23.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/23


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1206/2011

z 22. novembra 2011,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na identifikáciu lietadla pre sledovanie v rámci jednotného európskeho neba

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 z 10. marca 2004 o interoperabilite siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (nariadenie o interoperabilite) (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 5,

keďže:

(1)

Komisia udelila Eurocontrolu právomoci v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie) (2) vypracovať požiadavky na výkonnosť a interoperabilitu sledovania v rámci siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (ďalej len „EATMN“). Toto nariadenie sa zakladá na výslednej správe o poverení z 9. júla 2010.

(2)

Individuálna identifikácia lietadla by sa mala vykonávať v súlade s postupmi Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ďalej len „ICAO“) predtým, než sa poskytnú lietadlu služby letovej prevádzky používajúce systém sledovania.

(3)

Plynulá letová prevádzka závisí od jednoznačnej a nepretržitej identifikácie jednotlivých lietadiel, ktoré lietajú v rámci všeobecnej letovej prevádzky v súlade s pravidlami letu podľa prístrojov cez vzdušný priestor jednotného európskeho neba.

(4)

Na identifikáciu jednotlivých lietadiel sa v súčasnosti používa metóda používania individuálnych kódov odpovedača sekundárneho prehľadového radaru (ďalej len „kódov SSR“) pridelených v súlade s postupmi ICAO a regionálnym navigačným plánom pre európsky región.

(5)

Výsledkom nárastu letovej prevádzky za posledných desať rokov bol bežný nedostatok dostupných kódov SSR na uspokojenie dopytu počas prevádzkových špičiek a tak nemožno v súčasnosti zaručiť identifikáciu jednotlivých lietadiel v európskom vzdušnom priestore.

(6)

Počiatočná operačná schopnosť používať identifikáciu lietadla prostredníctvom zostupného spojenia (downlink) by sa mala zavádzať harmonizovaným spôsobom vo vymedzenej časti vzdušného priestoru jednotného európskeho neba, aby sa znížil celkový dopyt po prideľovaní individuálnych kódov SSR na dosiahnutie individuálnej identifikácie lietadiel.

(7)

Na optimalizáciu dostupnosti individuálnych kódov SSR by poskytovatelia letových navigačných služieb, ktorí nebudú schopní identifikovať lietadlo prostredníctvom zostupného spojenia, mali zaviesť lepšie a harmonizované kapacity automatického prideľovania kódov SSR lietadlám.

(8)

Mala by sa poskytnúť možnosť využívať identifikáciu lietadla prostredníctvom zostupného spojenia v celom vzdušnom priestore jednotného európskeho neba, aby sa prekonala potreba individuálnych kódov SSR na identifikáciu všeobecnej letovej prevádzky podľa pravidiel letu podľa prístrojov.

(9)

Zmiernenie požiadavky na prideľovanie individuálnych kódov SSR, keď sa používa identifikácia lietadla prostredníctvom zostupného spojenia, možno najlepšie dosiahnuť pomocou integrovaného systému spracovania letových plánov, ktoré sú spôsobilé na pridelenie dohodnutého kódu viditeľnosti, a od poskytovateľov letových navigačných služieb, ktorí prideľujú dohodnutý kód viditeľnosti spôsobilým letom, ktorých identifikácia lietadla prostredníctvom zostupného spojenia bola úspešná.

(10)

Identifikáciu lietadla prostredníctvom zostupného spojenia možno použiť na dosiahnutie individuálnej identifikácie lietadiel, len ak poskytovatelia letových navigačných služieb využívajú vhodné sledovacie senzory, funkcie spracovania a distribúcie údajov týkajúcich sa sledovania, funkcie systémov spracovania údajov o lete, komunikácie vzduch-zem a zem-zem, funkcie zobrazovania na riadiacom displeji, a stanovia postupy a odbornú prípravu zamestnancov.

(11)

Miera, do akej môžu poskytovatelia letových navigačných služieb skutočne využívať vybavenie na použitie identifikácie lietadla prostredníctvom zostupného spojenia na zmiernenie požiadavky na prideľovanie individuálnych kódov SSR, závisí od úrovne vybavenia lietadla funkciou identifikácie prostredníctvom zostupného spojenia, od toho, že trasy týchto lietadiel sú v rámci zóny priľahlého pokrytia systémami poskytujúcimi túto schopnosť a od najvyššej požiadavky zabezpečiť efektívne a bezpečné lety.

