17.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/17


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1321/2011

zo 16. decembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

So zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3030/93 z 12. októbra 1993 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín (1), najmä na jeho článok 19,

keďže:

(1)

Spoločné pravidlá pre dovoz určitých textilných výrobkov z tretích krajín by sa mali aktualizovať tak, aby zohľadnili zmeny a doplnenia nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (2), ktoré sa týkajú aj určitých kódov v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 3030/93.

(2)

Nariadenie (EHS) č. 3030/93 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre textil zriadeného článkom 17 nariadenia (EHS) č. 3030/93,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 3030/93 sa týmto mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 275, 8.11.1993, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 3030/93 sa mení a dopĺňa takto:

Príloha I sa nahrádza týmto:

PRÍLOHA I

TEXTILNÉ VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1  (1)

1.

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry, znenie opisu tovaru sa považuje len za indikatívne, nakoľko výrobky každej kategórie sú stanovené v rámci tejto prílohy na základe kódov KN. V prípade, ak sa pred kódom KN nachádza symbol „ex“, sú výrobky zaradené do každej kategórie určené vymedzením kódu KN a príslušným opisom.

2.

Pokiaľ základný materiál výrobkov kategórií 1 až 114 s pôvodom v Číne nie je výslovne uvedený, tak treba výrobky považovať za vyrobené výlučne z vlny alebo z jemných chlpov, z bavlny alebo umelých vlákien.

3.

Odevy, ktoré sa nedajú označiť za pánske alebo chlapčenské, či dámske alebo dievčenské, sú klasifikované ako dámske alebo dievčenské odevy.

4.

Výraz „dojčenské odevy“ sa vzťahuje na odevy do komerčnej veľkosti 86 vrátane.

Kategória

Popis

kód KN 2012

Tabuľka rovnocennosti

kusov/kg

g/kus

(1)

(2)

(3)

(4)

SKUPINA I A

1

Bavlnené priadze neupravené na predaj v malom

 

 

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

2

Bavlnené tkaniny iné ako gáza, slučkové tkaniny, útkové tkaniny, vlasové tkaniny, ženilkové látky, tyl a ostatné sieťové textílie

 

 

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

2 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

 

 

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

3

Tkaniny zo syntetických strižných vlákien (konečných alebo odpadových) iné ako stuhy, vlasové tkaniny (vrátane slučkových tkanín) a ženilkové látky

 

 

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

3 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

 

 

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

SKUPINA I B

4

Košele, vrchné tričká, jemne pletené svetre a pulóvre s rolovaným golierom („roláky“) (iné ako z vlny alebo jemných chlpov zvierat), tielka a podobné, pletené alebo háčkované

6,48

154

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

5

Pulóvre, svetre, svetre obliekané cez hlavu, vesty, sady twinset (vesta/svetrík), vlnené vesty, pyžamové kabátiky a svetríky (iné ako saká a blejzre), bundy, vetrovky, krátke bundy a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

4,53

221

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

6

Pánske alebo chlapčenské tkané lýtkové nohavice, krátke nohavice iné ako plavky a nohavice (vrátane ležérnych nohavíc); dámske alebo dievčenské tkané nohavice a ležérne nohavice z vlny, bavlny alebo z umelých vlákien; dolné časti teplákových súprav s podšívkou, okrem kategórie 16 alebo 29, z bavlny alebo z umelých vlákien

1,76

568

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

7

Dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky, tiež pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien

5,55

180

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

8

Pánske alebo chlapčenské košele, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien

4,60

217

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

SKUPINA II A

9

Slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny z bavlny; toaletná a kuchynská bielizeň, iná ako pletená alebo háčkovaná, zo slučkovej uterákoviny (froté) a z tkaných slučkových tkanín, z bavlny

 

 

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

20

Bielizeň posteľná, iná ako pletená alebo háčkovaná

 

 

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

22

Priadza zo strižných alebo odpadových syntetických vlákien, neupravená na predaj v malom

 

 

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

22 a)

Z ktorých akrylová

 

 

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

23

Priadza zo strižných alebo odpadových umelých vlákien, neupravená na predaj v malom

 

 

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

32

Vlasové tkaniny a ženilkové tkaniny (iné ako slučkové uterákoviny alebo slučkové tkaniny z bavlny a stuhy) a všívané textilné povrchy z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien

 

 

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 26 005801 27 005801 31 005801 32 005801 33 005801 36 005801 37 005802 20 005802 30 00

32 a)

Z toho: Cotton corduroy

 

 

5801 22 00

39

Stolová, toaletná a kuchynská bielizeň iná ako pletená alebo háčkovaná a iná ako slučkové uterákoviny a podobné slučkové tkaniny z bavlny

 

 

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

SKUPINA II B

12

Pančuchové nohavice a pančuchy, podkolienky, ponožky, členkové ponožky, ťapky a ostatný pančuchový tovar, pletené alebo háčkované, iné ako dojčenské, vrátané pančúch na kŕčové žily, iné ako výrobky kategórie 70

24,3 párov

41

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

13

Pánske alebo chlapčenské spodky a slipy, dámske alebo dievčenské spodné nohavice a nohavičky pletené alebo háčkované, z vlny alebo bavlny, alebo zo syntetických vlákien

17

59

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10ex 9619 00 51

14

Pánske alebo chlapčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa a ostatné kabáty, plášte a peleríny, z vlny, bavlny alebo z chemických vlákien (iné ako nepremokavé vetrovky s kapucňou) (kategórie 21)

