8.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/26


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1232/2011

zo 16. novembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (2), sa vyžaduje, aby položky s dvojakým použitím (vrátane softvéru a technológií) boli predmetom účinnej kontroly pri vývoze z Únie alebo pri tranzite cez jej územie, alebo ak sa dodávajú do tretej krajiny na základe sprostredkovateľských služieb poskytovaných sprostredkovateľom, ktorý má bydlisko alebo je usadený v Únii.

(2)

Je žiaduce dosiahnuť jednotné a konzistentné uplatňovanie kontrol v celej Únii s cieľom zabrániť nekalej hospodárskej súťaži medzi vývozcami v Únii, harmonizovať rozsah všeobecných vývozných povolení Únie a podmienky ich použitia medzi vývozcami v Únii a zabezpečiť účinnosť a efektívnosť bezpečnostných kontrol v Únii.

(3)

Komisia vo svojom oznámení z 18. decembra 2006 navrhla zavedenie nových všeobecných vývozných povolení Únie s cieľom podporiť konkurencieschopnosť výrobného odvetvia a vytvoriť rovnaké východiskové podmienky pre všetkých vývozcov v Únii pri vývoze určitých špecifických položiek s dvojakým použitím na niektoré miesta určenia a zároveň zaručiť vysokú úroveň bezpečnosti a plný súlad s medzinárodnými záväzkami.

(4)

Nariadením (ES) č. 428/2009 sa zrušilo nariadenie Rady (ES) č. 1334/2000 z 22. júna 2000 stanovujúce režim Spoločenstva na kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím (3) s účinnosťou od 27. augusta 2009. Príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 1334/2000 sa však naďalej uplatňujú v prípade žiadostí o vývozné povolenie, ktoré boli podané pred uvedeným dátumom.

(5)

Aby mohli byť zavedené nové všeobecné vývozné povolenia Únie na vývoz určitých špecifických položiek s dvojakým použitím do určitých špecifických miest určenia, je potrebné zmeniť a doplniť príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 428/2009 pridaním nových príloh.

(6)

Príslušné orgány členského štátu, v ktorom má sídlo vývozca, by mali mať možnosť zakázať použitie všeobecných vývozných povolení Únie podľa podmienok stanovených v nariadení (ES) č. 428/2009 zmenenom a doplnenom týmto nariadením.

(7)

Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy sa zbrojné embargá v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Únie prijímajú rozhodnutiami Rady. Podľa článku 9 Protokolu (č. 36) o prechodných ustanoveniach sa právne účinky spoločných pozícií prijatých Radou na základe hlavy V Zmluvy o Európskej únii pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy zachovajú tak dlho, pokým sa tieto akty uplatňovaním zmlúv nezrušia, nevyhlásia za neplatné ani nezmenia a nedoplnia.

(8)

Nariadenie (ES) č. 428/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 428/2009 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 sa bod 9 nahrádza takto:

„9.

‚všeobecné vývozné povolenie Únie‘ je povolenie vývozu na vývoz do určitých krajín, ktoré sa udeľuje všetkým vývozcom spĺňajúcim podmienky a požiadavky na jeho používanie uvedené v prílohách IIa až IIf.“

2.

V článku 4 ods. 2 sa slová „prostredníctvom spoločnej pozície alebo jednotnej akcie schválenej Radou“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom rozhodnutia alebo spoločnej pozície prijatých Radou“.

3.

Článok 9 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Týmto nariadením sa pre určitý vývoz stanovený v prílohách IIa až IIf zavádzajú všeobecné vývozné povolenia Únie.

Príslušné orgány členského štátu, v ktorom má sídlo vývozca, môžu zakázať vývozcovi používať tieto povolenia, ak existuje akékoľvek odôvodnené podozrenie o jeho schopnosti dodržiavať takéto povolenie alebo niektoré ustanovenie právnych predpisov o kontrole vývozu.

Príslušné orgány členských štátov si vymieňajú informácie o vývozcoch, ktorým bolo odobrané právo využívať všeobecné vývozné povolenie Únie, okrem prípadu, ak určia, že vývozca sa nebude pokúšať vyviezť položky s dvojakým použitím cez iný členský štát. Na tento účel sa používa systém uvedený v článku 19 ods. 4.“

b)

V odseku 4 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

neplatia pre položky uvedené v prílohe IIg;“.

c)

V odseku 4 písm. c) sa slová „prostredníctvom spoločnej pozície alebo jednotnej akcie schválenej Radou“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom rozhodnutia alebo spoločnej pozície prijatých Radou“.

4.

V prvej vete článku 11 ods. 1 sa odkaz na „prílohu II“ nahrádza odkazom na „prílohu IIa“.

5.

V článku 12 ods. 1 písm. b) sa slová „spoločnej pozície alebo jednotnej akcie“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia alebo spoločnej pozície“.

6.

V článku 13 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.   Všetky oznámenia požadované na základe tohto článku sa vykonávajú prostredníctvom zabezpečených elektronických prostriedkov vrátane systému uvedeného v článku 19 ods. 4.“

7.

Článok 19 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 2 písm. a) sa slová „všeobecné vývozné povolenia Spoločenstva“ nahrádzajú slovami „všeobecné vývozné povolenia Únie“.

b)

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Komisia po porade s koordinačnou skupinou pre položky s dvojakým použitím vytvorenou podľa článku 23 zriadi bezpečný a šifrovaný systém na výmenu informácií medzi členskými štátmi a prípadne Komisiou. Európskemu parlamentu sa poskytnú informácie o rozpočte systému, jeho rozvoji, predbežnej a konečnej podobe a fungovaní, ako aj o nákladoch na sieť.“

8.

V článku 23 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Komisia predkladá Európskemu parlamentu výročnú správu o činnosti skupiny, preskúmaniach a konzultáciách koordinačnej skupiny pre položky s dvojakým použitím, ktorá podlieha článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (4).

9.