(12)

Upozornenia týkajúce sa neúmyselného zdvojenia pridelených kódov SSR viac ako jednému lietadlu by sa mali poskytovať riadiacim letovej prevádzky, aby sa zabránilo prípadnej nesprávnej identifikácii lietadla.

(13)

Jednotné používanie osobitných postupov v rámci vzdušného priestoru jednotného európskeho neba je rozhodujúce pre dosiahnutie interoperability a plynulej prevádzky.

(14)

Všetky zmeny zariadení a služieb na základe uplatňovania tohto nariadenia by členské štáty mali zohľadniť v európskom pláne leteckej navigácie ICAO prostredníctvom bežného postupu na zmenu a doplnenie.

(15)

Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na vojenské operácie a výcvik uvedené v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 549/2004.

(16)

S cieľom udržať alebo zvýšiť súčasné úrovne bezpečnosti letovej prevádzky by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby zabezpečili, že dotknuté strany vykonajú posúdenie bezpečnosti vrátane identifikácie nebezpečenstva, posúdenia rizika a jeho zmierňovania. Harmonizované vykonávanie týchto procesov v systémoch, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, si vyžaduje, aby sa určili osobitné bezpečnostné požiadavky na všetky požiadavky interoperability a výkonnosti prevádzky.

(17)

V súlade s nariadením (ES) č. 552/2004 by sa vo vykonávacích pravidlách pre interoperabilitu mali opisovať osobitné postupy posudzovania zhody, ktoré sa majú používať na posúdenie buď zhody, alebo vhodnosti na používanie základných komponentov, ako aj overovanie systémov.

(18)

V prípade letových prevádzkových služieb poskytovaných predovšetkým lietadlu, ktoré lieta v rámci všeobecnej letovej prevádzky pod vojenským dohľadom, by prekážky pri obstarávaní mohli zabrániť zhode s týmto nariadením.

(19)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre jednotné nebo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú požiadavky na systémy, ktoré prispievajú k poskytovaniu informácií týkajúcich sa sledovania, ich komponenty a súvisiace postupy s cieľom zabezpečiť jednoznačnú a nepretržitú identifikáciu jednotlivých lietadiel v rámci EATMN.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na sieť sledovania zloženú z týchto prvkov:

a)

palubné komponenty systémov sledovania a pridružené postupy;

b)

pozemné systémy sledovania, ich komponenty a pridružené postupy;

c)

systémy a postupy letových prevádzkových služieb, najmä systémy spracovania letových údajov, systémy spracovania údajov týkajúcich sa sledovania a systémy rozhrania človek – stroj;

d)

komunikačné systémy zem-zem a vzduch-zem, ich komponenty a pridružené postupy používané na distribúciu údajov týkajúcich sa sledovania.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje na všetky lety prevádzkované v rámci všeobecnej letovej prevádzky v súlade s pravidlami letu podľa prístrojov v rámci vzdušného priestoru vymedzeného v článku 1 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 (3).

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v článku 2 nariadenia (ES) č. 549/2004.

Uplatňuje sa aj toto vymedzenie pojmov:

1.

„identifikácia lietadla“ znamená skupinu písmen, číslic alebo ich kombináciu, ktorá je buď totožná s volacou značkou lietadla, ktorá sa má používať v komunikácii zem-vzduch a ktorá sa používa na identifikáciu lietadla v komunikácii zem-zem letových prevádzkových služieb, alebo je kódovaným ekvivalentom tejto volacej značky;

2.

„kód SSR“ znamená jeden zo 4 096 identifikačných kódov sekundárneho prehľadového radaru, ktoré možno vysielať prostredníctvom palubných prvkov systémov sledovania;

3.

„individuálny kód SSR“ znamená identifikačný kód sekundárneho prehľadového radaru zložený zo štyroch čísiel, pričom posledné dve nie sú „00“;

4.

