2.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 63/1


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. februára 2012,

ktorým sa ustanovujú pravidlá o usmerneniach na zber údajov, vypracovanie referenčných dokumentov o BAT a zabezpečenie ich kvality podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách

[oznámené pod číslom C(2012) 613]

(Text s významom pre EHP)

(2012/119/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (1), a najmä na jej článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

V článku 13 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ sa vyžaduje, aby Komisie organizovala výmenu informácií o priemyselných emisiách medzi ňou, členskými štátmi, dotknutými odvetviami a mimovládnymi organizáciami presadzujúcimi ochranu životného prostredia s cieľom uľahčiť vypracovanie referenčných dokumentov o najlepších dostupných technikách (best available techniques, ďalej len „BAT“) uvedených v článku 3 ods. 11 uvedenej smernice.

(2)

Na základe článku 13 ods. 2 smernice 2010/75/EÚ sa má výmena informácií okrem iného zameriavať na environmentálny výkon zariadení a techník, súvisiace monitorovanie a najlepšie dostupné techniky a nové techniky.

(3)

Rozhodnutím Komisie zo 16. mája 2011, ktorým sa zriaďuje fórum na výmenu informácií podľa článku 13 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (2), sa zriadilo fórum zložené zo zástupcov členských štátov, dotknutých odvetví a mimovládnych organizácií presadzujúcich ochranu životného prostredia.

(4)

V súlade s článkom 13 ods. 3 smernice 2010/75/EÚ Komisia získala 3. septembra 2011 stanovisko (3) tohto fóra k usmerneniam na zber údajov, vypracovanie referenčných dokumentov o BAT a zabezpečenie ich kvality vrátane vhodnosti ich obsahu a formátu, a toto stanovisko zverejnila.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 75 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Usmernenia na zber údajov, vypracovanie referenčných dokumentov o BAT a zabezpečenie ich kvality vrátane vhodnosti ich obsahu a formátu v zmysle článku 13 ods. 3 písm. c) a d) smernice 2010/75/EÚ sa nachádzajú v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 10. februára 2012

Za Komisiu

Janez POTOČNIK

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17.

(2)  Ú. v. EÚ C 146, 17.5.2011, s. 3.

(3)  http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/opinions_article.


PRÍLOHA

POKYNY

k praktickým opatreniam na výmenu informácií podľa článku 13 ods. 3 písm. c) a d) smernice 2010/75/EÚ vrátane zberu údajov a vypracovania referenčných dokumentov o BAT a zabezpečenia ich kvality

KAPITOLA 1: POSTUP NA VYPRACOVANIE A PRESKÚMANIE REFERENČNÉHO DOKUMENTU O NAJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH (BAT) (BREF) 3

1.1.

Kontext

1.1.1.

Čo je BREF a aký je jeho cieľ

1.1.2.

„Horizontálne“ a „vertikálne“ dokumenty BREF

1.2.

Postup vypracovania a preskúmania dokumentov BREF

1.2.1.

Všeobecný postup vypracovania nového dokumentu BREF

1.2.2.

Všeobecný postup preskúmania dokumentu BREF

1.2.3.

Cieľ preskúmania dokumentu BREF

1.2.4.

Typický tok činností pre vypracovanie a preskúmanie dokumentov BREF

1.3.

Stanovisko fóra zriadeného podľa článku 13 smernice 2010/75/EÚ

1.4.

Prijatie záverov o BAT a zverejnenie dokumentu BREF

KAPITOLA 2: OBSAH A ROZSAH PÔSOBNOSTI DOKUMENTU BREF

2.1.

Úvod

2.2.

Štruktúra dokumentu BREF

2.3.

Obsah dokumentu BREF

2.3.1.

Všeobecné informácie o obsahu dokumentu BREF

2.3.2.

Predslov

2.3.3.

Rozsah pôsobnosti

2.3.4.

Všeobecné informácie o dotknutom odvetví

2.3.5.

Uplatňované procesy a techniky

2.3.6.

Aktuálne úrovne emisií a spotreby

2.3.7.

Techniky, ktoré sa posudzujú pri určovaní BAT

2.3.7.1.

Všeobecné informácie o technikách, ktoré sa posudzujú pri určovaní BAT

2.3.7.2.

Informácie poskytované o každej technike

2.3.7.2.1.

Opis

2.3.7.2.2.

Technický opis

2.3.7.2.3.

Dosiahnuté ekologické prínosy

2.3.7.2.4.

Výsledky v oblasti životného prostredia a prevádzkové údaje

2.3.7.2.5.

Dosah na iné zložky životného prostredia

2.3.7.2.6.

Technické okolnosti súvisiace s uplatniteľnosťou

2.3.7.2.7.

Hospodárske vplyvy

2.3.7.2.8.

Hnacia sila vykonávania

2.3.7.2.9.

Vzorové zariadenia

2.3.7.2.10.

Použitá literatúra

2.3.8.

Závery o najlepších dostupných technikách (BAT)

2.3.9.

Nové techniky

2.3.10.

Záverečné poznámky a odporúčania pre prácu v budúcnosti

2.3.11.

Odkazy

2.3.12.

Slovník pojmov a skratiek

2.3.13.

Prílohy

KAPITOLA 3: ZÁVERY O BAT

3.1.

Úvod

3.2.

Prvky obsiahnuté v jednotlivých záveroch o BAT

3.2.1.

Všeobecne

3.2.2.

Opis techník

3.2.3.

Informácie potrebné na posúdenie uplatniteľnosti techník

3.3.

Závery o jednotlivých BAT s príslušnými úrovňami výsledkov v oblasti životného prostredia

3.3.1.

Závery o jednotlivých BAT so súvisiacimi úrovňami emisií

3.3.2.

Závery o jednotlivých BAT so súvisiacimi úrovňami výsledkov v oblasti životného prostredia, ktoré sú iné ako úrovne emisií

3.4.

Závery o jednotlivých BAT bez uvedenia úrovní výsledkov v oblasti životného prostredia, ktoré súvisia s BAT

KAPITOLA 4: ORGANIZÁCIA VÝMENY INFORMÁCIÍ

4.1.

Úvod

4.2.

Úloha výboru zriadeného článkom 75 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ

4.3.

Úloha fóra zriadeného podľa článku 13 smernice 2010/75/EÚ

4.4.

Úloha technických pracovných skupín (TPS)

4.4.1.

Zriadenie TPS

4.4.2.

Zodpovednosti a úlohy TPS

4.4.3.

Podskupiny TPS

4.4.4.

Návštevy na mieste

4.4.5.

Zapojenie dodávateľov zariadení do výmeny informácií

4.5.

Úloha EIPPCB

4.6.

Medzníky vo výmene informácií

4.6.1.

Zostavenie „zoznamu požiadaviek“

4.6.2.

Zasadnutia TPS

4.6.2.1.

Všeobecne

4.6.2.2.

Úvodné zasadnutie

4.6.2.3.

Záverečné zasadnutie TPS

4.6.2.3.1.

Všeobecne

4.6.2.3.2.

Protichodné názory

4.6.3.

Prvé kolo zberu údajov po úvodnom zasadnutí

4.6.4.

Žiadosti o dodatočné informácie (ŽDI)

4.6.5.

Pracovné dokumenty a oficiálne návrhy dokumentu BREF

4.6.5.1.

Oficiálne návrhy

4.6.5.2.

Pracovné návrhy

4.6.6.

Vyjadrenie pripomienok k oficiálnym návrhom dokumentov BREF

4.7.

Nástroje výmeny informácií

4.7.1.

Informačný systém pre BAT (BATIS)

4.7.2.

Webová stránka EIPPCB

4.8.

Bezpečnosť osobných údajov

KAPITOLA 5: ZBER A PREDKLADANIE ÚDAJOV

5.1.

Úvod

5.2.

Všeobecné zásady zberu a predkladania údajov na vypracovanie alebo preskúmanie dokumentov BREF

5.2.1.

Druh údajov

5.2.2.

Formát údajov

5.2.3.

Kvalita údajov

5.3.

Otázky dôvernosti

5.4.

Výsledky v oblasti životného prostredia a prevádzkové údaje potrebné pre kapitoly dokumentu BREF: Techniky, ktoré sa posudzujú pri určovaní BAT a Závery o najlepších dostupných technikách (BAT)

5.4.1.

Všeobecné informácie o výsledkoch v oblasti životného prostredia a prevádzkových údajoch

5.4.2.

Spotreba

5.4.2.1.

Všeobecné informácie o spotrebe

5.4.2.2.

Spotreba surovín a prídavných/východiskových materiálov

5.4.2.3.

Spotreba vody

5.4.2.4.

Spotreba energie

5.4.3.

Emisie do vody

5.4.4.

Emisie do vzduchu

5.4.5.

Zvyšky/odpad

5.4.6.

Ďalšie informácie

5.4.7.

Referenčné informácie, ktoré musia sprevádzať údaje o emisiách

5.4.7.1.

Všeobecne

5.4.7.2.

Monitorovanie

5.4.7.3.

Priemery, škály a distribúcia emisných hodnôt

5.5.

Osobitné otázky posudzované každou technickou pracovnou skupinou

KAPITOLA 6: ZABEZPEČENIE KVALITY VYPRACOVANIA A PRESKÚMANIA DOKUMENTOV BREF

DODATOK 1: SYSTÉM HODNOTENIA KVALITY ÚDAJOV

DODATOK 2: TYPICKÝ TOK ČINNOSTÍ PRE VYPRACOVANIE A PRESKÚMANIE DOKUMENTOV BREF

KAPITOLA 1

Postup na vypracovanie a preskúmanie referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách (BAT) (BREF)

1.1.   Kontext

1.1.1.   Čo je BREF a aký je jeho cieľ

V článku 13 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ sa od Komisie požaduje zorganizovať výmenu informácií medzi Komisiou a členskými štátmi, dotknutými odvetviami a mimovládnymi organizáciami presadzujúcimi ochranu životného prostredia, aby sa vypracovali, preskúmali a v prípade potreby aktualizovali referenčné dokumenty o BAT (ďalej len „BREF“).

V článku 13 ods. 2 smernice 2010/75/EÚ sa vyžaduje, aby sa táto výmena informácií zameriavala najmä na:

a)

výkon zariadení a techník z hľadiska emisií vyjadrený vo vhodných prípadoch ako krátkodobé a dlhodobé priemerné hodnoty a súvisiace referenčné podmienky, spotreba a charakter surovín, spotreba vody, využívanie energie a tvorba odpadu;

b)

používané techniky, súvisiace monitorovanie, dosah na iné zložky životného prostredia, hospodárska a technická únosnosť a ich vývoj;

c)

najlepšie dostupné techniky a nové techniky určené po zohľadnení aspektov uvedených písmenách a) a b).

Referenčný dokument o najlepších dostupných technikách (BAT) (BREF), ktorý je výsledkom tejto výmeny informácií, je definovaný v článku 3 ods. 11 smernice 2010/75/EÚ. Ide o dokument vypracovaný pre vymedzené činnosti, ktorý opisuje najmä uplatňované techniky, súčasné emisie a úrovne spotreby, zvážené techniky na určenie najlepších dostupných techník, ako aj závery o BAT a akékoľvek nové techniky, s osobitným prihliadnutím na kritériá uvedené v prílohe III k smernici 2010/75/EÚ. Podľa definície je preto BREF opisný dokument a nepredpisuje používanie žiadnej techniky či osobitnej technológie, ani neslúži na výklad smernice 2010/75/EÚ.

Najlepšie dostupné techniky (BAT) sú vymedzené v článku 3 ods. 10 smernice 2010/75/EÚ ako najúčinnejšie a najpokrokovejšie štádium vývoja činností a metód prevádzkovania, ktoré naznačuje praktickú vhodnosť konkrétnych techník predstavovať základ pre limitné hodnoty emisií a iné podmienky povolenia navrhnuté s cieľom prevencie a v prípade, že to nie je možné, zníženia emisií a vplyvu na životné prostredie ako celok:

a)

„Techniky“ zahŕňajú použitú technológiu aj spôsob, akým je zariadenie navrhnuté, postavené, udržiavané, prevádzkované a odstavené z činnosti.

b)

„Dostupné techniky“ sú techniky vyvinuté do takej miery, ktorá dovoľuje ich použitie v príslušnom priemyselnom odvetví za ekonomicky a technicky únosných podmienok, pričom sa berú do úvahy náklady a prínosy, bez ohľadu na to, či sa tieto techniky používajú, alebo vyrábajú v príslušnom členskom štáte, pokiaľ sú za primeraných podmienok dostupné prevádzkovateľovi.

c)

„Najlepšie“ znamená najúčinnejšie na dosiahnutie všeobecne vysokého stupňa ochrany životného prostredia ako celku.

V článku 3 ods. 12 smernice 2010/75/EÚ sú vymedzené aj „závery o BAT“ ako časti dokumentu BREF so závermi o BAT, ich opisom, informáciami určenými na hodnotenie ich uplatniteľnosti, úrovňami znečisťovania súvisiacimi s BAT, súvisiacim monitorovaním, súvisiacimi úrovňami spotreby a prípadne s relevantnými opatreniami na sanáciu lokality. Závery o BAT sa majú prijímať postupom uvedeným v článku 75 ods. 2 smernice 2010/75/EÚ. Slúžia ako referencia pri stanovovaní podmienok povolenia pre zariadenia, na ktoré sa vzťahuje smernica 2010/75/EÚ.

Cieľom dokumentu BREF je určiť BAT a obmedziť nerovnováhu v rámci Únie, pokiaľ ide o úroveň znečisťovania z priemyselných činností. Dokumenty BREF by mali príslušným orgánom členských štátov, priemyselným prevádzkovateľom, Komisii a všeobecnej verejnosti poskytovať informácie o tom, čo znamenajú BAT a nové techniky pre činnosti, na ktoré sa vzťahuje smernica 2010/75/EÚ. Proces určovania BAT a nových techník by mal byť transparentný a objektívny, založený na správnych technických a hospodárskych informáciách. BREF by mal slúžiť aj ako hnacia sila k lepším výsledkom v oblasti životného prostredia v celej Únii.

Aby mohol BREF slúžiť svojmu hlavnému cieľu a zabezpečovať ľahkú použiteľnosť, jeho obsah by mal byť obmedzený na informácie relevantné pre umožnenie určenia BAT a súvisiacich úrovní výsledkov v oblasti životného prostredia stanovených v kapitole 3 (1) a nových techník v kontexte vykonávania smernice 2010/75/EÚ. BREF nie je plánovaný ako učebnica o technikách prevencie a kontroly znečisťovania. O tomto predmete existuje rozsiahla literatúra, na ktorú sa BREF v prípade potreby odvoláva. Je však dôležité, aby BREF poskytoval informácie o hlavných technikách, ktoré posúdila technická pracovná skupina (TPS) (pozri oddiel (2) 4.4) pre určovanie BAT, a na základe záverov o BAT, ku ktorým dospela TPS.

1.1.2.   „Horizontálne“ a „vertikálne“ dokumenty BREF

Dokumenty BREF sa môžu obmedzovať buď na otázky súvisiace s konkrétnymi priemyselnými činnosťami („vertikálny“ BREF), alebo sa môžu zaoberať krížovými otázkami odvetví („horizontálny“ BREF) (3).

Horizontálne a vertikálne dokumenty BREF by sa mali vypracovať tak, aby sa navzájom dopĺňali na účel stanovenia podmienok povolení pre zariadenia, na ktoré sa vzťahuje smernica 2010/75/EÚ. Vertikálne dokumenty BREF môžu zahŕňať informácie o technikách, ktoré môžu pomôcť TPS pri odvodzovaní BAT pre ďalšie odvetvia. Horizontálne dokumenty BREF zahŕňajú informácie všeobecnej povahy, ktoré možno použiť pre rôzne činnosti, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti smernice 2010/75/EÚ. Informácie by mali byť zahrnuté do horizontálneho dokumentu BREF, ak dopĺňajú informácie uvedené vo vertikálnych dokumentoch BREF v aspektoch, ktoré sa týkajú viacerých priemyselných odvetví. Výsledkom by nemali byť protichodné závery vertikálnych a horizontálnych dokumentov BREF. Na uľahčenie používania vertikálnych aj horizontálnych dokumentoch BREF navzájom doplňujúcim sa spôsobom treba v dokumente BREF uvádzať krížové odkazy na iné relevantné vertikálne a horizontálne dokumenty BREF.

1.2.   Postup vypracovania a preskúmania dokumentov BREF

Komisia organizuje a koordinuje výmenu informácií prostredníctvom zapojenia Európskeho úradu pre IPKZ (EIPPCB) (v rámci GR Spoločné výskumné centrum) a GR pre životné prostredie. Zainteresované strany zapojené do výmeny informácií uvedenej v článku 13 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ (členské štáty, dotknuté odvetvia, mimovládne organizácie pre ochranu životného prostredia a Komisia) dohliadajú na proces prostredníctvom fóra zriadeného podľa článku 13 ods. 3 smernice 2010/75/EÚ. Svojou účasťou v technických pracovných skupinách (TPS) prispievajú k vypracovaniu a preskúmaniu dokumentov BREF. Ďalšie informácie o úlohe zainteresovaných strán a fungovaní fóra a TPS sú uvedené v kapitole 4.

Rozhodnutie o vypracovaní dokumentu BREF alebo začatí preskúmania dokumentu BREF prijíma Komisia. V súlade s článkom 13 ods. 3 písm. b) zohľadňuje stanovisko fóra k pracovnému programu na výmenu informácií.

1.2.1.   Všeobecný postup vypracovania nového dokumentu BREF

Keďže niektoré činnosti, na ktoré sa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES (4) nevzťahovala, sú uvedené v prílohe I k smernici 2010/75/EÚ, je potrebné vypracovať nové BREF.

Tok činností pre vypracovanie nového dokumentu BREF vykazuje mnoho podobností s tokom činností pre preskúmanie dokumentu BREF, ktoré je opísané v oddiele 1.2.4. Hlavné rozdiely spočívajú v tom, že pre novo vypracované dokumenty BREF nemusia byť potrebné „požiadavky“ (oddiel 4.6), že treba zozbierať viac informácií a že pred usporiadaním záverečného zasadnutia TPS sa zvyčajne očakávajú dva oficiálne návrhy dokumentov BREF.

1.2.2.   Všeobecný postup preskúmania dokumentu BREF

Z dôvodu dynamickej povahy BAT je preskúmanie dokumentu BREF nepretržitým procesom. Môžu sa napr. objaviť nové opatrenia a techniky, veda a technológie sa neustále vyvíjajú a do odvetvia sa úspešne zavádzajú nové alebo vznikajúce procesy. Aby dokumenty BREF odzrkadľovali tieto zmeny a ich dôsledky pre BAT, musia sa byť pravidelne preskúmavať a v prípade potreby primerane aktualizovať. Toto sa výslovne rieši v odôvodnení 13 smernice 2010/75/EÚ, v ktorom sa uvádza, že Komisia by sa mala snažiť aktualizovať BREF najneskôr do ôsmich rokov po zverejnení predchádzajúcej verzie.

Rozhodnutie o preskúmaní dokumentu BREF by malo zohľadňovať informácie uvedené v kapitole 2 BREF „Nové techniky“ a v oddiele dokumentu BREF „Záverečné poznámky a odporúčania pre prácu v budúcnosti“ (pozri oddiel 2.2) spolu s ďalšími faktormi, ako je informácia, že môžu byť dostupné nové techniky, potreba rozšíriť rozsah pôsobnosti dokumentu BREF a potreba zahrnúť výrobky/látky alebo procesy, ktoré ešte nie sú zahrnuté.

1.2.3.   Cieľ preskúmania dokumentu BREF

Cieľom preskúmania dokumentu BREF je zistiť vývoj BAT. Dosahuje sa predovšetkým preskúmaním tých častí dokumentu BREF, v ktorých sú uvedené závery o BAT, a preskúmaním alebo aktualizáciou týchto záverov v prípade, že sú dostupné nové informácie, ktoré to umožňujú.