Článok 25 sa nahrádza takto:

„Článok 25

1.   Každý členský štát informuje Komisiu o zákonoch, právnych predpisoch a správnych ustanoveniach prijatých pri vykonávaní tohto nariadenia vrátane opatrení uvedených v článku 24. Komisia postúpi tieto informácie ostatným členským štátom.

2.   Každé tri roky Komisia preskúma vykonávanie tohto nariadenia a predloží Európskemu parlamentu a Rade komplexnú správu o jeho vykonávaní a hodnotení jeho vplyvu, ktorá môže obsahovať návrhy na jeho zmeny a doplnenia. Členské štáty poskytnú Komisii všetky príslušné informácie potrebné na vypracovanie tejto správy.

3.   Osobitné oddiely správy sú venované:

a)

koordinačnej skupine pre položky s dvojakým použitím a jej činnosti. Informácie, ktoré poskytne Komisia o činnosti koordinačnej skupine pre položky s dvojakým použitím, preskúmaniach a konzultáciách, sa spracúvajú ako dôverné v zmysle článku 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001. Informácia sa v každom prípade považuje za dôvernú, ak by jej zverejnenie malo pravdepodobne podstatný nepriaznivý vplyv na poskytovateľa alebo zdroj takých informácií;

b)

vykonávaniu článku 19 ods. 4 a informujú o tom, v ktorom štádiu sa nachádza proces vytvárania bezpečného a šifrovaného systému na výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou;

c)

vykonávaniu článku 15 ods. 1;

d)

vykonávaniu článku 15 ods. 2;

e)

podrobným informáciám o opatreniach prijatých členskými štátmi podľa článku 24 a oznámených Komisii podľa odseku 1 tohto článku.

4.   Najneskôr do 31. decembra 2013 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej preskúma vykonávanie tohto nariadenia s osobitným ohľadom na vykonávanie prílohy IIb (všeobecné vývozné povolenie Únie č. EÚ002), a v prípade potreby k nej priloží legislatívny návrh na zmenu a doplnenie tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o otázku zásielok s nízkou hodnotou.“

10.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 25a

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týkajúce sa dohôd o vzájomnej administratívnej pomoci alebo protokolov v colných záležitostiach uzatvorených medzi Európskou úniou a tretími krajinami, Rada môže udeliť Komisii povolenie rokovať s tretími krajinami o dohodách, ktorými sa zabezpečí vzájomné uznávanie kontrol vývozu položiek s dvojakým použitím, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, najmä s cieľom zrušiť povinnosť žiadať o povolenie pri spätných vývozoch v rámci územia Európskej únie. Tieto rokovania sa uskutočnia v súlade s postupmi stanovenými v článku 207 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a prípadne v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.“

11.

Príloha II je prečíslovaná na prílohu IIa a mení a dopĺňa sa takto:

a)

Názov sa nahrádza takto:

VŠEOBECNÉ VÝVOZNÉ POVOLENIE ÚNIE Č. EÚ001

(uvedené v článku 9 ods. 1 tohto nariadenia)

Vývoz do Austrálie, Japonska, Kanady, Nórska, Nového Zélandu, Švajčiarska vrátane Lichtenštajnska a Spojených štátov amerických

Vydávajúci orgán: Európska únia“.

b)

Časť 1 sa nahrádza takto:

Časť 1

Toto všeobecné vývozné povolenie sa vzťahuje na všetky položky s dvojakým použitím uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu okrem položiek uvedených v prílohe IIg.“

c)

Časť 2 sa vypúšťa.

d)

Časť 3 je prečíslovaná na časť 2 a mení a dopĺňa sa takto:

i)

v prvom odseku sa slová „v celom Spoločenstve“ nahrádzajú slovami „v celej Únii“;

ii)

slovo „Švajčiarsko“ sa nahrádza slovami „Švajčiarsko vrátane Lichtenštajnska“;

iii)

slová „všeobecné vývozné povolenie Spoločenstva“ a „toto všeobecné vývozné povolenie Spoločenstva“ sa nahrádzajú slovami „toto povolenie“;

iv)

slová „na základe spoločnej pozície alebo jednotnej akcie schválenej Radou“ sa nahrádzajú slovami „na základe rozhodnutia alebo spoločnej pozície prijatých Radou“.

12.

Vkladajú sa prílohy IIb až IIg stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tridsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 16. novembra 2011

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

W. SZCZUKA


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 27. septembra 2011 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 27. októbra 2011.

(2)  Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 159, 30.6.2000, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.“


PRÍLOHA

PRÍLOHA IIb

VŠEOBECNÉ VÝVOZNÉ POVOLENIE ÚNIE č. EÚ002

(podľa článku 9 ods. 1 tohto nariadenia)

Vývoz určitých položiek s dvojakým použitím do určitých miest určenia

Vydávajúci orgán: Európska únia

Časť 1 –   Položky

Toto všeobecné vývozné povolenie sa vzťahuje na tieto položky s dvojakým použitím stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu:

1A001

1A003

1A004

1C003 b-c

1C004

1C005

1C006

1C008

1C009

2B008

3A001a3

3A001a6-12

3A002c-f

3C001

3C002

3C003

3C004

3C005

3C006.

Časť 2 –   Miesta určenia

Toto povolenie platí v celej Únii pre vývoz do týchto miest určenia:

Argentína

Chorvátsko

Island

Južná Afrika

Južná Kórea

Turecko.

Časť 3 –   Podmienky a požiadavky na používanie

1.

