24.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 165/3


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 580/2011

z 8. júna 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 460/2004 o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií, pokiaľ ide o jej trvanie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

V roku 2004 Európsky parlament a Rada prijali nariadenie (ES) č. 460/2004 (3), ktorým sa zriadila Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ďalej len „agentúra“).

(2)

V roku 2008 Európsky parlament a Rada prijali nariadenie (ES) č. 1007/2008 (4), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 460/2004, pokiaľ ide o trvanie agentúry.

(3)

Od novembra 2008 sa konala verejná diskusia o všeobecnom smerovaní európskeho úsilia zameraného na zvýšenie bezpečnosti sietí a informácií vrátane diskusie o agentúre. V súlade so stratégiou Komisie pre lepšiu právnu úpravu a ako príspevok k tejto diskusii Komisia otvorila verejnú konzultáciu o cieľoch posilnenej politiky v oblasti bezpečnosti sietí a informácií na úrovni Únie, ktorá sa konala od novembra 2008 do januára 2009. V decembri 2009 diskusia vyústila do uznesenia Rady z 18. decembra 2009 o prístupe Európy k bezpečnosti sietí a informácií založenom na spolupráci (5).

(4)

Vzhľadom na výsledky verejnej diskusie sa predpokladá nahradenie nariadenia (ES) č. 460/2004.

(5)

Legislatívny proces reformy agentúry si môže vyžadovať dlhší čas na diskusiu, a keďže mandát agentúry sa skončí 13. marca 2012, je potrebné schváliť jeho predĺženie, čo jednak umožní dostatočnú diskusiu v Európskom parlamente a v Rade, a jednak zabezpečí konzistentnosť a kontinuitu.

(6)

Doba trvania agentúry by sa preto mala predĺžiť do 13. septembra 2013,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 27 nariadenia (ES) č. 460/2004 sa nahrádza takto:

„Článok 27

Doba trvania

Agentúra sa zriaďuje od 14. marca 2004 na obdobie deviatich rokov a šiestich mesiacov.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 8. júna 2011

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predsedníčka

GYŐRI E.


(1)  Ú. v. EÚ C 54, 19.2.2011, s. 35.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 24. marca 2011 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 27. mája 2011.

(3)  Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ C 321, 29.12.2009, s. 1.