Preto sa neočakáva, že preskúmanie dokumentu BREF znamená úplné prepísanie alebo zmenu celého dokumentu BREF. Uznáva sa však, že v niektorých prípadoch by prvé preskúmania dokumentov BREF mohli zahŕňať podstatne viac zmien ako následné preskúmania.

Je jasné, že najdôležitejšie nové informácie, ktoré treba zistiť, zhromaždiť a predložiť v rámci výmeny informácií na preskúmanie dokumentu BREF, sú tie, ktoré môžu viesť k zrevidovaným alebo aktualizovaným záverom o BAT. Na tento účel je zásadne dôležité, aby sa údaje zbierali na základe usmernenia stanoveného v kapitole 5.

Okrem toho by preskúmanie dokumentu BREF malo zahŕňať:

1.

aktualizáciu a doplnenie starých podkladových informácií na základe novších údajov;

2.

odstránenie zastaraných a neaktuálnych informácií;

3.

opravu chýb a odstránenie všetkých nezrovnalostí s ostatnými dokumentmi BREF.

Preskúmanie dokumentu BREF sa bude zameriavať hlavne na kapitoly BREF Techniky, ktoré sa posudzujú pri určovaní BAT, Závery o najlepších dostupných technikách (BAT) a Nové techniky a do menšej miery na kapitoly Uplatňované procesy a techniky (v prípade dôležitých zmien v tejto kapitole) a Aktuálne úrovne emisií a spotreby. Preskúmaniu ostatných kapitol dokumentu BREF by sa mala udeliť nižšia priorita.

Celkovo je potrebné zabezpečiť, aby boli všetky informácie, ktoré zostávajú v dokumente BREF, čo možno najaktuálnejšie, najkonzistentnejšie a najpresnejšie.

1.2.4.   Typický tok činností pre vypracovanie a preskúmanie dokumentov BREF

Typický postup pri vypracovaní a skúmaní dokumentov BREF (pozri dodatok 2) obsahuje ako hlavné oddiely úvodné zasadnutie, jeden alebo dva oficiálne návrhy dokumentu BREF a záverečné zasadnutie TPS (pozri oddiel 4.6.2.3). V závislosti od typu procesu (vypracovanie alebo preskúmanie dokumentu BREF) má postup aj tieto varianty:

1.

pre nový dokument BREF alebo preskúmania dokumentu BREF s veľkým rozšírením rozsahu pôsobnosti sa zvyčajne považujú za potrebné dva oficiálne návrhy; v týchto prípadoch by mal celkový proces trvať 31 až 39 mesiacov;

2.

pre prvé preskúmanie dokumentu BREF s veľkým rozšírením rozsahu pôsobnosti môžu byť potrebné dva oficiálne návrhy, hoci obvykle sa očakáva, že stačí jeden oficiálny návrh dokumentu BREF; a teda proces bude trvať 24 až 29 mesiacov (v prípade jedného oficiálneho návrhu, alebo 29 až 39 mesiacov v prípade dvoch oficiálnych návrhov);

3.

pre následné preskúmania dokumentu BREF s veľkým rozšírením rozsahu pôsobnosti sa očakáva, že postačí jeden oficiálny návrh, a proces by mal trvať 24 až 29 mesiacov.

Tieto varianty tokov činností predstavujú pre TPS referenčné oddiely. EIPPCB ich môže po konzultácii s TPS prispôsobiť špecifikám konkrétneho dokumentu BREF, pričom zohľadní aj skúsenosti získané pri vypracúvaní a preskúmaní iných dokumentov BREF. Hlavné kroky vypracúvania a preskúmania dokumentov BREF a ich časové harmonogramy sú podrobnejšie opísané v tabuľke 1.

Tieto kroky zohľadňujú cieľ stanovený v odôvodnení 13 smernice 2010/75/EÚ, že BREF by sa mal aktualizovať najneskôr do ôsmich mesiacov po zverejnení predchádzajúcej verzie.

Uvedené harmonogramy treba brať ako reprezentatívne pre typický vertikálny BREF (pozri oddiel 1.1.2).

Presné kroky a načasovanie práce závisia v prípade každého dokumentu BREF od viacerých faktorov vrátane rozsahu pôsobnosti dokumentu BREF (a možného rozšírenia rozsahu pôsobnosti v prípade preskúmania dokumentu BREF), počtu a zložitosti tém, ktoré treba riešiť, prostriedkov EIPPCB (keďže hrá ústrednú úlohu v procese výmeny informácií) a predovšetkým úrovne aktívnej a efektívnej účasti TPS. Existujúca flexibilita prispôsobenia postupu špecifikám konkrétneho dokumentu BREF sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý celkový cieľ ukončiť prácu v rámci uvedených lehôt.

Očakáva sa, že v priebehu preskúmania dokumentu BREF sa uskutočnia v podstate dve plenárne zasadnutia TPS [úvodné zasadnutie a záverečné zasadnutie (pozri oddiel 4.6.2)]. V určitých prípadoch (napr. ak bolo poskytnutých veľa nových informácií, alebo keď je určovanie BAT osobitne sporné) sa však môže konať dodatočné plenárne zasadnutie TPS. Okrem týchto plenárnych zasadnutí TPS sa môžu na uľahčenie práce zorganizovať zasadnutia podskupín (pozri oddiel 4.4.3).

Ďalej sa očakáva, že pred záverečným plenárnym zasadnutím TPS sa zverejní v podstate jeden oficiálny návrh (pozri oddiel 4.6.2.3), s výnimkou prípadu nového dokumentu BREF, alebo osobitne zložitého preskúmania vrátane napr. preskúmania veľkého rozšírenia rozsahu pôsobnosti, kde je potrebný druhý oficiálny návrh. Okrem týchto oficiálnych návrhov môžu byť na uľahčenie práce distribuované pracovné návrhy (pozri oddiel 4.6.5).

Aby sa čo najefektívnejšie využili prostriedky všetkých subjektov zapojených do navrhovania alebo preskúmania dokumentu BREF, treba jasne stanoviť medzný oddiel pre predloženie hromadných informácií, ktoré boli prisľúbené alebo identifikované v záveroch úvodného zasadnutia (pozri oddiel 4.6.2.2). Informácie predložené po tomto termíne sa budú prijímať len za výnimočných okolností, po konzultácií s TPS a EIPPCB ich zohľadní iba vtedy, keď podstatne prispievajú k vyvodeniu alebo aktualizácii záverov o BAT.

EIPPCB predloží TPS v prípade potreby žiadosť o dodatočné informácie (ŽDI) s cieľom zhromaždiť všetky dôležité chýbajúce informácie, ktoré považuje za potrebné najmä na vyvodenie záverov o BAT podľa usmernenia stanoveného v kapitolách 3 a 5 (pozri oddiel 4.6.4).

Tabuľka 1

Hlavné kroky pre vypracovanie a preskúmanie dokumentu BREF

Krok číslo

Krok preskúmania dokumentu BREF

Očakávané trvanie kroku

(v mesiacoch)

Akumulovaný čas

(v mesiacoch)

Poznámky

0

Príprava na preskúmanie

 

 

Po finalizácii dokumentu BREF udržiava EIPPCB pre tento BREF fórum BATIS (pozri oddiel 4.7.1), najmä pokiaľ ide o nadväzné opatrenia podľa odporúčaní pre prácu v budúcnosti, ktoré sú uvedené v dokumente BREF (pozri oddiel 2.3.10), a so zreteľom na preskúmanie dokumentu BREF v budúcnosti. BATIS by mal slúžiť ako fórum na diskusiu a výmenu informácií s cieľom podporiť nasledujúci proces preskúmania.

1

(Opätovná) aktivácia TPS a výzva na predloženie požiadaviek

2

2

EIPPCB (opätovne) aktivuje TPS (vyzve členov, aby potvrdili svoje členstvo a kontaktné údaje). V prípade preskúmania dokumentu BREF požiada EIPPCB členov TPS, aby predložili svoje požiadavky týkajúce sa informácií, ktoré chcú posúdiť v priebehu procesu preskúmania, alebo zmeny/opravy, v prípade ktorých zastávajú názor, že by sa mali zaviesť do existujúceho textu (pozri oddiel 4.6.1).

2

Úvodné zasadnutie

3

5

V prípade preskúmania dokumentu BREF vytvorí EIPPCB štruktúru, zostaví konsolidovaný zoznam požiadaviek a v prípade potreby vypracuje štandardné šablóny pre každú otázku uvedenú v zozname požiadaviek, aby poskytol TPS informácie štruktúrovaným, efektívnym a priamo použiteľným spôsobom.

EIPPCB zvolá zasadnutie TPS (pozri oddiel 4.6.2.2) s cieľom vyjasniť proces, prerokovať zoznam požiadaviek (v prípade preskúmania dokumentu BREF), odsúhlasiť rozsah preskúmania a dohodnúť údaje, ktoré sa budú zbierať, a ich formát na základe usmernenia k zberu údajov uvedeného v kapitole 5.

TPS sa dohodne na postupe vychádzajúcom zo všeobecného usmernenia EIPPCB na riešenie otázok, ako sú dôverné obchodné informácie, citlivé informácie podľa právnych predpisov o hospodárskej súťaži, konflikt záujmov a ostatné súvisiace záležitosti.

3

Nové informácie (konečný termín)

6

11

TPS zhromaždí a predloží informácie prisľúbené alebo identifikované v záveroch úvodného zasadnutia. Informácie, ktoré sú okamžite dostupné, sa predkladajú EIPPCB bez meškania tak, aby sa s návrhom mohlo začať čo najskôr po úvodnom zasadnutí.

Počas tohto obdobia EIPPCB môže:

zúčastňovať sa návštev na mieste, ktoré možno dohodnúť na úvodnom zasadnutí alebo po ňom (pozri oddiel 4.6.2.2),

skúmať informácie,

začať pracovať na návrhu na základe včas predložených dostupných informácií.

Informácie, ktoré predkladajú členovia TPS a ktoré zbiera EIPPCB, využívajú členovia TPS v „reálnom čase“ cez BATIS podľa oddielov 4.7.1 a 5.3. Členovia TPS môžu cez BATIS vyjadrovať a zdieľať pripomienky k predkladaným informáciám.

4

Vypracovanie prvého oficiálneho návrhu

4 – 6

15 – 17

EIPPCB predloží prvý oficiálny návrh dokumentu BREF (alebo zrevidovanej časti dokumentu BREF v prípade preskúmania dokumentu BREF) na oficiálnu konzultáciu TPS (pozri kapitolu 2 a oddiely 4.6.5.1 a 4.6.6).

Očakáva sa, že informácie predkladané počas konzultačnej lehoty za bežných okolností poskytnú základ potrebný na to, aby sa dospelo k vyššiemu stupňu konsenzu o kapitolách BREF Aktuálne úrovne emisií a spotreby (pozri oddiel 2.3.6) a Techniky, ktoré sa posudzujú pri určovaní BAT (pozri oddiel 2.3.7), čím sa do prvého oficiálneho návrhu preskúmania dokumentu BREF zaradí kapitola dokumentu BREF Najlepšie dostupné techniky (pozri oddiel 2.3.8).

5

Pripomienky TPS

2 – 3

17 – 20

Pripomienky TPS k návrhu musia byť doručené do dvoch mesiacov. Ak sa konzultácia plánuje v lete alebo počas koncoročných sviatkov, konzultačná lehota sa môže predĺžiť na maximálne tri mesiace.

6

Vypracovanie druhého oficiálneho návrhu

(nepovinné)

3 – 7

[20 – 27]

EIPPCB zohľadní všetky pripomienky a predložené informácie. EIPPCB vypracuje návrh podkladového dokumentu zahŕňajúci posúdenie dôležitých prijatých pripomienok a predloží druhý oficiálny návrh obsahujúci aspoň aktualizovanú verziu kapitoly dokumentu BREF Závery o najlepších dostupných technikách (BAT) a najnovšiu verziu kapitol dokumentu BREF Aktuálne úrovne emisií a spotreby (pozri oddiel 2.3.6) a Techniky, ktoré sa posudzujú pri určovaní BAT (pozri oddiel 2.3.7).

7

Pripomienky TPS

(nepovinné)

2 – 3

[22 – 30]

Druhý oficiálny návrh sa vyhotoví na oficiálnu konzultáciu, pričom TPS má svoje pripomienky doručiť do dvoch mesiacov. Ak sa konzultácia plánuje v lete alebo počas koncoročných sviatkov, konzultačná lehota sa môže predĺžiť na maximálne tri mesiace.

8

Záverečné zasadnutie

3 – 5

20 – 25

[25 – 35]

EIPPCB analyzuje všetky pripomienky a pripravuje záverečné zasadnutie TPS. EIPPCB navrhne podkladový dokument obsahujúci aspoň posúdenie dôležitých prijatých pripomienok (pozri oddiel 4.6.6) a poskytne aspoň poslednú verziu kapitol dokumentu BREF Aktuálne úrovne emisií a spotreby (pozri oddiel 2.3.6), Techniky, ktoré sa posudzujú pri určovaní BAT (pozri oddiel 2.3.7) a Závery o najlepších dostupných technikách (BAT) (pozri oddiel 2.3.8).

Toto záverečné zasadnutie TPS sa snaží dospieť ku konsenzu o konečnom návrhu (pozri oddiel 4.6.2.3).

9

Konečný návrh

4

24 – 29

[29 – 39]

Konečný návrh sa predloží TPS na krátke pripomienkovanie, ktoré by sa malo orientovať na zmeny uskutočnené na základe záverov, ku ktorým sa dospelo na záverečnom zasadnutí. EIPPCB zabezpečí, aby TPS dostala spätnú väzbu k tomu, ako boli zohľadnené tieto pripomienky.

Aktualizovaný konečný návrh a posúdenie prijatých záverečných pripomienok sa fóru sprístupní aspoň osem týždňov pred zasadnutím fóra.

10

Prezentácia na zasadnutí fóra

 

 

Aktualizovaný konečný návrh sa fóru predloží so žiadosťou o poskytnutie stanoviska k dokumentu (pozri oddiel 1.3).

Stanovisko fóra zverejňuje Komisia.

Poznámka: Čas uvedený v hranatých zátvorkách sa týka prípadov, keď sa distribuujú dva oficiálne návrhy.

S cieľom zvýšiť účinnosť prípravy práce EIPPCB informuje fórum (pozri oddiel 4.3) v čo najväčšom predstihu o dátumoch/lehotách očakávanej opätovnej aktivácie alebo vytvorenia TPS. Rovnakým spôsobom informuje EIPPCB členov TPS o ďalších krokoch a možných lehotách.

1.3.   Stanovisko fóra zriadeného podľa článku 13 smernice 2010/75/EÚ

Po ukončení práce v rámci TPS sa aktualizovaný konečný návrh dokumentu BREF zašle fóru zriadenému podľa článku 13 smernice 2010/75/EÚ (pozri oddiel 4.3) so žiadosťou o poskytnutie stanoviska k dokumentu. Dokument sa prediskutuje na zasadnutí fóra. Členovia fóra budú požiadaní o predloženie svojich pripomienok k návrhu konečnej verzie dokumentu BREF písomne pred zasadnutím.

Fórum sa okrem iného môže zaoberať:

1.

otázkami nastolenými v TPS, kde sa v konečnom návrhu textu presne neodzrkadľujú protichodné názory členov TPS;

2.

motivovanými návrhmi členov fóra na odstránenie alebo upravenie rozdielneho názoru vyjadreného jeho vlastným zástupcom v TPS;

3.

vyjasnením textu, ktorý je nejasný z dôvodu ťažkopádnej angličtiny použitej v konečnom návrhu;

4.

textovými revíziami, ktoré presnejšie odzrkadľujú závery, ku ktorým dospela TPS;

5.

opravami tlačových chýb v konečnom návrhu;

6.

návrhmi na zaradenie dôležitých otázok, ktoré sú už uvedené v texte dokumentu BREF, do oddielu Záverečné poznámky a odporúčania pre prácu v budúcnosti (pozri oddiel 2.3.10).

V súlade s článkom 13 ods. 4 smernice 2010/75/EÚ Komisia zverejní stanovisko fóra k navrhovanému obsahu dokumentu BREF a zohľadní ho v postupoch prijímania rozhodnutí o záveroch o BAT a v konečnej verzii uverejneného dokumentu BREF.

1.4.   Prijatie záverov o BAT a zverejnenie dokumentu BREF

Návrh rozhodnutia o záveroch o BAT (pozri oddiel 2.3.8 a kapitolu 3) predloží Komisia výboru zriadenému podľa článku 75 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ na vyjadrenie stanoviska v súlade s postupom uvedeným v článku 75 ods. 2 smernice 2010/75/EÚ (pozri oddiel 4.2).

Po prijatí rozhodnutia o záveroch o BAT zmení EIPPCB v prípade potreby BREF podľa prijatého rozhodnutia o záveroch o BAT a bezodkladne verejne sprístupní anglickú verziu konečného znenia dokumentu BREF. Rozhodnutie o záveroch o BAT sa uverejní v Úradnom vestníku v úradných jazykoch Únie.

KAPITOLA 2

Obsah a rozsah pôsobnosti dokumentu BREF

2.1.   Úvod

BREF je technický dokument prezentujúci vecné technické a ekonomické informácie, ktorý obsahuje výsledky výmeny informácií podľa článku 13 smernice 2010/75/EÚ a ktorý obsahuje potrebné prvky vedúce k záverom o BAT pre dotknuté činnosti.

Ak TPS identifikuje otázky, ktoré sú mimo rozsahu pôsobnosti dokumentu BREF alebo smernice 2010/75/EÚ, tieto otázky by sa nemali zahrnúť do dokumentu BREF.

Ak BREF slúži konkrétne na pomoc čitateľovi s vyhľadaním ďalších informácií o danej otázke, môžu sa v ňom uvádzať spoločnosti (t. j. zariadenia alebo dodávatelia), obchodné názvy, prispievatelia alebo členovia TPS, pokiaľ to nie je v rozpore s právnymi predpismi o hospodárskej súťaži.

2.2.   Štruktúra dokumentu BREF

Podľa definície BREF v článku 3 ods. 11 smernice 2010/75/EÚ BREF opisuje najmä uplatňované techniky, aktuálne úrovne emisií a spotreby, techniky posudzované pri určovaní najlepších dostupných techník, ako aj závery o BAT a akékoľvek nové techniky.

Vo všeobecnosti by BREF mal obsahovať časti uvedené v nasledujúcej tabuľke:

 

Predslov

 

Rozsah pôsobnosti

 

Kapitola: Všeobecné informácie o dotknutých odvetviach

 

Kapitola: Uplatňované procesy a techniky

 

Kapitola: Aktuálne úrovne emisií a spotreby

 

Kapitola: Techniky, ktoré sa posudzujú pri určovaní BAT

 

Kapitola: Závery o najlepších dostupných technikách (BAT)

 

Kapitola: Nové techniky

 

Záverečné poznámky a odporúčania pre prácu v budúcnosti

 

Odkazy

 

Slovník pojmov a skratiek

 

Prílohy (v závislosti od relevantnosti pre odvetvie a dostupnosti informácií)

Štruktúra všetkých dokumentov BREF by mala dodržiavať všeobecné zásady vymedzené v tomto oddiele. Uvedené poradie kapitol je však orientačné a každý BREF môže byť usporiadaný inak, ak je to pre predmet dokumentu BREF vhodnejšie. Horizontálne dokumenty BREF (pozri oddiel 1.1.2) sa môžu podstatne líšiť od tohto návrhu a niektoré kapitoly nemusia byť vôbec relevantné. Avšak aj pri horizontálnych dokumentoch BREF by sa TPS mala pokúsiť dohodnúť na záveroch o BAT, pokiaľ sú relevantné a možné.

Ak sa BREF vzťahuje na rôzne podsektory alebo jednoznačne odlišné kroky procesov v rámci odvetvia, vhodnejšie môžu byť samostatné kapitoly pre každé z týchto odvetví alebo krokov procesov a uplatnenie uvedenej štruktúry (od Všeobecných informácií až po Nové techniky) na každú z týchto kapitol.

