18.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 160/65


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 584/2011

zo 17. júna 2011,

ktorým sa schvaľujú nezanedbateľné zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Grana Padano (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 9 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 Komisia preskúmala žiadosť Talianska o schválenie zmien a doplnení špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Grana Padano“ zapísaného do registra podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1107/96 (2).

(2)

Keďže príslušné zmeny a doplnenia nie sú zanedbateľné v zmysle článku 9 nariadenia (ES) č. 510/2006, Komisia uverejnila žiadosť o zmeny a doplnenia podľa článku 6 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (3).

(3)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 bola Komisii prostredníctvom švajčiarskych orgánov oznámená námietka, ktorú vzniesla spoločnosť Chäs & Co Käsehandel GmbH, Inhaber Urs Reichen so sídlom na Grubenstr. 39, 8045 Zürich, Švajčiarsko. Listom zo 6. apríla 2010 Komisia vyzvala zúčastnené strany, aby pristúpili k príslušným vzájomným konzultáciám.

(4)

Vzhľadom na to, že v lehote šiestich mesiacov došlo k dohode zahŕňajúcej zanedbateľné zmeny a doplnenia špecifikácie, Komisia musí prijať rozhodnutie.

(5)

Na základe uvedených skutočností by sa tieto zmeny a doplnenia mali schváliť a mal by sa uverejniť zmenený a doplnený jednotný dokument,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia špecifikácie uvedené v prílohe II v súvislosti s názvom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu sa schvaľujú.

Článok 2

Uplatňuje sa zmenený a doplnený jednotný dokument uvedený v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. júna 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. ES L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 199, 25.8.2009, s. 24.


PRÍLOHA I

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.3.   Syry

TALIANSKO

Grana Padano (CHOP)


PRÍLOHA II

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

„GRANA PADANO“

ES č.: IT-PDO-0217-0011-26.7.2006

CHZO ( ) CHOP (X)

1.   Názov

„GRANA PADANO“

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Taliansko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.   Typ výrobku (príloha III)

Trieda 1.3 –

Syry

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

Tvrdý, tepelne spracovaný, pomaly zrejúci syr, vyrábaný počas celého roka a využívaný ako lahôdkový syr alebo syr na strúhanie, vyrábaný z čiastočne odstredeného surového mlieka z kráv, ktorých základnú výživu tvoria zelené alebo konzervované krmoviny. Mlieko pochádza z dvoch dojení z jedného dňa, dovolené je však aj spracovanie mlieka iba z jedného dojenia alebo zmiešaného mlieka z dvoch dojení. Syr má valcovitý tvar, mierne vypuklé alebo prakticky rovné boky a ploché steny s mierne zdvihnutou hranou.

Priemer bochníka sa pohybuje od 35 do 45 cm a výška bokov od 18 do 25 cm v závislosti od technických podmienok výroby.

Hmotnosť: od 24 do 40 kg; kôra: tvrdá a hladká, s hrúbkou 4 až 8 mm.

Vnútorná časť syra je tvrdá, s jemne zrnitou štruktúrou, radiálne štiepateľná na jemné vločky. Obsah tuku v sušine je najmenej 32 %. Farba kôry je tmavožltá alebo prirodzene zlatožltá; farba vnútornej časti syra je biela alebo slamovožltá. Hmota má voňavú arómu a jemnú chuť.

3.3.   Suroviny (len pri spracovaných výrobkoch)

Surové kravské mlieko, prírodné mliečne fermenty, teľacie syridlo.

Mlieko pochádza od dojníc chovaných v zemepisnej oblasti vymedzenej v bode 4.

3.4.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu)

Základná výživa dojníc pozostáva zo zelených alebo konzervovaných krmovín a vzťahuje sa na kravy počas laktácie alebo v čase zastavenia produkcie mlieka, ako aj na kravy, ktoré majú viac ako 7 mesiacov.

Výživa dojníc sa zakladá na používaní krmív získaných z plodín vyprodukovaných v rámci poľnohospodárskeho podniku alebo na území výroby „GRANA PADANO CHOP“.

