24.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 136/26


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 503/2011

z 23. mája 2011,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 961/2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 961/2010 z 25. októbra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada prijala 25. októbra 2010 nariadenie (EÚ) č. 961/2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 423/2007.

(2)

V súlade s rozhodnutím Rady 2011/299/SZBP z 23. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (2), by sa do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe VIII k nariadeniu (EÚ) č. 961/2010, mali zaradiť ďalšie osoby a subjekty.

(3)

Záznamy týkajúce sa niektorých osôb a subjektov uvedených v prílohe VIII k nariadeniu (EÚ) č. 961/2010 by sa mali zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Osoby a subjekty uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu sa doplnia do zoznamu uvedeného v prílohe VIII k nariadeniu (EÚ) č. 961/2010.

Článok 2

Záznamy týkajúce sa týchto osôb a subjektov uvedených v prílohe VIII k nariadeniu (EÚ) č. 961/2010:

1.

Ali Akbar Salehi;

2.

Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA alebo TESA);

3.

Ministerstvo obrany a podpory logistiky ozbrojených síl (MODAFL);

4.

Research Institute of Nuclear Science and Technology (alias Nuclear Science & Technology Research Institute)

sa nahrádzajú záznamami uvedenými v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. mája 2011

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 281, 27.10.2010, s. 1.

(2)  Pozri stranu 65 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA I

OSOBY A SUBJEKTY PODĽA ČLÁNKU 1

I.   Osoby a subjekty zapojené do činností v jadrovej oblasti a v oblasti balistických rakiet

A.   Fyzické osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Mohammad Ahmadian

 

V minulosti pôsobil ako predseda Iránskej organizácie pre atómovú energiu (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI), v súčasnosti je zástupcom predsedu AEOI. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a je označená v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

23.05.2011

2.

Ing. Naser Rastkhah

 

Zástupca predsedu AEOI. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a je označená v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

23.05.2011

3.

Behzad Soltani

 

Zástupca predsedu AEOI. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a je označená v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

23.05.2011

4.

Massoud Akhavan-Fard

 

Zástupca predsedu AEOI. pre plánovanie, medzinárodné a parlamentné záležitosti. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a je označená v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

23.05.2011

5.

Mohammad Hossein Dajmar

Dátum narodenia: 19. februára 1956. Číslo pasu: K13644968 (Irán), platí do mája 2013.

Predseda a generálny riaditeľ spoločnosti IRISL. Je tiež generálnym riaditeľom Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID), a Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), ktoré sú známe ako pridružené subjekty spoločnosti IRISL.

23.05.2011


B.   Právnické osoby, subjekty a orgány

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Hlavné sídlo: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415

Teheránska pobočka: No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Tehran, Iran

EIH zohráva kľúčovú úlohu v rámci poskytovania pomoci mnohým iránskym bankám v súvislosti s alternatívnymi možnosťami ukončenia transakcií, ktoré sa prerušili v dôsledku sankcií EÚ voči Iránu. Skonštatovalo sa, že EIH pôsobí ako avizujúca a sprostredkovateľská banka pri transakciách s označenými iránskymi subjektami.

EIH napríklad na začiatku augusta 2010 zmrazila účty banky Saderat Iran a banky Mellat so sídlom EIH v Hamburgu, ktoré označila EÚ. Krátko nato obnovila EIH obchodovanie denominované v EUR s bankou Mellat a bankou Saderat Iran za využitia účtov EIH s neoznačenou iránskou bankou. V auguste 2010 vytvorila EIH systém, ktorý umožňuje vykonávanie bežných úhrad do bánk Bank Saderat London a Future Bank Bahrain a predísť tak sankciám EÚ.

Od októbra 2010 EIH naďalej pôsobila ako kanál pre vykonávanie platieb zo strany sankcionovaných iránskych bánk vrátane Bank Mellat a Bank Saderat. Tieto banky, na ktoré boli uvalené sankcie, majú smerovať svoje platby do EIH cez iránsku banku Bank of Industry and Mine. V roku 2009 bola EIH využitá zo strany banky Post Bank v systéme obchádzania sankcií, ktorého súčasťou bolo vybavovanie transakcií v mene banky Bank Sepah, ktorú označila OSN. Banka Bank Mellat, ktorú označila EÚ, je jednou z materských bánk EIH.