Toto povolenie neplatí ako povolenie na vývoz položiek, ak:

1.

bol vývozca informovaný príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom má sídlo, ako je vymedzené v článku 9 ods. 6 tohto nariadenia, že príslušné položky sú alebo by mohli byť celé alebo sčasti určené:

a)

na použitie v súvislosti s vývojom, výrobou, používaním, údržbou, skladovaním, zisťovaním, identifikáciou alebo šírením chemických, biologických alebo jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení alebo ich manipuláciou, alebo v súvislosti s vývojom, výrobou, údržbou alebo skladovaním rakiet, ktoré môžu byť nosičmi takýchto zbraní;

b)

na konečné použitie vojenského charakteru v zmysle článku 4 ods. 2 tohto nariadenia v krajine, ktorá je predmetom zbrojného embarga uvaleného rozhodnutím alebo spoločnou pozíciou prijatými Radou alebo rozhodnutím Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe alebo zbrojného embarga na základe záväznej rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, alebo

c)

na použitie ako diely alebo súčasti položiek uvedených vo vnútroštátnom zozname vojenského materiálu, ktoré boli vyvezené z územia tohto členského štátu bez povolenia alebo v rozpore s povolením udeľovaným na základe právnych predpisov uvedeného členského štátu;

2.

vývozca v rámci svojho záväzku vykonávať náležitú starostlivosť si je vedomý toho, že príslušné položky sú celé alebo sčasti určené na jedno z použití uvedených v pododseku 1;

3.

príslušné položky sa vyvážajú do bezcolného pásma alebo bezcolného skladu, ktorý sa nachádza v mieste určenia, na ktoré sa vzťahuje toto povolenie.

2.

Vývozcovia musia uviesť referenčné číslo EÚ X002 a uviesť, že položky sa vyvážajú podľa všeobecného vývozného povolenia Únie EÚ002, v kolónke 44 jednotného colného dokladu.

3.

Každý výrobca, ktorý používa toto povolenie, musí oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo, prvé použitie tohto povolenia najneskôr do 30 dní od dátumu prvého vývozu alebo v súlade s požiadavkou príslušného orgánu členského štátu, v ktorom má vývozca sídlo, pred prvým použitím tohto povolenia. Členské štáty oznámia Komisii mechanizmus oznámenia, ktorý zvolili pre toto povolenie. Komisia zverejní informácie, ktoré jej boli oznámené, v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Oznamovacie povinnosti spojené s používaním tohto povolenia a dodatočné informácie o položkách vyvážaných na základe tohto povolenia, ktoré môžu členské štáty, z ktorých sa vývoz uskutočňuje, požadovať, stanovujú členské štáty.

Členský štát môže od vývozcov, ktorí sú v ňom usadení, vyžadovať, aby sa pred prvým použitím tohto povolenia zaregistrovali. Registrácia je automatická a príslušné orgány ju vývozcovi potvrdia bezodkladne, najneskôr však do10 pracovných dní odo dňa doručenia s výhradou článku 9 ods. 1 tohto nariadenia.

Požiadavky uvedené v druhom a treťom odseku sa podľa možnosti zakladajú na požiadavkách na používanie národných všeobecných vývozných povolení udelených tými členskými štátmi, ktoré takéto povolenia ustanovili.

PRÍLOHA IIc

VŠEOBECNÉ VÝVOZNÉ POVOLENIE ÚNIE č. EÚ003

(podľa článku 9 ods. 1 tohto nariadenia)

Vývoz po oprave/výmene

Vydávajúci orgán: Európska únia

Časť 1 –   Položky

1.

Toto všeobecné vývozné povolenie sa vzťahuje na položky s dvojakým použitím uvedené v ktoromkoľvek bode prílohy I k tomuto nariadeniu okrem položiek uvedených v odseku 2, ak:

a)

boli položky dovezené späť na colné územie Európskej únie na účely údržby, opravy alebo výmeny a sa vyvážajú alebo opäť vyvážajú do krajiny, z ktorej boli odoslané, bez akýchkoľvek zmien svojich pôvodných vlastností, a to do piatich rokov od dátumu udelenia pôvodného vývozného povolenia, alebo

b)

sa položky vyvážajú do krajiny, z ktorej boli odoslané, výmenou za rovnaké množstvo položiek rovnakej kvality, ktoré boli dovezené späť na colné územie Európskej únie na účely údržby, opravy alebo výmeny, a to do piatich rokov od dátumu udelenia pôvodného vývozného povolenia.

2.

Vylúčené položky:

a)

všetky položky uvedené v prílohe IIg;

b)

všetky položky oddielov D a E stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu;

c)

tieto položky uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu:

1A002a

1C012a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001b5

5A002a2 až 5A002a9

tieto zariadenia 5B002:

a)

zariadenia osobitne navrhnuté na ‚vývoj‘ alebo ‚výrobu‘ zariadení uvedených v 5A002 až 5A002a9;

b)

meracie zariadenia osobitne navrhnuté na vyhodnocovanie a overovanie platnosti funkcií ‚zabezpečenia informácií‘ uvedené v 5A002a2 až 5A002a9,

6A001a2a1

6A001a2a5

6A002a1c

6A008l3

8A001b

8A001d

9A011.

Časť 2 –   Miesta určenia

Toto povolenie platí v celej Únii pre vývoz do týchto miest určenia:

 

Albánsko

 

Argentína

 

Bosna a Hercegovina

 

Brazília

 

Čile

 

Čína (vrátane Hongkongu a Macaa)

 

Chorvátsko

 

bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko

 

Francúzske zámorské územia

 

Island

 

India

 

Kazachstan

 

Mexiko

 

Čierna Hora

 

Maroko

 

Rusko

 

Srbsko

 

Singapur

 

Južná Afrika

 

Južná Kórea

 

Tunisko

 

Turecko

 

Ukrajina

 

Spojené arabské emiráty

Časť 3 –   Podmienky a požiadavky na používanie

1.

Toto povolenie sa môže použiť len vtedy, ak sa pôvodný vývoz uskutočnil na základe všeobecného vývozného povolenia Únie alebo ak príslušné orgány členského štátu, v ktorom mal sídlo pôvodný vývozca, udelili povolenie na pôvodný vývoz položiek, ktoré boli vzápätí dovezené späť na colné územie Európskej únie na účely údržby, opravy alebo výmeny. Toto povolenie je platné len pre vývozy k pôvodnému koncovému používateľovi.

2.