Denná kŕmna dávka musí obsahovať najmenej 50 % sušiny pochádzajúcej z krmovín, v ktorých pomer obsahu krmoviny/krmiva na sušinu nie je nižší ako 1.

Najmenej 75 % sušiny krmovín dennej kŕmnej dávky musí pochádzať z krmív vyprodukovaných na území výroby mlieka.

Povolené krmivá sú vymenované v kladnom zozname, ktorý obsahuje tieto prvky:

krmoviny: čerstvé krmoviny, seno, slama, siláž (nepovoľuje sa na výrobu syra typu „Trentingrana“),

suroviny určené na výživu dobytka zoskupené podľa kategórií, ktoré sa môžu pridávať do krmovín: obilniny a výrobky z nich, olejniny s nižším obsahom tuku a výrobky z nich, hľuzy a korienky a výrobky z nich, sušené krmoviny, výrobky cukrovarníckeho priemyslu, strukoviny, tuky, minerálne látky, prísady.

3.5.   Konkrétne kroky pri výrobe, ktoré sa musia uskutočniť v označenej zemepisnej oblasti

Výrobné postupy a zrenie sa musia uskutočniť v oblasti výroby vymedzenej v bode 4.

3.6.   Osobitné pravidlá pri krájaní, strúhaní, balení atď.

Strúhanie a balenie sa musí uskutočňovať v oblasti výroby vymedzenej v bode 4, pretože čerstvý strúhaný syr je veľmi chúlostivý a ochrana jeho organoleptických vlastností vyžaduje okamžité zabalenie v podmienkach brániacich akémukoľvek vysychaniu. Zároveň sa okamžitým zabalením syra do obalu, na ktorom sa nachádza označenie pôvodu, môže lepšie zaručiť pravosť strúhaného syra, ktorý je vzhľadom na svoj charakter ťažšie identifikovateľný ako celistvý bochník (ako to potvrdil rozsudok Súdneho dvora z 20. mája 2003).

Použitie hoblín pochádzajúcich z krájania a porciovania „GRANA PADANO CHOP“ na kusy s premenlivou a/alebo pevnou hmotnosťou, bloky, kocky, porcie atď. je na výrobu strúhaného syra „GRANA PADANO“ povolené jedine za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky: maximálny podiel kôry môže byť 18 %; musí byť sústavne zabezpečená vysledovateľnosť bochníkov „GRANA PADANO CHOP“, z ktorých pochádzajú hobliny; hobliny určené na neskoršie použitie alebo prevezenie z jednej prevádzky do druhej sa musia roztriediť podľa registračného čísla a mesiaca výroby; ich preprava sa povoľuje jedine v rámci toho istého podniku alebo tej istej skupiny podnikov pod podmienkou, že sa tieto podniky nachádzajú v oblasti pôvodu. Predaj hoblín určených na výrobu strúhaného syra „GRANA PADANO“ je preto zakázaný.

3.7.   Osobitné pravidlá pri označovaní

Oficiálnu ochrannú známku, ktorou sa potvrdzuje, že výrobok spĺňa kritériá používania chráneného označenia pôvodu „GRANA PADANO“, a ktorá sa musí nachádzať tak na celistvých bochníkoch, ako aj na všetkých baleniach porciovaného a strúhaného syra „GRANA PADANO CHOP“, predstavuje kosoštvorec, na ktorom sú veľkými tlačenými písmenami napísané slová „GRANA“ a „PADANO“. V hornom a dolnom rohu kosoštvorca, ktorého vrcholy sú zaoblené, sa v uvedenom poradí nachádzajú iniciály „G“ a „P“.

Označovacie pásiky, ktorými sa značka pôvodu razí na bochníky syra za studena počas formovania, pozostávajú z radu vybodkovaných kosoštvorcov, v ktorých sa striedajú slová „GRANA“ a „PADANO“, identifikačné údaje výrobcu syra a údaje o mesiaci a roku výroby.

