1.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 255/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 974/2011

z 29. septembra 2011,

ktorým sa schvaľuje účinná látka akrinatrín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 a rozhodnutie Komisie 2008/934/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 2 a článok 78 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 80 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa má smernica 91/414/EHS (2) uplatňovať na postupy a podmienky schvaľovania účinných látok, pri ktorých sa v súlade s článkom 16 nariadenia Komisie (ES) č. 33/2008 zo 17. januára 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie smernice Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o riadne a skrátené konanie pre hodnotenie účinných látok, ktoré boli súčasťou pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 uvedenej smernice, ale neboli zaradené do prílohy I k uvedenej smernici (3), stanovila úplnosť žiadosti. Akrinatrín je účinná látka, pri ktorej sa stanovila úplnosť žiadosti v súlade s uvedeným nariadením.

(2)

V nariadeniach Komisie (ES) č. 451/2000 (4) a 1490/2002 (5) sú stanovené podrobné pravidlá vykonávania druhej a tretej etapy programu činnosti uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS, ako aj zoznam účinných látok, ktoré sa majú posúdiť s cieľom ich možného zaradenia do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Tento zoznam obsahoval akrinatrín.

(3)

V súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1095/2007 z 20. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1490/2002 stanovujúce ďalšie podrobné pravidlá na vykonanie tretej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS a nariadenie (ES) č. 2229/2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonanie štvrtej etapy pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS (6), oznamovateľ stiahol svoje podporné stanovisko k zaradeniu uvedenej účinnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti uvedeného nariadenia. Následne sa v súvislosti s nezaradením akrinatrínu prijalo rozhodnutie Komisie 2008/934/ES z 5. decembra 2008 o nezaradení niektorých účinných látok do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce tieto látky (7).

(4)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS pôvodný oznamovateľ (ďalej len „žiadateľ“) predložil novú žiadosť o uplatnenie skráteného konania podľa článkov 14 až 19 nariadenia Komisie (ES) č. 33/2008.

(5)

Žiadosť bola predložená Francúzsku, ktoré bolo nariadením (ES) č. 1490/2002 určené za spravodajský členský štát. Časová lehota na skrátené konanie bola dodržaná. Špecifikácia účinnej látky a odporúčané spôsoby použitia sa zhodujú s tými, ktoré boli predmetom rozhodnutia 2008/934/ES. Uvedená žiadosť tiež spĺňa ostatné vecné a procesné požiadavky uvedené v článku 15 nariadenia (ES) č. 33/2008.

(6)

Francúzsko vyhodnotilo dodatočné údaje, ktoré predložil žiadateľ, a pripravilo doplňujúcu správu. Dňa 14. januára 2010 so správou oboznámilo Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) a Komisiu. Úrad postúpil doplňujúcu správu na pripomienkovanie ostatným členským štátom a žiadateľovi a prijaté pripomienky zaslal Komisii. V súlade s článkom 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 33/2008 a na žiadosť Komisie úrad 21. októbra 2010 predložil Komisii svoj záver týkajúci sa akrinatrínu (8). Členské štáty a Komisia preskúmali návrh hodnotiacej správy, doplňujúcu správu a záver úradu v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a 17. júna 2011 ju sfinalizovali vo forme revíznej správy Komisie týkajúcej sa akrinatrínu.

(7)

Z rôznych vykonaných hodnotení vyplynulo, že od prípravkov na ochranu rastlín s obsahom akrinatrínu možno očakávať, že vo všeobecnosti splnia požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS, najmä vzhľadom na spôsoby použitia, ktoré boli preskúmané a podrobne opísané v revíznej správe Komisie. Preto je vhodné akrinatrín v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009 schváliť.

(8)

V súlade s článkom 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009 v spojení s jeho článkom 6 a vzhľadom na najnovšie vedecké a technické poznatky je však nevyhnutné zahrnúť určité podmienky a obmedzenia.

(9)

Bez toho, aby bol dotknutý záver, na základe ktorého by sa akrinatrín mal schváliť, je obzvlášť vhodné vyžadovať ďalšie potvrdzujúce informácie.

(10)

Schváleniu by mala predchádzať primeraná lehota, počas ktorej by sa členským štátom a zúčastneným stranám umožnilo pripraviť sa na splnenie nových požiadaviek vyplývajúcich zo schválenia.

(11)

Bez toho, aby boli v dôsledku schválenia dotknuté povinnosti vymedzené v nariadení (ES) č. 1107/2009, a so zreteľom na osobitnú situáciu, ku ktorej došlo v dôsledku prechodu od smernice 91/414/EHS k nariadeniu (ES) č. 1107/2009, by sa však mali uplatňovať ďalej uvedené ustanovenia. Členským štátom by sa malo po schválení poskytnúť šesťmesačné obdobie na revíziu povolení prípravkov na ochranu rastlín s obsahom akrinatrínu. Členské štáty by podľa potreby mali zmeniť, nahradiť alebo odobrať existujúce povolenia. Odchylne od uvedeného termínu by sa malo poskytnúť dlhšie obdobie na predloženie a posúdenie aktualizácie úplnej dokumentácie podľa prílohy III, ako sa stanovuje v smernici 91/414/EHS, v súvislosti s každým prípravkom na ochranu rastlín a s každým plánovaným použitím v súlade s jednotnými zásadami.

