18.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 271/15


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1034/2011

zo 17. októbra 2011

o dohľade nad bezpečnosťou v manažmente letovej prevádzky a letových navigačných službách, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 691/2010

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 z 10. marca 2004 o poskytovaní letových navigačných služieb v jednotnom európskom nebi (nariadenie o poskytovaní služieb) (1), a najmä na jeho článok 4,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 z 10. marca 2004 o organizácii a využívaní vzdušného priestoru v jednotnom európskom nebi (nariadenie o vzdušnom priestore) (2), a najmä na jeho článok 6,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie Európskeho parlamentu (ES) č. 1592/2002 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES (3), a najmä na jeho článok 8b,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 216/2008 sa vyžaduje, aby Komisia s pomocou Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) prijala príslušné vykonávacie predpisy s cieľom vytvoriť súbor požiadaviek na reguláciu bezpečnosti na účinné vykonávanie funkcie bezpečnostného dohľadu nad manažmentom letovej prevádzky (ATM). V článku 8b nariadenia (ES) č. 216/2008 sa vyžaduje, aby sa tieto vykonávacie predpisy vypracovali na základe nariadení prijatých podľa článku 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie) (4). Toto nariadenie vychádza z nariadenia Komisie (ES) č. 1315/2007 z 8. novembra 2007 o dohľade nad bezpečnosťou v manažmente letovej prevádzky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2096/2005 (5).

(2)

Je potrebné bližšie vymedziť úlohu a funkcie príslušných orgánov na základe ustanovení nariadenia (ES) č. 216/2008, nariadenia (ES) č. 549/2004, nariadenia (ES) č. 550/2004 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 z 10. marca 2004 o interoperabilite siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (nariadenie o interoperabilite) (6). V týchto nariadeniach sú zahrnuté požiadavky na bezpečnosť letových navigačných služieb. Kým za bezpečné poskytovanie letových navigačných služieb sú zodpovední jednotliví poskytovatelia, členské štáty by mali zabezpečiť vykonávanie účinného dohľadu prostredníctvom príslušných orgánov.

(3)

Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na vojenské operácie a výcvik v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 549/2004 a článku 1 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 216/2008.

(4)

Príslušné orgány by v súlade s týmto nariadením mali vykonávať audity regulovania bezpečnosti a preskúmania ako súčasť riadnych kontrol a preskúmavaní požadovaných v nariadení (ES) č. 216/2008 a nariadení (ES) č. 550/2004.

(5)

S cieľom dosiahnuť účinný a koherentný dozor by príslušné orgány mali zvážiť primeranosť využitia prístupu tohto nariadenia k dohľadu nad bezpečnosťou aj v iných oblastiach dohľadu.

(6)

Letové navigačné služby, ako aj riadenie toku letovej prevádzky (ATFM) a manažment vzdušného priestoru (ASM) používajú funkčné systémy, ktoré umožňujú manažment letovej prevádzky. Všetky zmeny funkčného systému by preto mali podliehať dohľadu nad bezpečnosťou.

(7)

Príslušné orgány by mali prijať všetky potrebné opatrenia v prípade, že systém alebo zložky systému nespĺňajú príslušné požiadavky. V tejto súvislosti, a najmä vtedy, keď sa musí vydať bezpečnostná smernica, by príslušný orgán mal zvážiť vydanie pokynov pre notifikované orgány, ktoré sa podieľajú na vydávaní vyhlásení podľa článku 5 alebo článku 6 nariadenia (ES) č. 552/2004, aby vykonali osobitné skúmanie vzťahujúce sa na predmetný technický systém.

(8)

K transparentnosti a zodpovednosti dohľadu nad bezpečnosťou by malo prispieť každoročné podávanie správ o dohľade príslušných orgánov nad bezpečnosťou. Takéto správy by sa mali adresovať Komisii, agentúre a členskému štátu, ktorý vymenoval alebo zriadil príslušný orgán. Okrem toho by sa každoročné správy o dohľade nad bezpečnosťou mali používať v kontexte regionálnej spolupráce, kontrol týkajúcich sa normalizácie podľa nariadenia (ES) č. 216/2008 a medzinárodného monitorovania dohľadu nad bezpečnosťou. V správach by mali byť zahrnuté relevantné informácie týkajúce sa monitorovania výkonnosti v oblasti bezpečnosti, informácie o dodržiavaní platných požiadaviek na regulovanie bezpečnosti organizáciami, nad ktorými sa vykonáva dohľad, o programe auditov regulácie bezpečnosti, preskúmaní bezpečnostných hľadísk, zmenách funkčných systémov realizovaných organizáciami podľa postupov schválených príslušným orgánom a o bezpečnostných smerniciach vydaných príslušným orgánom.