Toto povolenie neplatí ako povolenie na vývoz položiek, ak:

1.

bol vývozca informovaný príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom má sídlo, ako je vymedzené v článku 9 ods. 6 tohto nariadenia, že príslušné položky sú alebo by mohli byť celé alebo sčasti určené:

a)

na použitie v súvislosti s vývojom, výrobou, používaním, údržbou, skladovaním, zisťovaním, identifikáciou alebo šírením chemických, biologických alebo jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení alebo ich manipuláciou, alebo v súvislosti s vývojom, výrobou, údržbou alebo skladovaním rakiet, ktoré môžu byť nosičmi takýchto zbraní;

b)

na vojenské konečné použitie, ako je vymedzené v článku 4 ods. 2 tohto nariadenia, ak bolo na kupujúcu krajinu alebo na krajinu určenia uvalené zbrojné embargo na základe rozhodnutia alebo spoločnej pozície prijatej Radou alebo rozhodnutia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe alebo zbrojné embargo na základe záväznej rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, alebo

c)

na použitie ako diely alebo súčasti vojenských položiek uvedených vo vnútroštátnych zoznamoch vojenského materiálu, ktoré boli vyvezené z územia príslušného členského štátu bez povolenia alebo v rozpore s povolením udeľovaným na základe právnych predpisov uvedeného členského štátu;

2.

si je vývozca vedomý toho, že príslušné položky sú celé alebo sčasti určené na jedno z použití uvedených v pododseku 1;

3.

sa príslušné položky vyvážajú do bezcolného pásma alebo bezcolného skladu, ktorý sa nachádza v mieste určenia, na ktoré sa vzťahuje toto povolenie;

4.

bolo pôvodné povolenie zrušené, pozastavené, zmenené alebo odvolané;

5.

si je vývozca v rámci svojho záväzku vykonávať náležitú starostlivosť vedomý toho, že konečné použitie dotknutých položiek je iné než to, ktoré bolo uvedené v pôvodnom vývoznom povolení.

3.

Pri vývoze akejkoľvek položky na základe tohto povolenia musia vývozcovia:

1.

uviesť vo vývoznom colnom vyhlásení referenčné číslo pôvodného vývozného povolenia spolu s názvom členského štátu, ktorý toto povolenie udelil, referenčným číslom EÚ X002 a špecifikovať, že položky sa vyvážajú podľa všeobecného vývozného povolenia Únie EÚ003, v kolónke 44 jednotného colného dokladu (JCD);

2.

poskytnúť colným úradníkom na požiadanie doklady o dátume dovozu položiek do Únie, o akejkoľvek údržbe, oprave alebo výmene položiek v Únii a o skutočnosti, že sa položky vracajú koncovému používateľovi a do krajiny, z ktorej boli dovezené do Únie.

4.

Každý výrobca, ktorý používa toto povolenie, musí oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo, prvé použitie tohto povolenia najneskôr do 30 dní od dátumu prvého vývozu alebo v súlade s požiadavkou príslušného orgánu členského štátu, v ktorom má vývozca sídlo, pred prvým použitím tohto povolenia. Členské štáty oznámia Komisii mechanizmus oznámenia, ktorý zvolili pre toto povolenie. Komisia zverejní informácie, ktoré jej boli oznámené, v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Požiadavky na podávanie správ súvisiace s použitím tohto povolenia a dodatočné informácie, ktoré môže členský štát vývozu požadovať o položkách, ktoré sa na základe tohto povolenia vyvážajú, stanovujú členské štáty.

Členský štát môže požadovať, aby sa vývozca so sídlom v tomto členskom štáte pred prvým použitím tohto povolenia zaregistroval. Registrácia je automatická a príslušné orgány ju potvrdia vývozcovi bezodkladne, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa doručenia s výhradou článku 9 ods. 1 tohto nariadenia.

Požiadavky uvedené v druhom a treťom pododseku sa v prípade potreby zakladajú na požiadavkách vymedzených na používanie vnútroštátnych všeobecných vývozných povolení udelených tými členskými štátmi, ktoré takéto povolenia poskytujú.

5.

Toto povolenie sa vzťahuje na položky na ‚opravu‘, ‚výmenu‘ a ‚údržbu‘. Pri nej môže náhodou dôjsť k vylepšeniu pôvodnej položky napr. použitím moderných náhradných dielov alebo použitím novších konštrukčných noriem z dôvodu spoľahlivosti alebo bezpečnosti, ak to nevedie k rozšíreniu funkčnej kapacity položiek alebo ak tým položky nezískajú nové alebo ďalšie funkcie.

PRÍLOHA IId

VŠEOBECNÉ VÝVOZNÉ POVOLENIE ÚNIE č. EÚ004

(podľa článku 9 ods. 1 tohto nariadenia)

Dočasný vývoz na výstavu alebo veľtrh

Vydávajúci orgán: Európska únia

Časť 1 –   Položky

Toto všeobecné vývozné povolenie sa vzťahuje na všetky položky s dvojakým použitím v ktoromkoľvek bode prílohy I k tomuto nariadeniu okrem týchto:

a)

všetky položky uvedené v prílohe IIg;

b)

všetky položky v oddiele D stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu (toto nezahŕňa softvér potrebný na riadne fungovanie zariadenia na účely predvedenia);

c)

všetky položky v oddiele E stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu;

d)

položky uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu:

1A002a

1C002.b.4

1C010

1C012.a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001b5

5A002a2 až 5A002a9

tieto zariadenia 5B002:

a)

zariadenia osobitne navrhnuté na ‚vývoj‘ alebo ‚výrobu‘ zariadení uvedených v 5A002a2 až 5A002a9;

b)

meracie zariadenia osobitne navrhnuté na vyhodnocovanie a overovanie platnosti funkcií ‚zabezpečenia informácií‘ uvedené v 5A002a2 až 5A002a9,

6A001

6A002a

6A008l3

8A001b

8A001d

9A011.

