23.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 306/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1173/2011

zo 16. novembra 2011

o účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu v eurozóne

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 136 v spojení s článkom 121 ods. 6,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Členské štáty, ktorých menou je euro, majú osobitný záujem a zodpovednosť uskutočňovať hospodárske politiky, ktoré podporujú riadne fungovanie hospodárskej a menovej únie, a zabrániť politikám, ktoré ohrozujú jej fungovanie.

(2)

Zmluva o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) umožňuje prijatie osobitných opatrení v eurozóne, ktoré presahujú ustanovenia uplatniteľné na všetky členské štáty, s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie hospodárskej a menovej únie.

(3)

Zo skúseností získaných počas prvého desaťročia hospodárskej a menovej únie, ako aj z chýb urobených v danom období vyplýva potreba zlepšiť správu ekonomických záležitostí v Únii, ktorá by mala vychádzať z väčšej zodpovednosti jednotlivých členských štátov za spoločne dohodnuté pravidlá a politiky a z pevnejšieho rámca dohľadu nad vnútroštátnymi hospodárskymi politikami na úrovni Únie.

(4)

Zlepšený rámec správy ekonomických záležitostí by sa mal opierať o niekoľko vzájomne prepojených a súdržných politík v oblasti trvalo udržateľného rastu a zamestnanosti, a to najmä o stratégiu Únie pre rast a zamestnanosť, s osobitným zameraním na rozvoj a posilnenie vnútorného trhu, podporu medzinárodného obchodu a konkurencieschopnosti, o európsky semester posilnenej koordinácie hospodárskych a rozpočtových politík, o účinný rámec prevencie a nápravy nadmerného deficitu verejnej správy (Pakt stability a rastu), o pevný rámec prevencie a nápravy makroekonomických nerovnováh, o minimálne požiadavky na vnútroštátne rozpočtové rámce a posilnenú reguláciu finančného trhu a dohľad nad ním vrátane makroprudenciálneho dohľadu zo strany Európskeho výboru pre systémové riziká.

(5)

Pakt stability a rastu a úplný rámec správy ekonomických záležitostí by mali dopĺňať a podporovať stratégiu Únie pre rast a zamestnanosť a mali by s ňou byť v súlade. Vzájomné vzťahy medzi rôznymi oblasťami by nemali umožňovať výnimky z ustanovení Paktu stability a rastu.

(6)

Dosiahnutie a udržanie dynamického vnútorného trhu by sa malo považovať za prvok riadneho a bezproblémového fungovania hospodárskej a menovej únie.

(7)

Komisia by mala zohrávať výraznejšiu úlohu v postupe zvýšeného dohľadu, pokiaľ ide o posúdenia každého jednotlivého členského štátu, monitorovanie, misie na mieste, odporúčania a napomenutia. Pri prijímaní rozhodnutí o sankciách by sa úloha Rady mala obmedziť a pri hlasovaní v Rade by sa mala uplatňovať obrátená kvalifikovaná väčšina.

(8)

S cieľom zabezpečiť trvalý dialóg s členskými štátmi zameraný na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia by Komisia mala uskutočňovať misie dohľadu.

(9)

Komisia by mala v pravidelných intervaloch vykonávať rozsiahle hodnotenie systému správy ekonomických záležitostí, najmä účinnosti a primeranosti jeho sankcií. Tieto hodnotenia by mali byť v prípade potreby doplnené príslušnými návrhmi.

(10)

Komisia by mala pri vykonávaní tohto nariadenia zohľadňovať súčasnú hospodársku situáciu dotknutých členských štátov.

(11)

Posilnenie správy ekonomických záležitostí by malo zahŕňať užšie a včasnejšie zapojenie Európskeho parlamentu a národných parlamentov.