„identifikácia lietadla prostredníctvom zostupného spojenia“ znamená identifikáciu lietadla prenášanú palubnými komponentmi systémov sledovania prostredníctvom systému sledovania zem-vzduch;

5.

„kód viditeľnosti“ znamená individuálny kód SSR určený na osobitné účely;

6.

„prelet“ znamená let, ktorý vstupuje do vymedzeného vzdušného priestoru z priľahlého sektora, potom prechádza vymedzeným vzdušným priestorom a vychádza z vymedzeného vzdušného priestoru do priľahlého sektora mimo tohto priestoru;

7.

„prílet“ znamená let, ktorý vstupuje do vymedzeného vzdušného priestoru z priľahlého sektora, potom prechádza vymedzeným vzdušným priestorom a pristáva na cieľovom letisku v rámci vymedzeného vzdušného priestoru;

8.

„odlet“ znamená let, ktorý má počiatok na letisku vo vymedzenom vzdušnom priestore, potom prechádza vymedzeným vzdušným priestorom a buď pristáva na letisku vo vymedzenom vzdušnom priestore, alebo vychádza z vymedzeného vzdušného priestoru do priľahlého sektora mimo tohto priestoru;

9.

„prevádzkovate“ znamená osobu, organizáciu alebo podnik, ktoré sú zapojené alebo ponúkajú svoje zapojenie do prevádzkovania lietadiel;

10.

„zoznam pridelených kódov“ znamená dokument, v ktorom sa uvádza celková distribúcia kódov SSR medzi členské štáty a stanovištia letových prevádzkových služieb, ktorý bol dohodnutý s členskými štátmi a uverejnený v pláne leteckej navigácie pre európsky región ICAO;

11.

„sieť kooperatívneho sledovania“ znamená sieť sledovania, ktorá si na určenie položiek údajov prehľadového sledovania vyžaduje pozemné aj palubné komponenty;

12.

„integrovaný systém spracovania počiatočného letového plánu“ znamená systém v rámci siete riadenia letovej prevádzky v Európe, prostredníctvom ktorého sa poskytuje služba centralizovaného spracovania, distribúcie a plánovania letov, prijatie, overovanie a distribúcia letových plánov v rámci vzdušného priestoru, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie.

Článok 4

Požiadavky na výkonnosť

1.   Členské štáty zodpovedné za poskytovanie letových prevádzkových služieb vo vzdušnom priestore vymedzenom v prílohe I zabezpečia implementáciu schopností na umožnenie individuálnej identifikácie lietadiel prostredníctvom zostupného spojenia pre:

a)

minimálne 50 % preletov vymedzeného vzdušného priestoru jednotlivých členských štátov a

b)

minimálne 50 % kombinovaného celkového počtu všetkých príletov a odletov v rámci vymedzeného vzdušného priestoru jednotlivých členských štátov.

2.   Poskytovatelia letových navigačných služieb musia zabezpečiť, aby mala spoločná sieť sledovania najneskôr do 2. januára 2020 k dispozícii funkciu, ktorá im umožní identifikovať jednotlivé lietadlá použitím identifikácie lietadiel prostredníctvom zostupného spojenia.

3.   Poskytovatelia letových navigačných služieb identifikujúci jednotlivé lietadlá použitím identifikácie lietadiel prostredníctvom zostupného spojenia musia zabezpečiť, že budú spĺňať požiadavky stanovené v prílohe II.

4.   Poskytovatelia letových navigačných služieb identifikujúci jednotlivé lietadlá použitím identifikácie lietadiel prostredníctvom individuálnych kódov SSR mimo vzdušného priestoru vymedzeného v prílohe I musia zabezpečiť, že budú spĺňať požiadavky stanovené v prílohe III.

5.   Poskytovatelia letových navigačných služieb musia zabezpečiť, aby:

a)

systémy uvedené v článku 2 ods. 1 písm. b), c) a d) boli zavedené ako nevyhnutné na podporu požiadaviek stanovených v odsekoch 3 a 4;

b)

systémy alebo postupy uvedené v článku 2 ods. 1 písm. b), c) a d) boli zavedené ako nevyhnutné na informovanie riadiacim letovej prevádzky, keď sa pridelenia kódu SSR neúmyselne zdvoja.