0,72

1 389

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

15

Dámske alebo dievčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa a ostatné kabáty, peleríny a plášte; saká a blejzre, z vlny, bavlny alebo z chemických vlákien (iné ako nepremokavé vetrovky s kapucňou) (kategórie 21)

0,84

1 190

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

16

Pánske alebo chlapčenské obleky a komplety, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien, okrem lyžiarskych odevov; pánske alebo chlapčenské teplákové súpravy s podšívkou, z rovnakej jedinej vonkajšej textílie, z bavlny alebo zo syntetických vlákien

0,80

1 250

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

17

Pánske alebo chlapčenské saká alebo blejzre, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien

1,43

700

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

18

Pánske alebo chlapčenské tielka a ostatné tričká, spodky, slipy, nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Dámske alebo dievčenské tielka a ostatné tričká, kombiné, spodničky, nohavičky, nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, okrem pletených alebo háčkovaných

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10ex 9619 00 59

19

Vreckovky, okrem pletených alebo háčkovaných

59

17

6213 20 00ex 6213 90 00

21

Nepremokavé vetrovky s kapucňou; bundy s kapucňou, vetrovky, bundy do pása a podobné výrobky, iné než pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo z chemických vlákien; vrchné časti teplákových súprav s podšívkou, iné ako kategória 16 alebo 29, bavlnené alebo z chemických vlákien

2,3

435

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

24

Pánske alebo chlapčenské nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

3,9

257

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Dámske alebo dievčenské nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

26

Dámske alebo dievčenské šaty, vlnené, bavlnené alebo zo syntetických vlákien

3,1

323

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

27

Dámske alebo dievčenské sukne, vrátane nohavicových sukní

2,6

385

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

28

Nohavice, nohavice s náprsenkou a s plecnicami, lýtkové a krátke nohavice (iné ako plavky), pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo syntetických vlákien

1,61

620

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

29

Dámske alebo dievčenské kostýmy a komplety, iné než pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien, okrem lyžiarskych kombinéz; dámske alebo dievčenské teplákové súpravy s podšívkou, z rovnakej jedinej vonkajšej textílie, z bavlny alebo z chemických vlákien

1,37

730

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

31

Podprsenky, tkané, pletené alebo háčkované

18,2

55

ex 6212 10 106212 10 90

68

Dojčenské odevy a odevné doplnky s výnimkou dojčenských palcových rukavíc, palčiakov, rukavíc bez prstov z kategórií 10 a 87 a detských pančúch, podkolienok a ponožiek, iných ako pletených alebo háčkovaných, z kategórie 88

 

 

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90ex 9619 00 51ex 9619 00 59

73

Tepláky pletené alebo háčkované, vlnené, bavlnené alebo zo syntetických vlákien

1,67

600

6112 11 006112 12 006112 19 00

76

Pánske alebo chlapčenské pracovné odevy, iné než pletené alebo háčkované

 

 

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Dámske alebo dievčenské zástery, plášte so zapínaním vzadu a ostatné pracovné odevy, iné než pletené alebo háčkované

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

77

Lyžiarske odevy, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

ex 6211 20 00

78

Odevy iné ako pletené alebo háčkované, okrem odevov kategórií 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 a 77

 

 

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 42 906211 43 90ex 6211 49 00ex 9619 00 59

83

Zvrchníky, vetrovky, bundy a ostatné odevy, vrátane lyžiarskych odevov, pletené alebo háčkované, s výnimkou odevov kategórií 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00ex 9619 00 51

SKUPINA III A

33

Tkaniny z priadze, zo syntetického vlákna, vyrobené z pásikov alebo podobných tvarov, z polyetylénu alebo polypropylénu, so šírkou menšou ako 3 m

 

 

5407 20 11

Vrecia a vrecká, druhov používaných na balenie tovaru, iné ako pletené alebo háčkované, vyrobené z pásikov alebo podobných tvarov

6305 32 196305 33 90

34

Tkaniny z priadze, zo syntetického vlákna, vyrobené z pásikov alebo podobných tvarov, z polyetylénu alebo polypropylénu, so šírkou 3 m alebo väčšou

 

 

5407 20 19

35

Tkaniny zo syntetických vlákien, iných ako používaných na pneumatiky kategórie 114

 

 

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

35 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

 

 

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36

Tkaniny z umelých vlákien, iných ako používaných na pneumatiky kategórie 114

 

 

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

 

 

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

37

Tkaniny z umelých strižných vlákien

 

 

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

37 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

 

 

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

38 A

Pletené alebo háčkované textílie zo syntetických vlákien na záclony vrátane sieťových záclonovín

 

 

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

38 B

Sieťové záclonoviny, okrem pletených alebo háčkovaných

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

40

Tkané záclony (vrátane drapérií, interiérových roliet, záclonových a posteľových drapérií a ostatných bytových textílií), iné ako pletené alebo háčkované, vlnené, bavlnené alebo zo syntetických vlákien

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

41

Priadza zo syntetických vlákien (nekonečná), neupravená na predaj v malom, iná ako jednoduchá nekrútená alebo krútená so zákrutom nepresahujúcim viac ako 50 otáčok na meter

 

 

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

42

Šijacia niť z nekonečných umelých vlákien, neupravená na predaj v malom

 

 