2.3.   Obsah dokumentu BREF

2.3.1.   Všeobecné informácie o obsahu dokumentu BREF

Cieľom vypracovania a preskúmania dokumentov BREF je vydať stručné dokumenty zamerané na závery o BAT s čo najkratšími opisnými časťami. S cieľom minimalizovať opakovanie informácií možno uvádzať krížové odkazy na iné dokumenty BREF (alebo témy v rámci týchto dokumentov).

2.3.2.   Predslov

Stručný štandardný oddiel dokumentu BREF „Predslov“ opisuje štruktúru dokumentu, obsahuje stručný odkaz na legislatívny kontext (bez výkladu smernice 2010/75/EÚ) a spôsob použitý pri vypracovaní dokumentu (napr. spôsob zbierania a posudzovania informácií). Text sa prispôsobí tak, aby odzrkadľoval individuálnu štruktúru konkrétneho dokumentu BREF.

2.3.3.   Rozsah pôsobnosti

V spravidla stručnom oddiele dokumentu BREF „Rozsah pôsobnosti“ sa čo najpresnejšie opíše, na ktoré činnosti sa dokument vzťahuje.

Uvedie sa aspoň odkaz na opisy príslušných činností uvedené v prílohe I k smernici 2010/75/EÚ. V príslušných prípadoch sa zahrnú ďalšie podrobnosti o výrobných procesoch a čiastkových procesoch, na ktoré sa dokument vzťahuje.

V tomto oddiele sa uvedú aj činnosti/procesy, ktoré sú úmyselne vylúčené z rozsahu pôsobnosti dokumentu BREF, spolu s dôvodmi tohto vylúčenia. Uvedú sa tu aj hlavné „priamo súvisiace“ činnosti, na ktoré sa dokument vzťahuje, aj keď nejde o samotné činnosti uvedené v prílohe I.

Ak sa to považuje za potrebné, mala by sa spomenúť relevantnosť ostatných dokumentov BREF krížovým odkazom na tieto relevantné dokumenty BREF (alebo ich témy).

Malo by sa jasne uviesť, či je rozsah pôsobnosti dokumentu BREF širší alebo užší ako rozsah príslušnej činnosti alebo činností uvedených v prílohe I podľa smernice 2010/75/EÚ. Vymedzenie rozsahu pôsobnosti dokumentu BREF nepredstavuje právny výklad opisov činností uvedených v prílohe I k smernici 2010/75/EÚ.

Pokiaľ ide o horizontálne dokumenty BREF, treba opísať otázky, na ktoré sa vzťahujú, ako aj ich uplatniteľnosť v súvislosti s činnosťami uvedenými v prílohe I k smernici 2010/75/EÚ.

2.3.4.   Všeobecné informácie o dotknutom odvetví

V stručnej úvodnej kapitole dokumentu BREF „Všeobecné informácie o dotknutých odvetviach“ sú uvedené najnovšie všeobecné informácie o priemyselnom odvetví, ktorým sa BREF zaoberá, z hľadiska počtu a veľkosti zariadení, geografického rozloženia, výrobnej kapacity a ekonomiky. Ak je to možné, ako podkladové informácie sa v nej uvedú kľúčové problémy odvetvia v oblasti životného prostredia s niektorými údajmi o celkových emisiách a spotrebe (so zameraním na kľúčové problémy v oblasti životného prostredia).

Hlavným dôrazom tejto úvodnej kapitoly by nemalo byť vypracovanie ani preskúmanie dokumentu BREF.

2.3.5.   Uplatňované procesy a techniky

V kapitole dokumentu BREF „Uplatňované procesy a techniky“ sa stručne opíšu výrobné procesy, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú v priemyselných odvetviach, na ktoré sa BREF vzťahuje, spolu s uvedením techník používaných na prevenciu a zníženie emisií.

K činnostiam, ktorých sa dokument týka, patria činnosti opísané v prílohe I k smernici a „priamo súvisiace činnosti“, pričom treba spomenúť relevantnosť ostatných dokumentov BREF pre určité aspekty „súvisiacich činností“. Uvedú sa opisy variantov procesov, vývojových trendov a alternatívnych procesov do tej miery, v akej sú relevantné pre určenie BAT. V záujme stručnosti bude opis doplnený grafmi a vývojovými diagramami.

Táto kapitola odzrkadľuje postupné kroky v typickej výrobnej jednotke. Obsahuje niektoré alebo všetky tieto otázky (prípadne upravené tak, aby odzrkadľovali osobitosť spracovateľských jednotiek alebo fariem), pretože môžu byť relevantné pri určovaní BAT:

použité suroviny (vrátane druhotných/recyklovaných) a spotrebné materiály vrátane vody a energie,

použité prídavné látky/materiály,

príprava surovín (vrátane skladovania a manipulácie),

spracovanie materiálov,

výroba výrobkov,

konečná úprava výrobkov,

techniky uplatňované na prevenciu alebo zníženie emisií,

uskladnenie a manipulácia priebežných a konečných výrobkov,

manipulácia a likvidácia vedľajších produktov a zvyškov/odpadu.

Opíšu sa skutočné alebo možné vzťahy a prepojenia medzi rôznymi činnosťami/krokmi procesov, najmä ak môžu ovplyvniť celkové výsledky v oblasti životného prostredia (napr. ak vedľajšie produkty alebo zvyšky/odpad z jednej činnosti možno použiť ako východiskové produkty pre iné činnosti).

2.3.6.   Aktuálne úrovne emisií a spotreby

V kapitole dokumentu BREF „Aktuálne úrovne emisií a spotreby“ sa nahlási škála aktuálne pozorovaných úrovní emisií a spotreby celkového procesu (alebo procesov) a jeho (ich) čiastkových procesov spolu s použitými technikami. Na tento účel možno použiť informácie obsiahnuté v súboroch údajov uvedených v oddiele 5.2. S cieľom poskytnúť predstavu o relatívnych výsledkoch porovnateľných činností v oblasti životného prostredia sú potrebné informácie týkajúce sa úrovní produktivity, ktoré umožňujú vyjadriť úrovne emisií/spotreby na výrobnú jednotku.

Informácie budú zahŕňať aktuálne pozorované využívanie energie, vody a surovín. Údaje budú zahŕňať emisie kľúčových látok znečisťujúcich ovzdušie a vodu, tvorbu zvyškov/odpadov vznikajúcich z činností a v príslušných prípadoch aj údaje o emisiách hluku a zápachu. Pokiaľ sú dostupné príslušné informácie, uvedú sa aj vstupy do čiastkových procesov a výstupy z čiastkových procesov, čím sa zdôraznia ekologicky významnejšie čiastkové procesy a riešia možnosti recyklácie a opakovaného používania materiálov v rámci procesu alebo nad rámec procesu. Informácie a údaje v tejto kapitole poskytujú základ pre posúdenie kľúčového dosahu na iné zložky životného prostredia a vzájomných závislostí.

Údaje o emisiách a spotrebe uvedené v tejto kapitole dokumentu BREF sa pokiaľ možno bližšie vymedzujú podrobnými údajmi o prevádzkových podmienkach (napr. percento celkovej kapacity, zaradenie alebo vylúčenie iných ako bežných prevádzkových podmienok, referenčné podmienky), odbere vzoriek a analytických metódach. Na tento účel možno použiť štatistické prezentácie (napr. uvedenie priemerných, maximálnych a minimálnych rozsahov).

2.3.7.   Techniky, ktoré sa posudzujú pri určovaní BAT

2.3.7.1.   Všeobecné informácie o technikách, ktoré sa posudzujú pri určovaní BAT

Kapitola dokumentu BREF „Techniky, ktoré sa posudzujú pri určovaní BAT“ je zásadne dôležitá na vypracovanie záverov o BAT. Poskytuje katalóg techník a súvisiaceho monitorovania používaného na:

zabránenie emisií do ovzdušia, vody (vrátane podzemnej vody) a pôdy alebo v prípade, že je to nepraktické, na zníženie emisií,

prevenciu alebo zníženie tvorby odpadu.

Techniky opísané v tejto kapitole dokumentu BREF sa považujú za najdôležitejšie pre určenie BAT pre dotknuté činnosti. Zahŕňajú používanú technológiu aj spôsob, akým sú zariadenia navrhnuté, postavené, udržiavané, prevádzkované a vyraďované z prevádzky.

Opísané techniky zahŕňajú techniky, ktoré znižujú využitie surovín, vody a energie, ako aj opatrenia používané na zabránenie alebo obmedzenie dôsledkov havárií a mimoriadnych udalostí pre životné prostredie a opatrenia na sanáciu lokality. Zahŕňajú aj opatrenia prijaté na zamedzenie alebo zníženie znečistenia za iných ako bežných prevádzkových podmienok (ako sú nábeh a odstávka prevádzok, úniky, chybná prevádzka, dočasné prerušenia prevádzky a definitívne odstavenie prevádzok).

Zastarané techniky sa neuvádzajú.

Keďže dokumenty BREF nie sú plánované ako učebnice o technikách zabraňovania a kontroly znečistenia, techniky v tejto kapitole budú opísané stručne.

Ak je technika už primerane opísaná v inom dokumente BREF, možno uviesť krížový odkaz na tento BREF. V prípade variantov typických pre konkrétne odvetvie ich treba uviesť pri aktualizácii dokumentu BREF pod názvom Technický opis. BREF bude zahŕňať aj informácie špecifické pre konkrétne odvetvie pod názvami Výsledky v oblasti životného prostredia a prevádzkové údaje, Uplatniteľnosť a Vzorové zariadenia.

Tento súbor možných techník sa bude týkať opatrení na prevenciu a kontrolu znečistenia s tým, že v každom možnom prípade sa uprednostňuje prevencia znečisťovania pred znižovaním emisií. Budú sa rozoberať osvedčené prevádzkové postupy a pozornosť sa bude venovať systémom (preventívnej) údržby, metóde kontroly procesov a rezervám na nepredvídané udalosti. V príslušných prípadoch budú zahrnuté techniky, ktoré sa v rámci odvetvia objavujú v praxi a v iných odvetviach predstavujú osvedčené techniky.

Cieľom tejto kapitoly dokumentu BREF je obsiahnuť toľko informácií, koľko je potrebné na posúdenie toho, či techniku (či už samostatne alebo v kombinácii s inými technikami) možno alebo nemožno považovať za BAT pre dotknuté odvetvie, ako aj na posúdenie jej uplatniteľnosti v rámci odvetvia. V tejto kapitole sa rozoberá každá technika bez ohľadu na to, či spĺňa všetky kritériá BAT (porovnaj článok 3 ods. 10 a prílohu III k smernici 2010/75/EÚ).

Určí sa, či sú uvedené techniky uplatniteľné na existujúce zariadenia, alebo či sú uplatniteľné iba na nové zariadenia alebo na nové aj existujúce zariadenia. Škála uvedených techník má zahŕňať nízkonákladové aj vysokonákladové techniky.

2.3.7.2.   Informácie poskytované o každej technike

Informácie o každej technike by mali v prvom rade zahŕňať všetky prvky uvedené v nasledujúcej tabuľke.

 

Opis

 

Technický opis

 

Dosiahnuté ekologické prínosy

 

Výsledky v oblasti životného prostredia a prevádzkové údaje

 

Dosah na iné zložky životného prostredia

 

Technické okolnosti súvisiace s uplatniteľnosťou

 

Hospodárske vplyvy

 

Hnacia sila vykonávania

 

Vzorové zariadenia

 

Použitá literatúra

Všeobecné zásady pre zber údajov vrátane uvedených informácií sú stanovené v kapitole 5.

2.3.7.2.1.   Opis

Uvedie sa stručný opis techniky s cieľom použiť ho v záveroch o BAT (pozri oddiel 3.2).

2.3.7.2.2.   Technický opis

Uvedie sa podrobnejší, no stručný technický opis, v prípade potreby s použitím chemických alebo iných rovníc, obrázkov, grafov a vývojových diagramov.

2.3.7.2.3.   Dosiahnuté ekologické prínosy

Nahlásia sa hlavné potenciálne ekologické prínosy získané prostredníctvom vykonávania techniky (vrátane zníženia spotreby energie, zníženia emisií do vody, ovzdušia a pôdy, úspor surovín, ako aj zvýšenia výnosov z výroby, zníženia odpadu atď.).

2.3.7.2.4.   Výsledky v oblasti životného prostredia a prevádzkové údaje

Uvedú sa údaje o skutočných výsledkoch konkrétneho zariadenia (5) (vrátane úrovní emisií (6), úrovní spotreby – surovín, vody, energie – a množstva vytvorených zvyškov/odpadov) zo zariadení s dobrými výsledkami (pokiaľ ide o životné prostredie ako celok), ktoré uplatňujú túto techniku, spolu s príslušnými kontextovými informáciami uvedenými v oddiele 5.4.

Uvedú sa všetky ostatné užitočné informácie o týchto položkách:

ako sa navrhuje, prevádzkuje, udržiava, kontroluje a vyraďuje daná technika z prevádzky (pozri aj oddiel 5.4),

otázky monitorovania emisií v súvislosti s používaním techniky (pozri aj oddiel 5.4.7),

citlivosť a trvácnosť techniky,

otázky týkajúce sa prevencie ekologických havárií.

Zdôraznia sa prepojenia medzi vstupmi (napr. povaha a množstvo suroviny a paliva, energie, vody) a výstupmi (emisie, zvyšky/odpad, výrobky), najmä ak sú dôležité pre lepšie pochopenie rôznych vplyvov na životné prostredie a ich vzájomného pôsobenia, napr. ak boli uskutočnené určité výmeny medzi rôznymi výstupmi, keďže určité úrovne výsledkov v oblasti životného prostredia nemožno dosiahnuť súbežne.

Údaje o emisiách a spotrebe budú pokiaľ možno bližšie vymedzené podrobnými údajmi o relevantných prevádzkových podmienkach [napr. percento celkovej kapacity, zloženie paliva, vynechanie (odlučovacej) techniky, zaradenie alebo vylúčenie iných ako bežných prevádzkových podmienok, referenčné podmienky], metódach odberu vzoriek a analýzy a so štatistickými prezentáciami (napr. krátkodobých a dlhodobých priemeroch, maximálnych hodnôt, škál a rozdelení, pozri najmä oddiel 5.4.7).

Uvedú sa informácie o podmienkach/okolnostiach, ktoré bránia používaniu (odlučovacej) techniky pri plnej kapacite a/alebo si vyžadujú úplné alebo čiastočné vynechanie (odlučovacej) techniky, a o prijatých opatreniach na obnovenie úplnej (odlučovacej) kapacity.

Informácie uvedené v tejto časti BREF sú kľúčové na odvodenie úrovní výsledkov v oblasti životného prostredia, ktoré súvisia s BAT (pozri oddiel 3.3).

2.3.7.2.5.   Dosah na iné zložky životného prostredia

Uvedú sa relevantné negatívne účinky na životné prostredie spôsobené vykonávaním techniky, ktoré umožnia porovnanie medzi technikami s cieľom posúdiť vplyv na životné prostredie ako celok. To môže zahŕňať otázky ako:

spotreba a povaha surovín a vody,

spotreba energie a podiel na zmene klímy,

potenciálne stenčovanie ozónovej vrstvy v stratosfére,

potenciál fotochemického vytvárania ozónu,

okysľovanie vyplývajúce z emisií do ovzdušia,

konkrétna látka v okolitom ovzduší (vrátane mikročastíc a kovov),

eutrofizácia pôdy a vôd spôsobená emisiami do ovzdušia alebo vody,

potenciál spotrebovania kyslíka vo vode,

neodstrániteľné/toxické/bioakumulačné zložky (vrátane kovov),

tvorba zvyškov/odpadu,

obmedzenie schopnosti opakovane používať alebo recyklovať zvyšky/odpad,

tvorba hluku a/alebo zápachu,

zvýšené riziko havárií.

V prípade výrazného dosahu na iné zložky životného prostredia sa má zohľadniť referenčný dokument o hospodárskych vplyvoch a dosahu na viaceré zložky životného prostredia (Economics and Cross-Media Effects, ECM).

2.3.7.2.6.   Technické okolnosti súvisiace s uplatniteľnosťou

Ak techniku nemožno uplatniť v celom priemyselnom odvetví, na ktoré sa vzťahuje BREF (pozri oddiel 2.3.3), treba túto skutočnosť uviesť. V ostatných prípadoch sa uvedú hlavné technické obmedzenia používania techniky v rámci odvetvia.

Hlavné obmedzenia špecifické pre dané odvetvie, ktorých citovanie sa očakáva, sú:

označenie druhu zariadení alebo procesov v rámci odvetvia, na ktoré nemožno techniku uplatniť,

prekážky vykonávania v určitých všeobecných prípadoch s prihliadnutím napr. na tieto skutočnosti:

či ide o nové, alebo existujúce zariadenie s prihliadnutím na faktory zahrnuté v dodatočnom vybavení (napr. dostupnosť priestoru) a vzájomné vplyvy s už nainštalovanými technikami,

veľkosť zariadenia, kapacita (veľké alebo malé) alebo faktor zaťaženia,

množstvo, druh alebo kvalita vyrábaných výrobkov,

druh paliva alebo použitého materiálu,

dobré životné podmienky zvierat,

klimatické podmienky.

Tieto obmedzenia by sa mali uviesť spolu s ich odôvodnením.

Tieto obmedzenia nie sú myslené ako zoznam možných miestnych podmienok, ktoré môžu ovplyvniť uplatniteľnosť techniky pre individuálne zariadenie.

2.3.7.2.7.   Hospodárske vplyvy

Uvedú sa informácie o nákladoch na techniky (kapitálové/investičné, prevádzkové náklady a náklady na údržbu vrátane podrobných informácií o tom, ako boli tieto náklady vypočítané/odhadnuté) a všetkých možných úsporách od ich uplatnenia (napr. znížená spotreba surovín alebo energie, náklady na odpad, skrátený čas návratnosti v porovnaní s inými technikami), výnosoch alebo iných prínosoch vrátane podrobných informácií o ich výpočte/odhade.

Údaje o nákladoch sa pokiaľ možno uvedú v eurách (EUR). V prípade prepočtu z inej meny sa uvedú údaje v pôvodnej mene a rok zberu údajov, čo je dôležité vzhľadom na premenlivosť výmenných kurzov. Ceny/náklady zariadenia alebo služby sa doplnia rokom nákupu.

Údaje o nákladoch sa pokiaľ možno predložia vo forme marginálnych nákladov s cieľom umožniť posúdenie zmeny celkových nákladov.

Ak sú dostupné údaje o trhu pre odvetvie, treba ich uvádzať s cieľom uviesť náklady na techniky do kontextu.

Mali by sa uviesť dôležité informácie o nových aj existujúcich zariadeniach. Tie by mali v každom možnom prípade umožňovať posúdenie ekonomickej únosnosti techniky pre dotknuté odvetvie a možné ekonomické obmedzenia jej uplatniteľnosti.

V príslušných prípadoch by sa mali uviesť informácie o cenovej efektívnosti techniky (napr. v EUR za odlúčené hmotnosť znečisťujúcej látky) s cieľom umožniť posúdenie ekonomickej únosnosti podľa článku 3 ods. 10 písm. b) smernice 2010/75/EÚ.

Pokiaľ ide o hospodárske aspekty a náklady na monitorovanie, má sa zohľadniť referenčný dokument o hospodárskych vplyvoch a dosahu na iné zložky životného prostredia (Economics and Cross-Media Effects, ECM) a referenčný dokument o všeobecných zásadách monitorovania (General Principles of Monitoring, MON).

Ak by vznikli problémy súvisiace s dôvernosťou, mali by sa riešiť tak, ako sa uvádza v oddiele 5.3.

2.3.7.2.8.   Hnacia sila vykonávania

V príslušných prípadoch sa zahrnú osobitné miestne podmienky, požiadavky (napr. právne predpisy, bezpečnostné opatrenia) alebo spúšťacie mechanizmy nesúvisiace so životným prostredím (napr. zvýšené výnosy, zlepšená kvalita výrobkov, hospodárske stimuly – napr. dotácie, daňové prázdniny), ktoré doteraz poháňali alebo stimulovali vykonávanie techniky.