23.05.2011

2.

Onerbank ZAO (alias Eftekhar Bank, Honor Bank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51, Minsk 220004, Belarus

Banka so sídlom v Bielorusku, ktorú vlastnia banky Bank Refah Kargaran, Bank Saderat a the Export Development Bank of Iran

23.05.2011

3.

Aras Farayande

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Tehran

Zapojená do obstarávania materiálov pre spoločnosť Iran Centrifuge Technology Company, na ktorú EÚ uvalila sankcie

23.05.2011

4.

EMKA Company

 

Dcérska spoločnosť spoločnosti TAMAS, na ktorú uvalila sankcie OSN, zodpovedná za hľadanie ložísk a ťažbu uránu.

23.05.2011

5.

Neda Industrial Group

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Tehran

Priemyselná automatizačná spoločnosť, ktorá pracovala pre spoločnosť Kalaye Electric Company (KEC) v závode na obohacovanie uránu v Natanze.

23.05.2011

6.

Neka Novin

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Tehran, 15875-6653

Zapojený do obstarávania špecializovaného vybavenia a materiálu, ktorý sa priamo využíva v rámci iránskeho jadrového programu

23.05.2011

7.

Noavaran Pooyamoj

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Tehran

Zapojený do obstarávania kontrolovaných materiálov, ktoré sa priamo využívajú pri výrobe centrifúg pre iránsky program obohacovania uránu.

23.05.2011

8.

Noor Afza Gostar, (alias Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

Spoločnosť, ktorá je dcérskou spoločnosťou Iránskej organizácie pre atómovú energiu (Atomic Energy Organisation of Iran, AEOI) a na ktorú OSN uvalila sankcie. Zapojená do obstarávania vybavenia pre jadrový program.

23.05.2011

9.

Pouya Control

No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Tehran

Spoločnosť zapojená do obstarávania invertorov pre zakázaný iránsky program obohacovania uránu.

23.05.2011

10.

Raad Iran (alias Raad Automation Company)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Tehran

Spoločnosť zapojená do obstarávania invertorov pre zakázaný iránsky program obohacovania uránu. Spoločnosť Raad Iran bola zriadená s cieľom vyrábať a navrhovať kontrolné systémy a poskytuje predaj a inštaláciu invertorov a programovateľných logických riadiacich jednotiek.

23.05.2011

11.

SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)

Hlavné sídlo: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran Complex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road

Dcérska spoločnosť iránskej organizácie pre atómovú energiu (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI), ktorej súčasťou je závod na výrobu paliva a závod na výrobu zirkónia.

23.05.2011

12.

Sun Middle East FZ Company

 

Spoločnosť, ktorá obstaráva citlivý tovar pre spoločnosť Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Spoločnosť Sun Middle East využíva sprostredkovateľov so sídlom mimo územia Iránu na získanie tovarov, ktoré potrebuje spoločnosť SUREH. Spoločnosť Sun Middle East poskytuje týmto sprostredkovateľom falošné údaje o koncových užívateľoch ohľadom toho, kedy sa tovar má zaslať do Iránu, čím sa usiluje obísť colný režim príslušnej krajiny.

23.05.2011

13.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Tehran

Výrobca elektrického vybavenia (sústav spínačov) zapojený do výstavby závodu Fordow (Qom), ktorý sa stavia bez upovedomenia MAAE.

23.05.2011

14.

Bals Alman

 

Výrobca elektrického vybavenia (sústav spínačov) zapojený do výstavby závodu Fordow (Qom), ktorý sa stavia bez upovedomenia MAAE.

23.05.2011

15.

Hirbod Co

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Tehran 14316

Spoločnosť, ktorá obstaráva tovar a vybavenie pre iránsky jadrový program, ako aj program balistických rakiet pre spoločnosť Kalaye Electric Company (KEC), na ktorú uvalila sankcie OSN.