Časť 2 –   Miesta určenia

Toto vývozné povolenie platí v celej Únii pre vývoz do týchto miest určenia:

Albánsko, Argentína, Bosna a Hercegovina, Brazília, Chorvátsko, Čierna Hora, Čile, Čína (vrátane Hongkongu a Macaa), bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Francúzske zámorské územia, Island, India, Južná Afrika, Južná Kórea, Kazachstan, Maroko, Mexiko, Rusko, Singapur, Srbsko, Spojené arabské emiráty, Tunisko, Turecko, Ukrajina.

Časť 3 –   Podmienky a požiadavky na používanie

1.

Toto povolenie povoľuje vývoz položiek uvedených v časti 1 pod podmienkou, že pri vývoze ide o krátkodobý vývoz na účel výstavy alebo veľtrhu (ako je vymedzené v bode 6) a že položky budú vo svojej celistvosti a v nezmenenom stave dovezené do 120 dní od pôvodného vývozu späť na colné územie Európskej únie.

2.

Príslušný orgán členského štátu, v ktorom má vývozca sídlo (ako je vymedzené v článku 9 ods. 6 tohto nariadenia), môže žiadať vývozcu, aby odstúpil od požiadavky, že položky majú byť dovezené späť, ako sa uvádza v odseku 1. Na postup odstúpenia sa uplatňuje postup pre individuálne povolenia ustanovený v článku 9 ods. 2 a článku 14 ods. 1 tohto nariadenia.

3.

Toto povolenie neplatí ako povolenie na vývoz položiek, ak:

1.

bol vývozca informovaný príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom má sídlo, že príslušné položky sú alebo by mohli byť celé alebo sčasti určené:

a)

na použitie v súvislosti s vývojom, výrobou, používaním, údržbou, skladovaním, zisťovaním, identifikáciou alebo šírením chemických, biologických alebo jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení alebo ich manipuláciou, alebo v súvislosti s vývojom, výrobou, údržbou alebo skladovaním rakiet, ktoré môžu byť nosičmi takýchto zbraní;

b)

na vojenské konečné použitie, ako je vymedzené v článku 4 ods. 2 tohto nariadenia, ak bolo na kupujúcu krajinu alebo na krajinu určenia uvalené zbrojné embargo na základe rozhodnutia alebo spoločnej pozície prijatej Radou alebo rozhodnutia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe alebo zbrojné embargo na základe záväznej rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, alebo

c)

na použitie ako diely alebo súčasti vojenských položiek uvedených vo vnútroštátnych zoznamoch vojenského materiálu, ktoré boli vyvezené z územia príslušného členského štátu bez povolenia alebo v rozpore s povolením udeľovaným na základe právnych predpisov uvedeného členského štátu;

2.

si je vývozca vedomý toho, že príslušné položky sú celé alebo sčasti určené na jedno z použití uvedených v pododseku 1;

3.

sú príslušné položky vyvážané do bezcolného pásma alebo bezcolného skladu, ktorý sa nachádza v mieste určenia, na ktoré sa vzťahuje toto povolenie;

4.

bol výrobca informovaný príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo, alebo si je inak vedomý (napr. na základe informácií od výrobcu) toho, že príslušné položky boli príslušnými orgánmi zaradené do kategórie s vnútroštátnym ochranným označením rovnocenným ‚CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL‘ alebo vyšším;

5.

ich návrat v pôvodnom stave bez odobratia, kopírovania alebo šírenia akejkoľvek časti alebo softvéru nemôže byť zaručený vývozcom alebo ak prenos technológie súvisí s prezentáciou;

6.

sú príslušné položky určené na vývoz na účel súkromnej prezentácie alebo predvedenia (napríklad v interných prezentačných priestoroch);

7.

majú byť príslušné položky začlenené do výrobného procesu;

8.

sa príslušné položky majú použiť na určený účel okrem minimálnej miery potrebnej na ich účinné predvedenie, ale bez toho, aby boli výsledky príslušných testov dostupné tretím osobám;

9.

sa má vývoz uskutočniť v dôsledku obchodnej transakcie, najmä pokiaľ ide o predaj, nájom alebo lízing príslušných položiek;

10.

sa majú príslušné položky skladovať na výstave alebo veľtrhu výhradne na účel predaja, nájmu alebo lízingu bez toho, aby bola položka prezentovaná alebo predvedená;

11.

vývozca podnikne kroky, ktoré by mu zabránili v tom, aby mal príslušné položky pod kontrolou počas celého obdobia dočasného vývozu.

4.

Vývozcovia musia uviesť referenčné číslo EÚ X002 a uviesť, že položky sa vyvážajú podľa všeobecného vývozného povolenia Únie EÚ004, v kolónke 44 jednotného colného dokladu.

5.

Každý výrobca, ktorý používa toto povolenie, musí oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo, prvé použitie tohto povolenia najneskôr do 30 dní od dátumu prvého vývozu alebo v súlade s požiadavkou príslušného orgánu členského štátu, v ktorom má vývozca sídlo, pred prvým použitím tohto povolenia. Členské štáty oznámia Komisii mechanizmus oznámenia, ktorý zvolili pre toto povolenie. Komisia zverejní informácie, ktoré jej boli oznámené, v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Požiadavky na podávanie správ súvisiace s použitím tohto povolenia a dodatočné informácie, ktoré môže členský štát vývozu požadovať o položkách, ktoré sa na základe tohto povolenia vyvážajú, stanovujú členské štáty.

Členský štát môže požadovať, aby sa vývozca so sídlom v tomto členskom štáte pred prvým použitím tohto povolenia zaregistroval. Registrácia je automatická a príslušné orgány ju potvrdia vývozcovi bezodkladne, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa doručenia s výhradou článku 9 ods. 1 tohto nariadenia.

Požiadavky uvedené v druhom a treťom pododseku sa v prípade potreby zakladajú na požiadavkách vymedzených na používanie vnútroštátnych všeobecných vývozných povolení udelených tými členskými štátmi, ktoré takéto povolenia poskytujú.

6.