5401 20 10

Priadza z umelého vlákna; neupravená na predaj v malom, iná ako jednoduchá šijacia niť z viskózneho vlákna, nekrútená alebo krútená so zákrutom nepresahujúcim viac ako 250 otáčok na meter, a jednoduchá priadza z celulózového acetátu

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

43

Priadza z umelých vlákien, priadza z chemických strižných vlákien, bavlnená priadza, upravená na predaj v malom

 

 

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

46

Mykaná alebo česaná ovčia alebo jahňacia vlna alebo iné jemné chlpy zvierat

 

 

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

47

Priadza z mykanej ovčej alebo jahňacej vlny (vlnená šijacia niť) alebo z jemných chlpov zvierat, neupravená na predaj v malom

 

 

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

48

Priadza z česanej ovčej alebo jahňacej vlny (vlnená priadza) alebo priadza z mykaných jemných chlpov zvierat, neupravená na predaj v malom

 

 

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

49

Priadza z ovčej alebo jahňacej vlny alebo z česaných chlpov zvierat, upravená na predaj v malom

 

 

5109 10 105109 10 905109 90 00

50

Tkaniny z ovčej alebo jahňacej vlny alebo z jemných chlpov zvierat

 

 

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

51

Bavlna, česaná alebo mykaná

 

 

5203 00 00

53

Perlinkové tkaniny

 

 

5803 00 10

54

Umelé strižné vlákna, vrátane odpadu, mykané, česané alebo inak spracované na spriadanie

 

 

5507 00 00

55

Syntetické strižné vlákna, vrátane odpadu, mykané, česané alebo inak spracované na spriadanie

 

 

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

56

Šijacia niť z chemických strižných vlákien (vrátane odpadu), upravená na predaj v malom

 

 

5508 10 905511 10 005511 20 00

58

Koberce, koberčeky a podložky, uzlíkovité (tiež celkom dohotovené)

 

 

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

59

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, iné ako koberce kategórie 58

 

 

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80

60

Ručne tkané tapisérie druhu gobelín, flanderský gobelín, Aubusson, Beauvais a podobné, a ihlou robené tapisérie (napríklad stehom nazývaným „petit point“ alebo krížovým stehom) ručne vyrobené vo vyšívacích rámoch

 

 

5805 00 00

61

Stuhy a stuhy bez útku zhotovené z osnovných nití spojených lepidlom (bolduky), iné než štítky a podobné výrobky kategórie 62

Elastické látky a lemovky (iné než pletené alebo háčkované) vyrobené z textilných materiálov, spojené gumovou niťou

 

 

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

62

Ženilková priadza (vrátane povločkovanej ženilkovej priadze), opradená priadza (iná než metalizovaná priadza a opradená priadza z vlásia)

 

 

5606 00 915606 00 99

Tyl a ostatné sieťové látky, iné ako tkané, pletené alebo háčkované, ručne alebo mechanicky spracované stuhy, v metráži, pásoch alebo motívoch

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilných materiálov, nevyšívané, v metráži, v pásoch alebo narezané na určitý rozmer alebo do tvaru, tkané

5807 10 105807 10 90

Prámiky a ozdobné lemovky v metráži; záložky, brmbolce na čiapky a podobné

5808 10 005808 90 00

Výšivky, v metráži, pásoch alebo ako motívy

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

63

Pletené alebo háčkované textílie zo syntetických vlákien obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti elastomerných priadzí a pletené alebo háčkované textílie obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti gumových nití

 

 

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Raschel krajka a tkaniny s dlhým vlasom zo syntetických vlákien

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

65

Pletené alebo háčkované textílie, iné ako v kategóriách 38 A a 63, vlnené, bavlnené alebo z chemických vlákien

 

 

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

66

Cestovné koberčeky a prikrývky, okrem pletených alebo háčkovaných, z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien

 

 

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

SKUPINA III B

10

Rukavice prstové, palčiaky a rukavice bez prstov, pletené alebo háčkované

17 párov

59

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

67

Pletené alebo háčkované odevné doplnky iné ako detské; domáca bielizeň všetkého druhu, pletená alebo háčkovaná; záclony (vrátane drapérií) a interiérové rolety, záclonové alebo posteľové drapérie a ostatné bytové doplnky, pletené alebo háčkované; pletené alebo háčkované prikrývky a cestovné koberčeky, ostatné pletené alebo háčkované doplnky vrátane častí odevov alebo odevných doplnkov

 

 

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 109619 00 41ex 9619 00 51

67 a)

Z toho: Vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, vyrobené z polyetylénových alebo polypropylénových pásikov

 

 

6305 32 116305 33 10

69

Dámske a dievčenské nohavičky a spodničky, pletené alebo háčkované

7,8

128

6108 11 006108 19 00

70

Pančuchové nohavice a pančuchy zo syntetických vlákien s dĺžkovou hmotnosťou jednotlivej nite menšou ako 67 decitexov (6,7 texov)

30,4 párov

33

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Dámske pančuchy plnej veľkosti zo syntetických vlákien

ex 6115 10 906115 96 91

72

Plavky, vlnené, bavlnené alebo z umelých vlákien

9,7

103

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

74

Dámske alebo dievčenské pletené alebo háčkované kostýmy a komplety, vlnené, bavlnené alebo zo syntetických vlákien, okrem lyžiarskych odevov

1,54

650

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

75

Pánske alebo chlapčenské pletené alebo háčkované obleky a komplety, vlnené, bavlnené alebo zo syntetických vlákien, okrem lyžiarskych odevov