(12)

Môže sa nadviazať hospodársky dialóg s Európskym parlamentom, ktorý umožní Komisii, aby zverejnila svoje analýzy, a ktorý umožní predsedovi Rady, Komisie a prípadne i predsedovi Európskej rady alebo predsedovi Euroskupiny, aby o nich diskutovali. Takáto verejná debata by mohla umožniť diskusiu o vedľajších účinkoch vnútroštátnych rozhodnutí a verejný tlak zo strany partnerov na príslušné strany. Zatiaľ čo príslušný výbor Európskeho parlamentu uznáva, že partnermi Európskeho parlamentu v rámci tohto dialógu sú príslušné inštitúcie Únie a ich zástupcovia, môže členskému štátu, ktorého sa týka rozhodnutie Rady prijaté podľa článkov 4, 5 a 6 tohto nariadenia, ponúknuť možnosť zúčastniť sa na výmene názorov. Účasť členských štátov v takejto výmene názorov je dobrovoľná.

(13)

Na účinnejšie presadzovanie rozpočtového dohľadu v eurozóne sú nevyhnutné ďalšie sankcie. Tieto sankcie by mali zlepšiť dôveryhodnosť rámca rozpočtového dohľadu Únie.

(14)

Pravidlá ustanovené v tomto nariadení, by mali zabezpečiť spravodlivý, včasný, odstupňovaný a účinný mechanizmus na dodržiavanie preventívnych a nápravných častí Paktu stability a rastu, najmä nariadenia Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (4) a nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku (5), pričom dodržiavanie rozpočtovej disciplíny sa preveruje na základe kritéria deficitu verejnej správy a kritéria dlhu verejnej správy.

(15)

Sankcie podľa tohto nariadenia založené na preventívnej časti Paktu stability a rastu pre členské štáty, ktorých menou je euro, by mali poskytovať stimuly na vykonanie úprav smerom k dosiahnutiu strednodobého rozpočtového cieľa a na jeho zachovanie.

(16)

S cieľom zamedziť skresleniu údajov o deficite verejnej správy a dlhu verejnej správy, ktoré zásadne prispievajú ku koordinácii hospodárskej politiky v Únii, či už zámernému skresleniu alebo skresleniu v dôsledku hrubej nedbalosti, by sa mali členským štátom zodpovedným za takéto skreslenie uložiť pokuty.

(17)

S cieľom doplniť pravidlá výpočtu výšky pokút za zmanipulovanie štatistických údajov, ako aj pravidlá postupu, ktorý má uplatňovať Komisia pri vyšetrovaní takéhoto konania, by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o podrobné kritériá na stanovenie výšky pokuty a vykonávanie vyšetrovaní zo strany Komisie. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(18)

V preventívnej časti Paktu stability a rastu by sa prispôsobenie strednodobému rozpočtovému cieľu a jeho dodržanie mali zabezpečiť prostredníctvom povinnosti dočasne uložiť úročený vklad, ktorá sa uloží členskému štátu, ktorého menou je euro a ktorý nedosahuje uspokojivý pokrok v rozpočtovej konsolidácii. Mal by to byť prípad, keď sa členský štát, vrátane členského štátu, ktorého deficit je nižší ako referenčná hodnota 3 % hrubého domáceho produktu (ďalej len „HDP“), výrazne odkláňa od strednodobého rozpočtového cieľa alebo primeraného prispôsobenia v záujme dosiahnutia tohto cieľa a tento odklon nekoriguje.

(19)

Nariadený úročený vklad spolu s naakumulovaným úrokom by sa mal pre dotknutý členský štát uvoľniť, ak sa Rada uistí, že situácia, na základe ktorej vznikla povinnosť vklad uložiť, sa skončila.

(20)

V nápravnej časti Paktu stability a rastu by mali mať sankcie pre členské štáty, ktorých menou je euro, formu povinnosti uložiť neúročený vklad v spojení s rozhodnutím Rady, v ktorom sa konštatuje existencia nadmerného deficitu, ak už bola dotknutému členskému štátu v preventívnej časti Paktu stability a rastu nariadená povinnosť uložiť úročený vklad, alebo v prípadoch obzvlášť závažného nedodržania záväzkov rozpočtovej politiky ustanovených v Pakte stability a rastu alebo formu povinnosti zaplatiť pokutu v prípade nesplnenia odporúčania Rady odstrániť nadmerný deficit verejnej správy.