23.05.2011

16.

Iran Transfo

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Tehran

Výrobca transformátorov zapojený do výstavby závodu Fordow (Qom), ktorý sa stavia bez upovedomenia MAAE.

23.05.2011

17.

Marou Sanat (alias Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Tehran

Obstarávacia firma, ktorá pracovala pre spoločnosť Mesbah Energy, ktorá bolo označená podľa rezolúcie BR OSN 1737.

23.05.2011

18.

Paya Parto (alias Paya Partov)

 

Dcérska spoločnosť spoločnosti Novin Energy, na ktorú sa podľa rezolúcie BR OSN 1747 uvalili sankcie a ktorá je zapojená do laserového zvárania.

23.05.2011

19.

Safa Nicu

 

Firma zameraná na spojové služby, ktorá dodávala vybavenie pre závod Fordow (Qom), ktorý sa stavia bez upovedomenia MAAE.

23.05.2011

20.

Taghtiran

 

Strojárenský podnik, ktorý zabezpečoval vybavenie pre iránsky výskumný projekt reaktoru IR-40 využívajúceho ťažkú vodu.

23.05.2011

21.

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

Spoločnosť Pearl Energy Company Ltd. je dcérska spoločnosť vo výlučnom vlastníctve spoločnosti First East Export Bank (FEEB), ktorá bola v júni 2010 označená podľa rezolúcie BR OSN 1929. Spoločnosť Pearl Energy Company zriadila FEEB s cieľom zabezpečovania ekonomického výskumu v celej škále globálnych priemyselných odvetví.

Riaditeľ banky Bank Mellat, Ali Divandari, je aj predsedom správnej rady spoločnosti Pearl Energy Company.

23.05.2011

22.

Pearl Energy Services, SA

15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Switzerland;

Business Registration Document #CH-550.1.058.055-9

Spoločnosť Pearl Energy Services S.A. je dcérska spoločnosť vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Pearl Energy Company Ltd, sídlo má vo Švajčiarsku a jej poslaním je poskytovať financovanie a vypracúvať odborné posudky pre subjekty, ktoré sa usilujú vstúpiť do iránskeho ropného priemyslu.

23.05.2011

23.

West Sun Trade GMBH

Winterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Germany; telefón: 0049 40 2270170; Číslo registračného dokumentu spoločnosti:HRB45757 (Nemecko)

Vlastnená alebo kontrolovaná spoločnosťou Machine Sazi Arak

23.05.2011

24.

MAAA Synergy

Malaysia

Zapojená do obstarávania súčiastok pre iránske bojové lietadlá

23.05.2011

25.

Modern Technologies FZC (MTFZC)

PO Box 8032, Sharjah, United Arab Emirates

Zapojená do obstarávania súčiastok pre iránsky jadrový program

23.05.2011

26.

Qualitest FZE

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubai, United Arab Emirates

Zapojená do obstarávania súčiastok pre iránsky jadrový program

23.05.2011

27.

Bonab Research Center (BRC)

Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran

Pridružené k AEOI

23.05.2011

28.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran

Zapojená do obstarávania súčiastok pre iránsky jadrový program

23.05.2011

29.

Institute of Applied Physics (IAP)

 

Vykonáva výskum v oblasti vojenských aplikácií iránskeho jadrového programu

23.05.2011

30.

Aran Modern Devices (AMD)

 

Pridružená k sieti MTZFC

23.05.2011

31.

Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iran

Zapojená do obstarávania v súvislosti s iránskym programom raketových striel

23.05.2011

32.

Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran

Dcérska spoločnosť spoločnosti Electronics Industries

23.05.2011

33.

Shiraz Electronics Industries

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran

Dcérska spoločnosť spoločnosti Electronics Industries

23.05.2011

34.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Tehran, Iran

Vlastnená alebo kontrolovaná subjektom Khatam al-Anbiya Construction Headquarters

23.05.2011

35.