0,80

1 250

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

84

Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, iné ako pletené a háčkované, z vlny, bavlny alebo syntetických vlákien

 

 

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

85

Viazanky, motýliky a kravaty, iné ako pletené alebo háčkované, vlnené, bavlnené alebo z chemických vlákien

17,9

56

6215 20 006215 90 00

86

Korzety, korzetové opasky, podväzkové pásy, traky, podväzky, plecnice a podobné výrobky, a ich časti, tiež pletené alebo háčkované

8,8

114

6212 20 006212 30 006212 90 00

87

Rukavice prstové, palčiaky a rukavice bez prstov, pletené alebo háčkované

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

88

Pančuchy, ponožky a ťapky, iné ako pletené alebo háčkované; ostatné odevné doplnky, časti odevov alebo odevné doplnky, iné ako dojčenské, okrem pletených alebo háčkovaných

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

90

Motúzy, šnúry, povrazy a laná zo syntetických vlákien, splietané alebo oplietané

 

 

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

91

Stany

 

 

6306 22 006306 29 00

93

Vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, z tkaných látok, iné ako vyrobené z polyetylénových alebo polypropylénových pásikov

 

 

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

94

Vata z textilných materiálov a výrobky z nej; textilné vlákna v dĺžke nepresahujúcej 5 mm (vločka), textilný prach a nopky

 

 

5601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 009619 00 319619 00 39

95

Plsť a výrobky z takého materiálu, tiež impregnované alebo potiahnuté, iné ako podlahové krytiny

 

 

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

96

Netkané textílie a výrobky z nich, tiež impregnované alebo potiahnuté, pokryté alebo laminované

 

 

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 926210 10 98ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 306307 90 926307 90 989619 00 49ex 9619 00 59

97

Siete a viazané sieťoviny z motúzov, šnúr alebo povrazov a celkom dohotovené rybárske siete z priadze, motúzov, šnúr alebo povrazov

 

 

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

98

Ostatné výrobky vyrobené z priadze, motúzov, lán, káblov alebo povrazov, iné ako textílie, výrobky vyrobené z takých látok a výrobky kategórie 97

 

 

5609 00 005905 00 10

99

Textílie potiahnuté lepidlom alebo škrobovými látkami, druhov používaných na vonkajšie obaly kníh alebo na podobné účely; kopírovacie priesvitné plátno; pripravené maliarske plátno; stužené plátno a podobné stužené textílie druhov používaných ako klobučnícke podložky

 

 

5901 10 005901 90 00

Linoleum, tiež prirezané do tvaru; podlahové krytiny pozostávajúce z nánosu alebo povlaku aplikovaného na textilnom podklade, tiež prirezané do tvaru

5904 10 005904 90 00

Pogumované textílie, iné ako pletené alebo háčkované, okrem používaných do pneumatík

5906 10 005906 99 105906 99 90

Textílie inak impregnované alebo pokryté; maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách, iné ako kategórie 100

5907 00 00

100

Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované, s preparátmi celulózových derivátov alebo ostatných umelých plastických materiálov

 

 

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

101

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, iné ako zo syntetických vlákien

 

 

ex 5607 90 90

109

Celtoviny,nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty

 

 

6306 12 006306 19 006306 30 00

110

Tkané nafukovacie matrace

 

 

6306 40 00

111

Kempingový tovar, tkaný, iný ako nafukovacie matrace a stany

 

 

6306 90 00

112

Ostatné celkom dohotovené textílie, tkané, okrem výrobkov kategórie 113 a 114

 

 

6307 20 00ex 6307 90 98

113

Handry na umývanie dlážky, handry na umývanie riadu, prachovky, okrem pletených alebo háčkovaných

 

 

6307 10 90

114

Tkaniny a výrobky na technické použitie

 

 

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

SKUPINA IV

115

Priadza ľanová alebo z ramie

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Ľanové alebo ramiové tkaniny

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Bielizeň posteľná, stolová, toaletná a kuchynská z ľanu alebo ramie, iná ako pletená alebo háčkovaná

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Záclony (vrátane drapérií), interiérové rolety, záclonové a posteľové drapérie a ostatné bytové textílie, nepletené alebo háčkované, z ľanu alebo ramie

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z ľanu alebo ramie

 

 

ex 5607 90 90

122

Vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, použité, z ľanu, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

ex 6305 90 00

123

Vlasové tkaniny a ženilkové látky z ľanu alebo ramie, iné ako stuhy

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, z ľanu alebo ramie, iné ako pletené alebo háčkované

ex 6214 90 00

SKUPINA V

124

Syntetické strižné vlákna

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Priadza zo syntetických vlákien (nekonečná) neupravená na predaj v malom, iná ako priadza kategórie 41

 

 

5402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Monofil, pásmo (umelá slama a podobné) a imitácia katgutu zo syntetického materiálu

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Syntetické strižné vlákna

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Priadza z umelého vlákna (nekonečná), neupravená na predaj v malom, iná ako priadza kategórie 42

 

 

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Monofil, pásmo (umelá slama a podobné) a imitácia katgutu z umelého textilného materiálu

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Hrubé chlpy zvierat, mykané alebo česané

 

 

5105 40 00

129

Priadza z hrubých chlpov zvierat alebo vlásia

 

 

5110 00 00

130 A

Hodvábna priadza iná ako priadza spradená z hodvábneho odpadu

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Hodvábna priadza iná ako kategórie 130 A; messinský vlas

