáty americké: Mexický záliv

US04

Spojené štáty americké: Tichý oceán (juh)

US05

Spojené štáty americké: Tichý oceán (sever)

US06

Spojené štáty americké: Veľké jazerá

US07

Portoriko

CA01

Kanada: Atlantický oceán

CA02

Kanada: Veľké jazerá a horný tok Rieky svätého Vavrinca

CA03

Kanada: Západné pobrežie

CO01

Kolumbia: Severné pobrežie

CO02

Kolumbia: Západné pobrežie

MX01

Mexiko: Atlantický oceán

MX02

Mexiko: Tichý oceán

S doplnkovými kódmi

ZZ01

Zariadenia umiestnené na šírom mori, inde neuvedené

ZZ02

Celky inde neuvedené

PRÍLOHA VIII

ŠTRUKTÚRA SÚBOROV ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV

V súboroch údajov špecifikovaných v tejto prílohe sa definuje pravidelnosť štatistiky námornej dopravy požadovanej Spoločenstvom. Každý súbor údajov definuje krížovú klasifikáciu obmedzeného počtu rozmerov na rôznych úrovniach nomenklatúr, pre ktorú sú potrebné kvalitné štatistické údaje, všetky ostatné rozmery sú agregované.

SÚHRNNÁ A PODROBNÁ ŠTATISTIKA

Súbory údajov o tovare a cestujúcich, ktoré sa majú poskytovať za vybrané prístavy, sú A1, A2, A3, B1, C1, C2, D1, E1, F1 a F2.

Súbory údajov o tovare, ale nie o cestujúcich, ktoré sa majú poskytovať za vybrané prístavy, sú A1, A2, A3, B1, C1, C2, E1, F1 a F2.

Súbory údajov o cestujúcich, ale nie o tovare, ktoré sa majú poskytovať za vybrané prístavy, sú A3, D1, F1 a F2.

Súbor údajov, ktorý sa má poskytovať za prístavy, ktoré neboli vybrané (ani o tovare, ani o cestujúcich), je A3.

PRÁVNY STATUS SÚBOROV ÚDAJOV

Súbory údajov A1, A2, A3, B1, C1, D1, E1 a F2 sú povinné.

Súbory údajov C2 and F1 sú nepovinné.

Súbor údajov A1: Námorná preprava v hlavných európskych prístavoch podľa prístavu, spôsobu prepravy tovaru a partnerského prístavu

Pravidelnosť zasielania údajov: štvrťročne


 

Premenné

Podrobnosti kódovania

Nomenklatúra

Rozmery

Súbor údajov

Dvojmiestny alfanumerický

A1

Referenčný rok

Štvormiestny alfanumerický

(napr. 1997)

Referenčný štvrťrok

Jednomiestny alfanumerický

(1, 2, 3, 4)

Vykazujúci prístav

Päťmiestny alfanumerický

Vybrané prístavy v EHP v zozname prístavov

Smer

Jednomiestny alfanumerický

Smerom do prístavu, z prístavu (1, 2)

Prístav nakládky/vykládky

Päťmiestny alfanumerický

Prístavy v EHP v zozname prístavov

Námorná pobrežná oblasť

Štvormiestny alfanumerický

Námorné pobrežné oblasti, príloha IV

Spôsob prepravy tovaru

Jednomiestny alfanumerický

Spôsob prepravy tovaru, príloha II

Údaje:

Hrubá hmotnosť tovaru v tonách.


