10.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/22


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1282/2011

z 28. novembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa a upravuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (1), a najmä na body a) a e) jeho článku 5 ods. 1, článok 11 ods. 3 a článok 12 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (2) sa ustanovuje zoznam Únie, na ktorom sú uvedené monoméry, iné východiskové látky a prísady, ktoré sa môžu používať pri výrobe plastových materiálov a predmetov. Európsky Úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) nedávno vydal priaznivé vedecké hodnotenie v súvislosti s dodatočnými látkami, ktoré by sa teraz mali doplniť do súčasného zoznamu.

(2)

V prípade určitých iných látok by sa obmedzenia a/alebo špecifikácie, ktoré už boli stanovené na úrovni EÚ, mali zmeniť a doplniť na základe nového priaznivého vedeckého hodnotenia úradu.

(3)

Obmedzenia a špecifikácie týkajúce sa používania látky s číslom FCM 239 s názvom 2,4,6-triamino-1,3,5-triazín („melamín“) by sa mali zmeniť a doplniť na základe vedeckého stanoviska, ktoré úrad uverejnil 13. apríla 2010. V uvedenom stanovisku sa stanovil prípustný denný príjem v prípade tejto látky (PDP) ako 0,2 mg/kg telesnej hmotnosti. Úrad tiež vo svojom stanovisku dospel k záveru, že expozícia detí na základe migrácie z plastových materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami by bola v rozsahu PDP. So zohľadnením PDP a expozície zo všetkých ostatných zdrojov by sa mal migračný limit v prípade látky 239 znížiť. Navrhnutý migračný limit 2,5 mg/kg potravín je v súlade s maximálnou úrovňou kontaminácie melamínom povolenou v potravinách, ktorá je stanovená v nariadení Komisie (ES) č. 1135/2009 z 25. novembra 2009, ktorým sa ukladajú osobitné podmienky vzťahujúce sa na dovoz určitých výrobkov pochádzajúcich alebo odosielaných z Číny a ktorým sa ruší rozhodnutie 2008/798/ES (3).

(4)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Látka s číslom FCM 438 a názvom bis(2,6-diizopropylfenyl) karbodiimid je povolená na používanie ako prísada v plastoch podľa tabuľky 1 v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011. Úrad opätovne posúdil bezpečnosť povolenej látky. V stanovisku, ktoré vydal úrad (4), sa objasnilo, že uvedená látka sa má používať ako monomér namiesto použitia ako prísada v plastoch. Z toho dôvodu je vhodné použitie upraviť a aktualizovať referenčné číslo podľa prílohy I.

(6)

Látka s číslom FCM 376 a názvom N-metylpyrolidón je povolená na používanie ako prísada v plastoch v tabuľke 1 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011 bez špecifického migračného limitu. V stanovisku vydanom úradom (5) sa stanovil PDP ako 1 mg/kg telesnej hmotnosti, z čoho vyplýva špecifický migračný limit 60 mg/kg potravín. Tento limit sa zhoduje so všeobecným špecifickým migračným limitom stanoveným v článku 11 ods. 2 nariadenia EÚ č. 10/2011, ak je však špecifický migračný limit (SML) 60 mg/kg odvodený z toxikologického prahu, ako je PDP, špecifický migračný limit by sa mal konkrétne uviesť v prílohe I.

(7)

Látka s číslom FCM 797 a názvom polyester kyseliny adipovej s bután-1,3-diolom, propán-1,2-diolom a 2-etylhexán-1-olom je povolená na používanie ako prísada v plastoch v tabuľke 1 v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011 a uvedená pod číslom CAS 0007328-26-5. Podľa stanoviska, ktoré vydal úrad (6), by číslo CAS malo byť 0073018-26-5. Č. CAS v prípade tejto látky je preto potrebné v prílohe I opraviť.

(8)

S cieľom obmedziť administratívnu záťaž pre obchodných prevádzkovateľov by malo byť možné umiestňovať na trh plastové materiály a predmety, ktoré boli zákonne umiestnené na trh na základe požiadaviek stanovených v nariadení (EÚ) č. 10/2011 a ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, do 1. januára 2013. Malo by sa umožniť, aby ostali na trhu až do vyčerpania zásob.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Plastové materiály a predmety, ktoré boli zákonne umiestnené na trh pred 1. januárom 2012 a ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, sa môžu naďalej umiestňovať na trh do 1. januára 2013. Uvedené plastové materiály a predmety môžu ostať na trhu až do vyčerpania zásob.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 28. novembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Ú. v. EÚ L 12, 15.1.2011, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 311, 26.11.2009, s. 3.