Na účely tohto povolenia ‚výstava alebo veľtrh‘ je komerčné podujatie so stanoveným obdobím trvania, na ktorom niekoľko vystavovateľov predstavuje svoje výrobky obchodným návštevníkom alebo širokej verejnosti.

PRÍLOHA IIe

VŠEOBECNÉ VÝVOZNÉ POVOLENIE ÚNIE č. EÚ005

(podľa článku 9 ods. 1 tohto nariadenia)

Telekomunikácie

Vydávajúci orgán: Európska únia

Časť 1 –   Položky

Toto všeobecné vývozné povolenie sa vzťahuje na tieto položky s dvojakým použitím uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu:

a)

tieto položky kategórie 5 časti 1:

i)

položky uvedené v bodoch 5A001b2 a 5A001c a d vrátane špeciálne pre ne skonštruovaných alebo vyvinutých komponentov a príslušenstva;

ii)

položky uvedené v bodoch 5B001 a 5D001, ak ide o skúšobné, kontrolné a výrobné zariadenie, a softvér pre položky uvedené v písmene a);

b)

technológia zaradená do bodu 5E001a, ak je potrebná na inštaláciu, prevádzku, údržbu alebo opravu položiek uvedených v písmene a) a určená pre toho istého konečného užívateľa.

Časť 2 –   Miesta určenia

Toto povolenie platí v celej Únii pre vývoz do týchto miest určenia:

Argentína, Čína (vrátane Hongkongu a Macaa), Chorvátsko, India, Južná Afrika, Južná Kórea, Rusko, Turecko, Ukrajina.

Časť 3 –   Podmienky a požiadavky na používanie

1.

Toto povolenie neplatí ako povolenie na vývoz položiek, ak:

1.

bol vývozca informovaný príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom má sídlo, ako je vymedzené v článku 9 ods. 6 tohto nariadenia, že príslušné položky sú alebo by mohli byť celé alebo sčasti určené:

a)

na použitie v súvislosti s vývojom, výrobou, používaním, údržbou, skladovaním, zisťovaním, identifikáciou alebo šírením chemických, biologických alebo jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení alebo ich manipuláciou, alebo v súvislosti s vývojom, výrobou, údržbou alebo skladovaním rakiet, ktoré môžu byť nosičmi takýchto zbraní;

b)

na vojenské konečné použitie, ako je vymedzené v článku 4 ods. 2 tohto nariadenia, ak bolo na kupujúcu krajinu alebo na krajinu určenia uvalené zbrojné embargo na základe rozhodnutia alebo spoločnej pozície prijatej Radou alebo rozhodnutia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe alebo zbrojné embargo na základe záväznej rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov;

c)

na použitie ako diely alebo súčasti vojenských položiek uvedených vo vnútroštátnych zoznamoch vojenského materiálu, ktoré boli vyvezené z územia príslušného členského štátu bez povolenia alebo v rozpore s povolením udeľovaným na základe právnych predpisov uvedeného členského štátu, alebo

d)

na použitie v súvislosti s porušovaním ľudských práv, demokratických zásad alebo slobody prejavu v zmysle Charty základných práv Európskej únie použitím detekčných technológií a zariadení na digitálny prenos údajov na sledovanie mobilných telefónov a textových správ a v súvislosti s cieleným dohľadom nad používaním internetu (napríklad pomocou monitorovacích stredísk a zákonných odpočúvacích brán – Lawful Interception Gateways);

2.

si je vývozca v rámci svojho záväzku vykonávať náležitú starostlivosť vedomý toho, že príslušné položky sú celé alebo sčasti určené na jedno z použití uvedených v pododseku 1;

3.

si je vývozca v rámci svojho záväzku vykonávať náležitú starostlivosť vedomý toho, že dotknuté položky budú opäť vyvezené do akéhokoľvek miesta určenia okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 2 tejto prílohy alebo v časti 2 prílohy IIa, alebo do členských štátov;

4.

sa príslušné položky vyvážajú do bezcolného pásma alebo bezcolného skladu, ktorý sa nachádza v mieste určenia, na ktoré sa vzťahuje toto povolenie.

2.

Vývozcovia musia uviesť referenčné číslo EÚ X002 a uviesť, že položky sa vyvážajú podľa všeobecného vývozného povolenia Únie EÚ005, v kolónke 44 jednotného colného dokladu.

3.

Každý výrobca, ktorý používa toto povolenie, musí oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo, prvé použitie tohto povolenia najneskôr do 30 dní od dátumu prvého vývozu alebo v súlade s požiadavkou príslušného orgánu členského štátu, v ktorom má vývozca sídlo, pred prvým použitím tohto povolenia. Členské štáty oznámia Komisii mechanizmus oznámenia, ktorý zvolili pre toto povolenie. Komisia zverejní informácie, ktoré jej boli oznámené, v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Požiadavky na podávanie správ súvisiace s použitím tohto povolenia a dodatočné informácie, ktoré môže vyvážajúci členský štát požadovať o položkách, ktoré sa na základe tohto povolenia vyvážajú, stanovujú členské štáty.

Členský štát môže požadovať, aby sa vývozca so sídlom v tomto členskom štáte pred prvým použitím tohto povolenia zaregistroval. Registrácia je automatická a príslušné orgány ju potvrdia vývozcovi bezodkladne, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa doručenia s výhradou článku 9 ods. 1 tohto nariadenia.

Požiadavky uvedené v druhom a treťom pododseku sa v prípade potreby zakladajú na požiadavkách vymedzených na používanie vnútroštátnych všeobecných vývozných povolení udelených tými členskými štátmi, ktoré takéto povolenia poskytujú.

PRÍLOHA IIf

VŠEOBECNÉ VÝVOZNÉ POVOLENIE ÚNIE č. EÚ006

(podľa článku 9 ods. 1 tohto nariadenia)

Chemické látky

Časť 1 –   Položky

Toto všeobecné vývozné povolenie sa vzťahuje na položky s dvojakým použitím uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu:

 

1C350:

1.

tiodiglykol (111-48-8);

2.

oxychlorid fosforečný (10025-87-3);

3.

dimetylmetylfosfonát (756-79-6);

5.

metylfosfonyldichlorid (676-97-1);

6.

dimetylfosfit (DMP)(868-85-9);

7.

chlorid fosforitý (7719-12-2);

8.

trimetylfosfit (TMP) (121-45-9);

9.

tionyl chlorid (7719-09-7);

10.