Shahid Beheshti University

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, Iran

Vlastnená alebo kontrolovaná ministerstvom obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL) Vykonáva vedecký výskum v oblasti jadrových zbraní

23.05.2011

36.

Bonyad Taavon Sepah (alias IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)

Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, Iran

Spoločnosť Bonyad Taavon Sepah, známu aj ako IRGC Cooperative Foundation, vytvorili velitelia IRGC s cieľom štruktúrovať investície IRGC. Je kontrolovaná IRGC. Správcovská rada spoločnosti Bonyad Taavon Sepah má deväť členov, osem z nich je členmi IRGC. Medzi týchto veliteľov patrí hlavný veliteľ IRGC, ktorý je predsedom správcovskej rady, zástupca najvyššieho duchovného vodcu pri IRGC, veliteľ hnutia Basidž, veliteľ pozemných síl IRGC, veliteľ vzdušných síl IRGC, veliteľ námorných síl IRGC, vedúci Information Security Organization IRGC, vyšší dôstojník IRGC z generálneho štábu ozbrojených síl a vyšší dôstojník IRGC z MODAFL.

23.05.2011

37.

Ansar Bank (alias Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)

No. 539, North Pasdaran Avenue, Tehran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Tehran, Iran

Spoločnosť Bonyad Taavon Sepah zriadila banku Ansar Bank, aby poskytovala finančné a úverové služby personálu IRGC. Banka Ansar Bank pôvodne pôsobila ako úverová spoločnosť a na plnohodnotnú banku sa transformovala v polovici roka 2009, po tom, ako dostala licenciu od iránskej centrálnej banky. Banka Ansar Bank, pôvodne známa ako Ansar al Mojahedin, je napojená na IRGC už vyše 20 rokov. Príslušníci IRGC dostávajú mzdy prostredníctvom tejto banky.

Banka Ansar bank okrem toho personálu IRGC poskytuje osobitné výhody vrátane znížených sadzieb na bytové zariadenie a zdravotnú starostlivosť alebo bezplatnej zdravotnej starostlivosti.

23.05.2011

38.

Mehr Bank (alias Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)

204 Taleghani Ave., Tehran, Iran

Banku Mehr Bank kontroluje spoločnosť Bonyas Taavon Sepah a IRGC. Banka Mehr Bank poskytuje finančné služby pre IRGC. Podľa interview z otvorených zdrojov s riaditeľom spoločnosti Bonyad Taavon Sepah, Parvizom Fattahom (nar. 1961), banku Mehr Bank vytvorila spoločnosť Bonyad Taavon Sepah, aby poskytovala služby hnutiu Basidž (polovojenská odnož IRGC).

23.05.2011

39.

Darya Capital Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRB94311 (Nemecko), vydaný 21. 7. 2005Schottweg 6, 22087 Hamburg, Germany;

Číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRB96253, vydaný 30. 1. 2006

Spoločnosť Darya Capital Administration je dcérska spoločnosť vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Europe GmbH. Jej generálny riaditeľ je Mohammad Talai.

23.05.2011

40.

Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRA102485 (Nemecko), vydaný 19. 8. 2005; telefón: 004940278740

Spoločnosť vlastnená subjektmi Ocean Capital Administration a IRISL Europe. Ahmad Sarkandi je aj riaditeľom spoločností Ocean Capital Administration GmbH a Nari Shipping a Chartering GmbH & Co. KG.

23.05.2011

41.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRB92501 (Nemecko), vydaný 4. 1. 2005; telefón: 004940278740

Holdingová spoločnosť IRISL so sídlom v Nemecku, ktorá spoločne so spoločnosťou IRISL Europe vlastní spoločnosti Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Spoločnosti Ocean Capital Administration a Nari Shipping and Chartering majú v Nemecku takú istú adresu ako spoločnosť IRISL Europe GmbH.