Používanie označovacích pásikov osobitne ustanovených pre typ syra „Trentingrana“ je povolené výhradne v prípade „GRANA PADANO CHOP“ vyrobeného v autonómnej provincii Trento pod podmienkou, že syr je vyrobený výlučne z mlieka pochádzajúceho z dojníc živených krmovinami, pričom akýkoľvek druh siláže je počas celého roka vylúčený. Označovacie pásiky sú tvorené dvoma radmi vybodkovaných kosoštvorcov, cez ktoré prechádza slovo „TRENTINO“; uprostred, v strede štylizovaných tvarov hôr, sú slová „TRENTINO“ napísané zľava doprava a sprava doľava.

Identifikácia pôvodu prostredníctvom označovacích pásikov je doplnená kazeínovým štítkom s nápisom „GRANA PADANO“, rokom výroby a alfanumerickým kódom jednoznačne označujúcim každý bochník syra.

„GRANA PADANO“, ktorý po vyformovaní zreje najmenej 20 mesiacov vo vymedzenej zemepisnej oblasti, môže získať označenie „RISERVA“ (rezerva). Kategória „GRANA PADANO RISERVA“ je vyznačená druhou značkou vypálenou na bočné strany bochníkov syra na základe žiadosti hospodárskych subjektov za rovnakých podmienok, ako sú podmienky ustanovené na označovanie CHOP. Uvedené označenie sa skladá z kruhovej kresby, cez ktorej stred prechádza slovo „RISERVA“. V hornom krúžku je slovo „OLTRE“ [viac ako] a číslo „20“, zatiaľ čo v dolnom krúžku je slovo „MESI“ [mesiacov].

Pokiaľ ide o balený výrobok, ustanovujú sa tieto kategórie: „GRANA PADANO OLTRE 16 MESI“ [Grana Padano viac ako 16 mesiacov] a „GRANA PADANO RISERVA“ [Grana Padano rezerva].

Na obaloch syra patriaceho do kategórie „GRANA PADANO OLTRE 16 MESI“ je k logu GRANA PADANO pripojená poznámka „OLTRE 16 MESI“ (viac ako 6 mesiacov) umiestnená na jedinom riadku medzi dvomi paralelnými čiarami.

Na obaloch syra v kategórii „GRANA PADANO RISERVA“ je logo GRANA PADANO doplnené reprodukciou značky „RISERVA“ vyrazenej za tepla.

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

Oblasť výroby a strúhania „GRANA PADANO CHOP“ zodpovedá územiu provincií: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Turín, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova – vľavo od rieky Pád, Miláno, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Benátky, Verona, Vicenza, Bologna – vpravo od rieky Reno, Ferrara, Forlì Cesena, Piacenza, Ravenna a Rimini. Oblasť výroby okrem toho zahŕňa tieto obce z provincie Bolzano: Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-S Felice a Trodena.

5.   Spojenie so zemepisnou oblasťou

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti

Oblasť výroby „GRANA PADANO CHOP“ sa z veľkej časti prelína s oblasťou Pádskej nížiny, to znamená so zemepisnou oblasťou riečiska Pádu, ktoré sa vyznačuje naplaveninovými, aluviálnymi pôdami fluvio-glaciálneho pôvodu s malým spádom, ktoré sú bohaté na vodu a patria medzi najúrodnejšie pôdy na svete a medzi pôdy, ktoré najlepšie vyhovujú pestovaniu krmovín.

Tieto pôdne vlastnosti spolu s osobitnou mikroklímou v oblasti sú priaznivé na pestovanie kukurice, ktorá tvorí najdôležitejší základ krmovín pre dojnice, ktorých mlieko je určené na výrobu „GRANA PADANO CHOP“. Kukurica totiž môže v zrne predstavovať až 50 % sušiny.