(4)  Vedecké stanovisko týkajúce sa hodnotenia bezpečnosti látky bis(2,6-diizopropylfenyl) karbodiimid pri použití v materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami. Vestník EFSA 2010 (The EFSA Journal 2010); 8(12):1928.

(5)  Stanovisko Vedeckej komisie pre prídavné látky do potravín, látky určené na aromatizáciu, pomocné látky a materiály prichádzajúce do styku s potravinami (AFC) na žiadosť Komisie v súvislosti so 7. zoznamom látok na materiály prichádzajúce do styku s potravinami. Vestník EFSA (The EFSA Journal (2005)201), 1 – 28.

(6)  Stanovisko Vedeckej komisie pre prídavné látky do potravín, látky určené na aromatizáciu, pomocné látky a materiály prichádzajúce do styku s potravinami (AFC) na žiadosť v súvislosti s 18. zoznamom látok na materiály prichádzajúce do styku s potravinami. Vestník EFSA (The EFSA Journal) (2008) 628-633, 1–19.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do tabuľky 1 sa vkladajú tieto riadky v číselnom poradí podľa čísiel FCM:

Číslo FCM

Referenčné číslo

Číslo CAS

Názov látky

Použitie ako prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov

(áno/nie)

Použitie ako monomér alebo iná východisková látka alebo makromolekula získaná z mikrobiálnej fermentácie

(áno/nie)

FRF použiteľné

(áno/nie)

SML

[mg/kg]

SML (T)

[mg/kg]

(Číslo skup. obmedzenia)

Obmedzenia a špecifikácie

Poznámky k overeniu súladu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

855

40560

 

Kopolymér styrénu, butadiénu a metyl-metakrylátu zosieťovaný s 1,3-butándiol dimetakrylátom

áno

nie

nie

 

 

Používať len v pevnom poly(vinylchloride) (PVC) pri max. hladine 12 % pri izbovej teplote alebo nižšej ako izbovej teplote.

 

856

40563

 

Kopolymér styrénu, butadiénu, metyl-metakrylátu a butylakrylátu) zosieťovaný s divinylbenzénom alebo 1,3-butánediol dimetakrylátom

áno

nie

nie

 

 

Používať len v pevnom poly(vinylchloride) (PVC) pri max. hladine 12 % pri izbovej teplote alebo nižšej ako izbovej teplote.

 

857

66765

0037953-21-2

kopolymér metylmetakrylátu, butylakrylátu, styrénu, glycidyl metakrylátu)

áno

nie

nie

 

 

Používať len v pevnom poly(vinylchloride) (PVC) pri max. hladine 2 % pri izbovej teplote alebo nižšej ako izbovej teplote.

 

863

15260

0000646-25-3

1,10-dekándiamín (aj dekán-1,10-diamín)

nie

áno

nie

0,05

 

Používať len ako komonomér na výrobu predmetov z polyamidu na opakované použitie v styku s vodnatými, kyslými a mliečnymi potravinami pri izbovej teplote alebo pri krátkodobom styku pri teplote do 150 °C.

 

873

93460

 

oxid titaničitý zreagovaný s oktyltrietoxysilánom

áno

nie

nie

 

 

Reakčný produkt oxidu titaničitého s najviac 2 hmot. % látky na povrchovú úpravu oktyltrietoxysilánu spracovaného pri vysokých teplotách.

 

894

93360

0016545-54-3

ditetradecylester kyseliny tiodipropiónovej

áno

nie

nie

 

(14)

 

 

895

47060

0171090-93-0

estery kyseliny 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propiónovej s rozvetvenými a lineárnymi C13-C15 alkoholmi

áno

nie

nie

0,05

 

Používať len v polyolefínoch v styku s potravinami inými, ako sú mastné výrobky/výrobky s vysokým obsahom alkoholu a mliečne výrobky.

 

896

71958

0958445-44-8

amónna soľ kyseliny 3H-perfluór-3-[(3-metoxy-propoxy)propiónovej,

áno

nie

nie

 

 

Používať len pri polymerizácii fluórpolymérov:

ktoré sa spracúvajú pri teplotách vyšších ako 280 °C najmenej počas 10 minút,

ktoré sa spracúvajú pri teplotách vyšších ako 190 °C do 30 hmot. % na použitie v zmesiach s polymérmi polyoxymetylénu, a určených na predmety na opakované použitie.