23.05.2011

42.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRB94311 (Nemecko), vydaný 21. 7. 2005

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

42.a.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRA102601 (Nemecko), vydaný 19. 9. 2005

Emailová adresa: smd@irisl.net; webová stránka: www.irisl.net; telefón: 00982120100488; fax: 00982120100486

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

43.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRB94312 (Nemecko), vydaný 21. 7. 2005

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

43.a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRA102502 (Nemecko), vydaný 24. 8. 2005; emailová adresa: info@hdslines.com; webová stránka: www.hdslines.com; telefón: 00982126100733; fax: 00982120100734

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

44.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRB94313 (Nemecko), vydaný 21. 7. 2005

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

44.a.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRA102520 (Nemecko), vydaný 29. 8. 2005; emailová adresa: smd@irisl.net; webová stránka: www.irisl.net; telefón: 00982120100488; fax: 00982120100486

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

45.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRB94314 (Nemecko), vydaný 21. 7. 2005

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

45.a.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRA102600 (Nemecko), vydaný 19. 9. 2005; emailová adresa: smd@irisl.net; webová stránka: www.irisl.net; telefón: 00494070383392; telefón: 00982120100488; fax: 00982120100486

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

46.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRB94315 (Nemecko) vydaný 21. 7. 2005

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

46.a.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRA102599 (Nemecko) vydaný 19. 9. 2005; emailová adresa: info@hdslines.com; webová stránka: www.hdslines.com;telefón: 00494070383392; telefón: 00982126100733; fax: 00982120100734

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

47.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRB94316 (Nemecko) vydaný 21 Jul 2005

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

47.a.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

Číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRA102501 (Nemecko), vydaný 24. 8. 2005; emailová adresa: info@hdslines.com; webová stránka: www.hdslines.com; telefón: 00982126100733; fax: 00982120100734

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

48.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRB94829 (Nemecko) vydaný 19. 9. 2005

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

48.a.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRA102655 (Nemecko), vydaný 26. 9. 2005; emailová adresa: smd@irisl.net; webová stránka: www.irisl.net; telefón: 00982120100488; fax: 00982120100486

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

49.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRB94633 (Nemecko), vydaný 24. 8. 2005

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

49.a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRA102533 (Nemecko), vydaný 1. 9. 2005; emailová adresa: smd@irisl.net; webová stránka: www.irisl.net; telefón: 00982120100488; fax: 00982120100486

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

50.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRB94698 (Nemecko), vydaný 9. 9. 2005

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

50.a.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRA102565 (Nemecko), vydaný 15. 9. 2005; emailová adresa: smd@irisl.net; webová stránka: www.irisl.net; telefón: 00982120100488; fax: 00982120100486

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

51.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

51.a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRA102679 (Nemecko), vydaný 27. 9. 2005; emailová adresa: smd@irisl.net; webová stránka: www.irisl.net; telefón: 00982120100488; fax: 00982120100486

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

52.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRB94632 (Nemecko), vydaný 24. 8. 2005

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

52.a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRA102544 (Nemecko), vydaný 9. 9. 2005; emailová adresa: smd@irisl.net; webová stránka: www.irisl.net;telefón: 004940302930; telefón: 00982120100488; fax: 00982120100486

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

53.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRB94573 (Nemecko), vydaný 18. 8. 2005

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

53.a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRA102506 (Nemecko), vydaný 25. 8. 2005; emailová adresa: info@hdslines.com; webová stránka: www.hdslines.com; telefón: 00982126100733; fax: 00982120100734

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

54.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

54.a.

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRA104149 (Nemecko). vydaný 10. 7. 2006; emailová adresa: smd@irisl.net; webová stránka: www.irisl.net; telefón: 00982120100488; fax: 00982120100486

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

55.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

55.a.

Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRA104174 (Nemecko), vydaný 12. 7. 2006; emailová adresa: smd@irisl.net; webová stránka: www.irisl.net; telefón: 00982120100488; fax: 00982120100486

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

56.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

56.a.

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRA104175 (Nemecko), vydaný 12. 7. 2006; emailová adresa: smd@irisl.net; webová stránka: www.irisl.net; telefón: 00982120100488; fax: 00982120100486

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

57.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

57.a.

Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; emailová adresa: smd@irisl.net; webová stránka: www.irisl.net; telefón: 00982120100488; fax: 00982120100486

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23.05.2011

58.