Táto čas by mala byť veľmi krátka a mali by sa v nej použiť zoznamy s odrážkami.

Príklady informácií, ktoré by sa mali predkladať v tomto kontexte, zahŕňajú:

informácie o druhu/kvalite prijímacích vôd (napr. teplota, slanosť),

informácie o štandardoch kvality životného prostredia,

informácie o zvýšenej produkcii alebo produktivite.

2.3.7.2.9.   Vzorové zariadenia

Uvádza sa zoznam odkazov na zariadenia, v ktorých je technika zavedená a z ktorých boli zhromaždené informácie na vypracovanie oddielu BREF týkajúce sa danej techniky, vrátane uvedenia stupňa, v akom sa technika používa v Únii alebo vo svete.

Za veľmi užitočné sa považuje uviesť v tomto oddiele dokumentu BREF názvy zariadení, čo by z hľadiska otázok dôvernosti (pozri oddiel 5.3) nemalo vo všeobecnosti predstavovať žiadne problémy.

2.3.7.2.10.   Použitá literatúra

Zahrnie sa literárny alebo iný referenčný materiál (napr. knihy, správy, štúdie), ktorý bol použitý pri písaní oddielu a ktorý obsahuje podrobnejšie informácie o technike. Ak referenčný materiál pozostáva z veľkého počtu strán, uvádzajú sa odkazy na príslušné strany alebo oddiely.

Použitá literatúra sa v každom možnom prípade sprístupní cez BATIS.

2.3.8.   Závery o najlepších dostupných technikách (BAT)

V kapitole dokumentu BREF „Závery o najlepších dostupných technikách (BAT)“ sa uvedú závery o tom, čo sú BAT pre odvetvie na základe výmeny informácií uvedenej v predchádzajúcich kapitolách a s prihliadnutím na vymedzenie pojmu „najlepšie dostupné techniky“ v článku 3 ods. 10 spolu s kritériami uvedenými v prílohe III k smernici 2010/75/EÚ. V procese zisťovania týchto záverov o BAT sa v súvislosti s priemyselným odvetvím posudzujú celkové kritériá pre výsledky, ktoré techniky dosahujú v oblasti životného prostredia, vrátane vplyvu na viaceré zložky životného prostredia, ako aj náklady na tieto techniky.

Táto kapitola sa vypracuje tak, aby na jej zaradenie do dokumentu, ktorý je vhodné prijať podľa článku 13 ods. 5 smernice 2010/75/EÚ a používať ako „závery o BAT“ vymedzené v článku 3 ods. 12 smernice 2010/75/EÚ, neboli potrebné žiadne podstatné zmeny.

Treba poznamenať, že dôkazy (t. j. spoľahlivé technické a ekonomické informácie) podporujúce tvrdenie, že technika je BAT, môžu pochádzať z jedného alebo viacerých zariadení uplatňujúcich techniku kdekoľvek vo svete. V prípadoch, kde informácie o technike pochádzajú len z jedného zariadenia a/alebo len zo zariadení nachádzajúcich sa v tretích regiónoch, vykoná TPS dôkladné posúdenie uplatniteľnosti v rámci odvetvia.

Ďalšie informácie o záveroch o BAT a prvkoch, ktoré by mali obsahovať podľa článku 3 ods. 12 smernice 2010/75/EÚ, sú uvedené v kapitole 3.

2.3.9.   Nové techniky

V článku 3 ods. 14 smernice 2010/75/EÚ je pojem „nová technika“ vymedzený ako novátorská technika pre priemyselnú činnosť, ktorá by v prípade komerčného rozšírenia mohla poskytnúť buď vyššiu všeobecnú úroveň ochrany životného prostredia alebo aspoň rovnakú úroveň ochrany životného prostredia a vyššiu úsporu nákladov ako existujúce najlepšie dostupné techniky.

Takéto nové techniky sú identifikované v kapitole BREF „Nové techniky“. Treba dávať pozor, aby sa zahrnuli iba techniky, ktoré sú na dostatočne pokročilej úrovni rozvoja, takže majú veľkú šancu stať sa v (blízkej) budúcnosti BAT.

Informácie o každej novej technike budú zahŕňať aspoň opis, možné výsledky v porovnaní s existujúcimi najlepšími dostupnými technikami, predbežný odhad nákladov a prínosov a orientačný čas, kedy sa technika môže stať komerčne „dostupnou“.

V tejto kapitole môžu byť uvedené aj techniky na riešenie problémov životného prostredia, ktoré len nedávno vzbudili záujem v uvedenom odvetví.

Techniky, ktoré sa už uplatňujú v priemyselnom meradle, sa uvedú v kapitole BREF „Techniky, ktoré sa posudzujú pri určovaní BAT“ (pozri oddiel 2.3.7) a nie v kapitole „Nové techniky“.

2.3.10.   Záverečné poznámky a odporúčania pre prácu v budúcnosti

V krátkom oddiele BREF „Záverečné poznámky a odporúčania pre prácu v budúcnosti“ bude uvedený počiatočný dátum a trvanie procesu, ktorým bol vytvorený alebo preskúmaný BREF, ako aj kľúčové medzníky (napr. zasadnutia TPS, zverejnenie oficiálneho návrhu dokumentu).

Uvedú sa inštitúcie a organizácie zastúpené v TPS, ktoré aktívne prispeli k výmene informácií, a kľúčové zdroje informácií, z ktorých BREF vychádza, so zdôraznením všetkých pozoruhodných správ alebo podaní, ktoré prispeli k dôveryhodnosti výsledkov.

Stupeň konsenzu dosiahnutý vo výmene informácií bude naznačený podaním správy o právoplatných (7) rozdielnych názoroch vyjadrených členmi TPS a stupni ich podpory členmi TPS.

V tomto oddiele sa uvedie odkaz na stanovisko fóra k navrhovanému obsahu dokumentu BREF a všetky otázky, ktoré treba vyriešiť v priebehu postupu prijímania záverov o BAT.

Identifikujú sa všetky kľúčové otvorené otázky alebo chýbajúce poznatky. Zahrnú sa odporúčania pre ďalší výskum alebo zber informácií so zreteľom na ďalšie preskúmanie dokumentu.

2.3.11.   Odkazy

V oddiele BREF „Odkazy“ sa uvedie zoznam zdrojov informácií, ktoré EIPPCB použil pri vypracúvaní dokumentu, a najmä dokumentov poskytnutých členmi TPS na výmenu informácií. Tieto dokumenty sa sprístupnia členom TPS aj prostredníctvom BATIS (pozri oddiel 4.7.1), pokiaľ neobsahujú dôverné informácie (pozri oddiel 5.3) alebo nesmú byť ďalej distribuované z dôvodu autorských práv.

2.3.12.   Slovník pojmov a skratiek

V oddiele BREF „Slovník pojmov a skratiek“ so štandardnou štruktúrou a úvodom sú zhrnuté a vymedzené osobitné technické termíny a vymedzené všetky akronymy použité v dokumente.

2.3.13.   Prílohy

V závislosti od dôležitosti pre odvetvie a dostupnosti informácií môže byť hlavná časť BREF doplnená prílohami obsahujúcimi podporné informácie prevzaté z literatúry alebo prípadových štúdií.

BREF neobsahuje zhrnutia právnych predpisov. Zhrnutia odkazov na vnútroštátne právne predpisy predložené členmi TPS možno sprístupniť prostredníctvom webovej stránky EIPPCB.

KAPITOLA 3

Závery o BAT

3.1.   Úvod

„Závery o BAT“ sú vymedzené v článku 3 ods. 12 smernice 2010/75/EÚ ako „dokument, ktorý obsahuje časti referenčného dokumentu o BAT so závermi o najlepších dostupných technikách, ich opisom, informáciami na hodnotenie ich uplatniteľnosti, úrovňami znečisťovania súvisiacimi s najlepšími dostupnými technikami, súvisiacim monitorovaním, súvisiacimi úrovňami spotreby a prípadne s relevantnými opatreniami na sanáciu lokality“.

Kapitola dokumentu BREF „Závery o najlepších dostupných technikách (BAT)“ sa bude preto vypracúvať takým spôsobom, aby pokryla všetky uvedené aspekty a aby neboli potrebné žiadne podstatné zmeny na jej zaradenie do dokumentu pripraveného na prijatie podľa článku 13 ods. 5 smernice 2010/75/EÚ a použitie ako závery o BAT vymedzené v článku 3 ods. 12 smernice 2010/75/EÚ (pozri oddiel 2.3.8).

V záujme jasnosti budú činnosti, ktoré sú predmetom záverov o BAT, v dokumente jednoznačne vymedzené. Okrem toho sa uvedie, že zoznam techník opísaných v záveroch o BAT nie je ani predpísaný ani vyčerpávajúci. Môžu sa použiť iné techniky, ktoré zabezpečujúce minimálne rovnakú úroveň ochrany životného prostredia. V prípade potreby možno zahrnúť aj vymedzenia pojmov „nové zariadenie“ a „existujúce zariadenie“ pre konkrétne odvetvie.

Závery o BAT budú pozostávať z viacerých individuálnych záverov o tom, ktorá technika alebo ktoré techniky či kombinácie techník predstavujú BAT na dosiahnutie konkrétneho ekologického cieľa. Tieto techniky by mali byť uvedené v kapitole BREF „Techniky, ktoré sa posudzujú pri určovaní BAT“.

Každú jednotlivú BAT možno uvádzať s príslušnou úrovňou výsledkov v oblasti životného prostredia alebo bez nej. Príslušná úroveň výsledkov v oblasti životného prostredia môže predstavovať buď úroveň emisií alebo iný druh výsledkov v oblasti životného prostredia.

Ak sa to považuje za užitočné pre príslušné orgány a prevádzkovateľov, závery o BAT môžu obsahovať aj vyhlásenia, ktoré uvádzajú, že určité techniky nie sú BAT, a teda že boli zámerne odstránené zo záverov o BAT z dôvodov ako slabé alebo nedôveryhodné výsledky v oblasti životného prostredia, nedostatočná dostupnosť, hospodárske vplyvy, technické a/alebo ekonomické hľadiská v súvislosti s dodatočným vybavním, dosahom na iné zložky životného prostredia alebo prevádzkovou spoľahlivosťou.

Podľa článku 3 ods. 12 smernice 2010/75/EÚ by sa závery o BAT mali zaoberať aj monitorovaním súvisiacim s BAT (frekvenciou a metódami monitorovania). To možno uskutočniť buď zaradením osobitných záverov o monitorovaní alebo v rámci ostatných záverov, kde je napr. uvedená škála výsledkov v oblasti životného prostredia.

Závery o BAT by mali riešiť iné ako bežné prevádzkové podmienky (ako je nábeh a odstávka, úniky, chybná prevádzka, dočasné prerušenie a definitívne odstavenie prevádzok), ak sa považujú za dôležité z hľadiska ochrany životného prostredia.

Závery o BAT sú zostavené takým spôsobom, aby bolo niekoľko jednotlivých záverov zoskupených podľa spoločných vlastností, napr. environmentálnych otázok, krokov výrobného procesu alebo konečných výrobkov, podľa toho, čo sa považuje za vhodné.

3.2.   Prvky obsiahnuté v jednotlivých záveroch o BAT

3.2.1.   Všeobecne

Každý záver o BAT by sa mal predkladať s použitím štandardného formátu, ktorého štruktúra v podstate závisí od toho, či výsledky v oblasti životného prostredia súvisia alebo nesúvisia s BAT.

Všetky závery o BAT budú očíslované, aby sa uľahčilo uvádzanie odkazov, a budú začínať uvedením sledovaných cieľov/prínosov v oblasti životného prostredia (napr. zabránenie/zníženie prachových emisií, zabránenie/zníženie spotreby vody, zabránenie/zníženie tvorby odpadu) a pokračovať slovným spojením „BAT sa má používať“ a technikou alebo kombináciou techník, ktorú možno použiť na dosiahnutie týchto cieľov.

Každý záver o BAT bude obsahovať opis techniky (techník) alebo kombinácie techník na splnenie uvedených cieľov/prínosov v oblasti životného prostredia a zahŕňať informácie na posúdenie jej (ich) uplatniteľnosti v príslušnom odvetví.

3.2.2.   Opis techník

Opis techník bude stručný, no dostatočne informatívny na to, aby bol užitočný pre príslušné orgány a prevádzkovateľov. Treba sa vyhýbať nezadefinovaným akronymom a technickému žargónu. Stručné opisy techník zahrnuté v kapitole BREF „Techniky, ktoré sa posudzujú pri určovaní záverov o BAT“ (pozri oddiel 2.3.7) by mali poskytnúť základ pre opisy v záveroch o BAT.

V príslušných prípadoch sa tento opis bude týkať aj aspektov uvedených vo vymedzení pojmu BAT (napr. údržby, návrhu, prevádzky, vyradenia z prevádzky).

3.2.3.   Informácie potrebné na posúdenie uplatniteľnosti techník

Pokiaľ nie je uvedené inak, techniky uvedené v záveroch o BAT sú všeobecne uplatniteľné na príslušnú činnosť. V prípade obmedzení uplatniteľnosti určitej techniky treba výslovne uviesť tieto obmedzenia. Informácie obsiahnuté v kapitole BREF „Techniky, ktoré sa posudzujú pri určovaní BAT“ (pozri oddiel 2.3.7, najmä informácie v častiach „Technické okolnosti súvisiace s uplatniteľnosťou“, „Hospodárske vplyvy“ a „Dosah na iné zložky životného prostredia“) by mali poskytovať základ pre charakterizáciu otázok uplatniteľnosti v záveroch o BAT.

Informácie potrebné na posúdenie uplatniteľnosti určitých techník sa v príslušných prípadoch týkajú najmä „nových“ zariadení v porovnaní s „existujúcimi zariadeniami“, veľkosti zariadenia, druhu používaného procesu, druhu používaného paliva alebo suroviny, úrovní spotreby, faktora zaťaženia, výnosov alebo produktivity, klimatických podmienok a priestorových požiadaviek. Dosah na iné zložky životného prostredia sa nespomína, pokiaľ nevyplýva z obmedzení uplatniteľnosti.

3.3.   Závery o jednotlivých BAT s príslušnými úrovňami výsledkov v oblasti životného prostredia

Úrovne výsledkov v oblasti životného prostredia súvisiacich s BAT môžu zahŕňať:

úrovne emisií,

úrovne spotreby,

ostatné úrovne (napr. účinnosť odlučovania).

Úroveň výsledkov v oblasti životného prostredia súvisiaca s BAT sa uvádza vtedy, ak na to existuje dobrý základ. Uvádza sa na základe informácií, ktoré si vymieňa TPS, s ohľadom na kvantitu a kvalitu údajov o konkrétnom zariadení prijatých v priebehu výmeny informácií.

Úrovne výsledkov v oblasti životného prostredia súvisiacich s BAT sa vyjadrujú skôr ako škály než ako jednotlivé hodnoty. Škála môže odzrkadľovať rozdiely v rámci daného druhu zariadenia (napr. rozdiely v stupni/čistote a kvalite konečného výrobku, rozdiely v návrhu, konštrukcii, veľkosti a kapacite zariadenia), z ktorých vyplývajú rôzne výsledky v oblasti životného prostredia dosiahnuté pri uplatňovaní BAT.

Vhodnejšie je používať skôr skutočnú škálu než výraz typu „< X“, pretože ten poskytuje menej informácií. Prijateľné je používať výraz typu „< XY“ (t. j. „< X“ pre dolný koniec škály, Y pre horný koniec), ak dolný koniec škály nemožno presne definovať, napr. ak údaje nahlásené vo výmene informácií sú takmer na hranici možností zisťovania.

EIPPCB a TPS posúdia údaje zhromaždené v priebehu výmeny informácií (pozri kapitolu 5) s cieľom stanoviť dolný a horný koniec škály.

Na vymedzenie dolného konca škály je potrebné použiť výsledky zariadení, ktoré za bežných prevádzkových podmienok dosahuje BAT s najlepšími výsledkami v oblasti životného prostredia uvedenými vo výmene informácií (kapitola dokumentu BREF „Techniky, ktoré sa posudzujú pri určovaní BAT“), s výnimkou prípadu, keď TPS tieto výsledky vylúči zo škály. V tom prípade sa v dokumente BREF uvedú dôvody tohto vylúčenia so zreteľom na to, že zariadenie dosahujúce najlepšie výsledky daného environmentálneho ukazovateľa nemôže zabezpečiť najlepšie výsledky pre ostatné ukazovatele.

Horný koniec úrovne výsledkov v oblasti životného prostredia súvisiacich s BAT sa určuje posúdením škály výsledkov súvisiacich s uplatňovaním BAT (8) za bežných prevádzkových podmienok.

Na vymedzenie úrovní výsledkov v oblasti životného prostredia súvisiacich s BAT možno použiť zaokrúhlené hodnoty s prihliadnutím na obmedzenia zberu údajov alebo technické otázky (napr. používanie rôznych metód monitorovania, neistota meraní).

3.3.1.   Závery o jednotlivých BAT so súvisiacimi úrovňami emisií

V článku 3 ods. 13 smernice 2010/75/EÚ sú vymedzené „úrovne emisií súvisiace s najlepšími dostupnými technikami“ ako „škála úrovní znečisťovania dosiahnutých za obvyklých prevádzkových podmienok pri použití najlepšej dostupnej techniky alebo kombinácie najlepších dostupných techník, ako sú opísané v záveroch o BAT, vyjadrenou ako priemer za dané časové obdobie za špecifikovaných referenčných podmienok“.

V článku 3 ods. 4 smernice 2010/75/EÚ sú vymedzené „emisie“ ako „priame alebo nepriame uvoľnenie látok, vibrácií, tepla alebo hluku z oddielového zdroja alebo z plošných zdrojov zariadenia do ovzdušia, vody alebo pôdy“.

V článku 14 ods. 1 písm. f) sú uvedené nábeh a odstávka, úniky, chybná prevádzka, dočasné prerušenie prevádzky a definitívne odstavenie ako príklady „podmienok, ktoré nie sú bežnými prevádzkovými podmienkami“.

Závery o jednotlivých BAT s úrovňami emisií súvisiacimi s BAT (BAT-AEL) budú obsahovať numerickú škálu úrovní emisií. Jednoznačne musia byť vymedzené jednotky, referenčné podmienky (napr. úroveň kyslíka v spalinách, teplota, tlak) – ak sú uplatniteľné – a priemerné obdobie (napr. priemer za každú hodinu/každý deň/týždeň/mesiac/rok). V prípade potreby, a ak to umožňujú predložené údaje, BAT-AEL môžu byť vyjadrené ako krátkodobé a dlhodobé priemery (pozri aj oddiel 5.4.7).

Možno doplniť ďalšie informácie s cieľom objasniť, za akých podmienok možno dosiahnuť dolný koniec BAT-AEL alebo odzrkadliť rôzne výsledky rôznych techník.

Príklad záveru o jednotlivých BAT, ktorý obsahuje úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL), sa nachádza na obrázku 3.1.

Obrázok 3.1.

Príklad záveru o jednotlivých BAT, ktorý obsahuje úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL)

42.

Príklad jednotlivého záveru o BAT, ktorý obsahuje úrovne emisií súvisiace s BAT, je uvedený na obrázku 3.1.