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Priadza z ostatných rastlinných textilných vlákien

 

 

5308 90 90

132

papierová priadza

 

 

5308 90 50

133

Priadza z pravého konope

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Metalizovaná priadza

 

 

5605 00 00

135

Tkaniny z hrubých chlpov zvierat alebo vlásia

 

 

5113 00 00

136

Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

 

 

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Vlasové tkaniny a ženilkové látky a stuhy z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Tkaniny z papierovej priadze a ostatné textilné vlákna iné ako z ramie

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Tkaniny z kovových nití alebo pokovovanej priadze

 

 

5809 00 00

140

Pletené alebo háčkované látky z textilného materiálu iného ako vlna alebo jemné chlpy zvierat, bavlna alebo chemické vlákna

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Cestovné koberčeky a prikrývky z textilného materiálu iného ako vlna alebo jemné chlpy zvierat, bavlna alebo umelé vlákna

 

 

ex 6301 90 90

142

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny zo sisalových alebo ostatných textilných vlákien rodu Agáve alebo manilského konope

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Plsť z hrubých chlpov zvierat

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z abakových vlákien (manilské konope alebo Musa textilis Nee) alebo pravého konope

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Pojivo alebo viazacie motúzy pre poľnohospodárske stroje, zo sisalových alebo ostatných textilných vlákien rodu Agáve

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z mexického konope alebo iných vlákien druhu Agave, iné ako kategórie 146 A

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z juty alebo iných textilných lykových vlákien položky 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie), odpad z priadze a trhaného materiálu, iný ako nemykaný alebo česaný

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Priadza z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien položky 5303

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Kokosová priadza

 

 

5308 10 00

149

Tkaniny z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien so šírkou viac ako 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Tkaniny z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien so šírkou menej ako 150 cm; vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien, iné ako použité

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Podlahové krytiny z kokosových vlákien

 

 

5702 20 00

151 B

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, z juty alebo ostatných textilných lykových vlákien, iné ako všívané alebo povločkované

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Vpichované plste z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien, neimpregnovaných alebo nepokrytých, iných ako podlahové krytiny

 

 

5602 10 11

153

Použité vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien položky 5303

 

 

6305 10 10

154

Kokóny priadky morušovej spôsobilé na zmotávanie

 

 

5001 00 00

Surový hodváb (nesúkaný)

5002 00 00

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie), odpad z priadze a trhaného materiálu, nemykaný alebo česaný

ex 5003 00 00

Vlna nemykaná alebo česaná

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Jemné alebo hrubé chlpy zvierat, nemykané alebo nečesané

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

odpad z vlny alebo z jemnej či hrubej zvieracej srsti vrátane odpadu z priadze, avšak okrem trhaného materiálu

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Trhaný materiál z vlny alebo z jemných alebo hrubých chlpov zvierat

5104 00 00

Ľan, surový alebo spracovaný, ale nespradený: ľanová kúdeľ a ľanový odpad (vrátane priadzového odpadu a trhaného materiálu)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna, nespracované alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ, výčesky a odpad, iné ako kokosové vlákno a abakové vlákno (manilské konope alebo Musa textilis Nee)

5305 00 00

Bavlna, nemykaná alebo nečesaná

5201 00 105201 00 90

Odpad z bavlny (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Pravé konope (cannabis sativa L.), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z konopy (vrátane priadzového odpadu a trhaného materiálu)

5302 10 005302 90 00

Abakové vlákna (manilské konope alebo Musa Textilis Nee), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z týchto vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5305 00 00

Jutové alebo ostatné textilné lykové vlákna (okrem ľanu, pravého konope a ramie), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z juty alebo ostatných textilných lykových vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5303 10 005303 90 00

Ostatné rastlinné textilné vlákna, surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z týchto vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5305 00 00

156

Blúzky a pulóvre pletené alebo háčkované hodvábne alebo z hodvábneho odpadu, dámske a dievčenské

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Odevy, pletené alebo háčkované, iné ako odevy kategórií 1 až 123 a 156

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Šaty, blúzky a košieľky, nepletené alebo háčkované, hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

 

 

6204 49 106206 10 00

Plédy, šály, šatky, mantily, závoje a podobné výrobky, iné ako pletené alebo háčkované, hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

6214 10 00

Viazanky, motýliky a kravaty hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

6215 10 00

160

Vreckovky hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

 

 

ex 6213 90 00

161

Odevy, nepletené alebo háčkované, iné ako odevy kategórií 1 až 123 a 159

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 00ex 6211 49 00ex 9619 00 59

PRÍLOHA I A

Kategória

Popis

kód KN 2012

Tabuľka rovnocennosti

kusov/kg

g/kus

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Gáza a výrobky z gázy upravené do foriem alebo balení na predaj v malom

 

 

3005 90 31

PRÍLOHA I B

1.

Táto príloha sa vzťahuje na textilné suroviny (kategórie 128 a 154), textilné výrobky, iné ako z vlny a jemných chlpov zvierat, bavlny a umelých vlákien, ako aj umelých vlákien a priadzí kategórií 124, 125A, 125B, 126, 127A a 127B.

2.

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry, znenie opisu tovaru sa považuje len za indikatívne, nakoľko výrobky každej kategórie sú stanovené v rámci tejto prílohy na základe kódov KN. Tam, kde je pred kódom KN uvedený symbol „ex“, sú výrobky každej kategórie stanovené rozsahom kódu KN a zodpovedajúceho opisu.