(21)

S cieľom vyhnúť sa retroaktívnemu uplatňovaniu sankcií podľa preventívnej časti Paktu stability a rastu ustanovenom v tomto nariadení by sa mali uplatňovať výlučne v súvislosti s príslušnými rozhodnutiami, ktoré Rada prijme podľa nariadenia (ES) č. 1466/97 po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Podobne s cieľom vyhnúť sa retroaktívnemu uplatňovaniu sankcií podľa nápravnej časti Paktu stability a rastu ustanovenom v tomto nariadení by sa mali v každom prípade uplatňovať výlučne v súvislosti s príslušnými odporúčaniami a rozhodnutiami o odstránení nadmerného deficitu verejnej správy, ktoré Rada prijme po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

(22)

Výška úročeného vkladu, neúročeného vkladu a pokuty stanovenej v tomto nariadení by sa mala určiť tak, aby sa zabezpečilo spravodlivé odstupňovanie sankcií v preventívnych a nápravných opatreniach Paktu stability a rastu a poskytol dostatok stimulov pre členské štáty, ktorých menou je euro, aby dodržiavali fiškálny rámec Únie. Pokuty podľa článku 126 ods. 11 ZFEÚ a ako sa uvádza v článku 12 nariadenia (ES) č. 1467/97 sú zložené z pevnej časti, ktorej výška je 0,2 % HDP, a z premenlivej časti. Odstupňovanie a rovnaký prístup k členským štátom sa teda zabezpečia, ak sa úročený vklad, neúročený vklad a pokuta určené v tomto nariadení rovnajú 0,2 % HDP, čo je výška pevnej zložky pokuty podľa článku 126 ods. 11 ZFEÚ.

(23)

Rada by mala mať možnosť znížiť výšku sankcií uložených členským štátom, ktorých menou je euro, alebo tieto sankcie zrušiť na základe odporúčania Komisie nadväzujúceho na odôvodnenú žiadosť dotknutého členského štátu. V nápravnej časti Paktu stability a rastu by Komisia tiež mala mať možnosť odporučiť zníženie výšky sankcie alebo jej zrušenie pre výnimočné hospodárske okolnosti.

(24)

Neúročený vklad by sa mal po odstránení nadmerného deficitu uvoľniť, kým úroky na takomto vklade a vybrané pokuty by sa mali prideliť na stabilizačné mechanizmy vytvorené členskými štátmi, ktorých menou je euro, na poskytovanie finančnej pomoci v záujme zabezpečenia stability eurozóny ako celku.

(25)

Právomoc prijímať individuálne rozhodnutia na uplatňovanie sankcií ustanovených v tomto nariadení by sa mala preniesť na Radu. Individuálne rozhodnutia ako súčasť koordinácie hospodárskych politík členských štátov v rámci Rady, ako sa ustanovuje v článku 121 ods. 1 ZFEÚ, sú neoddeliteľnými následnými krokmi opatrení prijatých Radou v súlade s článkami 121 a 126 ZFEÚ a nariadeniami (ES) č. 1466/97 a (ES) č. 1467/97.

(26)

Keďže toto nariadenie obsahuje všeobecné pravidlá účinného presadzovania nariadení (ES) č. 1466/97 a (ES) č. 1467/97, malo by sa prijať v súlade s riadnym legislatívnym postupom podľa článku 121 ods. 6 ZFEÚ.

(27)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to ustanovenie systému sankcií na zlepšenie presadzovania preventívnej a nápravnej časti Paktu stability a rastu v eurozóne, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto nariadenie rámec, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIA POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa ustanovuje systém sankcií na zlepšenie presadzovania preventívnej a nápravnej časti Paktu stability a rastu v eurozóne.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje na členské štáty, ktorých menou je euro.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„preventívna časť Paktu stability a rastu“ je systém mnohostranného dohľadu, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1466/97;

2.

„nápravná časť Paktu stability a rastu“ je postup na zamedzenie nadmernému deficitu členských štátov, ako ho upravuje článok 126 ZFEÚ a nariadenie (ES) č. 1467/97;

3.

„výnimočné hospodárske okolnosti“ znamenajú okolnosti, keď sa nadmerný deficit verejnej správy prekračujúci referenčnú hodnotu považuje za výnimočný v zmysle článku 126 ods. 2 písm. a) druhej zarážky ZFEÚ a podľa nariadenia (ES) č. 1467/97.