 

Technika

Opis

Uplatniteľnosť

a

aa

[opis]

nové zariadenia

b

bb

 

existujúce zariadenia

c

cc

 

 

BAT – AEL pre POZ sú:

Pre nové zariadenia: 10 – 20 mg C/Nm3 ako denný priemer za referenčných podmienok xx, yy,…

Pre existujúce zariadenia: 20 – 30 mg C/Nm3 ako denný priemer za referenčných podmienok xx, yy,…

BAT-AEL možno vyjadriť jedným alebo viacerými spôsobmi v závislosti od informácií, ktoré sú dostupné, vrátane uvedených spôsobov:

ako koncentrácie (hmotnosť uvoľnených znečisťujúcich látok na objem). Toto je zvyčajne najbežnejší spôsob vyjadrovania úrovní emisií, ale pre ich porovnanie sú zásadne dôležité referenčné podmienky a obdobia, za ktoré sa vypočítava priemer,

ako osobitné zaťaženia (hmotnosť uvoľnených znečisťujúcich látok na hmotnosť vyrobeného výrobku alebo hmotnosť použitej suroviny). V určitých prípadoch sú osobitné zaťaženia lepším ukazovateľom výsledkov ako koncentrácie, napr. ak sú koncentrácie znečisťujúcich látok zvýšené v dôsledku opatrení na zníženie objemov znečisťujúcich látok a na zachovanie energie, napr. uzatváracie vodné okruhy. Aj v tomto prípade sú pre porovnanie zásadne dôležité obdobia, za ktoré sa vypočítava priemer.

3.3.2.   Závery o jednotlivých BAT so súvisiacimi úrovňami výsledkov v oblasti životného prostredia, ktoré sú iné ako úrovne emisií

Úrovne výsledkov v oblasti životného prostredia, ktoré sú iné ako úrovne emisií, možno spájať s určitými BAT. Príklady zahŕňajú spotrebu materiálu, vody alebo energie, tvorbu odpadu, účinnosť odlučovania znečisťujúcich látok a stálosť viditeľných emisií.

Úrovne spotreby súvisiacej s BAT by sa mali vyjadrovať pokiaľ možno ako spotreba (napr. suroviny, energie, vody) na hmotnosť vyrobeného výrobku (napr. v kg/t, MJ/t).

Pokiaľ ide o spotrebu energie a vody, úrovne výsledkov súvisiacich s BAT možno vyjadriť aj ako spotrebu na hmotnosť suroviny (napr. MJ/t, m3/t).

Pokiaľ ide o tvorbu odpadu, úrovne výsledkov v oblasti životného prostredia súvisiace s BAT by mali byť vyjadrené pokiaľ možno ako hmotnosť vytvoreného odpadu na hmotnosť vyrobeného výrobku (napr. v kg/t výrobku). Môžu byť vyjadrené aj inými spôsobmi, napr. ako hmotnosť vytvoreného odpadu na hmotnosť suroviny (napr. v kg/t).

Závery o jednotlivých BAT vrátane súvisiacich úrovní výsledkov v oblasti životného prostredia, ktoré sú iné ako úrovne emisií, majú podobnú štruktúru ako na obrázku 3.1 (s ostatnými výsledkami v oblasti životného prostredia namiesto BAT-AEL).

3.4.   Závery o jednotlivých BAT bez uvedenia úrovní výsledkov v oblasti životného prostredia, ktoré súvisia s BAT

Jednotlivé závery o BAT bez uvedenia úrovní výsledkov v oblasti životného prostredia, ktoré súvisia s BAT a týkajú sa napr. monitorovania, sanácie lokality alebo systémov riadenia životného prostredia, majú podobnú štruktúru ako na obrázku 3.1, s výnimkou informácií súvisiacich s úrovňami výsledkov v oblasti životného prostredia, ktoré súvisia s BAT.

KAPITOLA 4

Organizácia výmeny informácií

4.1.   Úvod

Rôzne kroky procesu výmeny informácií a prijímania záverov o BAT stanovených v článku 13 smernice 2010/75/EÚ sú opísané v oddiele 1.2.4.

Tento proces výmeny informácií sa často uvádza ako „sevillský proces“, pretože ho koordinuje EIPPCB so sídlom v Seville, Španielsko.

Úlohy hlavných účastníkov zapojených do tohto procesu sú opísané v oddieloch 4.2 až 4.5.

Dôležité medzníky procesu výmeny informácií, nástroje výmeny informácií a otázky bezpečnosti osobných údajov sú opísané v oddieloch 4.6 až 4.8.

4.2.   Úloha výboru zriadeného článkom 75 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ

V článku 75 smernice 2010/75/EÚ je uvedené zriadenie výboru pozostávajúceho zo zástupcov všetkých členských štátov, ktorý pomáha Komisii v rámci vykonávania smernice 2010/75/EÚ.

V článku 13 ods. 5 smernice sa stanovuje, že rozhodnutia o záveroch o BAT sa prijímajú v súlade s postupom prešetrovania, ako sa ustanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (9). Preto sa výbor zriadený podľa článku 75 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ má podieľať na prijímaní rozhodnutí o záveroch BAT vyplývajúcich z výmeny informácií.

Podľa článku 13 ods. 3 sa daný výbor zúčastňuje aj diskusií a prijímania „usmernení pre zber údajov“ a „usmernení pre vypracovanie referenčných dokumentov o BAT a zabezpečenia ich kvality, ako aj ich vhodného obsahu a formátu“ (t. j. tohto dokumentu).

4.3.   Úloha fóra zriadeného podľa článku 13 smernice 2010/75/EÚ

Fórum zriadené podľa článku 13 smernice 2010/75/EÚ je skupina expertov, ktorú zvoláva a ktorej predsedá Komisia, a pozostáva zo zástupcov členských štátov, dotknutých odvetví a mimovládnych organizácií presadzujúcich ochranu životného prostredia. Členovia fóra sa vymenúvajú v súlade s rozhodnutím Komisie 2011/C 146/03 zo 16. mája 2011, ktorým sa zriaďuje fórum (10), kde sú vymedzené aj úlohy fóra.

Úlohou fóra, opísanou v odôvodnení 14 a v článku 13 smernice 2010/75/EÚ, je zabezpečiť účinnú, aktívnu a transparentnú výmenu informácií, ktorej výsledkom je vysoká kvalita dokumentov BREF, pomocou diskusie a predloženia svojho stanoviska k praktickým opatreniam na výmenu informácií.

Hlavnou úlohou fóra je vyhodnotiť výstup výmeny informácií o BAT so zohľadnením tohto usmerňovacieho dokumentu a poskytnúť svoje stanovisko k navrhovanému obsahu dokumentov BREF na základe práce vykonanej na technickej úrovni (pozri oddiel 1.3). Členovia fóra sú zodpovední za vymenovanie svojich zástupcov do TPS (pozri najmä oddiel 4.4.2, ktorý sa zaoberá úlohami a profilom členov TPS) a za udržiavanie kontaktu s nimi počas celého procesu navrhovania s cieľom zabezpečiť aktívnu a účinnú výmenu informácií.

V súlade s článkom 13 ods. 3 smernice 2010/75/EÚ fórum poskytne svoje stanovisko konkrétne k:

1.

rokovaciemu poriadku fóra;

2.

pracovnému programu na výmenu informácií;

3.

usmerneniam pre zber údajov;

4.

usmerneniam pre vypracovanie referenčných dokumentov o BAT a zabezpečenie ich kvality, ako aj ich vhodného obsahu a formátu.

Fórum je taktiež miestom, kde sa diskutuje o všeobecných otázkach týkajúcich sa výmeny informácií. Prostredníctvom fóra môžu zainteresované strany vyjadriť svoje stanoviská k procesu výmeny informácií. Fórum môže navrhnúť osobitné aspekty, ktoré by sa mali riešiť počas vypracúvania alebo preskúmania dokumentu BREF, ak to považuje za potrebné.

4.4.   Úloha technických pracovných skupín (TPS)

4.4.1.   Zriadenie TPS

Na vypracovanie alebo preskúmanie dokumentu BREF Komisia zriadi (alebo opätovne aktivuje) TPS. Každá TPS pozostáva z technických expertov zastupujúcich členské štáty, priemyselné odvetvia, mimovládne organizácie presadzujúce ochranu životného prostredia a Komisiu.

Členovia TPS sú menovaní s cieľom zúčastniť sa výmeny informácií predovšetkým na základe ich technickej, ekonomickej, environmentálnej alebo právnej expertízy (najmä na povoľovanie alebo inšpekciu priemyselných zariadení), ako aj ich schopnosti vniesť do procesu výmeny informácií perspektívu konečného používateľa dokumentu BREF.

Expertov pre každú TPS menujú zástupcovia vo fóre. Na tento účel členovia fóra zasielajú EIPPCB mená a kontaktné údaje svojich kandidátov do TPS.

S cieľom zvýšiť efektívnosť účasti dotknutých priemyselných odvetví v TPS môžu ich nominácie koordinovať európske priemyselné združenia.

4.4.2.   Zodpovednosti a úlohy TPS

TPS vypracúva alebo skúma BREF a zaznamenáva výsledok výmeny informácií pre dané odvetvie.

TPS je hlavným zdrojom informácií pre vypracovanie a preskúmanie dokumentu BREF. Preto je zásadne dôležité, aby boli členovia TPS pri výmene informácií aktívni. Vstupom do TPS sa členovia zaväzujú aktívne zbierať a poskytovať informácie do termínov, na ktorých sa dohodne TPS alebo ktoré navrhne EIPPCB, a zároveň rešpektovať pravidlá hospodárskej súťaže.

Členovia TPS sú zodpovední za spätné informovanie zástupcu fóra, ktorý ich nominoval, najmä ak vzniknú problémy s výmenou informácií.

Hlavné úlohy člena TPS sú:

1.

spoznať a pochopiť usmernenie uvedené v tomto dokumente;

2.

identifikovať a zostaviť zoznam nových/aktualizovaných kľúčových údajov a otázok dôležitých pre vyvodenie alebo aktualizáciu záverov o BAT pre dané odvetvie;

3.

aktívne zbierať cielené technické a hospodárske informácie dôležité pre vypracovanie/preskúmanie dokumentu BREF, najmä vrátane nových/aktualizovaných údajov o úrovni emisií a spotreby v zariadeniach, na ktoré sa vzťahuje BREF (za odvetvie/členský štát, ktorý zastupujú), v súlade s procesom, na ktorom sa dohodne TPS na základe všeobecného usmernenia EIPPCB v súlade so zásadami uvedenými v kapitole 5 tohto dokumentu, okrem iného aj v záujme riešenia otázok, ako sú dôverné obchodné informácie, citlivé informácie podľa právnych predpisov o hospodárskej súťaži, konflikt záujmov a ostatné súvisiace záležitosti;

4.

kontrolovať kvalitu zhromaždených údajov a informácií pred ich predložením EIPPCB, najmä údajov obsiahnutých vo vyplnených šablónach/dotazníkoch použitých na zber informácií o konkrétnom zariadení (pozri oddiely 5.4 a 5.5);

5.

podeliť sa o zhromaždené údaje s ostatnými členmi TPS a s EIPPCB odosielaním informácií priamo do BATIS (pozri oddiel 4.7.1), s možným vyňatím dôverných obchodných informácií alebo citlivých informácií podľa právnych predpisov o hospodárskej súťaži;

6.

včas odpovedať na žiadosť EIPPCB o dodatočné informácie alebo vysvetlenia (pozri oddiel 1.2);

7.

v rámci stanovených lehôt predkladať pripomienky k oficiálnemu návrhu dokumentov BREF a iných dokumentov, ktoré vypracuje EIPPCB;

8.

aktívne sa zúčastňovať zasadnutí TPS;

9.

deliť sa o skúsenosti s EIPPCB a ostatnými členmi TPS (napr. počas návštev na mieste);

10.

identifikovať a vytvárať kontakty/siete s nečlenmi TPS (napr. s tieňovými skupinami expertov, príslušnými orgánmi, prevádzkovateľmi alebo skupinami prevádzkovateľov, vnútroštátnymi skupinami) s cieľom získať viac skúseností, o ktoré sa môžu podeliť s ostatnými členmi TPS a EIPPCB.

Členovia TPS sú zodpovední za odovzdávanie všetkých informácií, ktoré zhromaždili a predložili pre proces vypracovania alebo preskúmania dokumentu BREF, do BATIS (pozri oddiel 4.7.1, s možnou výnimkou dôverných obchodných informácií alebo citlivých údajov podľa právnych predpisov o hospodárskej súťaži (pozri oddiel 5.3). Výnimočne možno údaje predkladať prostredníctvom iných elektronických prostriedkov, napr. e-mailom.

Možno očakávať, že väčšina práce členov TPS bude prebiehať mimo plenárnych zasadnutí a pozostávať z predkladania informácií a skúmania návrhov textov. Úspešné vypracovanie dokumentu BREF si vyžaduje, aby najmä TPS podrobne reagovala na podstatné návrhy dokumentov v rámci obmedzenej lehoty. Hoci sa v priebehu celej práce vyžaduje konsenzus TPS, nie je to základná požiadavka a úlohou EIPPCB je odzrkadliť dôležité dostupné informácie v dokumente BREF.

4.4.3.   Podskupiny TPS

Na riešenie konkrétnych otázok v rámci celého objemu práce sa TPS môže rozhodnúť, že zriadi podskupiny na vykonávanie konkrétnych úloh, ako je zber, analýza, štruktúra a prediskutovanie informácií a údajov, prediskutovanie pripomienok k navrhovaným textom alebo príprava a vypracovanie šablón či dokumentov. Fungovanie týchto skupín transparentným spôsobom riadi EIPPCB, ktorý všetkým členom TPS umožňuje prístup k skupinám a umožňuje im sledovať a pochopiť činnosti podskupín a ich výsledky (napr. programy a zápisnice zo zasadnutí a správy sa odosielajú včas do BATIS).

Zasadnutia podskupín TPS sa môžu konať v priestoroch Komisie v Seville, v Španielsku, alebo na iných miestach.

Diskusie a práca podskupín nenahrádzajú plenárne zasadnutia TPS, na ktorých sa prijímajú rozhodnutia za účasti celej TPS.

4.4.4.   Návštevy na mieste

Návštevy na mieste môžu byť užitočné pre zber a potvrdzovanie informácií na vypracovanie a preskúmanie dokumentov BREF. Návštevy na mieste môžu navrhnúť členovia TPS úradu EIPPCB a ostatným členom TPS. Informácie o návštevách na mieste sa oznamujú celej TPS s dostatočným časovým predstihom, aby sa ich mohli zúčastniť zástupcovia miestnych príslušných orgánov a členovia TPS, ktorí sa o ne zaujímajú, v možnom rozsahu a za predpokladu, že nepredstavujú žiadny konflikt záujmov. Stručné správy o týchto návštevách na mieste sa sprístupnia celej TPS cez BATIS (pozri oddiel 4.7.1).

4.4.5.   Zapojenie dodávateľov zariadení do výmeny informácií

„Dodávatelia zariadení“, ktorí môžu poskytnúť cenné technické a ekonomické údaje a informácie na vypracovanie a preskúmanie dokumentov BREF, by mali byť vyzvaní, aby sa aktívne zúčastnili výmeny informácií buď priamo ako členovia TPS, alebo nepriamo ako experti poskytujúci informácie EIPPCB alebo iným členom TPS.

Pojem „dodávatelia zariadení“ treba chápať v pomerne širokom zmysle s cieľom rozšíriť hranice poznatkov v rámci výmeny informácií. Hlavným kritériom pre ich zapojenie do procesu výmeny informácií je, že „dodávatelia zariadení“ by mali mať príslušné technické a ekonomické znalosti/informácie, ktoré môžu byť prínosom pre výmenu informácií o BAT a súvisiace monitorovanie. To v podstate vylučuje komerčných sprostredkovateľov (veľkoobchodníkov), ktorí predávajú zariadenia alebo služby prevádzkovateľom/majiteľom zariadení za zisk bez toho, aby mali potrebné technické znalosti o fungovaní „zariadenia“ a poznatky o jeho prevádzkovej výkonnosti.

Technické a ekonomické znalosti/informácie, ktoré majú „dodávatelia zariadení“, sa môžu uplatňovať na širokú škálu činností, ako je koncipovanie, navrhovanie, vydávanie licencií, výroba/výstavba, dodávka, prevádzka, údržba, monitorovanie a vyradenie zariadenia alebo jeho časti (napr. proces, systém, komponent) z prevádzky.

Zástupca spoločnosti „dodávateľa zariadení“ nominovaný do TPS by mal de facto vystupovať ako zástupca „dodávateľov zariadení“ všeobecne alebo pre konkrétne odvetvie (nielen ako zástupca spoločnosti, ktorej je zamestnancom) s cieľom zabezpečiť vhodné zastúpenie odvetvia.

Preto sa v každom možnom prípade odporúča zapojiť zástupcov združení dodávateľov, prostredníctvom ktorých môžu poskytovať informácie jednotlivé spoločnosti.

4.5.   Úloha EIPPCB

Úlohou EIPPCB je koordinovať výmenu informácií a zabezpečiť, aby sa informácie zhromažďovali a spracúvali podľa usmernenia v tomto dokumente s cieľom vypracovať alebo preskúmať dokumenty BREF.

Pri každom dokumente BREF vedú prácu TPS zriadenej na tento účel vedeckí pracovníci EIPPCB.

EIPPCB riadi prácu na určovaní BAT vymedzenej v smernici 2010/75/EÚ, usmerňovanú zásadami technickej expertízy, transparentnosti a neutrality. Jeho práca zahŕňa nezávislé overovanie a analýzu informácií zhromaždených s cieľom vyvodiť závery o BAT.

Ak členovia TPS poskytnú neúplné alebo nedostatočné informácie, EIPPCB o tom informuje TPS a fórum a požiada o doplnenie. Dodatočne sa EIPPCB pokúsi doplniť chýbajúce informácie aktívnym vyhľadávaním chýbajúcich alebo neúplných údajov (napr. v priebehu návštev na mieste – pozri oddiel 4.4.4 – alebo kontaktovaním osôb/inštitúcií, ktoré nie sú priamo zastúpené v TPS). Okrem toho môže EIPPCB zorganizovať telekonferencie alebo videokonferencie, ak je potrebné prerokovať určité otázky týkajúce sa vypracovania alebo preskúmania dokumentu BREF.

Pri plnení tejto úlohy vykonáva EIPPCB najmä tieto úlohy:

1.

aktívne sa zúčastňuje zberu informácií a navrhovania dokumentov BREF a podporuje tieto činnosti;

2.

kontroluje/overuje predkladané údaje/informácie a podľa potreby žiada poskytovateľa údajov/informácií o ich doplnenie/objasnenie;

3.

vedie technické diskusie na plenárnych zasadnutiach a zasadnutiach podskupín TPS a predsedá týmto zasadnutiam (pozri aj oddiely 4.6.2 a 4.4.3);

4.

zabezpečuje celkové riadenie nástroja spolupráce BATIS (pozri oddiel 4.7.1) s cieľom zabezpečiť transparentnosť výmeny informácií;

5.

predkladá konečné návrhy dokumentov BREF na zasadnutiach fóra (pozri oddiel 4.3).

Ostatné úlohy, ktoré vykonáva EIPPCB, sú uvedené v iných častiach tohto dokumentu, najmä v oddieloch 4.6 až 4.7.

Očakáva sa, že pracovníci EIPPCB, ktorí vedú výmenu informácií o konkrétnom dokumente BREF, majú veľmi dobré znalosti procesu technológie procesu, otázok životného prostredia, právnych predpisov o danom priemyselnom sektore, procesov povoľovania v oblasti životného prostredia, politiky EÚ v oblasti životného prostredia, a najmä poznajú a chápu príslušné odvetvie priemyslu.

Potrebnými kľúčovými spôsobilosťami sú technické znalosti, organizačné zručnosti, komunikačné zručnosti, formulačné zručnosti, neutralita, čestnosť a schopnosť pracovať a písať technické dokumenty v anglickom jazyku.

4.6.   Medzníky vo výmene informácií

4.6.1.   Zostavenie „zoznamu požiadaviek“

V prípade preskúmania dokumentu BREF budú členovia fóra v čase opätovnej aktivácie TPS požiadaní, aby nominovali svojich zástupcov do TPS, a týmto členom TPS sa zašle žiadosť, aby predložili zoznam „požiadaviek“, ktorý sa použije na organizáciu a štruktúru diskusií na úvodných zasadnutiach (pozri oddiel 4.6.2.2).