(9)

Podľa článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 216/2008 a článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 550/2004 by príslušné orgány mali prijať vhodné opatrenia na vzájomnú úzku spoluprácu, aby sa zabezpečil náležitý dohľad nad poskytovateľmi letových navigačných služieb, ktorí poskytujú služby vzťahujúce sa na vzdušný priestor, za ktorý zodpovedá iný členský štát ako členský štát, ktorý vydal osvedčenie. Podľa článku 15 nariadenia (ES) č. 216/2008 by si príslušné orgány mali vymieňať predovšetkým primerané informácie o vykonávaní bezpečnostného dohľadu nad organizáciami.

(10)

Agentúra by mala ďalej vyhodnocovať ustanovenia tohto nariadenia, najmä ustanovenia týkajúce sa dohľadu nad bezpečnosťou v prípade zmien, a vydať stanovisko s cieľom prispôsobiť tieto zmeny celkovému systémovému prístupu, pričom sa zohľadňuje začlenenie týchto ustanovení do budúcej spoločnej regulačnej štruktúry týkajúcej sa bezpečnosti civilného letectva, ako aj skúsenosti získané zainteresovanými stranami a príslušnými orgánmi. Cieľom stanoviska vypracovaného agentúrou by malo byť ďalšie uľahčenie zavádzania štátneho bezpečnostného programu Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) v rámci Únie a tiež v rámci predmetného celkového systémového prístupu.

(11)

Bezpečné vykonávanie niektorých sieťových funkcií zriadených v súlade s nariadením (ES) č. 551/2004 si vyžaduje, aby zainteresované subjekty podliehali určitým požiadavkám na bezpečnosť. Tieto požiadavky, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby takýto subjekt alebo organizácia fungovali bezpečným spôsobom, sú stanovené v nariadení Komisie (EÚ) č. 677/2011 zo 7. júla 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania funkcií siete manažmentu letovej prevádzky (ATM) a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 691/2010 (7). Tieto požiadavky na bezpečnosť organizácie sú veľmi podobné všeobecným požiadavkám stanoveným v nariadení Komisie (EÚ) č. 1035/2011 (8), sú však prispôsobené zodpovednostiam týkajúcim sa bezpečnosti sieťových funkcií. Aby bolo možné podporovať celkový systémový prístup týkajúci sa regulácie bezpečnosti v oblasti civilného letectva, je potrebné, aby sa nad dodržiavaním týchto požiadaviek vykonával dohľad tým istým spôsobom, akým sa vykonáva dohľad nad poskytovateľmi letových navigačných služieb.

(12)

Skupina na vysokej úrovni pre budúci európsky letecký regulačný rámec vo svojich odporúčaniach z júla 2007 zdôraznila potrebu oddelenia regulačného dohľadu od poskytovania služieb alebo funkcií. V súlade s touto zásadou sa v článku 6 nariadenia (ES) č. 551/2004 stanovuje, že subjekt poverený vykonávaním sieťových funkcií musí podliehať primeranému dohľadu. Keďže agentúra už vykonáva funkciu nezávislého dohľadu nad bezpečnosťou celoeurópskych poskytovateľov ATM/ANS v súlade s článkom 22a nariadenia (ES) č. 216/2008, bolo by plne v súlade s európskou politikou bezpečnosti letectva, keby sa agentúra poverila poskytovaním podpory Komisii pri vykonávaní tých istých úloh týkajúcich sa európskych sieťových funkcií.

(13)

Nariadenie (ES) č. 1315/2007 by sa preto malo zrušiť.

(14)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 691/2010 z 29. júla 2010, ktorým sa stanovuje systém výkonnosti letových navigačných služieb a sieťových funkcií a mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2096/2005 (9), by sa malo zmeniť a doplniť s cieľom prispôsobiť ho tomuto nariadeniu.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre jednotné nebo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa ustanovujú požiadavky uplatňované príslušnými orgánmi pri vykonávaní funkcie dohľadu nad bezpečnosťou, ktorá sa vzťahuje na letové navigačné služby, riadenie toku letovej prevádzky (ATFM), manažment vzdušného priestoru (ASM) pre všeobecnú letovú prevádzku a ďalšie sieťové funkcie.

2.   Toto nariadenie sa vzťahuje na činnosť príslušných orgánov a oprávnených subjektov konajúcich vo vlastnom mene, pokiaľ ide o dohľad nad bezpečnosťou letových navigačných služieb, ATFM, ASM a ďalšie sieťové funkcie.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov stanovené v článku 2 nariadenia (ES) č. 549/2004 a v článku 3 nariadenia (ES) č. 216/2008. Neuplatňuje sa však vymedzenie pojmu „osvedčenie“ v článku 2 bode 15 nariadenia (ES) č. 549/2004.