KAPITOLA II

HOSPODÁRSKY DIALÓG

Článok 3

Hospodársky dialóg

S cieľom posilniť dialóg medzi inštitúciami Únie, najmä medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou, ako aj zabezpečiť väčšiu transparentnosť a zodpovednosť môže príslušný výbor Európskeho parlamentu vyzvať predsedu Rady, Komisie a prípadne predsedu Európskej rady alebo predsedu Euroskupiny, aby vystúpili pred výborom a diskutovali o rozhodnutiach prijatých podľa článkov 4, 5 a 6 tohto nariadenia.

Príslušný výbor Európskeho parlamentu môže dotknutému členskému štátu ponúknuť možnosť zúčastniť sa na výmene názorov.

KAPITOLA III

SANKCIE V PREVENTÍVNEJ ČASTI PAKTU STABILITY A RASTU

Článok 4

Úročené vklady

1.   Ak Rada prijme rozhodnutie, ktorým sa stanoví, že členský štát nevykonal opatrenia v nadväznosti na odporúčanie Rady uvedené v článku 6 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1466/97, Komisia do 20 dní od prijatia rozhodnutia Rady odporučí Rade, aby ďalším rozhodnutím požadovala od dotknutého členského štátu uloženie úročeného vkladu vo výške 0,2 % jeho HDP v predchádzajúcom roku.

2.   Rozhodnutie požadujúce vklad sa považuje za prijaté zo strany Rady, pokiaľ Rada nerozhodne zamietnuť odporúčanie Komisie kvalifikovanou väčšinou do desiatich dní odo dňa prijatia návrhu Komisiou.

3.   Rada môže kvalifikovanou väčšinou odporúčanie Komisie zmeniť a doplniť a prijať takto zmenený a doplnený text vo forme rozhodnutia Rady.

4.   Komisia môže na základe odôvodnenej žiadosti dotknutého členského štátu adresovanej Komisii do desiatich dní od prijatia rozhodnutia Rady o tom, že členský štát nevykonal opatrenie uvedené v odseku 1, odporučiť, aby Rada znížila výšku úročeného vkladu alebo aby ho zrušila.

5.   Úročený vklad sa úročí sadzbou, v ktorej je zohľadnené úverové riziko Komisie a príslušné investičné obdobie.

6.   Ak už nepretrváva situácia, ktorá bola dôvodom odporúčania Rady uvedeného v článku 6 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1466/97, Rada na základe ďalšieho odporúčania Komisie rozhodne o vrátení vkladu a z neho naakumulovaného úroku dotknutému členskému štátu. Rada môže kvalifikovanou väčšinou ďalšie odporúčanie Komisie zmeniť a doplniť.

KAPITOLA IV

SANKCIE V NÁPRAVNEJ ČASTI PAKTU STABILITY A RASTU

Článok 5

Neúročené vklady

1.   Ak Rada konajúc podľa článku 126 ods. 6 ZFEÚ rozhodne, že existuje nadmerný deficit v členskom štáte, ktorý v súlade s článkom 4 ods. 1 tohto nariadenia uložil úročený vklad na účet Komisie, alebo Komisia zistila obzvlášť závažné nedodržanie záväzkov v oblasti rozpočtovej politiky stanovených v Pakte stability a rastu, Komisia do 20 dní od prijatia rozhodnutia Rady odporučí Rade, aby ďalším rozhodnutím požadovala od dotknutého členského štátu uloženie neúročeného vkladu vo výške 0,2 % jeho HDP v predchádzajúcom roku na účet Komisie.

2.   Rozhodnutie požadujúce uloženie vkladu sa považuje za prijaté Radou, pokiaľ Rada kvalifikovanou väčšinou nerozhodne o zamietnutí odporúčania Komisie do desiatich dní od jeho prijatia Komisiou.

3.   Rada môže kvalifikovanou väčšinou odporúčanie Komisie zmeniť a doplniť a prijať takto zmenený a doplnený text vo forme rozhodnutia Rady.

4.   Komisia môže na základe výnimočných hospodárskych okolností alebo po odôvodnenej žiadosti dotknutého členského štátu adresovanej Komisii do desiatich dní od prijatia rozhodnutia Rady podľa článku 126 ods. 6 ZFEÚ uvedeného v odseku 1 odporučiť, aby Rada znížila výšku neúročeného vkladu alebo aby ho zrušila.