Súbor údajov A2: Námorná preprava tovaru nenakladaného v jednotkách v hlavných európskych prístavoch podľa prístavu, spôsobu prepravy tovaru a partnerského prístavu

Pravidelnosť zasielania údajov: štvrťročne


 

Premenné

Podrobnosti kódovania

Nomenklatúra

Rozmery

Súbor údajov

Dvojmiestny alfanumerický

A2

Referenčný rok

Štvormiestny alfanumerický

(napr. 1997)

Referenčný štvrťrok

Jednomiestny alfanumerický

(1, 2, 3, 4)

Vykazujúci prístav

Päťmiestny alfanumerický

Vybrané prístavy v EHP v zozname prístavov

Smer

Jednomiestny alfanumerický

Smerom do prístavu, z prístavu (1, 2)

Prístav nakládky/vykládky

Päťmiestny alfanumerický

Prístavy v EHP v zozname prístavov

Námorná pobrežná oblasť

Štvormiestny alfanumerický

Námorné pobrežné oblasti, príloha IV

Spôsob prepravy tovaru

Dvojmiestny alfanumerický

Spôsob prepravy tovaru (len tovaru nenakladaného v jednotkách), príloha II (podkategórie 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 a 99)

Údaje:

Hrubá hmotnosť tovaru v tonách.


Súbor údajov A3: Údaje požadované za vybrané prístavy a za prístavy, v prípade ktorých sa nevyžaduje podrobná štatistika (pozri článok 4 ods. 3)

Pravidelnosť zasielania údajov: ročne


 

Premenné

Podrobnosti kódovania

Nomenklatúra

Rozmery

Súbor údajov

Dvojmiestny alfanumerický

A3

Referenčný rok

Štvormiestny alfanumerický

(napr. 1997)

Referenčný štvrťrok

Jednomiestny alfanumerický

(0)

Vykazujúci prístav

Päťmiestny alfanumerický

Všetky prístavy v zozname prístavov

Smer

Jednomiestny alfanumerický

Smerom do prístavu, z prístavu (1, 2)

Údaje:

Hrubá hmotnosť tovaru v tonách.

Počet cestujúcich (okrem cestujúcich na rekreačných plavbách).

Počet cestujúcich na rekreačných plavbách, ktorí začínajú a končia plavbu.

Počet cestujúcich na výletoch spojených s rekreačnou plavbou: smer: len do prístavu (1) – (nepovinné).


Súbor údajov B1: Námorná preprava v hlavných európskych prístavoch podľa prístavu, spôsobu prepravy tovaru, tovaru a partnerského prístavu

Pravidelnosť zasielania údajov: ročne


 

Premenné

Podrobnosti kódovania

Nomenklatúra

Rozmery

Súbor údajov

Dvojmiestny alfanumerický

B1

Referenčný rok

Štvormiestny alfanumerický

(napr. 1997)

Referenčný štvrťrok

Jednomiestny alfanumerický

(0)

Vykazujúci prístav

Päťmiestny alfanumerický

Vybrané prístavy v EHP v zozname prístavov

Smer

Jednomiestny alfanumerický

Smerom do prístavu, z prístavu (1, 2)

Prístav nakládky/vykládky

Päťmiestny alfanumerický

Prístavy v EHP v zozname prístavov

Námorná pobrežná oblasť

Štvormiestny alfanumerický

Námorné pobrežné oblasti, príloha IV

Spôsob prepravy tovaru

Jednomiestny alfanumerický

Spôsob prepravy tovaru, príloha II

Komodita

Dvojmiestny alfanumerický

Nomenklatúra tovaru, príloha III

Údaje:

Hrubá hmotnosť tovaru v tonách.


Súbor údajov C1: Námorná preprava tovaru nakladaného v jednotkách v hlavných európskych prístavoch podľa prístavu, spôsobu prepravy tovaru, partnerského prístavu a štatútu nakladania

Pravidelnosť zasielania údajov: štvrťročne


 

Premenné

Podrobnosti kódovania

Nomenklatúra

Rozmery

Súbor údajov

Dvojmiestny alfanumerický

C1

Referenčný rok

Štvormiestny alfanumerický

(napr. 1997)

Referenčný štvrťrok

Jednomiestny alfanumerický

(1, 2, 3, 4)

Vykazujúci prístav

Päťmiestny alfanumerický

Vybrané prístavy v EHP v zozname prístavov

Smer

Jednomiestny alfanumerický

Smerom do prístavu, z prístavu (1, 2)

Prístav nakládky/vykládky

Päťmiestny alfanumerický

Prístavy v EHP v zozname prístavov

Námorná pobrežná oblasť

Štvormiestny alfanumerický

Námorné pobrežné oblasti, príloha IV

Spôsob prepravy tovaru

Dvojmiestny alfanumerický

Spôsob prepravy tovaru (len kontajnermi, ro-ro) príloha II (podkategórie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 a 69)

Údaje:

Hrubá hmotnosť tovaru v tonách (spôsob prepravy tovaru: podkategórie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 a 69).