 

923

39150

0000120-40-1

N,N-bis(2-hydroxyetyl)dodekánamid

áno

nie

nie

5

 

Reziduálne množstvo dietanolamínu v plastoch, ako nečistota a produkt rozkladu látky, by nemalo viesť k migrácii dietanolamínu vyššej ako 0,3 mg/kg potravín.

(18)

924

94987

 

propylidíntrimetanol, triestery a diestery zmiešané s kyselinou n-oktánovou a kyselinou n-dekánovou

áno

nie

nie

0,05

 

Len na použitie v PET v styku so všetkými druhmi potravín iných, ako sú mastné výrobky, výrobky s vysokým obsahom alkoholu a mliečne výrobky.

 

926

71955

0908020-52-0

amónna soľ kyseliny perfluór[(2-etyloxy-etoxy)octovej

áno

nie

nie

 

 

Používať len pri polymerizácii fluórpolymérov, ktoré sa spracúvajú pri teplotách vyšších ako 300 °C počas najmenej 10 minút.

 

971

25885

0002459-10-1

trimetylester kyseliny benzénhexakarboxylovej

nie

áno

nie

 

 

Používať len ako komonomér do 0,35 hmot. % na výrobu modifikovaných polyesterov určených na používanie v styku s vodnatými a suchými potravinami, ktoré na povrchu neobsahujú voľné tuky.

(17)

972

45197

0012158-74-6

hydroxid-fosforečnan meďnatý

áno

nie

nie

 

 

 

 

973

22931

0019430-93-4

perfluórbutyletylén

nie

áno

nie

 

 

Používať len ako komonomér do 0,1 hmot. % pri polymerizácii fluórpolymérov sintrovaných pri vysokých teplotách.

 

974

74050

939402-02-5

zmes 2,4-bis(1,1-dimetylpropyl)fenyl a 4-(1,1-dimetylpropyl)fenyl triesterov kyseliny fosforečnej

áno

nie

áno

5

 

SML vyjadrené ako suma fosfitovej a fosfátovej formy látky a produktu hydrolýzy 4-t-amylfenolu.

Migrácia produktu hydrolýzy 2,4-di-t-amylfenolu by nemala prekročiť 0,05 mg/kg.

 

2.

V tabuľke 1 sa v prípade týchto látok obsah stĺpcov (2), (5), (6) a (10) nahrádza takto:

Číslo FCM

Referenčné číslo

Číslo CAS

Názov látky

Použitie ako prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov

(áno/nie)

Použitie ako monomér alebo iná východisková látka alebo makromolekula získaná z mikrobiálnej fermentácie

(áno/nie)

FRF použiteľné

(áno/nie)

SML

[mg/kg]

SML (T)

[mg/kg]

(Číslo skup. obmedzenia)

Obmedzenia a špecifikácie

Poznámky k overeniu súladu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

438

13303

0002162-74-5

bis(2,6-diizopropylfenyl) karbodiimid

nie

áno

nie

0,05

 

Vyjadrené ako suma bis(2,6-diizopropylfenyl) karbodiimidua a produktu jeho hydrolýzy 2,6-diizopropylanilínu.

 

3.

V tabuľke 1 sa v prípade tejto látky obsah stĺpca (3) nahrádza takto:

Číslo FCM

Referenčné číslo

Číslo CAS

Názov látky

Použitie ako prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov

(áno/nie)

Použitie ako monomér alebo iná východisková látka alebo makromolekula získaná z mikrobiálnej fermentácie

(áno/nie)

FRF použiteľné

(áno/nie)

SML

[mg/kg]

SML (T)

[mg/kg]

(Číslo skup. obmedzenia)

Obmedzenia a špecifikácie

Poznámky k overeniu súladu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

797

76807

0073018-26-5

polyester kyseliny adipovej s bután-1,3-diolom, propán-1,2-diolom a 2-etylhexán-1-olom

áno

nie

áno

 

(31)

(32)

 

 

4.