Obrábanie a zavlažovanie oblasti Pádskej nížiny, datované od 11. storočia, umožnili miestny rozvoj chovu hovädzieho dobytka. Dostupnosť veľkého množstva mlieka, ktoré presahuje každodenné potreby vidieckeho obyvateľstva, podnietila a vyvolala potrebu spracovať mlieko na syr, ktorý sa môže uchovávať. Ešte aj v súčasnosti predstavuje veľká dostupnosť miestnych krmovín, najmä kukurice, spojená s hojnosťou vody základný prvok na zachovanie chovu hovädzieho dobytka a produkcie mlieka.

5.2.   Špecifickosť výrobku

Špecifickosť „GRANA PADANO CHOP“ spočíva v týchto vlastnostiach:

rozmery a hmotnosť bochníka,

osobitná morfologická charakteristika vnútornej časti syra dosiahnutá vďaka technike výroby, ktorá sa vyznačuje zrnitou, typickou vločkovitou štruktúrou,

biela alebo slamovožltá farba vnútornej časti syra, lahodná chuť a voňavá aróma, najmä vďaka vysokému podielu voskovitej kukurice vo výžive kráv,

obsah vody a tukov, ktorý sa prakticky vyrovná obsahu bielkovín,

prirodzené značné štiepenie bielkovín na peptóny, peptidy a voľné aminokyseliny,

predĺžené obdobie zrenia, aj vyše 20 mesiacov.

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku (CHOP), alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku (CHZO)

Príčinná súvislosť medzi „GRANA PADANO CHOP“ a oblasťou jeho pôvodu vyplýva z týchto skutočností:

Značný potenciál zavlažovania Pádskej nížiny a následná dostupnosť krmovín, ku ktorým patrí najmä voskovitá kukurica, ktorá syru dodáva osobitné vlastnosti, akými sú biele alebo slamovožlté sfarbenie, chuť a aróma syrovej hmoty, zdôraznené v bode 5.2.

Používanie siláže z kukurice – alebo voskovitej kukurice – priamo ovplyvňuje nižší podiel chromatických zlúčenín vo výžive dojníc, akými sú karotény, antokyany a chlorofyl v porovnaní s ich obsahom vo výžive založenej na zelených krmovinách alebo na rôznych druhoch sena. Táto výživa chudobná na chromatické zlúčeniny je priamym dôsledkom uskladnenia kukurice v sile.

Používanie surového mlieka, ktoré dodáva syreniu mliečne baktérie typické pre danú oblasť.

Používanie prírodných mliečnych fermentov, ktoré vytvárajú neprerušené mikrobiologické spojenie s oblasťou výroby. Mlieko v podobe srvátky, a teda prírodného mliečneho fermentu totiž na jednej strane predstavuje článok, ktorý spája syrenie s oblasťou výroby, a na druhej strane zaručuje stály a nepretržitý prísun mliečnych baktérií typických pre oblasť pôvodu, čomu syr „GRANA PADANO CHOP“ vďačí za svoje hlavné osobitné charakteristické vlastnosti.

Príčinná súvislosť medzi typickými vlastnosťami výrobku a oblasťou jeho pôvodu existuje aj v osobe výrobcu syrov, ktorý mal vždy hlavný a zásadný význam pre výrobu „GRANA PADANO CHOP“.

Ešte aj v súčasnosti sa spracovanie mlieka na „GRANA PADANO CHOP“ zveruje výrobcom syrov, a nie technikom ani vedcom.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie

Tento správny orgán začal vnútroštátne námietkové konanie voči návrhu na zmenu a doplnenie chráneného označenia pôvodu „Grana Padano“.

Konsolidované znenie výrobnej špecifikácie je dostupné na

tejto webovej stránke:

http://www.politcheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/335

alebo

priamo na webovej stránke ministerstva (www.politicheagricole.it) kliknutím na „Qualità e sicurezza“ [Kvalita a zabezpečenie (v pravej hornej časti obrazovky)] a potom na „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE (Reg CE 510/2006)“ {špecifikácie, ktoré EÚ práve skúma [v súlade s nariadením (ES) č. 510/2006]}.