S cieľom zamerať preskúmanie dokumentu BREF by sa požiadavky mali zaoberať predovšetkým dôležitými otázkami, ako sú otázky týkajúce sa:

1.

rozsahu a štruktúry dokumentu BREF (pozri oddiely 2.3.3 a 2.2);

2.

chýbajúcej, zastaranej, neúplnej alebo nejasnej BAT alebo úrovní výsledkov v oblasti životného prostredia súvisiacich s BAT (pozri oddiel 2.3.8 a kapitolu 3);

3.

typu a formátu údajov o konkrétnom zariadení, ktoré by sa mali zbierať na účely preskúmania (pozri oddiel 5.4);

4.

aktualizácie škály aktuálne pozorovaných úrovní emisií a spotreby pre celkový proces (alebo procesy) a jeho (ich) čiastkové procesy spolu s uvedením použitých techník;

5.

nových „techník, ktoré sa posudzujú pri určovaní BAT“, ako aj vznikajúcich „nových techník“ a procesov, ktorých vykonávanie prinesie environmentálny a/alebo ekonomický prospech odvetviu (pozri oddiel 2.3.7 a 2.3.9);

6.

zlepšovania existujúcich techník a procesov so zreteľom na ochranu životného prostredia a/alebo hospodárske faktory (pozri oddiel 2.3.7).

Preto by sa mali časti dokumentu BREF „Aktuálne úrovne emisií a spotreby“ (pozri oddiel 2.3.6), ale hlavne „Techniky, ktoré sa posudzujú pri určovaní BAT“ (pozri oddiel 2.3.7), „Závery o najlepších dostupných technikách (BAT)“ (pozri oddiel 2.3.8), „Nové techniky“ (pozri oddiel 2.3.9) a „Záverečné poznámky a odporúčania pre prácu v budúcnosti“ (pozri oddiel 2.3.10) sústreďovať predovšetkým na navrhovanie požiadaviek.

Menej dôležité otázky (napr. pravopisné chyby) by sa v „požiadavkách“ nemali uvádzať. Počiatočné obdobie zberu údajov, ako aj obdobie predkladania pripomienok organizované pre každý návrh dokumentu BREF poskytuje členom TPS príležitosť predniesť tieto otázky ostatným členom TPS.

„Zoznam požiadaviek“ by sa mal vzťahovať na zber nových a dostupných informácií, ktoré TPS plánuje zhromaždiť a poskytnúť.

Aby bola požiadavka úplne použiteľná, malo by ju sprevádzať:

1.

relevantné odôvodnenie;

2.

podporné dokumenty/informácie, ak sú dostupné;

3.

návrhy týkajúce sa typu a formátu príslušných informácií a spôsobu zberu informácií považovaných za potrebné pre preskúmanie.

4.6.2.   Zasadnutia TPS

4.6.2.1.   Všeobecne

Plenárne zasadnutia TPS (napr. úvodné zasadnutia a záverečné zasadnutia TPS) organizuje a vedie EIPPCB a konajú sa v priestoroch Komisie v Seville, v Španielsku. Pracovným jazykom používaným na týchto zasadnutiach je angličtina. Tieto zasadnutia TPS vychádzajú z podkladového dokumentu, ktorý vypracuje EIPPCB, kde sú stanovené otázky navrhnuté na prerokovanie a zaslané všetkým členom TPS pred zasadnutím (pozri oddiel 1.2).

EIPPCB môže zorganizovať dodatočné ad hoc zasadnutia s jednotlivými členmi alebo skupinou členov TPS, aby prerokovali alebo vysvetlili jednotlivé otázky alebo pripomienky vyjadrené členmi TPS s cieľom zlepšiť úspešnosť procesu výmeny informácií (pozri aj oddiel 4.4.3 o podskupinách TPS).

EIPPCB vypracuje stručnú zápisnicu alebo poznámky z plenárnych a ad hoc zasadnutí TPS a odošle ich do BATIS.

4.6.2.2.   Úvodné zasadnutie

Ako sa uvádza v oddiele 4.6.1, pri preskúmaní dokumentu BREF sa diskusie na úvodnom zasadnutí organizujú a štruktúrujú na základe zoznamu požiadaviek.

Úvodné zasadnutie sa bude zaoberať najmä uvedenými otázkami a bude sa snažiť dospieť k záverom o nich.

1.

Rozsah a štruktúra dokumentu BREF.

2.

Charakter a rozsah informácií, ktoré treba zhromaždiť v priebehu preskúmania. Závery by sa mali týkať najmä:

i)

šablóny (šablón) pre konkrétne odvetvia na zber a oznamovanie informácií (pozri aj oddiely 5.4 a 5.5), ako aj stratégie rozdeľovania týchto šablón, najmä s cieľom zabrániť tomu, aby prevádzkovatelia dostali viac žiadostí o údaje a aby sa nevytvárali veľké množstvá údajov, ktoré nemožno použiť;

ii)

spôsobov zabezpečenia reprezentatívnosti súboru údajov potrebných na vyvodenie záverov o BAT.

3.

Postup TPS, ak treba v dokumente BREF identifikovať a vyjasniť:

i)

čo sa považuje za „bežné“ a „iné ako bežné“ prevádzkové podmienky činností v rámci rozsahu pôsobnosti dokumentu BREF;

ii)

aké opatrenia zabránia, alebo ak to nie je praktické, znížia znečistenie za iných ako bežných prevádzkových podmienok (ako sú nábeh alebo odstávka, vynechanie systémov odlučovania; pozri aj oddiel 2.3.7).

4.

Všeobecný časový harmonogram práce na základe typického toku činností uvedeného v oddiele 1.2.4, najmä termín dodania väčšiny informácií po úvodnom zasadnutí.

5.

Osobitné úlohy, ktoré má vykonávať TPS, najmä s uvedením, ktorý člen TPS prisľúbil dodať ktorú informáciu.

6.

Úvodné zasadnutie poskytne príležitosť informovať členov TPS aj o otázkach, ktoré treba dôkladne spracovať v dokumentoch BREF, najmä:

i)

Spôsoby zaobchádzania s potenciálne dôvernými obchodnými informáciami a citlivými informáciami podľa právnych predpisov o hospodárskej súťaži, s konfliktami záujmov a súvisiacimi záležitosťami. (pozri oddiel 5.3).

ii)

Interakcie s ostatnými dokumentmi BREF („horizontálnymi“ aj „vertikálnymi“, pozri oddiel 1.1.2).

iii)

Osobitný nástroj, ktorý TPS použije na zber, výmenu a analýzu informácií. Členom TPS sa bude prezentovať najmä systém BATIS (pozri oddiel 4.7.1), ako aj postupy predkladania informácií identifikovaných na úvodnom zasadnutí (pozri oddiel 4.6.3).

Hlavné otázky, ktoré treba prerokovať na úvodnom zasadnutí, a návrhy EIPPCB budú zdôraznené v podkladovom dokumente, ktorý členovia TPS dostanú aspoň štyri týždne pred zasadnutím.

4.6.2.3.   Záverečné zasadnutie TPS

4.6.2.3.1.   Všeobecne

Cieľom záverečného zasadnutia TPS je vyriešiť zostávajúce otázky s cieľom uzavrieť technické diskusie v rámci TPS.

Bude sa zaoberať najmä týmito položkami a snažiť sa dospieť o nich k záveru:

1.

obsah a štruktúra záverov o BAT (pozri kapitolu 3);

2.

všetky zmeny, ktoré treba uskutočniť v obsahu kapitol dokumentu BREF „Techniky, ktoré sa posudzujú pri určovaní BAT“ (pozri oddiel 2.3.7) a „Nové techniky“ (pozri oddiel 2.3.9);

3.

problémy, ktoré treba spomenúť v oddiele dokumentu BREF „Záverečné poznámky a odporúčania pre prácu v budúcnosti“ (pozri oddiel 2.3.10).

Hlavné problémy, ktoré treba prerokovať na záverečnom zasadnutí TPS, ako aj návrhy EIPPCB, budú podrobne uvedené v podkladovom dokumente, ktorý sa členom TPS distribuuje aspoň štyri týždne pred zasadnutím. Podkladový dokument bude obsahovať aspoň posúdenie dôležitých prijatých pripomienok (pozri oddiel 4.6.6). EIPPCB poskytne TPS aspoň najnovšiu verziu kapitol dokumentu BREF „Aktuálne úrovne emisií a spotreby“ (pozri oddiel 2.3.6), „Techniky, ktoré sa posudzujú pri určovaní BAT“ (pozri oddiel 2.3.7) a Závery o najlepších dostupných technikách (BAT) (pozri oddiel 2.3.8).

Cieľom záverečného zasadnutia TPS je dospieť k záverom prostredníctvom konsenzu prítomných členov TPS. Keď existujú riadne odôvodnené protichodné názory, zaznamenajú sa v zmysle oddielu 4.6.2.3.2.

4.6.2.3.2.   Protichodné názory

BAT, ako aj úrovne výsledkov v oblasti životného prostredia (pozri oddiel 3.3) súvisiace s BAT navrhne EIPPCB na základe informácií dostupných v čase distribuovania návrhu členom TPS na záverečné zasadnutie (pozri oddiel 4.6.2.3). Tieto informácie môžu zahŕňať všetky osobitné návrhy na BAT alebo súvisiace úrovne výsledkov v oblasti životného prostredia, ktoré úrad dostal od TPS.

Od členov TPS sa očakáva, že ak nesúhlasia s návrhom záverov o BAT, poskytnú náležité technické, krížové a ekonomické argumenty relevantné k ich prípadu. Tieto argumenty by sa mali predložiť na začiatku ako pripomienky k oficiálnemu návrhu dokumentu BREF v rámci stanovenej konzultačnej lehoty (pozri oddiel 1.2.4).

Ak TPS nakoniec nedosiahne o danej otázke konsenzus, protichodné názory a ich odôvodnenie treba uviesť v oddiele dokumentu BREF „Záverečné poznámky a odporúčania pre prácu v budúcnosti“ len v prípade, že sú splnené obe tieto podmienky:

1.

protichodný názor vychádza z informácií, ktoré mal EIPPCB už k dispozícii v čase navrhovania záverov o BAT pre dokument BREF alebo ktoré boli poskytnuté v rámci lehoty na predloženie pripomienok zodpovedajúcej tomuto návrhu;

2.

príslušní členovia TPS poskytli platné odôvodnenie podporujúce protichodný názor. EIPPCB posúdi, či je odôvodnenie platné, či ho podporujú vhodné technické krížové alebo ekonomické údaje alebo informácie súvisiace s vymedzením pojmu BAT.

V dokumente sa výslovne uvedú členské štáty, mimovládne organizácie na ochranu životného prostredia alebo priemyselné združenia, ktoré predniesli alebo podporili protichodný názor (pozri oddiel 2.3.10).

4.6.3.   Prvé kolo zberu údajov po úvodnom zasadnutí

S výnimkou vyplnených šablón/dotazníkov (pozri oddiel 5.4) bude informácie prisľúbené alebo identifikované v záveroch úvodného zasadnutia (pozri oddiel 4.6.2.2) a predložené EIPPCB dopĺňať jeden alebo viac „informačných prehľadov“ s uvedením tých častí dokumentu BREF, na ktoré sa jednotlivé predložené informácie vzťahujú.

Informácie by mali podľa možnosti sprevádzať konkrétne návrhy vo forme návrhov textov dokumentu BREF a oddielov, kam by sa mali vložiť. Tieto návrhy textov musia spĺňať požiadavky vymedzené v tomto usmernení, najmä požiadavky uvedené v oddiele 2.3.

Informácie by sa mali predkladať pokiaľ možno v angličtine, aby k nim rôzni členovia TPS mali ľahší prístup.

EIPPCB posúdi predložené „informačné prehľady“ a poskytne TPS spätnú väzbu najmä k tomu, či a ako sa predložené informácie zohľadnili v dokumente BREF. EIPPCB poskytne takúto spätnú väzbu pri vydaní prvého návrhu dokumentu BREF. Ak nemožno zohľadniť údaje poskytnuté niektorým členom TPS, EIPPCB by mal o tom čo najskôr informovať prispievateľa s cieľom zlepšiť poskytnuté informácie.

4.6.4.   Žiadosti o dodatočné informácie (ŽDI)

ŽDI zasiela EIPPCB skupine TPS s cieľom zhromaždiť dôležité informácie na určenie BAT a úrovní výsledkov v oblasti životného prostredia súvisiacich s BAT, ktoré buď neboli identifikované na úvodnom zasadnutí (pozri oddiel 4.6.2.2), alebo neboli poskytnuté v prvom kole zberu údajov. ŽDI by si nemala vyžadovať dlhú lehotu na zber údajov. TPS dostane spätnú väzbu o výsledku ŽDI.

4.6.5.   Pracovné dokumenty a oficiálne návrhy dokumentu BREF

4.6.5.1.   Oficiálne návrhy

Oficiálne návrhy nového alebo revidovaného dokumentu BREF v zmysle oddiele 1.2 zahŕňajú všetky časti uvedené v oddiele 2.3 s možnou výnimkou kapitoly dokumentu BREF „Závery o BREF“ a oddielu dokumentu BREF „Záverečné poznámky a odporúčania pre prácu v budúcnosti“.

Oficiálny návrh, ktorý ešte nie je konečným oficiálnym návrhom, bude sprevádzať posúdenie aspoň dôležitých pripomienok predložených k predchádzajúcemu oficiálnemu návrhu (pozri oddiel 4.6.6). EIPPCB poskytne TPS spätnú väzbu ku všetkým predloženým pripomienkam (dôležitým aj menej dôležitým) skôr, ako predloží dokument BREF fóru v zmysle oddielu 4.6.6.

Každý oficiálny návrh revidovaného dokumentu BREF bude mať formu konsolidovanej verzie zdôrazňujúcej nové informácie a uskutočnené zmeny v porovnaní s:

1.

predtým uverejnenou verziou dokumentu BREF;

2.

informáciami uvedenými v predchádzajúcich návrhoch vypracovaných v priebehu procesu preskúmania.

Oficiálne návrhy distribuuje EIPPCB členom TPS na partnerské preskúmanie a zber chýbajúcich informácií. Pripomienky treba predložiť EIPPCB v rámci stanovenej lehoty (pozri oddiely 1.2.4 a 4.6.6) pomocou osobitných formátov.

4.6.5.2.   Pracovné návrhy

Okrem oficiálnych návrhov dokumentu BREF a s cieľom zvýšiť transparentnosť prebiehajúcej práce počas vypracúvania/preskúmania dokumentu BREF sa EIPPCB môže rozhodnúť vydať návrh verzie dokumentu BREF alebo častí dokumentu BREF ako pracovný dokument na informáciu a na konzultácie s TPS, kde sa členovia môžu rozhodnúť, že dobrovoľne vyjadria pripomienky.

EIPPCB však musí TPS objasniť otázky, ku ktorým žiada pripomienky, pričom vysvetlí, že ide o neformálnu konzultáciu, ktorá nenahrádza oficiálny konzultačný proces. Túto neformálnu konzultáciu možno použiť napr. na zdôraznenie možných chýbajúcich údajov a ako podnet na ďalší zber informácií. Za konzultáciu s inými expertmi zodpovedajú členovia TPS, ak to považujú za potrebné.

Tento prístup sa nepoužíva pri záveroch o BAT (pozri oddiel 2.3.8) a pred vydaním oficiálneho návrhu možno distribuovať len navrhnutú štruktúru (obsah).

4.6.6.   Vyjadrenie pripomienok k oficiálnym návrhom dokumentov BREF

Po distribúcii každého oficiálneho návrhu dokumentu BREF nasleduje aspoň 8-týždňová lehota na predkladanie pripomienok, aby mohli členovia TPS poskytnúť svoje pripomienky a odporúčania k dokumentu (pozri oddiel 1.2.4). Táto lehota sa nevzťahuje na konečné návrhy vypracované po záverečnom zasadnutí TPS (pozri oddiel 4.6.2.3), keď sa lehota na predkladanie pripomienok v trvaní aspoň 4 týždňov organizuje s cieľom sústrediť sa na zmeny vyplývajúce zo záverov záverečného zasadnutia.

Hlavným cieľom konzultácie je vyzvať členov TPS k partnerskému preskúmaniu a potvrdeniu informácií zahrnutých do dokumentu, ako aj zaplniť medzery v informáciách predložením dodatočných údajov. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch, keď treba zhromaždiť podrobnejšie informácie na podporu predložených pripomienok, by táto skutočnosť mala byť jasne vyznačená pri pripomienkach a tieto informácie by sa mali predložiť najneskôr tri mesiace po uplynutí lehoty na predkladanie pripomienok.

S cieľom zamerať a urýchliť preskúmanie dokumentu BREF budú pripomienky predložené k prvému návrhu (alebo k prvému a druhému návrhu, pozri oddiel 1.2.4) rozdelené do dvoch skupín:

1.

prvá skupina bude zahŕňať pripomienky považované členmi TPS za „dôležité“ (t. j. pripomienky, ktoré sa týkajú záverov o BAT, rozsahu dokumentu BREF, štruktúry dokumentu BREF);

2.

druhá skupina bude zahŕňať „menej dôležité“ pripomienky (napr. tlačové chyby, pripomienky, ktoré sa nevzťahujú na závery o BAT).

Členovia TPS zabezpečia, aby bola každá ich pripomienka zaradená do jednej z týchto dvoch skupín skôr, ako svoje pripomienky odošlú EIPPCB. Na základe tohto rozlíšenia EIPPCB zostaví a zašle štatistické údaje s cieľom poskytnúť približný údaj o súvisiacom pracovnom zaťažení a pomôcť identifikovať dôležité otázky v ranom štádiu procesu.

Pripomienkam považovaným za „dôležité“ udelí EIPPCB prioritu a zohľadní ich pred vydaním nasledujúceho oficiálneho návrhu. Pripomienky považované za „menej dôležité“ nemusia byť v nasledujúcom oficiálnom návrhu zohľadnené. Oba druhy pripomienok však budú v plnej miere zohľadnené pred predložením konečného návrhu.

Pri zasielaní nového oficiálneho návrhu alebo podkladového dokumentu pre záverečné zasadnutie TPS (pozri oddiel 4.6.2) EIPPCB poskytne TPS podrobnú spätnú väzbu o tom, ako boli zohľadnené ich dôležité pripomienky. Skôr, ako predloží dokument BREF fóru, EIPPCB poskytne TPS spätnú väzbu o tom, ako boli zohľadnené všetky pripomienky (pozri oddiel 4.3).

4.7.   Nástroje výmeny informácií

4.7.1.   Informačný systém pre BAT (BATIS)

BATIS je webová softvérová aplikácia vytvorená na uľahčenie výmeny informácií o BAT, ako aj interného procesu uskutočňovaného v rámci EIPPCB s cieľom vypracovať alebo preskúmať dokumenty BREF. Okrem pracovníkov EIPPCB majú prístup k BATIS len určení členovia fóra a TPS. V BATIS sú k dispozícii kontaktné údaje členov TPS na uľahčenie výmeny informácií v rámci každej TPS.

Kľúčovým cieľom systému je podporovať EIPPCB pri organizovaní a riadení informácií súvisiacich s dokumentmi BREF s cieľom zabezpečiť transparentnosť a vypracovať vysoko kvalitné dokumenty BREF.

BATIS pomáha zachovať v procese vypracovania a preskúmania dokumentu BREF transparentnosť. Na tento účel sú v BATIS dostupné všetky informácie zhromaždené v rámci vypracúvania alebo preskúmania dokumentu BREF s výnimkou dôverných alebo citlivých informácií (pozri oddiel 5.3).

EIPPCB zodpovedá za celkovú správu informácií v rámci systému BATIS. EIPPCB usporiada informácie/dokumenty BATIS (prípadne premiestnením dokumentov odoslaných priamo členmi TPS) tak, aby ich najmä členovia TPS a fóra mohli ľahko nájsť.

EIPPCB zodpovedá za to, že sa v systéme BATIS sprístupnia najmä tie informácie, ktoré sa týkajú zasadnutí TPS a zasadnutí podskupín (napr. podkladové dokumenty, zápisnice zo zasadnutí, diapozitívy zo zasadnutí), ako aj pripomienok TPS prijatých k návrhu dokumentov BREF a spätnej väzby EIPPCB k týmto pripomienkam (pozri oddiel 4.6.6).