Uplatňujú sa aj tieto vymedzenia pojmov:

1.

„nápravné opatrenie“ je opatrenie na odstránenie príčiny zisteného nesúladu;

2.

„funkčný systém“ je kombináciu systémov, postupov a ľudských zdrojov organizovaných na vykonávanie funkcie v kontexte ATM;

3.

„manažér siete“ je nezávislý a kompetentný orgán poverený podľa článku 6 ods. 2 alebo článku 6 ods. 6 nariadenia (ES) č. 551/2004 vykonávaním úloh uvedených v uvedenom článku a tomto nariadení;

4.

„sieťové funkcie“ sú osobitné funkcie uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 551/2004;

5.

„organizácia“ je buď poskytovateľ letových navigačných služieb, alebo subjekt poskytujúci ATFM, ASM alebo iné sieťové funkcie;

6.

„proces“ je súbor vzájomne súvisiacich alebo pôsobiacich činností, ktoré transformujú vstupy na výstupy;

7.

„bezpečnostný argument“ je predloženie dôkazu, že navrhovanú zmenu možno zaviesť v rámci cieľov alebo noriem stanovených aktuálnym regulačným rámcom v súlade s požiadavkami na regulovanie bezpečnosti;

8.

„bezpečnostná smernica“ je dokument vydaný alebo prijatý príslušným orgánom, ktorým sa nariaďujú činnosti, ktoré sa majú vykonať na funkčnom systéme s cieľom obnoviť bezpečnosť, ak sa dôkazom preukázalo, že v opačnom prípade môže dôjsť k zníženiu úrovne bezpečnosti letectva;

9.

„bezpečnostný cieľ“ je kvalitatívne alebo kvantitatívne vyjadrenie, ktoré vymedzuje maximálnu frekvenciu alebo pravdepodobnosť, pri ktorej možno očakávať výskyt nebezpečenstva;

10.

„audit regulácie bezpečnosti“ je systematické a nezávislé preskúšanie, ktoré vykonáva príslušný orgán alebo iný orgán v jeho mene s cieľom zistiť, či kompletné úpravy v oblasti bezpečnosti týkajúce sa procesov a ich výsledkov, produktov alebo služieb alebo ich prvky spĺňajú požadované úpravy v oblasti bezpečnosti a či sa účinne vykonávajú a či sú vhodné na dosiahnutie očakávaných výsledkov;

11.

„požiadavky na regulovanie bezpečnosti“ sú požiadavky zavedené Úniou alebo vnútroštátnymi predpismi na poskytovanie letových navigačných služieb alebo funkcií ATFM, ASM alebo iných sieťových funkcií, ktoré sa týkajú technickej a prevádzkovej spôsobilosti a vhodnosti na poskytovanie týchto služieb a funkcií, riadenia ich bezpečnosti, ako aj systémov, ich súčastí a súvisiacich postupov;

12.

„požiadavka na bezpečnosť“ je zmiernenie rizika vymedzené na základe stratégie zmierňovania rizika, ktorou sa dosahuje konkrétny bezpečnostný cieľ, vrátane organizačných, prevádzkových, procedurálnych, funkčných, výkonnostných požiadaviek a požiadaviek na interoperabilitu alebo vlastností prostredia;

13.

„overenie“ je potvrdenie prostredníctvom poskytnutia objektívneho dôkazu, že uvedené požiadavky sú splnené;

14.

„celoeurópske ATM/ANS“ je činnosť navrhnutá a zavedená pre používateľov vo všetkých členských štátoch alebo v ich väčšine, ktorých pôsobnosť môže presahovať aj vzdušný priestor územia, na ktoré sa vzťahuje zmluva.

Článok 3

Príslušné orgány dohľadu

Na účely tohto nariadenia a bez toho, aby bolo dotknuté vzájomné uznávanie osvedčení prevádzkovateľov letových navigačných služieb v súlade s článkom 7 ods. 8 nariadenia (ES) č. 550/2004 a článkom 11 nariadenia (ES) č. 216/2008, sa za príslušné orgány považujú:

a)

pre organizácie s hlavným miestom prevádzky a prípadne registrovaným sídlom nachádzajúcim sa v členskom štáte, ktoré poskytujú letové navigačné služby na území tohto členského štátu, vnútroštátny dozorný orgán ustanovený alebo zriadený daným členským štátom;

b)