3.

Odevy, ktoré sa nedajú označiť za pánske alebo chlapčenské, alebo dámske alebo dievčenské, sú klasifikované ako dámske alebo dievčenské odevy.

4.

Výraz „dojčenské odevy“ sa vzťahuje na odevy do komerčnej veľkosti 86 vrátane.

Kategória

Popis

kód KN 2012

Tabuľka rovnocennosti

kusov/kg

g/kus

(1)

(2)

(3)

(4)

SKUPINA I

ex 20

Bielizeň posteľná, iná ako pletená alebo háčkovaná

 

 

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

ex 32

Vlasové tkaniny a ženilkové látky a všívané textilné povrchy

 

 

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

ex 39

Obrusy, toaletné a kuchynské prestieranie, iné ako pletené alebo háčkované a iné ako uvedené v kategórii 118

 

 

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

SKUPINA II

ex 12

Pančuchové nohavice a pančuchy, podkolienky, ponožky, členkové ponožky, ťapky a ostatný pančuchový tovar, pletené alebo háčkované, iné ako dojčenské

24,3

41

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

ex 13

Pánske alebo chlapčenské spodky a slipy, dámske alebo dievčenské spodné nohavice a nohavičky pletené alebo háčkované

17

59

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

ex 14

Pánske alebo chlapčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa a ostatné kabáty, plášte a peleríny

0,72

1 389

ex 6210 20 00

ex 15

Dámske alebo dievčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa a ostatné kabáty, peleríny a plášte; saká a blejzre, iné ako nepremokavé vetrovky s kapucňou

0,84

1 190

ex 6210 30 00

ex 18

Pánske alebo chlapčenské tielka a ostatné tričká, spodky, slipy, nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Dámske alebo dievčenské tielka a ostatné tričká, kombiné, spodničky, nohavičky, nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, okrem pletených alebo háčkovaných

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

ex 19

Vreckovky, iné ako hodvábne a z hodvábneho odpadu

59

17

ex 6213 90 00

ex 24

Pánske alebo chlapčenské nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

3,9

257

ex 6107 29 00

Dámske alebo dievčenské nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

ex 6108 39 00

ex 27

Dámske alebo dievčenské sukne, vrátane nohavicových sukní

2,6

385

ex 6104 59 00

ex 28

Nohavice, nohavice s náprsenkou a s plecnicami, lýtkové a krátke nohavice (iné ako plavky), pletené alebo háčkované

1,61

620

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

ex 31

Podprsenky, tkané, pletené alebo háčkované

18,2

55

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

ex 68

Dojčenské odevy a odevné doplnky s výnimkou dojčenských palcových rukavíc, palčiakov, rukavíc bez prstov z kategórií 10 a 87 a detských pančúch, podkolienok a ponožiek, iných ako pletených alebo háčkovaných, z kategórie 88

 

 

ex 6209 90 90

ex 73

Tepláky pletené alebo háčkované

1,67

600

ex 6112 19 00

ex 78

Tkané odevy položky 5903, 5906 a 5907, iné ako odevy kategórií ex 14 a ex 15

 

 

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

ex 83

Odevy, pletené alebo háčkované, položky 5903 a 5907 a lyžiarske súpravy, pletené alebo háčkované

 

 

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

SKUPINA III A

ex 38 B

Sieťové záclonoviny, okrem pletených alebo háčkovaných

 

 

ex 6303 99 90

ex 40

Tkané záclony (vrátane drapérií, interiérových roliet, záclonových a posteľových drapérií a ostatné bytové textílie), iné ako pletené alebo háčkované

 

 

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

ex 58

Koberce, koberčeky a podložky, uzlíkovité (tiež celkom dohotovené)

 

 

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

ex 59

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, iné ako koberce kategórie ex 58, 142 a 151B

 

 

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 80

ex 60

Ručne tkané tapisérie druhu gobelín, flanderský gobelín, Aubusson, Beauvais a podobné, a ihlou robené tapisérie (napríklad stehom nazývaným „petit point“ alebo krížovým stehom) ručne vyrobené vo vyšívacích rámoch

 

 

ex 5805 00 00

ex 61

Stuhy a stuhy bez útku zhotovené z osnovných nití spojených lepidlom (bolduky), iné než štítky a podobné výrobky kategórie ex 62 a kategórie 137

Elastické látky a lemovky (iné než pletené alebo háčkované) vyrobené z textilných materiálov, spojené gumovou niťou

 

 

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

ex 62

Ženilková priadza (vrátane povločkovanej ženilkovej priadze), opradená priadza (iná než metalizovaná priadza a opradená priadza z vlásia)

 

 

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Tyl a ostatné sieťové látky, iné ako tkané, pletené alebo háčkované, ručne alebo mechanicky spracované stuhy, v metráži, pásoch alebo motívoch

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilných materiálov, nevyšívané, v metráži, v pásoch alebo narezané na určitý rozmer alebo do tvaru, tkané

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Prámiky a ozdobné lemovky v metráži; záložky, brmbolce na čiapky a podobné

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Výšivky, v metráži, pásoch alebo ako motívy

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

ex 63

Pletené alebo háčkované textílie zo syntetických vlákien obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti elastomerných priadzí a pletené alebo háčkované textílie obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti gumových nití

 

 