Celkový počet jednotiek (spôsob prepravy tovaru: podkategórie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 a 69).

Počet jednotiek bez nákladu (spôsob prepravy tovaru: podkategórie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 64, 65, 66 a 69).


Súbor údajov C2: Námorná preprava tovaru v ro-ro kontajneroch v hlavných európskych prístavoch podľa prístavu, spôsobu prepravy tovaru, partnerského prístavu a štatútu nakladania

Pravidelnosť zasielania údajov: ročne


 

Premenné

Podrobnosti kódovania

Nomenklatúra

Rozmery

Súbor údajov

Dvojmiestny alfanumerický

C2

Referenčný rok

Štvormiestny alfanumerický

(napr. 1997)

Referenčný štvrťrok

Jednomiestny alfanumerický

(0)

Vykazujúci prístav

Päťmiestny alfanumerický

Vybrané prístavy v EHP v zozname prístavov

Smer

Jednomiestny alfanumerický

Smerom do prístavu, z prístavu (1, 2)

Prístav nakládky/vykládky (nepovinné)

Päťmiestny alfanumerický

Prístavy v EHP v zozname prístavov

Námorná pobrežná oblasť (nepovinné)

Štvormiestny alfanumerický

Námorné pobrežné oblasti, príloha IV

Spôsob prepravy tovaru

Dvojmiestny alfanumerický

Spôsob prepravy tovaru (len kontajnermi, ro-ro) príloha II (podkategórie RX, R1, R2, R3, R4)

Údaje:

Celkový počet jednotiek (spôsob prepravy tovaru: podkategórie RX, R1, R2, R3, R4).

Počet jednotiek bez nákladu (spôsob prepravy tovaru: podkategórie RX, R1, R2, R3, R4) – (nepovinné).


Súbor údajov D1: Osobná doprava v hlavných európskych prístavoch podľa prístavu, partnerského prístavu a štátu registrácie plavidla

Pravidelnosť zasielania údajov: ročne


 

Premenné

Podrobnosti kódovania

Nomenklatúra

Rozmery

Súbor údajov

Dvojmiestny alfanumerický

D1

Referenčný rok

Štvormiestny alfanumerický

(napr. 1997)

Referenčný štvrťrok

Jednomiestny alfanumerický

(1, 2, 3, 4)

Vykazujúci prístav

Päťmiestny alfanumerický

Vybrané prístavy v EHP v zozname prístavov

Smer

Jednomiestny alfanumerický

Smerom do prístavu, z prístavu (1, 2)

Prístav nalodenia/vylodenia

Päťmiestny alfanumerický

Prístavy v EHP v zozname prístavov

Námorná pobrežná oblasť

Štvormiestny alfanumerický

Námorné pobrežné oblasti, príloha IV

Štát registrácie plavidla (nepovinné)

Štvormiestny alfanumerický

Štát registrácie plavidiel, príloha V

Údaje:

Počet cestujúcich bez cestujúcich na rekreačných plavbách, ktorí začínajú a končia plavbu, a bez cestujúcich na výletoch spojených s rekreačnou plavbou.