pre organizácie, v prípade ktorých sa na základe dohôd uzatvorených medzi členskými štátmi v súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 550/2004 zodpovednosti za dohľad nad bezpečnosťou pridelili odlišne od písmena a), príslušné orgány ustanovené alebo zriadené na základe týchto dohôd. Tieto dohody musia dodržiavať požiadavky článku 2 ods. 3 až 6 nariadenia (ES) č. 550/2004;

c)

pre organizácie poskytujúce ATM/letové navigačné služby vo vzdušnom priestore územia, na ktoré sa vzťahuje zmluva, s hlavným miestom prevádzky a prípadne registrovaným sídlom nachádzajúcim sa mimo územia, ktoré podlieha ustanoveniam zmluvy, Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“);

d)

pre organizácie poskytujúce celoeurópske ATM/letové navigačné služby, ako aj pre všetky ďalšie sieťové funkcie vo vzdušnom priestore územia, na ktoré sa vzťahuje zmluva, agentúra.

Článok 4

Funkcia dohľadu nad bezpečnosťou

1.   Príslušné orgány vykonávajú dohľad nad bezpečnosťou ako súčasť svojho celkového dohľadu nad požiadavkami uplatniteľnými na letové navigačné služby, ako aj na ATFM, ASM a ďalšie sieťové funkcie s cieľom monitorovať bezpečné poskytovanie týchto činností a overiť, či sa dodržiavajú platné požiadavky na regulovanie bezpečnosti a príslušné vykonávacie opatrenia.

2.   Pri uzatváraní dohody o dohľade nad organizáciami pôsobiacimi vo funkčných blokoch vzdušného priestoru, ktoré siahajú do vzdušného priestoru spadajúceho do právomoci viac ako jedného štátu, alebo v prípadoch poskytovania cezhraničných služieb príslušné členské štáty určia a pridelia zodpovednosti za dohľad nad bezpečnosťou spôsobom, ktorým sa zabezpečí, aby:

a)

existovali konkrétne miesta zodpovednosti za vykonávanie každého ustanovenia tohto nariadenia;

b)

členské štáty mohli sledovať mechanizmy dohľadu nad bezpečnosťou a ich výsledky;

c)

sa zaistila výmena príslušných informácií medzi orgánom (orgánmi) dohľadu a orgánom udeľujúcim osvedčenia.

Členské štáty pravidelne prehodnocujú dohodu a jej praktickú realizáciu predovšetkým z hľadiska dosiahnutej výkonnosti v oblasti bezpečnosti.

3.   Pri uzatváraní dohody o dohľade nad organizáciami pôsobiacimi vo funkčných blokoch vzdušného priestoru alebo vykonávajúcimi cezhraničné činnosti, v prípade ktorých je agentúra príslušným orgánom prinajmenšom pre jednu z organizácií v súlade s článkom 3 písm. b), dotknuté členské štáty konajú v súčinnosti s agentúrou s cieľom zabezpečiť, aby boli splnené ustanovenia odseku 2 písm. a), b) a c).

Článok 5

Monitorovanie výkonnosti v oblasti bezpečnosti

1.   Príslušné orgány zabezpečujú pravidelné monitorovanie a posudzovanie dosiahnutej úrovne bezpečnosti s cieľom určiť, či spĺňajú požiadavky na regulovanie bezpečnosti, ktoré sú platné v blokoch vzdušného priestoru, za ktoré zodpovedajú.

2.   Príslušné orgány využívajú výsledky monitorovania bezpečnosti predovšetkým na stanovenie oblastí, v ktorých je nevyhnutné prioritne overiť súlad s požiadavkami na regulovanie bezpečnosti.

Článok 6

Overovanie súladu požiadaviek na regulovanie bezpečnosti

1.   Príslušné orgány zavedú proces na overenie:

a)

súladu s platnými požiadavkami na regulovanie bezpečnosti pred vydaním alebo obnovením osvedčenia potrebného na poskytovanie letových navigačných služieb vrátane priložených podmienok súvisiacich s bezpečnosťou;

b)

dodržiavania všetkých povinností súvisiacich s bezpečnosťou v poverení vydanom v súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 550/2004;

c)

trvalého dosahovania súladu organizácií s platnými požiadavkami na regulovanie bezpečnosti;

d)

uplatňovania cieľov bezpečnosti, požiadaviek na bezpečnosť a ostatných podmienok súvisiacich s bezpečnosťou, ktoré sú určené:

i)

vo vyhláseniach o overení systémov vrátane všetkých relevantných vyhlásení o zhode alebo vhodnosti použitia komponentov systémov, ktoré boli vydané v súlade s nariadením (ES) č. 552/2004;

ii)

v postupoch posudzovania a zmierňovania rizika vyžadovaných na základe požiadaviek na regulovanie bezpečnosti uplatniteľných na letové navigačné služby, ATFM, ASM a manažéra siete;

e)

vykonávania bezpečnostných smerníc.