6.   Členské štáty zabezpečia, aby:

a)

časti vzdušného priestoru boli oznámené službe centrálneho spracovania plánovania letov a distribúcie uvedenej v bode 1 prílohy II na podporu požiadaviek v odsekoch 1 a 2 tohto článku a písmena b) tohto odseku;

b)

integrovaný systém spracovania letových plánov oznámil všetkým dotknutým poskytovateľom letových navigačných služieb lety, ktoré sú spôsobilé na použitie kódu viditeľnosti uvedeného v písmene c);

c)

sa všetky členské štáty dohodli na jednotnom kóde viditeľnosti a budú ho koordinovať s tretími krajinami v Európe na účely jeho pridelenia výhradne lietadlám, ktorých individuálna identifikácia prebieha použitím identifikácie lietadiel prostredníctvom zostupného spojenia.

Článok 5

Bezpečnostné požiadavky

1.   Členské štáty zabezpečia, aby všetkým zmenám existujúcich systémov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b), c) a d) alebo zavedeniu nových systémov predchádzalo posúdenie bezpečnosti vrátane identifikácie nebezpečenstva, posúdenia a zmierňovania rizika, vykonané dotknutými stranami.

2.   Počas tohto posudzovania uvedeného v odseku 1 sa musia vziať do úvahy ako minimum požiadavky uvedené v prílohe IV.

Článok 6

Zhoda alebo vhodnosť používania komponentov

Pred vydaním vyhlásenia ES o zhode alebo vhodnosti používania stanoveného v článku 5 nariadenia (ES) č. 552/2004 výrobcovia komponentov systémov uvedených v článku 2 ods. 1 tohto nariadenia alebo ich splnomocnení zástupcovia so sídlom v Únii musia posúdiť zhodu alebo vhodnosť použitia týchto komponentov v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe V.

Postupy certifikácie, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (4), sa takisto považujú za prijateľné postupy posudzovania zhody komponentov, ak zahŕňajú preukázanie zhody s uplatniteľnými požiadavkami na výkonnosť a bezpečnosť tohto nariadenia.

Článok 7

Overovanie systémov

1.   Poskytovatelia letových navigačných služieb, ktorí môžu preukázať alebo preukázali, že spĺňajú podmienky stanovené v prílohe VI, musia vykonať overenie systémov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b), c) a d) v súlade s požiadavkami stanovenými v časti A prílohy VII.

2.   Poskytovatelia letových navigačných služieb, ktorí nemôžu preukázať, že spĺňajú podmienky stanovené v prílohe VI, musia poveriť notifikovaný orgán ako subdodávateľa overením systémov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b), c) a d). Toto overenie sa musí vykonávať v súlade s požiadavkami uvedenými v časti B prílohy VII.

3.   Postupy certifikácie v súlade s nariadením (ES) č. 216/2008 sa musia považovať za prijateľné postupy overovania systémov, ak zahŕňajú preukázanie zhody s uplatniteľnými požiadavkami na výkonnosť a bezpečnosť tohto nariadenia.

Článok 8

Dodatočné požiadavky na poskytovateľov letových navigačných služieb

1.   Poskytovatelia letových navigačných služieb musia zabezpečiť, aby bol všetok dotknutý personál riadne informovaný o požiadavkách stanovených v tomto nariadení a náležite odborne pripravený na vykonávanie svojich pracovných funkcií.

2.   Poskytovatelia letových navigačných služieb musia:

a)

vypracovať a udržiavať prevádzkové príručky obsahujúce potrebné pokyny a informácie, aby umožnili všetkému príslušnému personálu uplatňovať toto nariadenie;

b)

zabezpečiť, aby boli príručky uvedené v písmene a) dostupné a aktualizované a aby ich aktualizácia a distribúcia podliehala náležitému riadeniu kvality a usporiadania dokumentácie;

c)

zabezpečiť, aby pracovné metódy a prevádzkové postupy boli v súlade s týmto nariadením.

Článok 9

Dodatočné požiadavky na prevádzkovateľov

1.   Prevádzkovatelia musia prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby zamestnanci obsluhujúci a udržiavajúci zariadenia zabezpečujúce sledovanie boli oboznámení s relevantnými ustanoveniami tohto nariadenia a primerane vyškolení na výkon ich pracovných funkcií a aby bol návod na používanie uvedeného zariadenia k dispozícii v pilotnej kabíne.