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

ex 65

Pletené alebo háčkované textílie, iné ako v kategórii ex 63

 

 

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

ex 66

Cestovné koberčeky a prikrývky, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

ex 6301 10 00

SKUPINA III B

ex 10

Rukavice prstové, palčiaky a rukavice bez prstov, pletené alebo háčkované

17 párov

59

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

ex 67

Pletené alebo háčkované odevné doplnky iné ako detské; domáca bielizeň všetkého druhu, pletená alebo háčkovaná; záclony (vrátane drapérií) a interiérové rolety, záclonové alebo posteľové drapérie a ostatné bytové doplnky, pletené alebo háčkované; pletené alebo háčkované prikrývky a cestovné koberčeky, ostatné pletené alebo háčkované doplnky vrátane častí odevov alebo odevných doplnkov

 

 

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

ex 69

Dámske a dievčenské nohavičky a spodničky, pletené alebo háčkované

7,8

128

ex 6108 19 00

ex 72

Plavky

9,7

103

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

ex 75

Pánske alebo chlapčenské pletené alebo háčkované obleky a komplety

0,80

1 250

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

ex 85

Viazanky, motýliky a kravaty iné ako pletené alebo háčkované, iné ako v kategórii 159

17,9

56

ex 6215 90 00

ex 86

Korzety, korzetové opasky, podväzkové pásy, traky, podväzky, plecnice a podobné výrobky, a ich časti, tiež pletené alebo háčkované

8,8

114

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

ex 87

Rukavice prstové, palčiaky a rukavice bez prstov, pletené alebo háčkované

 

 

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

ex 88

Pančuchy, ponožky a ťapky, iné ako pletené alebo háčkované; ostatné odevné doplnky, časti odevov alebo odevné doplnky iné ako dojčenské, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

ex 91

Stany

 

 

ex 6306 29 00

ex 94

Vata z textilných materiálov a výrobky z nej; textilné vlákna v dĺžke nepresahujúcej 5 mm (vločka), textilný prach a nopky

 

 

ex 9619 00 39ex 5601 29 00ex 5601 30 00

ex 95

Plsť a výrobky z takého materiálu, tiež impregnované alebo potiahnuté, iné ako podlahové krytiny

 

 

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

ex 97

Siete a viazané sieťoviny z motúzov, šnúr alebo povrazov a celkom dohotovené rybárske siete z priadze, motúzov, šnúr alebo povrazov

 

 

ex 5608 90 00

ex 98

Ostatné výrobky vyrobené z priadze, motúzov, lán, káblov alebo povrazov, iné ako textílie, výrobky vyrobené z takých látok a výrobky kategórie 97

 

 

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

ex 99

Textílie potiahnuté lepidlom alebo škrobovými látkami, druhov používaných na vonkajšie obaly kníh alebo na podobné účely; kopírovacie priesvitné plátno; pripravené maliarske plátno; stužené plátno a podobné stužené textílie druhov používaných ako klobučnícke podložky

 

 

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Linoleum, tiež prirezané do tvaru; podlahové krytiny pozostávajúce z nánosu alebo povlaku aplikovaného na textilnom podklade, tiež prirezané do tvaru

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Pogumované textílie, iné ako pletené alebo háčkované, okrem používaných do pneumatík

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Textílie inak impregnované alebo pokryté; maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách, iné ako kategórie 100

ex 5907 00 00

ex 100

Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované, s preparátmi celulózových derivátov alebo ostatných umelých plastických materiálov

 

 

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

ex 109

Celtoviny,nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty

 

 

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

ex 110

Tkané nafukovacie matrace

 

 

ex 6306 40 00

ex 111

Kempingový tovar, tkaný, iný ako nafukovacie matrace a stany

 

 

ex 6306 90 00

ex 112

Ostatné celkom dohotovené textílie, tkané, okrem výrobkov kategórie 113 a 114

 

 

ex 6307 20 00ex 6307 90 98

ex 113

Handry na umývanie dlážky, handry na umývanie riadu, prachovky, okrem pletených alebo háčkovaných

 

 

ex 6307 10 90

ex 114

Tkaniny a výrobky na technické použitie, iné ako kategórie 136

 

 

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 11ex 5911 32 19ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

SKUPINA IV

115

Priadza ľanová alebo z ramie

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Ľanové alebo ramiové tkaniny

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Bielizeň posteľná, stolová, toaletná a kuchynská z ľanu alebo ramie, iná ako pletená alebo háčkovaná

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Záclony (vrátane drapérií), interiérové rolety, záclonové a posteľové drapérie a ostatné bytové textílie, nepletené alebo háčkované, z ľanu alebo ramie

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z ľanu alebo ramie

 

 

ex 5607 90 90

122

Vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, použité, z ľanu, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

ex 6305 90 00

123

Vlasové tkaniny a ženilkové látky z ľanu alebo ramie, iné ako stuhy

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, z ľanu alebo ramie, iné ako pletené alebo háčkované

ex 6214 90 00

SKUPINA V

124

Syntetické strižné vlákna

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Priadza zo syntetických vlákien (nekonečná) neupravená na predaj v malom,

 

 

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Monofil, pásmo (umelá slama a podobné) a imitácia katgutu zo syntetického materiálu

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Syntetické strižné vlákna

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Priadza z umelého vlákna (nekonečná), neupravená na predaj v malom, jednoduchá priadza alebo z viskózového vlákna, netočená alebo krútená so zákrutom nepresahujúcim 250 otáčok na meter a jednoduchá nevzorovaná priadza z acetátu celulózy