2.   Proces uvedený v odseku 1:

a)

prebieha na základe dokumentovaných postupov;

b)

musí byť vybavený podpornou dokumentáciou osobitne určenou na usmernenie personálu vykonávajúceho dohľad nad bezpečnosťou pri výkone jeho funkcií;

c)

poskytuje príslušným organizáciám údaje o výsledkoch činnosti dohľadu nad bezpečnosťou;

d)

sa opiera o audity regulácie bezpečnosti a o preskúmania vykonané v súlade s článkami 7, 9 a 10;

e)

poskytuje príslušným orgánom dôkazy potrebné na podporu ďalších opatrení vrátane opatrení uvádzaných v článku 9 nariadenia (ES) č. 549/2004, v článku 7 ods. 7 nariadenia (ES) č. 550/2004 a v článkoch 10, 25 a 68 nariadenia (ES) č. 216/2008 v situáciách, keď sa nedodržiavajú požiadavky na regulovanie bezpečnosti.

Článok 7

Audity regulácie bezpečnosti

1.   Príslušné orgány alebo oprávnené subjekty, na ktoré bola delegovaná táto činnosť, vykonávajú audity regulácie bezpečnosti.

2.   Audity regulácie bezpečnosti uvedené v odseku 1:

a)

poskytujú príslušným orgánom dôkazy o súlade s uplatniteľnými požiadavkami na regulovanie bezpečnosti a vykonávacími opatreniami prostredníctvom hodnotenia potreby zlepšenia alebo potreby nápravného opatrenia;

b)

sú nezávislé od interných audítorských činností vykonávaných príslušnou organizáciou v rámci jej systémov riadenia bezpečnosti alebo kvality;

c)

vykonávajú audítori s kvalifikáciou v súlade s požiadavkami článku 12;

d)

sa uplatňujú na kompletné vykonávacie opatrenia alebo ich prvky a na procesy, produkty alebo služby;

e)

určujú, či:

i)

vykonávacie opatrenia sú v súlade s požiadavkami na regulovanie bezpečnosti;

ii)

prijaté opatrenia sú v súlade s vykonávacími opatreniami;

iii)

výsledky prijatých opatrení sa zhodujú s očakávanými výsledkami vykonávacích opatrení;

f)

povedú k náprave všetkých zistených prípadov nesúladu podľa článku 8.

3.   V rámci programu kontrol vyžadovaného podľa článku 8 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1035/2011 príslušné orgány vytvoria a najmenej raz ročne aktualizujú program auditov regulácie bezpečnosti s cieľom:

a)

pokryť všetky oblasti prípadných obáv o bezpečnosť so zameraním na tie oblasti, v ktorých sa zistili problémy;

b)

pokryť všetky organizácie, služby a sieťové funkcie fungujúce pod dohľadom príslušného orgánu;

c)

zabezpečiť vykonávanie auditov spôsobom, ktorý zodpovedá úrovni rizika vyplývajúceho z činností organizácií;

d)

zabezpečiť vykonanie dostatočných auditov počas dvoch rokov na kontrolu súladu všetkých týchto organizácií s platnými požiadavkami na regulovanie bezpečnosti vo všetkých príslušných oblastiach funkčného systému;

e)

zabezpečiť sledovanie vykonávania nápravných opatrení.

4.   Kedykoľvek je to potrebné, príslušné orgány sa môžu rozhodnúť, že zmenia rozsah naplánovaných auditov a pridajú ďalšie audity.

5.   Príslušné orgány rozhodnú, ktoré opatrenia, prvky, služby, funkcie, produkty, fyzické miesta a činnosti budú predmetom auditu v priebehu špecifikovaného časového rámca.

6.   Pozorovania z auditu a zistené prípady nesúladu sa zdokumentujú. Zistené prípady nesúladu sa podložia dôkazmi a identifikujú v zmysle uplatniteľných požiadaviek na regulovanie bezpečnosti a ich vykonávacích opatrení, podľa ktorých sa audit uskutočnil.

7.   Vypracuje sa správa o audite vrátane podrobných údajov o prípadoch nesúladu.

Článok 8

Nápravné opatrenia

1.   Príslušné orgány oznámia zistenia auditu organizáciám, ktoré boli predmetom auditu, a zároveň ich požiadajú o vykonanie nápravných opatrení s cieľom odstrániť zistené prípady nesúladu bez ohľadu na akékoľvek ďalšie opatrenia stanovené príslušnými požiadavkami na regulovanie bezpečnosti.

