9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/1


STANOVISKO KOMISIE

zo 7. marca 2012

týkajúce sa plánu uloženia rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho zo zariadenia SPIRAL-2 vo Francúzsku v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome

(Iba francúzske znenie je autentické)

2012/C 71/01

Posúdenie uvedené nižšie sa vykonáva podľa ustanovení Zmluvy o Euratome bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ďalšie posúdenia uskutočňované podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie a povinnosti vyplývajúce z nej a zo sekundárnych právnych predpisov.

Európska komisia prijala 15. septembra 2011 od francúzskej vlády v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome všeobecné údaje týkajúce sa plánu uloženia rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho zo zariadenia SPIRAL-2 vo Francúzsku.

Na základe týchto údajov a po konzultácii so skupinou odborníkov vypracovala Komisia toto stanovisko:

1.

Vzdialenosť medzi týmto zariadením a najbližším bodom v inom členskom štáte, ktorým je v tomto prípade Spojené kráľovstvo, je 170 km.

2.

Za normálnych prevádzkových podmienok nespôsobí vypúšťanie kvapalných a plynných rádioaktívnych látok ožiarenie obyvateľstva v inom členskom štáte, ktoré by bolo významné zo zdravotného hľadiska.

3.

Pevný rádioaktívny odpad sa bude dočasne skladovať na mieste, kde sa nachádza dané zariadenie, predtým, než sa prevezie do zariadení oprávnených na jeho spracovanie alebo uloženie vo Francúzsku.

4.

V prípade neplánovaného uvoľnenia rádioaktívnych látok, ktoré môže nastať po havárii typu a rozsahu, ktoré sú uvedené vo všeobecných údajoch, by dávky, ktorým by pravdepodobne bolo vystavené obyvateľstvo v inom členskom štáte, neboli zo zdravotného hľadiska významné.

Komisia preto zastáva názor, že realizácia plánu uloženia rádioaktívneho odpadu v akejkoľvek forme pochádzajúceho z jadrovej elektrárne SPIRAL-2 vo Francúzsku by pri bežnej prevádzke, ako aj v prípade havárie typu a rozsahu, ktoré sú uvedené vo všeobecných údajoch, neviedla k rádioaktívnej kontaminácii vody, pôdy alebo ovzdušia iného členského štátu, ktorá by bola významná zo zdravotného hľadiska.

V Bruseli 7. marca 2012

Za Komisiu

Günther OETTINGER

člen Komisie