2.   Prevádzkovatelia musia prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby bola identifikácia lietadiel prostredníctvom zostupného spojenia možná, ak si to bude prevádzka vyžadovať na základe článku 4 ods. 1 a 2.

3.   Prevádzkovatelia zabezpečia, aby nastavenie identifikácie lietadiel prostredníctvom zostupného spojenia uvedenej v odseku 4 bolo v súlade s položkou 7 „identifikácia lietadla“ letového plánu uvedeného v bode 2 prílohy nariadenia Komisie (ES) č. 1033/2006 (5).

4.   Prevádzkovatelia lietadiel, ktoré sú vybavené schopnosťou meniť identifikáciu lietadla prostredníctvom zostupného spojenia uvedenú v odseku 2 počas letu, musia zabezpečiť, aby sa identifikácia prostredníctvom zostupného spojenia počas letu nezmenila, pokiaľ to nebude vyžadovať poskytovateľ letovej navigačnej služby.

Článok 10

Dodatočné požiadavky na členské štáty

Členské štáty musia zabezpečiť súlad s týmto nariadením vrátane uverejnenia príslušných informácií v národných leteckých informačných publikáciách.

Článok 11

Výnimky

1.   V špecifických prípadoch pristávacích plôch, na ktorých poskytujú letové prevádzkové služby vojenské stanovišťa alebo letové prevádzkové služby sú pod vojenským dohľadom, a keď prekážky pri obstarávaní bránia súladu s článkom 4 ods. 2, členské štáty musia oznámiť najneskôr do 31. decembra 2017 Komisii dátum dosiahnutia súladu s identifikáciou lietadiel prostredníctvom zostupného spojenia, ktorý by nesmie byť neskorší než 2. januára 2025.

2.   Komisia môže po porade s manažérom siete a nie neskôr než 31. decembra 2018 preskúmať výnimky oznámené na základe odseku 1, ktoré by mohli mať značný vplyv na EATMN.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 9. februára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. novembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 26.

(2)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 20.

(4)  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 186, 7.7.2006, s. 46.


PRÍLOHA I

Vzdušný priestor uvedený v článku 4 ods. 1 a 4

Vzdušný priestor uvedený v článku 4 ods. 1 a článku 4 ods. 4 musí zahŕňať tieto letové informačné oblasti (FIR) a horné letové informačné oblasti (UIR):

1.

Wien FIR;

2.

Praha FIR;

3.

Brussels FIR/UIR;

4.

Bordeaux FIR, Brest FIR, Marseille FIR, Paris FIR a Reims FIR a France UIR;

5.

Bremen FIR, Langen FIR a Munchen FIR a Hannover UIR a Rhein UIR;

6.

Athinai FIR a Hellas UIR;

7.

Budapest FIR;

8.

Brindisi FIR/UIR, Milano FIR/UIR a Roma FIR/UIR;

9.

Amsterdam FIR;

10.

Bucharest FIR.


PRÍLOHA II

Požiadavky na výkonnosť uvedené v článku 4 ods. 3

1.

Časti vzdušného priestoru, v rámci ktorých je možná identifikácia jednotlivých lietadiel prostredníctvom zostupného spojenia, sa musia oznámiť službe centralizovaného spracovania, distribúcie a plánovania letov, ktorá ich zadá do integrovaného systému spracovania letových plánov.

2.

Okrem prípadu, keď sa uplatňuje jedna z podmienok stanovených v bode 3, sa kód viditeľnosti určený v súlade s článkom 4 ods. 6 písm. c) musí prideliť odlietajúcemu lietadlu alebo lietadlu, ktorého zmena kódu sa vyžaduje v súlade s bodom 6, ak sa platia tieto podmienky:

a)

identifikácia lietadla prostredníctvom zostupného spojenia sa zhoduje so zodpovedajúcim záznamom o tomto lietadle v letovom pláne a

b)

integrovaný systém spracovania letových plánov oznámil, že lietadlo je spôsobilé na pridelenie kódu viditeľnosti.