2.   Organizácie, ktoré boli predmetom auditu, určia nápravné opatrenia považované za potrebné na nápravu prípadov nesúladu, ako aj časový rámec na ich vykonanie.

3.   Príslušné orgány posúdia nápravné opatrenia, ako aj spôsob ich vykonania určený organizáciami, ktoré boli predmetom auditu, a ak sa na základe posúdenia dospeje k záveru, že sú dostatočné na odstránenie prípadov nesúladu, schvália ich.

4.   Organizácie, ktoré boli predmetom auditu, iniciujú nápravné opatrenia schválené príslušnými orgánmi. Tieto nápravné opatrenia a následný proces sledovania sa vykonajú v časovom rámci schválenom príslušnými orgánmi.

Článok 9

Dohľad nad bezpečnosťou v prípade zmien funkčných systémov

1.   Organizácie pri rozhodovaní o tom, či do svojich funkčných systémov zavedú určitú zmenu týkajúcu sa bezpečnosti, používajú iba postupy schválené príslušným orgánom. V prípade poskytovateľov letových prevádzkových služieb a poskytovateľov komunikačných, navigačných alebo sledovacích služieb príslušný orgán akceptuje tieto postupy v rámci vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1035/2011.

2.   Organizácie oznámia príslušnému orgánu všetky plánované zmeny súvisiace s bezpečnosťou. Na tento účel príslušné orgány zavedú vhodné administratívne postupy v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

3.   S výnimkou prípadov, keď sa uplatňuje článok 10, organizácie môžu vykonať ohlásené zmeny podľa postupu uvedeného v odseku 1 tohto článku.

Článok 10

Postup preskúmania navrhovaných zmien

1.   Príslušné orgány preskúmajú bezpečnostné argumenty súvisiace s novými funkčnými systémami alebo so zmenami existujúcich funkčných systémov navrhovanými organizáciou, ak:

a)

sa posúdením závažnosti vykonaným v súlade s oddielom 3.2.4 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1035/2011 zistí pre potenciálne účinky zistených nebezpečenstiev závažnosť triedy 1 alebo závažnosť triedy 2 alebo

b)

si vykonanie zmeny vyžaduje zavedenie nových noriem v oblasti letectva.

Ak príslušné orgány rozhodnú o tom, že je potrebné vykonať preskúmania v iných situáciách, než ktoré sú uvedené v písmenách a) a b), oznámia organizácii, že vykonajú preskúmanie bezpečnosti ohlásenej zmeny.

2.   Preskúmanie sa vykoná spôsobom primeraným úrovni rizika, ktoré predstavuje nový funkčný systém alebo navrhnuté zmeny existujúcich funkčných systémov.

Pri preskúmaní sa:

a)

použijú dokumentované postupy;

b)

využije dokumentácia osobitne určená na usmernenie personálu vykonávajúceho dohľad nad bezpečnosťou pri výkone jeho funkcií;

c)

zohľadnia ciele bezpečnosti, požiadavky na bezpečnosť a ostatné podmienky súvisiace s bezpečnosťou, ktoré súvisia s uvažovanými zmenami a ktoré sú uvedené:

i)

vo vyhláseniach o overení systémov uvedených v článku 6 nariadenia (ES) č. 552/2004;

ii)

vo vyhláseniach o zhode alebo vhodnosti používania komponentov systémov uvedených v článku 5 nariadenia (ES) č. 552/2004 alebo

iii)

v dokumentácii o posudzovaní a zmierňovaní rizika vyhotovenej v súlade s platnými požiadavkami na regulovanie bezpečnosti;

d)

v prípade potreby určia dodatočné podmienky týkajúce sa bezpečnosti, ktoré súvisia so zavedením zmien;

e)

posúdi prijateľnosť predložených bezpečnostných argumentov, pričom sa zohľadní:

i)

identifikácia nebezpečenstiev;

ii)

jednotnosť pri zaraďovaní do tried závažnosti;

iii)

platnosť cieľov bezpečnosti;

iv)

platnosť, účinnosť a uskutočniteľnosť požiadaviek na bezpečnosť a všetkých ostatných identifikovaných podmienok súvisiacich s bezpečnosťou;

v)

preukázanie toho, že sa nepretržite plnia ciele bezpečnosti, požiadavky na bezpečnosť a ostatné podmienky súvisiace s bezpečnosťou;

vi)

preukázanie toho, že proces používaný na vypracovanie bezpečnostných argumentov spĺňa uplatniteľné požiadavky na regulovanie bezpečnosti;

f)

overia procesy používané organizáciami na vypracovanie bezpečnostných argumentov vo vzťahu k novému funkčnému systému alebo uvažovaným zmenám existujúcich funkčných systémov;

g)

určí, či je potrebné vykonať overenie trvalého súladu;

h)

zahrnú všetky potrebné koordinačné činnosti s orgánmi zodpovednými za bezpečnostný dohľad nad letovou spôsobilosťou a nad letovou prevádzkou;

i)

oznámi súhlas (v prípade potreby s podmienkami) alebo nesúhlas (s podporným zdôvodnením) s uvažovanou zmenou.