Členovia TPS sú zodpovední za odoslanie svojich individuálnych príspevkov do systému BATIS. Užívatelia systému BATIS majú k dispozícii online príručku pre používateľov. Ak je nepraktické alebo nemožné použiť BATIS na predkladanie informácií (napr. v prípade zaslania knihy pre EIPPCB), možno použiť iné metódy predkladania informácií EIPPCB (napr. klasickú poštu, fax:). Neočakáva sa však, že by išlo o bežný prípad, a informácie dostupné elektronicky by sa mali odosielať do systému BATIS tak, ako je uvedené vyššie.

BATIS má funkciu, ktorá členom TPS umožňuje automaticky (t. j. denne) zistiť, či boli odoslané nové informácie, alebo či členovia skupiny načítali informácie odoslané za posledných 24 hodín.

Informácie zhromaždené v rámci vypracovania alebo preskúmania dokumentu BREF sa sprístupňujú cez BATIS (pozri oddiel 4.7.1).

4.7.2.   Webová stránka EIPPCB

Webová stránka EIPPCB (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu) predstavuje hlavný nástroj šírenia dokumentov BREF a návrhov dokumentov BREF. Webová stránka obsahuje:

1.

všeobecné informácie o smernici 2010/75/EÚ a EIPPCB;

2.

prístup k prijatým dokumentom BREF a informáciám o ich stave (napr. prijaté, preskúmava sa);

3.

prístup k finalizovaným a konečným návrhom dokumentov BREF;

4.

prístup k usmerňovacím dokumentom výboru (ako napr. toto usmernenie);

5.

stanoviská a dokumenty fóra;

6.

oznamovanie udalostí a zasadnutí EIPPCB;

7.

údaje o pracovných plánoch EIPPCB týkajúcich sa vypracovania a preskúmania dokumentov BREF;

8.

informácie týkajúce sa možností zamestnania v rámci EIPPCB;

9.

prístup k elektronickému pracovnému priestoru BATIS pre členov TPS a fóra.

4.8.   Bezpečnosť osobných údajov

Osobné údaje členov TPS a fóra, ktoré pozostávajú z mena a kontaktných údajov každého člena, zhromažďuje EIPPCB po ich vymenovaní za člena TPS alebo fóra s jediným cieľom, a to umožniť EIPPCB spravovať účasť členov TPS a fóra na vypracovaní/preskúmaní dokumentu BREF a povoliť členom TPS a fóra prístup k nástrojom riadenia pri úprave a preskúmaní dokumentov BREF a iných dokumentov.

Komisiu viaže súkromie používateľov. Politika „ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami Únie“ vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (11). Ako ďalšia informácia je pre členov TPS a fóra na webovej stránke EIPPCB dostupné vyhlásenie o súkromí. Preto EIPPCB neuverejňuje kontaktné údaje TPS na svojej webovej stránke.

Údaje uchováva Komisia ako inštitúcia zodpovedná za uvedené zaobchádzanie s osobnými údajmi.

Členovia TPS a fóra môžu kedykoľvek využiť svoje právo prístupu a zmeniť údaje tak, že sa spoja so sekretariátom EIPPCB na:

e-mail: jrc-ipts-EIPPCB@ec.europa.eu

tel. +34 954488284

fax +34 954488426.

KAPITOLA 5

Zber a predkladanie údajov

5.1.   Úvod

Táto kapitola predstavuje usmernenie k zberu údajov na výmenu informácií podľa smernice 2010/75/EÚ v zmysle článku 13 ods. 3 písm. c) tejto smernice.

5.2.   Všeobecné zásady zberu a predkladania údajov na vypracovanie alebo preskúmanie dokumentov BREF

Údaje, ktoré sa zberajú a predkladajú EIPPCB a ktoré sa týkajú výsledkov zariadení a uplatňovaných techník v oblasti životného prostredia, ako aj ich technickej a ekonomickej únosnosti, by mali umožniť vypracovanie, preskúmanie a v prípade potreby aktualizáciu dokumentov BREF a záveroch o BAT, ktoré sú v nich uvedené, ako je opísané v kapitole 3.

Všeobecné zásady, ktoré dodržiavajú členovia TPS pri zbere a predkladaní údajov, sú vymedzené ďalej v texte.

1.

Pre určovanie BAT sú potrebné súbory údajov na úrovni jednotlivých/zariadení s uvedením dosiahnutých výsledkov v oblasti životného prostredia, ako aj techník použitých na ich dosiahnutie.

2.

Preto je zásadne dôležité, aby členovia dodávali úplné súbory údajov aspoň na úrovni zariadenia, ako je podrobne uvedené v oddiele 5.4. Súhrnné údaje z niekoľkých zariadení zvyčajne nepostačujú na vyvodenie záverov o BAT a/alebo úrovní výsledkov v oblasti životného prostredia, ktoré súvisia s BAT (pozri oddiely 3.3.1 a 3.3.2). Vo výnimočných prípadoch môžu otázky právnych predpisov o hospodárskej súťaži týkajúce sa dôvernosti alebo citlivosti vyžadovať, aby EIPPCB na účel ich uvedenia v dokumente BREF zaobchádzalo s informáciami primeraným spôsobom (napr. anonymne) (pozri aj odsek o otázkach dôvernosti v oddiele 5.3).

3.

Mali by sa uviesť a zdokumentovať techniky využívané v zariadení v priebehu aj na konci procesov s cieľom minimalizovať vplyv na životné prostredie. V príslušných prípadoch sa predkladá úplný opis techník (spolu so súbormi údajov) v 10-oddielovej štruktúre opísanej v oddiele 2.3.7.

4.

Pri predkladaných údajoch by sa malo jasne uviesť, či sa vzťahujú na bežné alebo iné ako bežné prevádzkové podmienky (ako sú nábeh a odstávka prevádzok, úniky, chybná prevádzka, dočasné prerušenia prevádzky a definitívne odstavenie prevádzok), pozri oddiel 4.6.2.2.

5.2.1.   Druh údajov

Hlavné údaje/informácie by sa mali zbierať aspoň po úroveň zariadenia, alebo ešte podrobnejšiu úroveň (napr. výrobná linka, jednotka, proces, pec) s uvedením zreteľného odkazu na uplatňované techniky. Ak sú dostupné údaje/informácie zhromaždené na iné účely, mali by sa použiť znova.

Informácie poskytujúce globálny prehľad o odvetví – ktoré môžu zahŕňať kapacitu odvetvia, úrovne výroby, trhové informácie, ceny a iné potenciálne citlivé informácie – možno poskytnúť v súhrnnej forme, ale použijú sa hlavne na vypracovanie alebo aktualizáciu kapitol dokumentu BREF „Všeobecné informácie“ a „Aktuálne úrovne emisií a spotreby“ (pozri oddiely 2.3.4 a 2.3.6).

Predkladané informácie o technikách by sa mali zaoberať pokiaľ možno všetkými aspektmi uvedenými v oddiele 5.4, aby umožňovali vypracovať kapitolu dokumentu BREF „Techniky, ktoré sa posudzujú pri určovaní BAT“ (pozri oddiel 2.3.7). Výsledky techník by mali byť podané v kontexte a podporené najmä príslušnými prevádzkovými a ekonomickými údajmi (pozri oddiel 5.4).

Mali by sa poskytovať informácie zo zariadení, ktorých výsledky sa považujú za najlepšie (so zreteľom na životné prostredie ako celok). Pri týchto zariadeniach by mali informácie uvedené v oddiele 5.4 zahŕňať dostatočné podrobnosti, aby pomohli pochopiť, ako dosahujú pozorovanú vysokú úroveň výsledkov v oblasti životného prostredia. To neznamená, že by sa mali zbierať a predkladať len informácie o zariadeniach dosahujúcich najlepšie výsledky. Aktualizácia kapitoly 3 dokumentu BREF „Aktuálne úrovne emisií a spotreby“ (pozri oddiel 2.3.6) si vyžaduje, aby sa predkladali informácie o celej škále pozorovaných úrovní emisií a spotreby pre celkový proces a jeho čiastkové procesy.

5.2.2.   Formát údajov

Informácie na úrovni zariadenia sa predkladajú EIPPCB hlavne s použitím spoločnej šablóny, ktorú odsúhlasila TPS, bez obmedzenia možnosti predložiť dodatočné podporné dokumenty v prípade, že sa považujú za užitočné. S cieľom minimalizovať prácu s vypĺňaním tejto spoločnej šablóny sa TPS odporúča, aby zohľadnila požiadavky na pravidelné podávanie správ a dostupnosť údajov. Šablóny sú osobitne užitočné pre zber veľkého objemu informácií s cieľom umožniť porovnanie údajov, ako aj zistiť chýbajúce informácie a anomálie. Nevylučujú použitie doplnkových údajov (napr. prípadových štúdií, technických a cenových údajov týkajúcich sa osobitných techník) v prípade, že sa na vyvodenie záverov o BAT považujú za zásadne dôležité.

Základné údaje/informácie, ktoré by mala obsahovať šablóna na zber súborov údajov na úrovni zariadenia (alebo na ešte podrobnejšej úrovni), sú uvedené v oddiele 5.4 (ktorý sa podrobne zaoberá potrebnými výsledkami v oblasti životného prostredia a prevádzkovými údajmi).

5.2.3.   Kvalita údajov

Predkladané informácie by mali byť dostatočne podrobné, aby umožňovali hodnotenie a porovnanie s inými údajmi, a aby ich nakoniec bolo možné použiť na vyvodenie záverov o BAT (pozri kapitolu 3). Hoci je výmena informácií zameraná na dostupné merané údaje, odporúča sa zohľadniť systém hodnotenia kvality údajov uvedený v dodatku 1 s cieľom zabezpečiť kvalitu odhadovaných údajov.

Poskytované údaje (najmä údaje o emisiách a spotrebe) by mali pochádzať z posledných rokov.

Všetky predkladané čísla by sa mali uvádzať v jednotkách SI alebo v jednotkách bežne používaných v rámci odvetvia alebo dohodnutých v TPS, pokiaľ možno na úvodnom zasadnutí.

Všetky údaje, najmä informácie obsiahnuté vo vyplnených šablónach, by sa mali pred predložením na EIPPCB starostlivo skontrolovať, aby sa zaručila úplnosť a zistili a opravili chyby a nezrovnalosti. Predložené šablóny, ktoré sa považujú do značnej miery za neúplné alebo obsahujúce príliš veľa chýb, nebude EIPPCB brať do úvahy.

5.3.   Otázky dôvernosti

Dôverné obchodné informácie a citlivé informácie podľa právnych predpisov o hospodárskej súťaži zvyčajne nie sú problémom, pretože výmena informácií sa zameriava na údaje o emisiách, ktoré sú verejne známe, ako možno vyvodiť z článku 24 ods. 3 a ods. 4 smernice 2010/75/EÚ a článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES (12).

Môže sa však stať, že dôverné obchodné informácie a citlivé informácie podľa právnych predpisov o hospodárskej súťaži sú pre EIPPCB potrebné/užitočné na ich vyhodnotenie (napr. náklady, objem výroby).

Ak sa akékoľvek informácie predložené EIPPCB považujú za dôverné obchodné informácie alebo citlivé informácie podľa právnych predpisov o hospodárskej súťaži, a preto by nemali byť uvedené v dokumente BREF, treba to jasne uviesť pri zasielaní informácií spolu s dôvodom/odôvodnením dôvernosti/citlivosti.

Dôverné obchodné informácie a citlivé informácie podľa právnych predpisov o hospodárskej súťaži sa neuvedú v dokumente BREF, pokiaľ tieto informácie neposkytujú dôležitý základ pre závery o BAT a poskytovateľ informácií osobitne neoprávni EIPPCB uviesť tieto informácie v dokumente BREF potom, ako si preveril aj súlad s právnymi predpismi o hospodárskej súťaži.

Existuje niekoľko spôsobov zaobchádzania s dôvernými/citlivými údajmi v dokumentoch BREF, ako napr. zhrnutie alebo anonymizácia údajov. Tieto kroky môže uskutočniť EIPPCB, v prípade potreby s pomocou osôb, ktoré tieto informácie poskytli.

Lehota na vypracovanie šablóny (pozri oddiely 4.6.2.2 a 5.4) je lehota na podrobné prerokovanie toho, ktoré informácie sú potrebné, aký je (ak existuje) stupeň dôvernosti požadovaných údajov a praktických otázok zaobchádzania s potenciálne dôvernými obchodnými informáciami, citlivými informáciami podľa právnych predpisov o hospodárskej súťaži, konfliktami záujmov a súvisiacimi otázkami na základe postupu prerokovaného na úvodnom zasadnutí.

5.4.   Výsledky v oblasti životného prostredia a prevádzkové údaje potrebné pre kapitoly dokumentu BREF „Techniky, ktoré sa posudzujú pri určovaní BAT“ a „Závery o najlepších dostupných technikách (BAT)“

5.4.1.   Všeobecné informácie o výsledkoch v oblasti životného prostredia a prevádzkových údajoch

Tento oddiel sa zaoberá výsledkami v oblasti životného prostredia a prevádzkovými údajmi. Na vypracovanie, preskúmanie a v prípade potreby na aktualizáciu záverov o BAT však treba v dokumente BREF uviesť všetky techniky, ktoré sa posudzujú pri rozhodovaní o BAT podľa štandardnej štruktúry uvedenej v oddiele 2.3.7, kde sú uvedené ostatné údaje potrebné na vyvodenie záverov o BAT (najmä na posúdenie z hľadiska hospodárskych vplyvov, dosahu na iné zložky životného prostredia a z technického hľadiska).

Možno navrhnúť spoločný dotazník, ale ten môže riešiť iba niektoré všeobecné otázky bez toho, aby zašiel hlbšie do podrobností: v súčasnosti neexistuje dohodnutá spoločná šablóna pre zber údajov a z dôvodu rozmanitosti činností, na ktoré sa vzťahuje smernica 2010/75/EÚ, možno vypracovať iba základnú spoločnú šablónu. Preto by malo úvodné zasadnutie TPS rozhodnúť o formáte a ďalšom obsahu šablóny pre odvetvie, ktorým sa zaoberá (pozri oddiely 4.6.2.2 a 5.5).

Hlavné druhy výsledkov v oblasti životného prostredia a prevádzkových údajov, ktoré by mala šablóna pre zber údajov o jednotlivých zariadeniach obsahovať, sú uvedené v nasledujúcich oddieloch.

5.4.2.   Spotreba

5.4.2.1.   Všeobecné informácie o spotrebe

Predkladané informácie by mali obsahovať údaje o využití surovín a prídavných/východiskových materiáloch, vode a energii v príslušných procesoch.

5.4.2.2.   Spotreba surovín a prídavných/východiskových materiálov

Informácie by mali do rozsahu dôležitého pre dotknuté činnosti zahŕňať:

1.

množstvo a zloženie použitých surovín a prídavných/východiskových materiálov (vrátane sekundárnych/recyklovaných materiálov);

2.

údaje o technikách (vrátane použitej technológie a spôsobu návrhu, výstavby, údržby, prevádzky a vyradenia zariadenia z prevádzky) používaných na maximálne efektívne využívanie zdrojov.

5.4.2.3.   Spotreba vody

Predkladané informácie by mali rozlišovať medzi chladiacou vodou a vodou používanou v procese a uvádzať, či sa voda používa opakovane, a ak áno, koľkokrát. V prípade relevantnosti pre dotknuté činnosti by údaje mali zahŕňať tieto položky.

1.

Informácie o pôvode používanej vody a o prijímačoch vody (napr. názov, druh – dažďová voda, povrchová voda, t. j. jazerná, riečna, potočná, morská, alebo podzemná voda; v príslušných prípadoch aj teplota, prietok a kvalita).

2.

Údaj, či sa dodávané vody upravujú na mieste a údaj o druhu vykonávanej úpravy (napr. odsoľovanie, filtrácia).

3.

Údaje o technikách (vrátane použitej technológie a spôsobu návrhu, výstavby, údržby, prevádzky a vyradenia zariadenia z prevádzky) používaných na zníženie spotreby vody. Ak úsilie znížiť spotrebu vody vedie ku koncentrovanejším odpadovým vodám, treba túto skutočnosť uviesť, ako aj opatrenia prijaté na minimalizáciu vplyvu koncentrovanejších odpadových vôd na životné prostredie.

5.4.2.4.   Spotreba energie

Predkladané informácie by v prípade relevantnosti pre dotknuté činnosti mali zahŕňať:

1.

Vstupy:

i)

Druh a množstvo použitého paliva/energie (napr. vykurovací olej, skvapalnený ropný plyn, zemný plyn, para, elektrina, odpad, bioplyn, biopalivo alebo biomasa používaná ako palivo) vrátane chladiacich a technických plynov (napr. N2, O2). V prípade použitia pary treba uviesť teplotu a tlak pary.

ii)

Spotreba paliva/energie (podľa jednotlivých druhov) s rozlíšením medzi tepelnou a elektrickou energiou.

2.

Výstupy:

i)

Údaj, či sa energia vyrába (napr. výroba elektriny), a v akom množstve. V prípade používania pary treba uviesť teplotu a tlak pary.

ii)

Údaj, či sa energia predáva, alebo sa vykurovacia energia používa na mieste alebo mimo neho (napr. diaľkové kúrenie).

3.

Iné údaje:

i)

či sa energia obnovuje, v ktorej časti zariadenia, v akej forme a v akom množstve;

ii)

či dochádza k exotermickým reakciám, v ktorej časti zariadenia a v akom množstve;

iii)

tepelné straty, v ktorej časti zariadenia a v akom množstve;

iv)

či sa používa referenčné porovnávanie energie.

Pri uvádzaní hodnôt spotreby/efektívnosti energie by sa mali uviesť hranice systému (vrátane častí zariadenia) a referenčné podmienky.

Energetické údaje by mali byť vyjadrené v kWh alebo MJ na hmotnosť výrobku (alebo na hmotnosť suroviny) s uvedením, či sa na ich určenie použili čisté alebo hrubé kalorické hodnoty.

Pri zbere a oznamovaní energetických údajov by sa mal zohľadňovať referenčný dokument o BAT pre energetickú účinnosť (ENE).

5.4.3.   Emisie do vody

Predkladané informácie by mali rozlišovať medzi chladiacou vodou a vodou používanou v procese a uviesť, či sa voda používa opakovane, a ak áno, koľkokrát. V prípade relevantnosti pre dotknuté činnosti by mali údaje zahŕňať tieto položky.

1.

Množstvo a prietok vypúšťaných odpadových vôd z procesu, ako aj údaje, či sú zahrnuté mimoriadne vypúšťania.

2.

Údaje o zdrojoch (napr. jednotkové procesy) vody vypúšťanej z procesov.

3.

Množstvo, prietok a teplota vypúšťanej chladiacej vody.

4.

Údaj, či sa v zariadení zbiera a upravuje dažďová voda, a v akom množstve.

5.

Údaj, či sa odpadové vody prichádzajúce z iných zariadení (vrátane obecných odpadových vôd) upravujú v zariadení, a v akom množstve.

6.

Úrovne emisií (ako sú koncentrácie a/alebo (špecifické) zaťaženia, ak sa považujú za dôležité (13), pozri oddiel 3.3.1) vypúšťaných znečisťujúcich látok pre každý posudzovaný prúd odpadovej vody a či sa odpadová voda vypúšťa priamo, alebo nepriamo do prijímača vody. Informácie budú ďalej uvádzať, či sú alebo nie sú zahrnuté iné ako bežné prevádzkové podmienky (ako sú nábeh a odstávka prevádzok, úniky, chybná prevádzka, dočasné prerušenia prevádzky a definitívne odstavenie prevádzok). Tieto informácie by sa mali predkladať spolu s dôležitými referenčnými informáciami uvedenými v oddiele 5.4.7.

7.