Súbor údajov E1: Námorná preprava v hlavných európskych prístavoch podľa prístavu, spôsobu prepravy tovaru, partnerského prístavu a štátu registrácie plavidiel

Pravidelnosť zasielania údajov: ročne


 

Premenné

Podrobnosti kódovania

Nomenklatúra

Rozmery

Súbor údajov

Dvojmiestny alfanumerický

E1

Referenčný rok

Štvormiestny alfanumerický

(napr. 1997)

Referenčný štvrťrok

Jednomiestny alfanumerický

(0)

Vykazujúci prístav

Päťmiestny alfanumerický

Vybrané prístavy v EHP v zozname prístavov

Smer

Jednomiestny alfanumerický

Smerom do prístavu, z prístavu (1, 2)

Prístav nakládky/vykládky

Päťmiestny alfanumerický

Prístavy v EHP v zozname prístavov

Námorná pobrežná oblasť

Štvormiestny alfanumerický

Námorné pobrežné oblasti, príloha IV

Spôsob prepravy tovaru

Jednomiestny alfanumerický

Spôsob prepravy tovaru, príloha II

Štát registrácie plavidla

Štvormiestny alfanumerický

Štát registrácie plavidiel, príloha V

Údaje:

Hrubá hmotnosť tovaru v tonách.


Súbor údajov F1: Premávka plavidiel v hlavných európskych prístavoch podľa prístavu, druhu a veľkosti plavidiel, na ktoré sa nakladá alebo z ktorých sa vykladá tovar, na ktoré nastupujú alebo z ktorých vystupujú cestujúci (vrátane cestujúcich na výletoch spojených s rekreačnou plavbou)

Pravidelnosť zasielania údajov: ročne


 

Premenné

Podrobnosti kódovania

Nomenklatúra

Rozmery

Súbor údajov

Dvojmiestny alfanumerický

F1

Referenčný rok

Štvormiestny alfanumerický

(napr. 1997)

Referenčný štvrťrok

Jednomiestny alfanumerický

(1, 2, 3, 4)

Vykazujúci prístav

Päťmiestny alfanumerický

Vybrané prístavy v EHP v zozname prístavov

Smer

Jednomiestny alfanumerický

Len do prístavu (1)

Druh plavidla

Dvojmiestny alfanumerický

Druh lode, príloha VI

Hodnota DWT plavidla

Dvojmiestny alfanumerický

Veľkostné triedy podľa nosnosti, príloha VII

Údaje:

Počet plavidiel.

Nosnosť plavidiel v tonách.


Súbor údajov F2: Premávka plavidiel v hlavných európskych prístavoch podľa prístavu, druhu a veľkosti plavidiel, na ktoré sa nakladá alebo z ktorých sa vykladá tovar, na ktoré nastupujú alebo z ktorých vystupujú cestujúci (vrátane cestujúcich na výletoch spojených s rekreačnou plavbou)

Pravidelnosť zasielania údajov: ročne


 

Premenné

Podrobnosti kódovania

Nomenklatúra

Rozmery

Súbor údajov

Dvojmiestny alfanumerický

F2

Referenčný rok

Štvormiestny alfanumerický

(napr. 1997)

Referenčný štvrťrok

Jednomiestny alfanumerický

(1, 2, 3, 4)

Vykazujúci prístav

Päťmiestny alfanumerický

Vybrané prístavy v EHP v zozname prístavov

Smer

Jednomiestny alfanumerický

Len do prístavu (1)

Druh plavidla

Dvojmiestny alfanumerický

Druh lode, príloha VI

Hodnota GT plavidla

Dvojmiestny alfanumerický

Veľkostné triedy podľa hrubej tonáže, príloha VII

Údaje:

Počet plavidiel.

Hrubá tonáž plavidiel.


(1)  Tieto kategórie sú zhodné s odporúčaním EHK OSN č. 21.

(2)  Množstvo zaznamenané v hrubej hmotnosti tovaru vrátane obalu, ale bez tara hmotnosti kontajnerov a ro-ro jednotiek.

(3)  Iba celkový počet jednotiek.

(4)  V súčasnosti platné znenie je stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1833/2006 z 13. decembra 2006 o nomenklatúre krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu Spoločenstva a štatistiku obchodu medzi členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19).