3.   Zavedenie zmien uvažovaných v tomto prieskume do prevádzky je podmienené súhlasom príslušných orgánov.

Článok 11

Oprávnené subjekty

1.   Keď sa príslušný orgán rozhodne delegovať vykonávanie auditov regulácie bezpečnosti alebo preskúmaní v súlade s týmto nariadením na oprávnený subjekt, zabezpečí, aby kritériá použité na výber tohto subjektu spomedzi subjektov oprávnených podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 550/2004 a článku 13 nariadenia (ES) č. 216/2008 zahŕňali tieto požiadavky:

a)

oprávnený subjekt má predchádzajúce skúsenosti s posudzovaním bezpečnosti leteckých subjektov;

b)

oprávnený subjekt súčasne nevykonáva interné činnosti v rámci systémov riadenia bezpečnosti alebo kvality príslušnej organizácie;

c)

všetok personál, ktorý sa zúčastňuje na auditoch regulácie bezpečnosti alebo preskúmaniach, je primerane vyškolený a kvalifikovaný a spĺňa kvalifikačné kritériá podľa článku 12 ods. 3 tohto nariadenia.

2.   Oprávnený subjekt akceptuje možnosť, že bude predmetom auditu vykonaného príslušným orgánom alebo akýmkoľvek orgánom v jeho mene.

3.   Príslušné orgány vedú záznamy o oprávnených subjektoch, ktoré boli poverené vykonávaním auditov regulácie bezpečnosti alebo preskúmaní v ich mene. V takýchto záznamoch sa dokumentuje súlad s požiadavkami uvedenými v odseku 1.

Článok 12

Spôsobilosť na výkon dohľadu nad bezpečnosťou

1.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali potrebnú spôsobilosť na zabezpečenie dohľadu nad bezpečnosťou vo všetkých organizáciách vykonávajúcich činnosť v rámci ich dohľadu vrátane dostatočných zdrojov na vykonanie opatrení uvedených v tomto nariadení.

2.   Príslušné orgány vypracujú a každé dva roky aktualizujú posúdenie ľudských zdrojov potrebných na vykonávanie svojich funkcií dohľadu nad bezpečnosťou na základe analýzy procesov vyžadovaných týmto nariadením a ich uplatňovania.

3.   Príslušné orgány zabezpečia, aby všetky osoby, ktoré sa podieľajú na činnostiach dohľadu nad bezpečnosťou, boli kompetentné na vykonávanie požadovanej funkcie. V tomto smere:

a)

vymedzia a zdokumentujú vzdelávanie, odbornú prípravu, technické a prevádzkové vedomosti, skúsenosti a kvalifikácie potrebné na vykonávanie povinností na jednotlivých pozíciách podieľajúcich sa na činnostiach dohľadu nad bezpečnosťou v rámci ich štruktúry;

b)

zabezpečia osobitnú odbornú prípravu pre osoby podieľajúce sa na činnostiach dohľadu nad bezpečnosťou v rámci ich štruktúry;

c)

zabezpečia, aby personál určený na vykonávanie auditov regulácie bezpečnosti vrátane personálu oprávnených subjektov spĺňal osobitné kvalifikačné kritériá vymedzené príslušným orgánom. Tieto kritériá sa týkajú:

i)

znalostí o požiadavkách týkajúcich sa letových navigačných služieb, ATFM, ASM a ďalších sieťových funkcií, podľa ktorých možno vykonávať audity regulácie bezpečnosti, ako aj ich chápania;

ii)

používania techník posudzovania;

iii)

odborných zručností potrebných na riadenie auditu;

iv)

preukázania spôsobilosti audítorov prostredníctvom hodnotenia alebo iných prijateľných spôsobov.

Článok 13

Bezpečnostné smernice

1.   Príslušné orgány vydajú bezpečnostnú smernicu, ak vo funkčnom systéme zistia nebezpečný stav, ktorý si vyžaduje okamžitý zásah.

