3.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 31/7


Korigendum k rozhodnutiu Rady 2012/35/SZBP z 23. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

( Úradný vestník Európskej únie L 19 z 24. januára 2012 )

Na strane 30 v prílohe III s názvom Záznamy uvedené v článku 2 ods. 3 v piatom stĺpci tabuľky „Dátum zaradenia do zoznamu“, zázname 1 a 2:

namiesto:

„23.1.2012“

má byť:

„26.7.2010“.