15.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/29


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1161/2011

zo 14. novembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 a nariadenie Komisie (ES) č. 953/2009, pokiaľ ide o zoznamy minerálnych látok, ktoré možno pridávať do potravín

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (1), a najmä na jej článok 4 ods. 5,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín (2), a najmä na jeho článok 3 ods. 3,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES zo 6. mája 2009 o potravinách na osobitné výživové účely (3), a najmä na jej článok 4 ods. 3,

po porade s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA),

keďže:

(1)

V prílohe II k smernici 2002/46/ES sa ustanovuje zoznam vitamínov a minerálnych látok, ktoré možno používať pri výrobe výživových doplnkov. Nariadením Komisie (ES) č. 1170/2009 (4) sa nahradili prílohy I a II k smernici 2002/46/ES. Zmeny v zozname uvedenom v prílohe II k smernici 2002/46/ES, zmenenej a doplnenej uvedeným nariadením, sa prijímajú v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 4 uvedenej smernice a v súlade s postupom uvedeným v jej článku 13 ods. 3

(2)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1925/2006 sa ustanovuje zoznam vitamínov a minerálnych látok, ktoré možno pridávať do potravín.

(3)

V prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 953/2009 (5) sa ustanovuje zoznam látok, ktoré sa na osobitné výživové účely môžu pridávať do potravín..

(4)

EFSA vyhodnotil nové minerálne látky na účely použitia v potravinách. Látky, v prípade ktorých EFSA vydal priaznivé stanovisko, by sa mali doplniť do zoznamov v uvedených právnych predpisoch.

(5)

So zainteresovanými stranami sa konzultovalo prostredníctvom Poradnej skupiny pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a rastlín a predložené pripomienky sa vzali do úvahy.

(6)

Smernica 2002/46/ES, nariadenie (ES) č. 1925/2006 a nariadenie (ES) č. 953/2009 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Časť B prílohy II k smernici 2002/46/ES sa mení a dopĺňa takto:

a)

za položku „fosforečnan železnatý“ sa vkladajú tieto položky:

„fosforečnan železnato-amónny

železito sodná soľ kyseliny EDTA“

b)

za položku „sodné soli kyseliny ortofosforečnej“ sa vkladajú tieto položky:

„síran sodný

síran draselný“.

Článok 2

Časť 2 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1925/2006 sa mení a dopĺňa takto:

a)

za položku „síran železnatý“ sa vkladajú tieto položky:

„fosforečnan železnato-amónny

železito sodná soľ kyseliny EDTA“

b)

za položku „síran chromitý a jeho hexahydrát“ sa vkladajú tieto položky:

„pikolinát chromitý“.

Článok 3

Kategória 2 (Minerálne látky) prílohy k nariadeniu (ES) č. 953/2009 sa mení a dopĺňa takto:

a)

za položku „síran železnatý“ sa vkladajú tieto položky:

„fosforečnan železnato-amónny

x

 

železito sodná soľ kyseliny EDTA

x“

 

b)

za položku „síran chromitý a jeho hexahydrát“ sa vkladajú tieto položky:

„pikolinát chromitý

x“

 

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. novembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 26.

(3)  Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2009, s. 21.

(4)  Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2009, s. 36.

(5)  Ú. v. EÚ L 269, 14.10.2009, s. 9.