(12)

Zo skúseností s predchádzajúcimi zaradeniami účinných látok posudzovaných v rámci nariadenia Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na realizáciu prvého stupňa pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (9), do prílohy I k smernici 91/414/EHS vyplýva, že pri výklade povinností držiteľov existujúcich povolení môžu vzniknúť ťažkosti, pokiaľ ide o prístup k údajom. S cieľom predísť ďalším ťažkostiam sa preto zdá, že je potrebné objasniť povinnosti členských štátov, najmä povinnosť overiť, či držiteľ povolenia dokáže preukázať prístup k dokumentácii spĺňajúcej požiadavky prílohy II k uvedenej smernici. Týmto objasnením sa však nestanovujú žiadne nové povinnosti pre členské štáty ani pre držiteľov povolení v porovnaní so smernicami, ktoré sa doteraz prijali a ktorými sa mení a dopĺňa príloha I.

(13)

V súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009 by sa príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (10), mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(14)

Rozhodnutím 2008/934/ES sa stanovuje nezaradenie akrinatrínu a odobratie povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku do 31. decembra 2011. Z prílohy k uvedenému rozhodnutiu je preto potrebné vypustiť riadok týkajúci sa akrinatrínu. Rozhodnutie 2008/934/ES je preto vhodné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Schválenie účinnej látky

Účinná látka akrinatrín, vymedzená v prílohe I, sa schvaľuje za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Prehodnotenie prípravkov na ochranu rastlín

1.   Členské štáty v prípade potreby do 30. júna 2012 zmenia a doplnia alebo odoberú platné povolenia pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom akrinatrínu ako účinnej látky v súlade s nariadením (ES) 1107/2009.

Do uvedeného dátumu overia najmä to, či sú podmienky stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu splnené, s výnimkou tých, ktoré sú stanovené v časti B v stĺpci týkajúcom sa osobitných ustanovení v uvedenej prílohe, a či držiteľ povolenia má dokumentáciu spĺňajúcu požiadavky prílohy II k smernici 91/414/EHS alebo má k nej prístup v súlade s podmienkami stanovenými v článku 13 ods. 1 až 4 uvedenej smernice a článku 62 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

2.   Odchylne od odseku 1 členské štáty prehodnotia každý povolený prípravok na ochranu rastlín s obsahom akrinatrínu ako jedinej účinnej látky alebo jednej z viacerých účinných látok, z ktorých všetky sú uvedené v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011, najneskôr do 31. decembra 2011, v súlade s jednotnými zásadami stanovenými v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, na základe dokumentácie spĺňajúcej požiadavky prílohy III k smernici 91/414/EHS a so zohľadnením časti B stĺpca týkajúceho sa špecifických ustanovení prílohy I k tomuto nariadeniu. Na základe uvedeného hodnotenia určia, či prípravok spĺňa podmienky stanovené v článku 29 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009. Po tomto určení členské štáty:

a)

v prípade prípravku s obsahom akrinatrínu ako jedinej účinnej látky v prípade potreby zmenia a doplnia alebo odoberú povolenie najneskôr do 31. decembra 2015, alebo

b)

v prípade prípravku s obsahom akrinatrínu ako jednej z viacerých účinných látok v prípade potreby zmenia a doplnia alebo odoberú povolenie najneskôr do 31. decembra 2015 alebo do dátumu určeného na takúto zmenu, doplnenie alebo odobratie v príslušnom právnom predpise alebo právnych predpisoch, ktorými sa príslušná látka alebo látky dopĺňajú do prílohy I k smernici 91/414/EHS alebo ktorými sa príslušná látka alebo látky schvaľujú, podľa toho, čo nastane neskôr.

Článok 3

Zmeny a doplnenia vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Zmeny a doplnenia rozhodnutia 2008/934/ES

V prílohe k rozhodnutiu 2008/934/ES sa vypúšťa riadok týkajúci sa akrinatrínu.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. septembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 15, 18.1.2008, s. 5.

(4)  Ú. v. ES L 55, 29.2.2000, s. 25.

(5)  Ú. v. ES L 224, 21.8.2002, s. 23.

(6)  Ú. v. EÚ L 246, 21.9.2007, s. 19.

(7)  Ú. v. EÚ L 333, 11.12.2008, s. 11.

(8)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Záver z partnerského preskúmania účinnej látky akrinatrín z hľadiska posúdenia rizika pesticídov. EFSA Journal 2010;8(12):1872 [72 s.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1872. K dispozícii na internetovej stránke: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(9)  Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.

(10)  Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA I

Bežný názov, identifikačné čísla

IUPAC názov

Čistota (1)

Dátum schválenia

Schválenie platí do

Osobitné ustanovenia

Akrinatrín

Číslo CAS 101007-06-1

Číslo CIPAC 678

(S)-α-kyano-3-fenoxybenzyl (Z)-(1R,3S)-2,2-dimetyl-3-[2-(2,2,2-trifluór-1-trifluórmetyletoxykarbonyl)vinyl]cyklopropánkarboxylát alebo

(S)-α-kyano-3-fenoxybenzyl (Z)-(1R)-cis-2,2-dimetyl-3-[2-(2,2,2-trifluór-1-trifluórmetyletoxykarbonyl)vinyl]cyklopropánkarboxylát.