3-hydroxy-1-metylpiperidín (3554-74-3);

11.

N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetylchlorid (96-79-7);

12.

N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetántiol (5842-07-9);

13.

chinuklidín-3-ol (1619-34-7);

14.

fluorid draselný (7789-23-3);

15.

2-chlóretanol (107-07-3);

16.

dimetylamín (124-40-3);

17.

dietyletylfosfonát (78-38-6);

18.

dietyl-N,N-dimetylfosforamidát (2404-03-7);

19.

dietylfosfit (762-04-9);

20.

dimetylamínhydrochlorid (506-59-2);

21.

etylfosfinyldichlorid (1498-40-4);

22.

etylfosfonyl dichlorid (1066-50-8);

24.

fluórovodík (7664-39-3);

25.

metylbenzilát (76-89-1);

26.

metylfosfinyldichlorid (676-83-5);

27.

N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetanol (96-80-0);

28.

pinakolylalkohol (464-07-3);

30.

trietylfosfit (122-52-1);

31.

chlorid arzenitý (7784-34-1);

32.

kyselina benzilová (76-93-7);

33.

dietylmetylfosfonit (15715-41-0);

34.

dimetyletylfosfonát (6163-75-3);

35.

etylfosfinyldifluorid (430-78-4);

36.

metylfosfinyldifluorid (753-59-3);

37.

3-chinuklidon (3731-38-2);

38.

chlorid fosforečný (10026-13-8);

39.

pinakolon (75-97-8);

40.

kyanid draselný (151-50-8);

41.

hydrogendifluorid draselný (7789-29-9);

42.

hydrogendifluorid amónny alebo amónium bifluorid (1341-49-7);

43.

fluorid sodný (7681-49-4);

44.

hydrogendifluorid sodný (1333-83-1);

45.

kyanid sodný (143-33-9);

46.

trietanolamín (102-71-6);

47.

sulfid fosforečný (1314-80-3);

48.

di-izopropylamín (108-18-9);

49.

dietylaminoetanol (100-37-8);

50.

sulfid sodný (1313-82-2);

51.

chlorid sírny (10025-67-9);

52.

chlorid sírnatý (10545-99-0);

53.

trietanolamín hydrochlorid (637-39-8);

54.

(2-chlóretyl) diizopropylamín hydrochlorid (4261-68-1);

55.

kyselina metylfosfónová (993-13-5);

56.

dietylmetylfosfonát (683-08-9);

57.

N,N-dimetylaminofosforyl dichlorid (677-43-0);

58.

triizopropyl fosfit (116-17-6);

59.

etyldietanolamín (139-87-7);

60.

O,O-dietylfosforotioát (2465-65-8);

61.

O,O-dietylhydrogén fosforoditioát (298-06-6);

62.

hexafluorokremičitan disodný (16893-85-9);

63.

metylfosfonotioyldichlorid (676-98-2).

 

1C450a:

4.

fosgén: dichlorid karbonylu (75-44-5);

5.

chlórkyán (506-77-4);

6.

kyanovodík (74-90-8);

7.

chlórpikrín: trichlórnitrometán (76-06-2);

 

1C450b:

1.

chemikálie okrem tých, ktoré sú uvedené v kontrolách vojenského tovaru alebo v 1C350, s obsahom atómu fosforu, ku ktorému sa viaže jedna metylová, etylová alebo propylová (normálna alebo izo) skupina, ale nie ďalšie atómy uhlíka;

2.

N,N-dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] fosforamidové dihalogenidy, okrem N,N-dimetylaminofosforyldichloridu, ktorý je uvedený v 1C350.57;

3.

dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] N,N-dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] fosforamidáty okrem dietyl-N,N-dietylfosforamidátu, ktorý je uvedený v 1C350;

4.

N,N-dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] aminoetyl-2-chloridy a zodpovedajúce protonizované soli okrem N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetylchloridu alebo N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetylchloridhydrochloridu, ktoré sú uvedené v 1C350;

5.

N,N-dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] aminoetán-2-oly a zodpovedajúce protonizované soli okrem N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetanolu (96-80-0) a N,N-dietylaminoetanolu (100-37-8), ktoré sú uvedené v 1C350;

6.

N,N-dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] aminoetán-2-tioly a zodpovedajúce protonizované soli okrem N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetántiolu, ktorý je uvedený v 1C350;

8.

metyldietanolamín (105-59-9).

Časť 2 –   Miesta určenia

Toto vývozné povolenie platí v celej Únii pre vývoz do týchto miest určenia:

Argentína, Chorvátsko, Island, Južná Kórea, Turecko, Ukrajina.

Časť 3 –   Podmienky a požiadavky na používanie

1.

Toto povolenie neplatí ako povolenie na vývoz položiek, ak:

1.

bol vývozca informovaný príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom má sídlo, ako je vymedzené v článku 9 ods. 6 tohto nariadenia, že príslušné položky sú alebo by mohli byť celé alebo sčasti určené:

a)

na použitie v súvislosti s vývojom, výrobou, používaním, údržbou, skladovaním, zisťovaním, identifikáciou alebo šírením chemických, biologických alebo jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení alebo ich manipuláciou, alebo v súvislosti s vývojom, výrobou, údržbou alebo skladovaním rakiet, ktoré môžu byť nosičmi takýchto zbraní;

b)

na vojenské konečné použitie, ako je vymedzené v článku 4 ods. 2 tohto nariadenia, ak bolo na kupujúcu krajinu alebo na krajinu určenia uvalené zbrojné embargo na základe rozhodnutia alebo spoločnej pozície prijatej Radou alebo rozhodnutia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe alebo zbrojné embargo na základe záväznej rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, alebo

c)

na použitie ako diely alebo súčasti vojenských položiek uvedených vo vnútroštátnych zoznamoch vojenského materiálu, ktoré boli vyvezené z územia príslušného členského štátu bez povolenia alebo v rozpore s povolením udeľovaným na základe právnych predpisov uvedeného členského štátu;