V tabuľke 1 sa v prípade týchto látok obsah stĺpca (8) nahrádza takto:

Číslo FCM

Referenčné číslo

Číslo CAS

Názov látky

Použitie ako prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov

(áno/nie)

Použitie ako monomér alebo iná východisková látka alebo makromolekula získaná z mikrobiálnej fermentácie

(áno/nie)

FRF použiteľné

(áno/nie)

SML

[mg/kg]

SML (T)

[mg/kg]

(Číslo skup. obmedzenia)

Obmedzenia a špecifikácie

Poznámky k overeniu súladu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

239

19975

0000108-78-1

2,4,6-triamino-1,3,5-triazín

áno

áno

nie

2,5

 

 

 

25420

93720

376

66905

0000872-50-4

N-metylpyrolidón

áno

nie

nie

60

 

 

 

5.

V tabuľke 1 sa v prípade tejto látky obsah stĺpcov (8) a (10) nahrádza takto:

Číslo FCM

Referenčné číslo

Číslo CAS

Názov látky

Použitie ako prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov

(áno/nie)

Použitie ako monomér alebo iná východisková látka alebo makromolekula získaná z mikrobiálnej fermentácie

(áno/nie)

FRF použiteľné

(áno/nie)

SML

[mg/kg]

SML (T)

[mg/kg]

(Číslo skup. obmedzenia)

Obmedzenia a špecifikácie

Poznámky k overeniu súladu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

452

38885

0002725-22-6

2,4-bis(2,4-dimetylfenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-oktyloxyfenyl)-1,3,5-triazín

áno

nie

nie

5

 

 

 

6.

V tabuľke 1 sa v prípade týchto látok obsah stĺpca (10) nahrádza takto:

Číslo FCM

Referenčné číslo

Číslo CAS

Názov látky

Použitie ako prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov

(áno/nie)

Použitie ako monomér alebo iná východisková látka alebo makromolekula získaná z mikrobiálnej fermentácie

(áno/nie)

FRF použiteľné

(áno/nie)

SML

[mg/kg]

SML (T)

[mg/kg]

(Číslo skup. obmedzenia)

Obmedzenia a špecifikácie

Poznámky k overeniu súladu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

794

18117

0000079-14-1

kyselina glykolová

nie

áno

nie

 

 

Požívať len pri výrobe kyseliny polyglykolovej (PGA) na i) nepriamy styk s potravinami za polyestermi, ako je polyetyléntereftalát (PET) alebo kyselina polyaktová (PLA) a ii) priamy styk s potravinami zmesi PGA do 3 hmot. % v PET alebo PLA.

 

812

80350

0124578-12-7

poly(kyselina 12-hydroxystearová)-polyetylénimín kopolymér

áno

nie

nie

 

 

Používať len v plastoch do 0,1 hmot. %.

Pripravovaný reakciou poly(kyseliny 12-hydroxystearovej) s polyetylénimínom.

 

7.

V tabuľke 1 sa v prípade tejto látky obsah stĺpcov (10) a (11) nahrádza takto:

Číslo FCM

Referenčné číslo

Číslo CAS

Názov látky

Použitie ako prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov

(áno/nie)

Použitie ako monomér alebo iná východisková látka alebo makromolekula získaná z mikrobiálnej fermentácie

(áno/nie)

FRF použiteľné

(áno/nie)

SML

[mg/kg]

SML (T)

[mg/kg]

(Číslo skup. obmedzenia)

Obmedzenia a špecifikácie

Poznámky k overeniu súladu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

862

15180

0018085-02-4

3,4-diacetoxy-but-1-én

nie

áno

nie

0,05

 

SML vrátane produkt hydrolýzy 3,4-dihydroxy-1-but-1-énu

Používať len ako komonomér na kopolyméry etylvinylalkoholu (EVOH) a polyvinylalkoholu (PVOH).

(17)

(19)

8.

V tabuľke 2 sa v prípade tohto skupinového obmedzenia obsah stĺpcov (2) a (4) nahrádza takto:

Číslo skup. obmedzenia

Číslo FCM

SML (T)

[mg/kg]

Špecifikácia skup. obmedzenia

(1)

(2)

(3)

(4)

14

294

5

vyjadrené ako suma látok a ich oxidačných produktov

368

894

9.

V tabuľke 3 sa v číselnom poradí vkladajú tieto poznámky týkajúce sa overenia zhody:

Poznámka č.

Poznámky k overeniu súladu

(1)

(2)

(18)

Existuje riziko, že SML by sa mohol prekročiť v prípade nízkohustotného polyetylénu (LDPE)

(19)

Existuje riziko, že OML by sa mohol prekročiť v priamom styku s vodnatými potravinami v prípade kopolymérov etylvinylalkoholu (EVOH) a polyvinylalkoholu (PVOH)