≥ 970 g/kg

Nečistoty:

1,3-dicyklohexylmočovina: najviac 2 g/kg.

1. január 2012

31. decembra 2021

ČASŤ A

Povolené môže byť len použitie ako insekticíd a akaricíd, v rozsahu neprekračujúcom 22,5 g/ha na 1 aplikáciu.

ČASŤ B

Na účely vykonávania jednotných zásad uvedených v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa zohľadňujú závery revíznej správy o akrinatríne sfinalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 15. júla 2011, a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom posúdení členské štáty:

a)

venujú osobitnú pozornosť ochrane bezpečnosti osôb aplikujúcich prípravok a pracovníkov a zabezpečujú, aby v podmienkach používania bolo zahrnuté používanie primeraného osobného ochranného výstroja;

b)

venujú osobitnú pozornosť riziku pre vodné organizmy, predovšetkým ryby, a zabezpečujú, aby podmienky schválenia poprípade zahŕňali opatrenia na zmiernenie rizika;

c)

venujú osobitnú pozornosť riziku pre necieľové artropódy a včely a zabezpečujú, aby podmienky schválenia zahŕňali opatrenia na zmiernenie rizika.

Žiadateľ predkladá potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o:

1.

potenciálne riziko pre podzemnú vodu, ktoré predstavuje metabolit 3-PBAld (2);

2.

chronické riziko pre ryby;

3.

posúdenie rizika pre necieľové artropódy;

4.

možný vplyv na pracovníka, spotrebiteľa a posúdenie environmentálneho rizika potenciálneho stereo selektívneho rozkladu každého izoméru v rastline, zvieratách a životnom prostredí.

Žiadateľ predloží informácie uvedené v bodoch 1, 2 a 3 Komisii, členským štátom a úradu do 31. decembra 2013 a informácie uvedené v bode 4 dva roky po prijatí osobitného usmernenia.


(1)  Ďalšie podrobnosti o totožnosti a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.

(2)  3-fenoxybenzaldehyd.


PRÍLOHA II

V časti B prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa vkladá táto položka:

Číslo

Bežný názov, identifikačné čísla

IUPAC názov

Čistota

Dátum schválenia

Schválenie platí do

Osobitné ustanovenia

„19

Akrinatrín

Číslo CAS 101007-06-1

Číslo CIPAC 678

(S)-α-kyano-3-fenoxybenzyl (Z)-(1R,3S)-2,2-dimetyl-3-[2-(2,2,2-trifluór-1-trifluórmetyletoxykarbonyl)vinyl]cyklopropánkarboxylát alebo

(S)-α-kyano-3-fenoxybenzyl (Z)-(1R)-cis-2,2-dimetyl-3-[2-(2,2,2-trifluór-1-trifluórmetyletoxykarbonyl)vinyl]cyklopropánkarboxylát.

≥ 970 g/kg

Nečistoty:

1,3-dicyklohexylmočovina: najviac 2 g/kg.

1. január 2012

31. decembra 2021

ČASŤ A

Povolené môže byť len použitie ako insekticíd a akaricíd, v rozsahu neprekračujúcom 22,5 g/ha na 1 aplikáciu.

ČASŤ B

Na účely vykonávania jednotných zásad uvedených v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa zohľadňujú závery revíznej správy o akrinatríne sfinalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat dňa 15. júla 2011, a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom posúdení členské štáty:

a)

venujú osobitnú pozornosť ochrane bezpečnosti osôb aplikujúcich prípravok a pracovníkov a zabezpečujú, aby v podmienkach používania bolo zahrnuté používanie primeraného osobného ochranného výstroja;

b)

venujú osobitnú pozornosť riziku pre vodné organizmy, predovšetkým ryby, a zabezpečujú, aby podmienky schválenia poprípade zahŕňali opatrenia na zmiernenie rizika;

c)

venujú osobitnú pozornosť riziku pre necieľové artropódy a včely a zabezpečujú, aby podmienky schválenia zahŕňali opatrenia na zmiernenie rizika.

Žiadateľ predkladá potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o:

1.

potenciálne riziko pre podzemnú vodu, ktoré predstavuje metabolit 3-PBAld (1);

2.

chronické riziko pre ryby;

3.

posúdenie rizika pre necieľové artropódy;

4.

možný vplyv na pracovníka, spotrebiteľa a posúdenie environmentálneho rizika potenciálneho stereo selektívneho rozkladu každého izoméru v rastline, zvieratách a životnom prostredí.

Žiadateľ predloží informácie uvedené v bodoch 1, 2 a 3 Komisii, členským štátom a úradu do 31. decembra 2013 a informácie uvedené v bode 4 dva roky po prijatí osobitného usmernenia.


(1)  3-fenoxybenzaldehyd.“