5.   Vklad sa uloží na účet Komisie. Ak členský štát uložil úročený vklad na účet Komisie v súlade s článkom 4, tento úročený vklad sa zmení na neúročený vklad.

Ak výška úročeného vkladu uloženého v súlade s článkom 4 a jeho naakumulovaný úrok prekročí výšku neúročeného vkladu, ktorý sa má uložiť podľa odseku 1 tohto článku, rozdiel sa vráti členskému štátu.

Ak výška neúročeného vkladu prekročí výšku úročeného vkladu uloženého v súlade s článkom 4 a jeho naakumulovaného úroku, členský štát vyrovná rozdiel pri uložení neúročeného vkladu.

Článok 6

Pokuty

1.   Ak Rada konajúc podľa článku 126 ods. 8 ZFEÚ rozhodne o tom, že členský štát neprijal účinné opatrenia na odstránenie svojho nadmerného deficitu, Komisia do 20 dní od tohto rozhodnutia odporučí Rade, aby ďalším rozhodnutím uložila pokutu vo výške 0,2 % HDP členského štátu v predchádzajúcom roku.

2.   Rozhodnutie o uložení pokuty sa považuje za prijaté Radou, pokiaľ Rada kvalifikovanou väčšinou nerozhodne o zamietnutí odporúčania Komisie do desiatich dní od jeho prijatia Komisiou.

3.   Rada môže kvalifikovanou väčšinou odporúčanie Komisie zmeniť a doplniť a prijať takto zmenený a doplnený text vo forme rozhodnutia Rady.

4.   Komisia môže na základe výnimočných hospodárskych okolností alebo po odôvodnenej žiadosti dotknutého členského štátu adresovanej Komisii do desiatich dní od prijatia rozhodnutia Rady podľa článku 126 ods. 8 ZFEÚ uvedeného v odseku 1 odporučiť, aby Rada znížila výšku pokuty alebo ju zrušila.

5.   Ak členský štát uložil neúročený vklad na účet Komisie v súlade s článkom 5, tento úročený vklad sa zmení na pokutu.

Ak výška neúročeného vkladu uloženého v súlade s článkom 5 a jeho naakumulovaný úrok prekročí výšku pokuty, rozdiel sa vráti členskému štátu.

Ak výška pokuty prekročí výšku neúročeného vkladu uloženého v súlade s článkom 5 alebo ak nebol uložený neúročený vklad, členský štát vyrovná rozdiel pri platení pokuty.

Článok 7

Vrátenie neúročených vkladov

Ak Rada podľa článku 126 ods. 12 ZFEÚ rozhodne o zrušení niektorých alebo všetkých svojich rozhodnutí, všetky neúročené vklady uložené členským štátom na účet Komisie sa vrátia dotknutému členskému štátu.

KAPITOLA V

SANKCIE ZA MANIPULOVANIE ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV

Článok 8

Sankcie za manipulovanie štatistických údajov

1.   Rada môže na odporúčanie Komisie rozhodnúť o uložení pokuty členskému štátu, ktorý zámerne alebo v dôsledku hrubej nedbalosti skresľuje údaje o deficite a dlhu relevantné pre uplatňovanie článku 121 alebo článku 126 ZFEÚ alebo uplatňovanie Protokolu o postupe pri nadmernom deficite pripojeného k Zmluve o EÚ a k ZFEÚ.

2.   Pokuty uvedené v odseku 1 sú účinné, odradzujúce a úmerné k povahe, závažnosti a trvaniu skresľovania údajov. Výška pokuty nepresiahne 0,2 % HDP dotknutého členského štátu.

3.   Komisia môže uskutočniť akékoľvek potrebné vyšetrovanie, aby stanovila existenciu skresľovania údajov uvedeného v odseku 1. Môže rozhodnúť o začatí vyšetrovania, ak konštatuje závažné známky možnej existencie skutočností, ktoré by mohli predstavovať také skresľovanie údajov. Komisia vyšetrí prípady domnelého skresľovania údajov, pričom zohľadní všetky pripomienky, ktoré predložil dotknutý členský štát. Komisia na účely vykonávania svojich úloh môže požiadať členský štát, aby poskytol informácie, a môže vykonať kontroly na mieste a získať prístup k účtom všetkých vládnych subjektov na centrálnej, štátnej, miestnej úrovni a na úrovni sociálneho zabezpečenia. Ak vnútroštátne právo dotknutého členského štátu požaduje pred vykonaním kontroly na mieste povolenie súdneho orgánu, Komisia predloží potrebné žiadosti.