2.   Bezpečnostné smernice sa zašlú príslušným organizáciám a obsahujú prinajmenšom tieto informácie:

a)

identifikáciu nebezpečného stavu;

b)

identifikáciu postihnutého funkčného systému;

c)

potrebné opatrenia a ich odôvodnenie;

d)

lehotu na dosiahnutie súladu potrebných opatrení s bezpečnostnou smernicou;

e)

dátum nadobudnutia účinnosti.

3.   Príslušné orgány zašlú kópiu bezpečnostnej smernice agentúre, Komisii a ostatným dotknutým príslušným orgánom, predovšetkým tým, ktoré sa podieľajú na dohľade nad bezpečnosťou funkčného systému.

4.   Príslušné orgány overia dodržiavanie platných bezpečnostných smerníc.

Článok 14

Záznamy o dohľade nad bezpečnosťou

Príslušné orgány vedú a sprístupňujú príslušné záznamy týkajúce sa procesov dohľadu nad bezpečnosťou vrátane správ o všetkých auditoch regulácie bezpečnosti a ostatných záznamov súvisiacich s bezpečnosťou, ktoré sa týkajú osvedčení, poverení, dohľadu nad bezpečnosťou v prípade zmien, bezpečnostných smerníc a využívania oprávnených subjektov.

Článok 15

Podávanie správ o dohľade nad bezpečnosťou

1.   Príslušné orgány vypracúvajú výročnú správu o dohľade nad bezpečnosťou podľa tohto nariadenia. Výročná správa obsahuje aj tieto informácie:

a)

organizačnú štruktúru a postupy príslušného orgánu;

b)

vzdušný priestor spadajúci do zodpovednosti členských štátov, ktoré zriadili alebo vymenovali príslušný orgán (ak je to uplatniteľné), a organizácie spadajúce pod dohľad príslušného orgánu;

c)

oprávnené subjekty poverené vykonávaním auditov regulácie bezpečnosti;

d)

aktuálne úrovne zdrojov príslušného orgánu;

e)

všetky bezpečnostné otázky identifikované v rámci procesov dohľadu nad bezpečnosťou vykonávaných príslušným orgánom.

2.   Pri predkladaní výročných správ Komisii podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 549/2004 členské štáty použijú správy vypracované ich príslušnými orgánmi.

Výročné správy o dohľade nad bezpečnosťou sa sprístupnia príslušným členským štátom v prípade, ak ide o funkčné bloky vzdušného priestoru, agentúre a programom alebo činnostiam vykonávaným podľa dohodnutých medzinárodných opatrení na monitorovanie alebo audit vykonávania dohľadu nad bezpečnosťou letových navigačných služieb, ATFM, ASM a ďalších sieťových funkcií.

Článok 16

Výmena informácií medzi príslušnými orgánmi

Príslušné orgány prijmú opatrenia na zabezpečenie úzkej spolupráce v súlade s článkami 10 a 15 nariadenia (ES) č. 216/2008 a s článkom 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 550/2004 a zaistia výmenu všetkých náležitých informácií na zabezpečenie dohľadu nad bezpečnosťou vo všetkých organizáciách, ktoré poskytujú cezhraničné služby alebo funkcie.

Článok 17

Prechodné ustanovenia

1.   Opatrenia iniciované pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia na základe nariadenia (ES) č. 1315/2007 sa spravujú v súlade s týmto nariadením.

2.   Orgán členského štátu, ktorý bol zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad bezpečnosťou v organizáciách, ktorých príslušným orgánom podľa článku 3 je agentúra, prevedú na agentúru funkciu dohľadu nad bezpečnosťou v týchto organizáciách v lehote dvanástich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia s výnimkou prípadov dohľadu nad bezpečnosťou manažéra siete, keď sa prípadný prevod na Komisiu, ktorej pomáha agentúra, uskutoční v deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 18

Zrušenie

Nariadenie Komisie (ES) č. 1315/2007 sa týmto zrušuje.

Článok 19

Zmeny a doplnenia nariadenia (EÚ) č. 691/2010

V bode 1.1 prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 691/2010 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)

správy o bezpečnosti NBÚ uvedené v článkoch 7, 8 a 14 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1034/2011 (10), ako aj správy NBÚ o riešení nedostatkov zistených v oblasti bezpečnosti, ktoré podliehajú nápravným akčným plánom;

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. októbra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 10.

(2)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 20.

(3)  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 291, 9.11.2007, s. 16.

(6)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 26.

(7)  Ú. v. EÚ L 185, 15.7.2011, s. 1.

(8)  Pozri stranu 23 tohto úradného vestníka.

(9)  Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 271, 18.10.2011, s. 15.“