Údaje o tom, či sa znečistené vody upravujú v čističke odpadových vôd na mieste, alebo mimo zariadenia (napr. v obecnej alebo centrálnej čističke pre celý priemyselný park).

8.

Údaje o technikách (vrátane použitej technológie a spôsobu návrhu, výstavby, údržby, prevádzky a vyradenia zariadenia z prevádzky) používaných na prevenciu a či je alebo nie je praktické znižovať emisie do vody.

9.

Množstvo znečisťujúcich látok pred použitím a po použití techniky či techník (na znižovanie emisií) s cieľom určiť účinnosť odlučovania.

10.

Informácie o podmienkach/okolnostiach, ktoré bránia využitiu celej kapacity techniky (na znižovanie emisií) a/alebo si vyžadujú úplné alebo čiastočné vynechanie techniky (na znižovanie emisií), a o opatreniach prijatých na obnovenie celej kapacity (znižovania emisií).

5.4.4.   Emisie do vzduchu

Predkladané údaje/informácie by v prípade relevantnosti pre dotknuté odvetvie mali zahŕňať nasledujúce položky.

1.

Úrovne emisií (ako sú koncentrácie a/alebo (špecifické) zaťaženia, ak sú dostupné; pozri oddiel 3.3.1) emitovaných znečisťujúcich látok s rozlíšením medzi usmerňovanými (napr. komínom) emisiami a neusmerňovanými (napr. rozptýlenými/prchavými) emisiami, ako aj informácia, či sú zahrnuté emisie uvoľňované za iných ako bežných prevádzkových podmienok (ako sú nábeh a odstávka prevádzok, úniky, chybná prevádzka, dočasné prerušenia prevádzky a definitívne odstavenie prevádzok). Pre údaje o konkrétnom zaťažení by sa mal jasne vymedziť výrobok, na ktorý odkazujú. Tieto informácie by sa mali predkladať spolu s dôležitými referenčnými informáciami uvedenými v oddiele 5.4.7.

2.

Údaje o tom, či sa plynný odpad upravuje v centrálnej čističke plynného odpadu na mieste, alebo mimo neho.

3.

Údaje o zdrojoch (napr. jednotkové procesy) rozptýlených/prchavých aj komínových emisií.

4.

Rýchlosť prúdenia dymových plynov.

5.

Referenčné podmienky (napr. údaje o koncentrácii sa musia vzťahovať na suché odpadové plyny – ak nie, treba túto skutočnosť uviesť – a prípadne treba uviesť referenčný obsah kyslíka).

6.

Údaje o technikách (vrátane používanej technológie a spôsobu návrhu, výstavby, údržby, prevádzky a vyradenia zariadenia z prevádzky) používaných na prevenciu a v prípade, že to nie je realizovateľné, na znižovanie emisií do vzduchu.

7.

Množstvo znečisťujúcich látok pred použitím a po použití techniky či techník (na znižovanie emisií) s cieľom určiť účinnosť odlučovania.

8.

Informácie o podmienkach/okolnostiach, ktoré bránia využitiu celej kapacity techniky (na znižovanie emisií) a/alebo si vyžadujú úplné alebo čiastočné vynechanie techniky (na znižovanie emisií), a o opatreniach prijatých na obnovenie celej kapacity (znižovania emisií).

5.4.5.   Zvyšky/odpad

Predkladané údaje/informácie by v prípade relevantnosti pre dotknuté odvetvie mali zahŕňať nasledujúce položky.

1.

Druhy a množstvá zvyškov/odpadu (napr. kal) vytvárané činnosťou.

2.

(Fyzikálne/chemické) vlastnosti zvyškov/odpadu vznikajúce pri činnosti (napr. obsah kovov, priemerný obsah suchých pevných látok).

3.

Špecifická hmotnosť zlikvidovaných organických a anorganických zvyškov/odpadu a špecifická hmotnosť zvyškov/odpadov, ktoré sa interne či externe recyklujú/znova používajú.

4.

Údaje o technikách (vrátane použitej technológie a spôsobu návrhu, výstavby, údržby, prevádzky a vyradenia zariadenia z prevádzky) používaných na prevenciu alebo v prípade, že to nie je praktické, na zníženie tvorby zvyškov/odpadu.

5.4.6.   Ďalšie informácie

Uvedené výsledky v oblasti životného prostredia a prevádzkové údaje by mali sprevádzať všetky dôležité informácie, ako sú v príslušných prípadoch:

1.

rok, kedy bolo zariadenie postavené a uvedené do prevádzky, a údaje o povahe a dátumoch väčších rekonštrukcií;

2.

druh používaných výrobných procesov, katalyzátorov, výrobných zariadení (napr. mlyn, výmenník tepla a pec);

3.

hlavné prevádzkové podmienky výroby (napr. kontinuálna alebo diskontinuálna výroba, opakujúce sa kroky, ako je odbahnenie, regenerácia katalyzátorov, výrobné zaťaženie, výrobná teplota);

4.

rôzne druhy vyrábaných výrobkov a ako môže ich kvalita/zloženie ovplyvniť spotrebu/emisie;

5.

merania vykonávané na zamedzenie alebo (ak zamedzenie nie je praktické) na zníženie znečistenia za iných ako bežných prevádzkových podmienok (ako sú nábeh a odstávka prevádzok, úniky, chybná prevádzka, dočasné prerušenia prevádzky a definitívne odstavenie prevádzok);

6.

merania vykonávané na zníženie pravdepodobnosti (frekvencie) a/alebo vplyvov mimoriadnych udalostí/havárií na životné prostredie.

5.4.7.   Referenčné informácie, ktoré musia sprevádzať údaje o emisiách

5.4.7.1.   Všeobecne

Pri údajoch o emisiách by v príslušných prípadoch mali predkladané informácie zahŕňať okrem hodnoty a jednotky monitorovaného parametra aj:

1.

zdroj emisií (napr. reaktor, pec);

2.

údaje o druhu štruktúry emisií (napr. minimálne/maximálne hodnoty, percentily alebo grafické znázornenie, pozri oddiel 5.4.7.3).

5.4.7.2.   Monitorovanie

Pri údajoch o monitorovaní emisií by predkladané informácie mali v príslušných prípadoch zahŕňať nasledujúce položky.

1.

Frekvencia meraní/odoberania vzoriek/monitorovania.

2.

Priemerované obdobie používané na oznamovanie údajov (podrobné informácie pozri ďalej v texte).

3.

Druh používanej metódy monitorovania (napr. priame meranie, nepriame meranie, hmotnostné/tepelné bilancie, emisné faktory) a údaje o normách EN/ISO (alebo iných normách) používaných na monitorovanie vrátane metódy odoberania vzoriek a predprípravy vzoriek. Bude sa uvádzať limit detekcie (LOD) a limit kvantifikácie (LOQ) pre monitorovaný parameter, ak je dostupný. V prípadoch, kde používaná norma pre monitorovanie nie je normou EN/ISO, bude uvedený opis tejto normy.

4.

Údaje o neistotách merania/odoberania vzoriek/monitorovania.

5.

Podrobné údaje o zdroji údajov, napr. kto údaje zhromaždil, analyzoval a predložil.

6.

Informácia o tom, či sa údaje merali za bežnej prevádzky alebo za iných ako bežných prevádzkových podmienok (ako sú napr. nábehy a odstávky prevádzok, pravidelná údržba, výnimočné podmienky).

Mal by sa zohľadniť referenčný dokument o všeobecných zásadách monitorovania (MON) so zreteľom na výsledky monitorovania a spôsob zaobchádzania s neistotami, priamymi meraniami a požiadavkami na monitorovanie.

5.4.7.3.   Priemery, škály a distribúcia emisných hodnôt

Pri poskytovaní informácií o monitorovaní emisií by sa malo jednoznačne uviesť obdobie, za ktoré boli hodnoty zhromaždené a spriemerované. Informácie zhromaždené za iných ako bežných prevádzkových podmienok by sa mali uvádzať samostatne.

Výmena informácií by sa mala zaoberať výsledkami zariadení a techník z hľadiska emisií, ktoré sa v prípade potreby vyjadria ako krátkodobé aj dlhodobé priemery (pozri oddiel 1.1.1). Dostupnosť oboch druhov informácií a relevantnosť, ako aj uskutočniteľnosť ich zberu a následnej analýzy, by sa mala prerokovať na úvodnom zasadnutí (pozri oddiel 4.6.2.2).

Súbor údajov obsahujúci krátkodobé priemery (napr. polhodinové, hodinové, denné priemery), ktoré sa vzťahujú na dlhšie obdobie (napr. jeden rok alebo niekoľko rokov) umožňuje následné výpočty krátkodobých a dlhodobých priemerov a percentilov. Na identifikáciu štruktúry emisií a možných maximálnych emisií, ktoré sa môžu vyskytnúť, sú osobitne potrebné rozpätie odchýlok a distribučné funkcie (napr. maximálna, priemerná, štandardná odchýlka od oddielových meraní) denných alebo hodinových priemerov zhromaždených za dlhšie obdobie (napr. jeden rok alebo viac rokov).

Ročné priemery zvyčajne dávajú dobrú predstavu o výsledkoch v oblasti životného prostredia súvisiacich s výrobným procesom/technikou nezávisle od lokálnych porúch alebo krátkodobých variácií, pretože zahŕňajú emisie na úrovniach zariadení zo všetkých zdrojov a za všetkých podmienok v priebehu celého roka, t. j. v relatívne ustálenej situácii. Ročné priemery sú zaujímavé aj v kontexte referenčných kandidátskych techník. Pri ročných priemeroch je dôležité uviesť, ako boli odvodené alebo vypočítané (napr. z kontinuálnych alebo oddielových meraní a v prípade oddielových meraní, z koľkých) a či boli zahrnuté emisie za iných ako bežných prevádzkových podmienok.

5.5.   Osobitné otázky posudzované každou technickou pracovnou skupinou

TPS zriadená na vypracovanie alebo preskúmanie dokumentu BREF by mala dodržiavať všeobecné zásady uvedené v oddiele 5.4. Na účel výmeny informácií, ako je vymedzená v článku 13 ods. 1 a ods. 2 smernice 2010/75/EÚ by preto členovia TPS mali poskytovať informácie (najmä údaje o spotrebe a emisiách) aspoň po úroveň činnosti//zariadenia. TPS určí, či treba alebo netreba ísť na podrobnejšiu úroveň (napr. na úroveň reaktora, pece, jednotkovej operácie, procesu). Súhrnné údaje z viacerých zariadení však možno použiť na vypracovanie kapitoly 3 dokumentu BREF „Aktuálne úrovne emisií a spotreby“.

V prípade preskúmania dokumentu BREF by mali členovia TPS navrhnúť vo svojom zozname požiadaviek druh a formát údajov týkajúcich sa jednotlivých odvetví, ktoré by sa mali zhromaždiť na preskúmanie predmetného dokumentu BREF. Podkladový dokument, ktorý vypracuje EIPPCB pre úvodné zasadnutie, by mal obsahovať návrhy TPS a predkladať konkrétne návrhy na šablónu pre zber údajov typických pre špecifické odvetvia a na diskusie týkajúce sa druhu a formátu údajov, ktoré treba zhromaždiť a predložiť.

TPS by sa na úvodnom zasadnutí mala rozhodnúť, či netreba všeobecné zásady uvedené v tomto usmerňovacom dokumente doplniť aspektmi jednotlivých odvetví pre predmetný dokument BREF.

TPS by mala prerokovať a vypracovať šablóny typické pre špecifické odvetvia na zber a predkladanie informácií pre EIPPCB na základe všeobecných zásad uvedených v oddiele 5.2. TPS by mala určiť najmä druh použitých/predkladaných údajov, priemery, škály, rozdelenia, jednotky, referenčné podmienky so zreteľom na dostupné údaje, jednotky a referenčné podmienky používané výrobcami. Dohoda o týchto otázkach bude preto jedným z cieľom úvodného zasadnutia a mal by sa na ňu vyčleniť dostatok času.

Dôležité: šablóny by sa mali vytvoriť vo formáte, ktorý umožňuje jednoduchú kompiláciu a analýzu údajov, ako sú Excel, XML alebo iné štatistické nástroje. Prednosť by mali dostať otázky s možnosťou výberu odpovede. Používanie otázok umožňujúcich otvorené odpovede by sa malo byť čo najviac obmedziť, pretože z dôvodu rôznej používanej terminológie nevyhnutne vedie k nutnosti vysvetlení. Jednou z možností, ako uľahčiť validáciu údajov, je vychádzať zo šablón. Šablóna by sa mala počas návštev na mieste testovať z hľadiska ďalších zlepšení.

TPS by mala na úvodom zasadnutí vymedziť časový harmonogram zberu a predkladania údajov pre EIPPCB (v súlade s typickým postupom pri vypracovaní a skúmaní dokumentov BREF stanoveným v oddiele 1.2.4). Mala by sa vyhýbať poskytovaniu údajov na poslednú chvíľu, pretože pre celú TPS je ťažké ich vzájomné porovnanie. Informácie predložené po stanovených termínoch sa nemusia brať do úvahy (pozri aj oddiel 1.2.4).

Pri údajoch o emisiách by TPS mala na základe zhromaždených údajov o koncentrácii a údajov o (špecifickom) zaťažení rozhodnúť (ak sú dostupné oba údaje, mali by sa predložiť oba), či jeden druh alebo oba druhy údajov prispejú k vyvodeniu užitočných záverov o BAT.

Pre dokumenty BREF môžu byť užitočné údaje o koncentrácii aj o špecifickom zaťažení.

Špecifické zaťaženie (napr. hmotnosť znečisťujúcich látok na hmotnosť vyrobeného výrobku) umožňuje porovnať výsledky zariadení v oblasti životného prostredia bez ohľadu na ich rôzne objemy výroby a nie je ovplyvnené miešaním alebo riedením.

Koncentrácie (sprevádzané referenčnými podmienkami a priemerovanými obdobiami) poskytujú vo všeobecnosti viac informácií o krátkodobých výsledkoch jednotlivých procesov alebo jednotkových operácií a teda môžu odhaliť pohyby a maximálne emisie. Určujú aj výsledky v oblasti životného prostredia v každom danom momente. Ich skombinovanie s údajmi o rýchlosti uvoľňovania umožňuje určiť zaťaženie znečisťujúcimi látkami v každom danom momente. Ak sa používajú kontinuálne merania, koncentrácie možno použiť na poskytnutie informácií o výsledkoch za dlhšie časové obdobie (napr. za rok).

KAPITOLA 6

Zabezpečenie kvality vypracovania a preskúmania dokumentov BREF

Zabezpečenie kvality procesu vypracovania a preskúmania dokumentov BREF zväčša spočíva v dodržiavaní usmernení obsiahnutých v tomto dokumente, najmä pokiaľ ide o obsah a hranice dokumentov BREF a zber údajov na vyvodenie BAT.

Kvalita dokumentu BREF závisí od kvality účastníkov zapojených do procesu (vysoká úroveň technickej expertízy a angažovanosti), ako aj od kvality samotného sevillského procesu. Aby sa táto kvalita zaručila, od každého členského štátu, dotknutého odvetvia, mimovládnej organizácie presadzujúcej ochranu životného prostredia aj od Komisie sa očakáva, že bude mať zavedený systém kvality, ktorý zahŕňa:

1.

jasné vymedzenie zodpovedností a pridelenie úloh;

2.

metódy a postupy;

3.

pridelenie dostatočných prostriedkov (najmä pracovníkov);

4.

systém vnútornej kontroly vedúci k neustálemu zlepšovaniu.

Kvalita dokumentu BREF je každodenná činnosť, ktorá vychádza z osobného záväzku všetkých zainteresovaných na výmene informácií. Vo všeobecnosti má od začiatku zberu informácií každý jednotlivý člen TPS prvostupňového kontrolóra, ktorý hrá osobitnú úlohu v zaručení kvality jeho príspevkov.

Druhostupňovými kontrolórmi kvality predkladaných informácií sú pracovníci EIPPCB, ktorí vypracúvajú dokumenty BREF na základe príspevkov TPS. EIPPCB funguje v rámci Inštitútu pre technologický výskum budúcnosti (IPTS) Spoločného výskumného centra (JRC) Komisie. IPTS je držiteľom certifikátu ISO 9001 a JRC funguje v rámci štandardov vnútornej kontroly a príslušného rámca Komisie, ktorý vychádza z dobrej medzinárodnej praxe. Ten poskytuje ďalšie zabezpečenie spôsobilosti EIPPCB na vykonávanie svojich úloh.

Proces zabezpečenia kvality sa bude neustále prehodnocovať a fórum sa požiada, aby sa na ňom podieľalo.


(1)  Pokiaľ nie je uvedené inak, výraz „kapitola“ sa vzťahuje na kapitoly tejto prílohy.

(2)  Pokiaľ nie je uvedené inak, výraz „bod“ sa vzťahuje na body tejto prílohy.

(3)  Na doplnenie sa Komisia môže rozhodnúť vypracovať niekoľko usmerňovacích dokumentov, ktoré môžu prípadne nahradiť niektoré horizontálne dokumenty BREF.

(4)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 8.

(5)  Podliehajú podmienkam stanoveným právnymi predpismi o hospodárskej súťaži a ochrane dôverných obchodných informácií; pozri bod 5.3.

(6)  Koncentrácie znečisťujúcich látok a osobitné zaťaženie znečisťujúcimi látok (ak sú údaje dostupné) alebo údaje potrebné na vyvodenie týchto informácií vrátane používaných metód monitorovania a referenčných podmienok. Pre údaje o konkrétnom zaťažení by sa mal jasne vymedziť výrobok, na ktorý odkazujú.

(7)  Pojem „právoplatný“ sa vzťahuje na prístup uvedený v bode 4.6.2.3.2.

(8)  Vrátane použitej technológie aj spôsobu, akým je závod navrhnutý, postavený, udržiavaný, prevádzkovaný a vyraďovaný z prevádzky.

(9)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(10)  Ú. v. EÚ C 146, 17.5.2011, s. 3.

(11)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(12)  Ú. v. ES L 41, 14.2.2003, s. 26.

(13)  Informácie o zaťaženiach (napr. hmotnosti znečisťujúcich látok vypustených za rok) môžu pomôcť identifikovať priority znižovania znečistenia.

Dodatok 1

SYSTÉM HODNOTENIA KVALITY ÚDAJOV

Uvedené informácie boli čerpané z referenčného dokumentu o hospodárskych vplyvoch a dosahu na iné zložky životného prostredia (Economics and Cross-Media Effects, ECM) (oddiel 2.4.1 referenčného dokumentu o ECM prijatého v júli 2006).

Systém hodnotenia kvality údajov sa používa na odhady emisií s cieľom poskytnúť informácie o spoľahlivosti odhadnutých údajov. Tento prístup bol rozšírený na všeobecný systém hodnotenia kvality údajov. Pre všetky zhromaždené údaje sa odporúča tento systém hodnotenia kvality údajov:

A.

odhad založený na veľkom množstve informácií, ktoré sú reprezentatívne pre všetky situácie a v prípade ktorých sú známe všetky základné predpoklady;

B.

odpad založený na podstatnom množstve informácií, ktoré sú reprezentatívne pre väčšinu situácií a v prípade ktorých je známa väčšina základných predpokladov;

C.

odhad založený na obmedzenom množstve informácií, ktoré sú reprezentatívne pre niektoré situácie a v prípade ktorých sú základné predpoklady obmedzené;

D.

odhad založený na inžinierskom výpočte odvodenom z veľmi obmedzeného množstva informácií reprezentatívnych iba pre jednu alebo dve situácie, v prípade ktorých je známych len niekoľko základných predpokladov;

E.

odhad založený na inžinierskom úsudku odvodenom len z predpokladov. Na určovanie BAT sú najvhodnejšie údaje kvality A alebo B. Dodatok 2:

Na určovanie BAT sú najvhodnejšie údaje kvality A alebo B.

Dodatok 2

TYPICKÝ TOK ČINNOSTÍ PRE VYPRACOVANIE A PRESKÚMANIE DOKUMENTOV BREF

Image