2.

si je vývozca v rámci svojho záväzku vykonávať náležitú starostlivosť vedomý toho, že príslušné položky sú celé alebo sčasti určené na jedno z použití uvedených v pododseku 1;

3.

si je vývozca v rámci svojho záväzku vykonávať náležitú starostlivosť vedomý toho, že príslušné položky budú opäť vyvezené do akéhokoľvek miesta určenia okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 2 tejto prílohy alebo v časti 2 prílohy IIa, alebo do členských štátov, alebo

4.

sa príslušné položky vyvážajú do bezcolného pásma alebo bezcolného skladu, ktorý sa nachádza v mieste určenia, na ktoré sa vzťahuje toto povolenie.

2.

Vývozcovia musia uviesť referenčné číslo EÚ X002 a uviesť, že položky sa vyvážajú podľa všeobecného vývozného povolenia Únie EÚ006, v kolónke 44 jednotného colného dokladu.

3.

Každý výrobca, ktorý používa toto povolenie, musí oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo, prvé použitie tohto povolenia najneskôr do 30 dní od dátumu prvého vývozu alebo v súlade s požiadavkou príslušného orgánu členského štátu, v ktorom má vývozca sídlo, pred prvým použitím tohto povolenia. Členské štáty oznámia Komisii mechanizmus oznámenia, ktorý zvolili pre toto povolenie. Komisia zverejní informácie, ktoré jej boli oznámené, v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Požiadavky na podávanie správ súvisiace s použitím tohto povolenia a dodatočné informácie, ktoré môže vyvážajúci členský štát požadovať o položkách, ktoré sa na základe tohto povolenia vyvážajú, stanovujú členské štáty.

Členský štát môže požadovať, aby sa vývozca so sídlom v tomto členskom štáte pred prvým použitím tohto povolenia zaregistroval. Registrácia je automatická a príslušné orgány ju potvrdia vývozcovi bezodkladne, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa doručenia s výhradou článku 9 ods. 1 tohto nariadenia.

Požiadavky uvedené v druhom a treťom pododseku sa v prípade potreby zakladajú na požiadavkách vymedzených na používanie vnútroštátnych všeobecných vývozných povolení udelených tými členskými štátmi, ktoré takéto povolenia poskytujú.

PRÍLOHA IIg

[zoznam uvedený v článku 9 ods. 4 písm. a) tohto nariadenia a v prílohách IIa, IIc a IId k tomuto nariadeniu]

Zápisy nie vždy uvádzajú úplný opis položky a príslušné poznámky v prílohe I. Úplný opis položiek poskytuje iba príloha I.

Zmienka o niektorej položke v tejto prílohe nemá vplyv na uplatňovanie všeobecnej poznámky k softvéru (GNS) uvedenej v prílohe I.

Všetky položky uvedené v prílohe IV.

0C001 Prírodný urán alebo ochudobnený urán, alebo tórium vo forme kovu, zliatiny, chemickej zlúčeniny alebo koncentrátu, alebo ľubovoľný iný materiál s obsahom jednej alebo viacerých predtým vymenovaných položiek.

0C002 Špeciálne štiepne materiály, iné, ako sú uvedené v prílohe IV.

0D001 Softvér, zvlášť navrhnutý alebo upravený na ‚vývoj‘, ‚výrobu‘ alebo ‚použitie‘ tovarov uvedených v kategórii 0, ak sa vzťahuje na položky uvedené v bode 0C001 alebo na tie položky uvedené v bode 0C002, ktoré sú vyňaté z prílohy IV.

0E001 Technológia podľa poznámky o jadrovej technológii na ‚vývoj‘, ‚výrobu‘ alebo ‚použitie‘ tovarov uvedených v kategórii 0, ak sa vzťahuje na položky uvedené v 0C001 alebo na tie položky uvedené 0C002, ktoré sú vyňaté z prílohy IV.

1A102 Resaturované pyrolýzne súčasti s väzbou uhlík-uhlík určené pre vesmírne lode, uvedené v bode 9A004, alebo sondážne rakety uvedené v bode 9A104.

1C351 Ľudské patogény, zoonózy a ‚toxíny‘.

1C352 Živočíšne patogény.

1C353 Genetické prvky a geneticky modifikované organizmy.

1C354 Rastlinné patogény.

1C450a.1 Amiton: O, O-dietyl S-[2-(dietylamino)etyl] fosforotiolát (78-53-5) a zodpovedajúce alkylované alebo protónizované soli.

1C450a.2 PFIB: 1, 1, 3, 3, 3-pentafluóro-2-(trifluórmetyl)-1-propén (382-21-8).

7E104 Technológia na integráciu údajov o letovej kontrole, o navádzaní a o pohone do systému riadenia letu na optimalizáciu trajektórie raketového systému.

9A009.a Propulzné systémy hybridných rakiet s celkovým pulzačným výkonom viac ako 1,1 MNs.

9A117 Mechanizmy na oddeľovanie stupňov rakety, separačné mechanizmy a medzistupne použiteľné v ‚riadených strelách‘.


VYHLÁSENIE KOMISIE

Komisia zamýšľa preskúmať toto nariadenie do 31. decembra 2013, a to najmä pokiaľ ide o podmienky na vyhodnotenie prípadného zavedenia všeobecného vývozného povolenia pre zásielky s nízkou hodnotou.


VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE O ZÁSIELKACH S NÍZKOU HODNOTOU

Toto nariadenie nemá vplyv na národné všeobecné vývozné povolenia pre zásielky s nízkou hodnotou, ktoré členské štáty vydávajú na základe článku 9 ods. 4 nariadenia (ES) č. 428/2009.