Komisia po ukončení svojho vyšetrovania a predtým, ako predloží akýkoľvek návrh Rade, poskytne dotknutému členskému štátu možnosť vypočutia o veciach, ktoré sú predmetom vyšetrovania. Komisia pri svojom návrhu Rade vychádza len zo skutočností, ku ktorým mal dotknutý členský štát možnosť vyjadriť sa.

Komisia počas vyšetrovania plne rešpektuje práva na obhajobu dotknutého členského štátu.

4.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11 prijať delegované akty týkajúce sa:

a)

podrobných kritérií na stanovenie výšky pokuty uvedenej v odseku 1;

b)

podrobných pravidiel o postupoch vyšetrovania uvedených v odseku 3, súvisiacich opatrení a podávania správ o vyšetrovaní;

c)

podrobných pravidiel postupu zameraných na zaručenie práv na obhajobu, prístupu k spisom, právneho zastúpenia, dôvernosti a ustanovení o lehotách a o vyberaní pokút uvedených v odseku 1.

5.   Súdny dvor Európskej únie má neobmedzenú právomoc na preskúmanie rozhodnutí, ktorými Rada uložila pokutu podľa odseku 1. Uloženú pokutu môže zrušiť, znížiť alebo zvýšiť.

KAPITOLA VI

ADMINISTRATÍVNY CHARAKTER SANKCIÍ A ROZDELENIE ÚROKOV A POKÚT

Článok 9

Administratívny charakter sankcií

Sankcie uložené podľa článkov 4 až 8 majú administratívny charakter.

Článok 10

Rozdelenie úrokov a pokút

Úrok, ktorý Komisia získa z vkladov uložených v súlade s článkom 5, a pokuty vybrané v súlade s článkami 6 a 8 predstavujú iné príjmy, ako je uvedené v článku 311 ZFEÚ, a pridelia sa Európskemu nástroju finančnej stability. Keď členské štáty, ktorých menou je euro, vytvoria iný stabilizačný mechanizmus na poskytovanie finančnej pomoci v záujme zabezpečenia stability eurozóny ako celku, úrok a pokuty sa pridelia tomuto mechanizmu.

KAPITOLA VII

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 11

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie troch rokov od 13. decembra 2011. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto trojročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 12

Hlasovanie v Rade

1.   V súvislosti s opatreniami uvedenými v článkoch 4, 5, 6 a 8 hlasujú iba členovia Rady zastupujúci členské štáty, ktorých menou je euro, a Rada koná bez prihliadnutia na hlas člena Rady zastupujúceho dotknutý členský štát.

2.   Kvalifikovaná väčšina členov Rady uvedených v odseku 1 sa určí podľa článku 238 ods. 3 písm. b) ZFEÚ.

Článok 13

Preskúmanie

1.   Komisia do 14. decembra 2014 a potom každých päť rokov zverejní správu o uplatňovaní tohto nariadenia.

V tejto správe sa okrem iného zhodnotí:

a)

účinnosť tohto nariadenia vrátane možnosti povoliť Rade a Komisii, aby postupovali v záujme vyriešenia situácií, ktoré predstavujú ohrozenie riadneho fungovania menovej únie;

b)

pokrok pri zabezpečovaní užšej koordinácie hospodárskych politík a udržateľného zbližovania hospodárskej výkonnosti členských štátov v súlade so ZFEÚ.

2.   K tejto správe sa prípadne pripojí návrh na zmenu a doplnenie tohto nariadenia.

3.   Správa sa postúpi Európskemu parlamentu a Rade.

4.   Pred koncom roku 2011 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o možnosti zavedenia euro cenných papierov.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Štrasburgu 16. novembra 2011

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

W. SZCZUKA


(1)  Ú. v. EÚ C 150, 20.5.2011, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 218, 23.7.2011, s. 46.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 28. septembra 2011 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 8. novembra 2011.

(4)  Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 6.