3.

Kód viditeľnosti sa nesmie prideliť lietadlu uvedenému v bode 2, ak sa platí jedna z týchto podmienok:

a)

poskytovateľ letovej navigačnej služby po neplánovanom výpadku snímača pozemného sledovania vykonal núdzové opatrenia, ktoré si vyžadujú pridelenie individuálnych kódov SSR lietadlu, alebo

b)

si mimoriadne vojenské núdzové opatrenia vyžadujú, aby poskytovatelia letových navigačných služieb pridelili lietadlu individuálne kódy SSR, alebo

c)

sa lietadlo, ktoré je spôsobilé na pridelenie kódu viditeľnosti stanoveného v súlade s článkom 4 ods. 6 písm. c), nachádza alebo je iným spôsobom odklonené mimo časti vzdušného priestoru uvedeného v odseku 1.

4.

Lietadlu, ktorému nebol pridelený kód viditeľnosti určený v súlade s článkom 4 ods. 6 písm. c), sa musí prideliť kód SSR, ktorý je v súlade so zoznamom pridelených kódov, na ktorom sa dohodli členské štáty a ktorý koordinujú s tretími krajinami v Európe.

5.

Keď bol lietadlu pridelený kód SSR, musí sa pri najbližšej príležitosti vykonať kontrola, ktorou sa potvrdí, že kód SSR, ktorý zadal pilot, je totožný s kódom, ktorý bol pridelený letu.

6.

Kódy SSR pridelené lietadlu odovzdanému poskytovateľmi letových navigačných služieb v susedných štátoch sa musia automaticky kontrolovať, aby sa zistilo, či tieto pridelenia možno ponechať v súlade so zoznamom pridelených kódov, na ktorom sa dohodli členské štáty a ktorý koordinujú s tretími krajinami v Európe.

7.

So susednými poskytovateľmi letových navigačných služieb, ktorí identifikujú jednotlivé lietadlá prostredníctvom individuálnych kódov SSR, sa musia uzavrieť formálne dojednania obsahujúce minimálne:

a)

povinnosť susedných poskytovateľov letových navigačných služieb odovzdať lietadlo s overenými individuálnymi kódmi SSR pridelenými v súlade so zoznamom pridelených kódov, na ktorom sa dohodli členské štáty a ktorý koordinujú s tretími krajinami v Európe;

b)

povinnosť oznámiť prijímajúcim stanovištiam všetky pozorované nezrovnalosti pri prevádzke palubných komponentov systémov sledovania.


PRÍLOHA III

Požiadavky na výkonnosť uvedené v článku 4 ods. 4

Jednotlivé systémy používané na prideľovanie kódov SSR musia plniť tieto funkčné schopnosti:

a)

kódy SSR automaticky sa musia automaticky prideliť lietadlu na základe zoznamu pridelených kódov, na ktorom sa dohodli členské štáty a ktorý koordinujú s tretími krajinami v Európe;

b)

kódy SSR pridelené lietadlu odovzdanému poskytovateľmi letových navigačných služieb v susedných štátoch sa musia kontrolovať, aby sa zistilo, či tieto pridelenia možno ponechať na základe zoznamu pridelených kódov, na ktorom sa dohodli členské štáty a ktorý koordinujú s tretími krajinami v Európe;

c)

kódy SSR sa musia zaradiť do rôznych kategórií s cieľom umožniť diferencované prideľovanie kódov;

d)

kódy SSR rôznych kategórií uvedené v písm. c) sa musia prideľovať podľa smeru letov;

e)

viacnásobné paralelné pridelenie rovnakého kódu SSR sa musí vykonať pri letoch bezkonfliktným smerom.


PRÍLOHA IV

Požiadavky uvedené v článku 5

1.

Požiadavky na výkonnosť uvedené v článku 4 ods. 3 a 4, ods. 5 písm. b) a ods. 6.

2.

Dodatočné požiadavky uvedené v článku 9 ods. 1, 2, 3 a 4.


PRÍLOHA V

Požiadavky posúdenia zhody alebo vhodnosti používania komponentov uvedené v článku 6

1.