 

 

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Monofil, pásmo (umelá slama a podobné) a imitácia katgutu z umelého textilného materiálu

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Hrubé chlpy zvierat, mykané alebo česané

 

 

5105 40 00

129

Priadza z hrubých chlpov zvierat alebo vlásia

 

 

5110 00 00

130 A

Hodvábna priadza iná ako priadza spradená z hodvábneho odpadu

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Hodvábna priadza iná ako kategórie 130 A; messinský vlas

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Priadza z ostatných rastlinných textilných vlákien

 

 

5308 90 90

132

papierová priadza

 

 

5308 90 50

133

Priadza z pravého konope

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Metalizovaná priadza

 

 

5605 00 00

135

Tkaniny z hrubých chlpov zvierat alebo vlásia

 

 

5113 00 00

136 A

Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu iné ako nebielené, vyčistené alebo bielené

 

 

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

136 B

Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu iné ako kategórie 136A

 

 

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Vlasové tkaniny a ženilkové látky a stuhy z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Tkaniny z papierovej priadze a ostatné textilné vlákna iné ako z ramie

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Tkaniny z kovových nití alebo pokovovanej priadze

 

 

5809 00 00

140

Pletené alebo háčkované látky z textilného materiálu iného ako vlna alebo jemné chlpy zvierat, bavlna alebo chemické vlákna

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Cestovné koberčeky a prikrývky z textilného materiálu iného ako vlna alebo jemné chlpy zvierat, bavlna alebo umelé vlákna

 

 

ex 6301 90 90

142

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny zo sisalových alebo ostatných textilných vlákien rodu Agáve alebo manilského konope

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Plsť z hrubých chlpov zvierat

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z abakových vlákien (manilské konope alebo Musa textilis Nee) alebo pravého konope

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Pojivo alebo viazacie motúzy pre poľnohospodárske stroje, zo sisalových alebo ostatných textilných vlákien rodu Agáve

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z mexického konope alebo iných vlákien druhu Agave, iné ako kategórie 146 A

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z juty alebo iných textilných lykových vlákien položky 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie), odpad z priadze a trhaného materiálu, iný ako nemykaný alebo česaný

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Priadza z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien položky 5303

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Kokosová priadza

 

 

5308 10 00

149

Tkaniny z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien so šírkou viac ako 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Tkaniny z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien so šírkou menej ako 150 cm; vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien, iné ako použité

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Podlahové krytiny z kokosových vlákien

 

 

5702 20 00

151 B

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, z juty alebo ostatných textilných lykových vlákien, iné ako všívané alebo povločkované

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Vpichované plste z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien, neimpregnovaných alebo nepokrytých, iných ako podlahové krytiny

 

 

5602 10 11

153

Použité vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien položky 5303

 

 

6305 10 10

154

Kokóny priadky morušovej spôsobilé na zmotávanie

 

 

5001 00 00

Surový hodváb (nesúkaný)

5002 00 00

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie), odpad z priadze a trhaného materiálu, nemykaný alebo česaný

ex 5003 00 00

Vlna nemykaná alebo česaná

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Jemné alebo hrubé chlpy zvierat, nemykané alebo nečesané

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

odpad z vlny alebo z jemnej či hrubej zvieracej srsti vrátane odpadu z priadze, avšak okrem trhaného materiálu

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Trhaný materiál z vlny alebo z jemných alebo hrubých chlpov zvierat

5104 00 00

Ľan, surový alebo spracovaný, ale nespradený: ľanová kúdeľ a ľanový odpad (vrátane priadzového odpadu a trhaného materiálu)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna, nespracované alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ, výčesky a odpad, iné ako kokosové vlákno a abakové vlákno (manilské konope alebo Musa textilis Nee)

5305 00 00

Bavlna, nemykaná alebo nečesaná

5201 00 105201 00 90

Odpad z bavlny (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Pravé konope (cannabis sativa), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z konopy (vrátane priadzového odpadu a trhaného materiálu)

5302 10 005302 90 00

Abakové vlákna (manilské konope alebo Musa Textilis Nee), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z týchto vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5305 00 00

Jutové alebo ostatné textilné lykové vlákna (okrem ľanu, pravého konope a ramie), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z juty alebo ostatných textilných lykových vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5303 10 005303 90 00

Ostatné rastlinné textilné vlákna, surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z týchto vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5305 00 00

156

Blúzky a pulóvre pletené alebo háčkované hodvábne alebo z hodvábneho odpadu, dámske a dievčenské

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Odevy, pletené alebo háčkované, okrem odevov kategórií ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 a 156

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Šaty, blúzky a košieľky, nepletené alebo háčkované, hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

 

 

6204 49 106206 10 00

Plédy, šály, šatky, mantily, závoje a podobné výrobky, iné ako pletené alebo háčkované, hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

6214 10 00

Viazanky, motýliky a kravaty hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

6215 10 00

160

Vreckovky hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

 

 

ex 6213 90 00

161

Odevy, nepletené alebo háčkované, okrem odevov kategórií ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 a 159

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00


(1)  Dôležité upozornenie: vzťahuje sa iba na kategórie 1 až 114 s výnimkou Ruskej federácie a Srbska, na ktoré sa vzťahujú kategórie 1 až 161.

(2)  Vzťahuje sa len na dovoz z Číny.