11.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 293/24


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1142/2011

z 10. novembra 2011,

ktorým sa stanovujú prílohy X a XI k nariadeniu Rady (ES) č. 4/2009 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 291 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (1), a najmä na jeho článok 73 ods. 1 a 2,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (2), a najmä na jeho článok 70,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (3),

keďže:

(1)

Príloha X k nariadeniu (ES) č. 4/2009 má obsahovať zoznam správnych orgánov, na ktoré sa odkazuje v článku 2 ods. 2 daného nariadenia.

(2)

Fínsko, Spojené kráľovstvo a Švédsko oznámili Komisii správne orgány, ktoré sa majú zaradiť do zoznamu v prílohe X k nariadeniu (ES) č. 4/2009.

(3)

Správne orgány oznámené Fínskom, Spojeným kráľovstvom a Švédskom, ktoré sú obsiahnuté v zozname v prílohe I, spĺňajú požiadavky stanovené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 4/2009.

(4)

Príloha XI k nariadeniu (ES) č. 4/2009 má obsahovať zoznam príslušných orgánov, na ktoré sa odkazuje v článku 47 ods. 3 daného nariadenia.

(5)

Fínsko oznámilo Komisii príslušný orgán, ktorý sa má zaradiť do zoznamu v prílohe XI k nariadeniu (ES) č. 4/2009.

(6)

Spojené kráľovstvo a Írsko sú viazané nariadením (ES) č. 4/2009 a z toho dôvodu sa zúčastňujú na prijímaní a uplatňovaní tohto nariadenia.

(7)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijímaní tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu, pričom tým nie je dotknutá možnosť Dánska uplatňovať obsah tohto nariadenia na základe Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom z 19. októbra 2005 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (4).

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru, ktoré sa týka rozhodného práva, právomoci a výkonu rozsudkov v manželských veciach, vo veciach rodičovských práv a povinností a vo veciach vyživovacej povinnosti.

(9)

Preto by sa mali zodpovedajúcim spôsobom stanoviť prílohy X a XI k nariadeniu (ES) č. 4/2009,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Znenie príloh X a XI k nariadeniu (ES) č. 4/2009 sa stanovuje v prílohách I a II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 10. novembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 7, 10.1.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 338, 23.12.2003, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(4)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2005, s. 62.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA X

Správnymi orgánmi, na ktoré sa odkazuje v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 4/2009, sú:

vo Fínsku úrad pre sociálnu starostlivosť (‚Sosiaalilautakunta/Socialnämnd‘),

vo Švédsku úrad pre výkon súdnych rozhodnutí (‚Kronofogdemyndigheten‘),

v Spojenom kráľovstve:

a)

v Anglicku, Walese a Škótsku Úrad pre vyživovaciu povinnosť vo vzťahu k deťom a pre výkon súdnych rozhodnutí (‚Child Maintenance and Enforcement Commission‘ – CMEC);

b)

v Severnom Írsku Ministerstvo sociálneho rozvoja Severného Írska (‚Department for Social Development Northern Ireland‘ – DSDNI).“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA XI

Príslušnými orgánmi, na ktoré sa odkazuje v článku 47 ods. 3 nariadenia (ES) č. 4/2009, sú:

vo Fínsku kancelária právnej pomoci (‚Oikeusaputoimisto/Rättshjälpsbyrå‘).“