Činnosťami overovania zhody sa preukazuje zhoda komponentov s uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia alebo ich vhodnosť na používanie, keď sú tieto komponenty v prevádzke v skúšobnom prostredí.

2.

Výrobca riadi činnosti spojené s posudzovaním zhody, a najmä:

a)

určuje primerané skúšobné prostredie;

b)

overuje, či plán skúšok opisuje komponenty v skúšobnom prostredí;

c)

overuje, či plán skúšok zahŕňa v plnom rozsahu uplatňované požiadavky;

d)

zaisťuje konzistentnosť a kvalitu technickej dokumentácie a plánu skúšok;

e)

plánuje organizáciu skúšok, personál, inštaláciu a konfiguráciu skúšobnej platformy;

f)

vykonáva kontroly a skúšky podľa plánu skúšok;

g)

vypracúva správu o výsledkoch kontrol a skúšok.

3.

Výrobca zabezpečuje, aby komponenty uvedené v článku 6 integrované v skúšobnom prostredí spĺňali uplatniteľné požiadavky tohto nariadenia.

4.

Na základe uspokojivého ukončenia overenia zhody alebo vhodnosti použitia je zodpovedný za vystavenie vyhlásenia ES o zhode alebo vhodnosti používania, v ktorom sa uvedú predovšetkým uplatniteľné požiadavky tohto nariadenia, ktoré spĺňa príslušný komponent, ako aj súvisiace podmienky používania v súlade s bodom 3 prílohy III k nariadeniu (ES) č. 552/2004.


PRÍLOHA VI

Požiadavky uvedené v článku 7 ods. 1 a 2

1.

Poskytovateľ letových navigačných služieb musí mať vo svojej organizácii zavedené metódy vykazovania, ktorými sa zabezpečí a preukáže nestrannosť a nezávislosť úsudku vo vzťahu k overovacím činnostiam.

2.

Poskytovateľ letových navigačných služieb musí zabezpečiť, aby zamestnanci zaoberajúci sa overovacími postupmi, vykonávali kontroly na čo možno najvyššej úrovni odbornej dôveryhodnosti a technickej spôsobilosti a aby neboli vystavení akémukoľvek tlaku alebo motívu, najmä finančného charakteru, ktorý by mohol ovplyvniť ich úsudok alebo výsledky ich kontrol, a to najmä zo strany osôb alebo skupín osôb dotknutých týmito výsledkami.

3.

Poskytovateľ letových navigačných služieb musí zabezpečiť, aby pracovníci zapojení do overovacích procesov mali prístup k zariadeniu, ktoré im umožní správne vykonávať požadované kontroly.

4.

Poskytovateľ letových navigačných služieb musí zabezpečiť, aby pracovníci zapojení do overovacích procesov mali náležité technické a odborné vzdelanie, dostatočnú znalosť požiadaviek na overovanie, ktoré majú vykonať, primerané skúsenosti s takýmito činnosťami, ako aj spôsobilosť nevyhnutnú na vypracovanie vyhlásení, záznamov a správ, ktoré majú dokázať, že sa overenia vykonali.

5.

Poskytovateľ letových navigačných služieb musí zabezpečiť, aby pracovníci zapojení do overovacích procesov boli spôsobilí vykonávať kontroly nestranne. Ich odmeňovanie nesmie závisieť od počtu vykonaných kontrol, ani od výsledkov takýchto kontrol.


PRÍLOHA VII

ČASŤ A

Požiadavky na overovanie systémov uvedené v článku 7 ods. 1

1.

Overovaním systémov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b), c) a d) sa preukazuje zhoda týchto systémov s požiadavkami tohto nariadenia na interoperabilitu, výkonnosť a bezpečnosť v prostredí slúžiacom na ich posudzovanie, ktoré odzrkadľuje prevádzkový kontext týchto systémov.

2.

Overovanie systémov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b), c) a d) sa vykonáva v súlade s adekvátnymi a uznanými skúšobnými postupmi.

3.

Skúšobné nástroje používané na overenie systémov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b), c) a d) musia mať vhodné funkcie.

4.

Overovaním systémov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b), c) a d) sa získajú prvky technického súboru požadovaného na základe bodu 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 552/2004 vrátane týchto prvkov:

a)

opis implementácie;

b)

správa o kontrolách a skúškach vykonaných pred uvedením systému do prevádzky.

5.

Poskytovateľ letových navigačných služieb riadi overovacie činnosti a najmä:

a)

určuje vhodné prevádzkové a technické prostredie posúdenia, v ktorom sa odzrkadľuje prevádzkové prostredie;

b)

overuje, že plán skúšok opisuje integráciu systémov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b), c) a d) v prevádzkovom a technickom prostredí hodnotenia;

c)

overuje, či plán skúšok v plnom rozsahu zahŕňa uplatniteľné požiadavky tohto nariadenia na výkonnosť a bezpečnosť;

d)

zaisťuje konzistentnosť a kvalitu technickej dokumentácie a plánu skúšok;

e)

plánuje organizovanie skúšok, personál, inštaláciu a konfiguráciu skúšobnej platformy;

f)

vykonáva kontroly a skúšky podľa plánu skúšok;

g)

vypracúva správu o výsledkoch kontrol a skúšok.

6.

Poskytovateľ letových navigačných služieb zabezpečuje, aby systémy uvedené v článku 2 ods. 1 písm. b), c) a d) fungujúce v prevádzkovom prostredí hodnotenia spĺňali požiadavky tohto nariadenia na výkonnosť a bezpečnosť.

7.

Po uspokojivom ukončení overovania zhody poskytovatelia letových navigačných služieb vypracujú vyhlásenie ES o overení systémov a predložia ho vnútroštátnemu orgánu dozoru spolu s technickými podkladmi podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 552/2004.

ČASŤ B

Požiadavky na overovanie systémov uvedené v článku 7 ods. 2

1.

Overením systémov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b), c) a d) sa musí preukázať zhoda týchto systémov s požiadavkami tohto nariadenia na výkonnosť a bezpečnosť v prostredí hodnotenia, ktoré odzrkadľuje prevádzkový kontext týchto systémov.

2.

Overovanie systémov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b), c) a d) sa vykonáva v súlade s príslušnými a uznanými skúšobnými postupmi.

3.

Skúšobné nástroje používané na overovanie systémov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b), c) a d) musia mať vhodné funkcie.

4.

Overovaním systémov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b), c) a d) sa musia získať prvky technických podkladov požadovaných na základe bodu 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 552/2004 vrátane týchto prvkov:

a)

opis implementácie;

b)

správa o kontrolách a skúškach vykonaných pred uvedením systému do prevádzky.

5.

Poskytovateľ letových navigačných služieb musí určiť primerané prevádzkové a technické prostredie posudzovania zodpovedajúce prevádzkovému prostrediu a zabezpečiť, aby overovacie činnosti vykonal notifikovaný orgán.

6.

Notifikovaný orgán riadi overovacie činnosti, a najmä:

a)

overuje, že plán skúšok opisuje integráciu systémov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b), c) a d) v prevádzkovom a technickom prostredí hodnotenia;

b)

overuje, či sa plán skúšok vzťahuje na všetky uplatniteľné požiadavky tohto nariadenia na výkonnosť a bezpečnosť;

c)

zaisťuje konzistentnosť a kvalitu technickej dokumentácie a plánu skúšok;

d)

plánuje organizovanie skúšok, personál, inštaláciu a konfiguráciu skúšobnej platformy;

e)

vykonáva kontroly a skúšky podľa plánu skúšok;

f)

vypracúva správu o výsledkoch kontrol a skúšok.

7.

Notifikovaný orgán musí zabezpečiť, aby systémy uvedené v článku 2 ods. 1 písm. b), c) a d) fungujúce v prevádzkovom prostredí hodnotenia spĺňali požiadavky tohto nariadenia na výkonnosť a bezpečnosť.

8.

Po uspokojivom dokončení overovacích úloh notifikovaný orgán musí vypracovať osvedčenie o zhode v súvislosti s úlohami, ktoré vykonal.

9.

Poskytovateľ letových navigačných služieb vypracuje následne vyhlásenie ES o overení systémov a predloží ho vnútroštátnemu orgánu dozoru spolu s technickými podkladmi podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 552/2004.