Loweswater Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA

Spoločnosť spravovaná na ostrove Man, ktorá kontroluje spoločnosti vlastniace lode v Hong Kongu. Lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), na ktorú EÚ uvalila sankcie a ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila spoločnosť IRISL.

Spoločnosťami v Hong Kongu sú: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd a New Desire Ltd.

Technickú správu plavidiel vykonáva spoločnosť Soroush Saramin Asatir (SSA), na ktorú uvalila EÚ sankcie.

23.05.2011

58.a

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Spoločnosť Insight World Ltd je spoločnosť so sídlom v Hong Kongu vlastnená spoločnosťou Loweswater Ltd, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23.05.2011

58.b.

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Spoločnosť Kingdom New Ltd je spoločnosť so sídlom v Hong Kongu vlastnená spoločnosťou Loweswater Ltd, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23.05.2011

58.c.

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Spoločnosť Logistic Smart Ltd je spoločnosť so sídlom v Hong Kongu vlastnená spoločnosťou Loweswater Ltd, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23.05.2011

58.d.

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Spoločnosť Neuman Ltd je spoločnosť so sídlom v Hong Kongu vlastnená spoločnosťou Loweswater Ltd, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23.05.2011

58.e.

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Spoločnosť New Desire LTD je spoločnosť so sídlom v Hong Kongu vlastnená spoločnosťou Loweswater Ltd, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23.05.2011

59.

Mill Dene Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA

Spoločnosť spravovaná na ostrove Man, ktorá kontroluje spoločnosti vlastniace lode v Hong Kongu. Lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), na ktorú EÚ uvalila sankcie a ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila spoločnosť IRISL.

Jedným z akcionárov je Gholamhossein Golpavar, generálny riaditeľ spoločnosti SAPID a obchodný riaditeľ spoločnosti IRISL.

Spoločnosťami v Hong Kongu sú: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd a Great Method Ltd.

Technickú správu plavidiel vykonáva spoločnosť Soroush Saramin Asatir (SSA), na ktorú uvalila EÚ sankcie.

23.05.2011

59.a.

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Spoločnosť Advance Novel je spoločnosť so sídlom v Hong Kongu vlastnená spoločnosťou Mill Dene Ltd, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23.05.2011

59.b.

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Spoločnosť Alpha Effort Ltd je spoločnosť so sídlom v Hong Kongu vlastnená spoločnosťou Mill Dene Ltd, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23.05.2011

59.c.

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Spoločnosť Best Precise Ltd je spoločnosť so sídlom v Hong Kongu vlastnená spoločnosťou Mill Dene Ltd, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23.05.2011

59.d

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Spoločnosť Concept Giant Ltd je spoločnosť so sídlom v Hong Kongu vlastnená spoločnosťou Mill Dene Ltd, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23.05.2011

59.e.

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Spoločnosť Great Method Ltd je spoločnosť so sídlom v Hong Kongu vlastnená spoločnosťou Mill Dene Ltd, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23.05.2011

60.

Shallon Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA

Spoločnosť spravovaná na ostrove Man, ktorá kontroluje spoločnosti vlastniace lode v Hong Kongu. Lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), na ktorú EÚ uvalila sankcie a ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila spoločnosť IRISL.

Jedným z akcionárov je Mohammed Mehdi Rasekh, člen predstavenstva spoločnosti IRISL.

Spoločnosťami v Hong Kongu sú Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (AKA Sysyem Wise Ltd),

Trade Treasure a True Honour Holdings Ltd. Technickú správu plavidiel vykonáva spoločnosť Soroush Saramin Asatir (SSA), na ktorú uvalila EÚ sankcie.

23.05.2011

60.a.

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Spoločnosť Smart Day Holdings Ltd je spoločnosť so sídlom v Hong Kongu vlastnená spoločnosťou Shallon Ltd, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23.05.2011

60.b.

System Wise Ltd (alias Sysyem Wise Ltd)

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Spoločnosť System Wise Ltd je spoločnosť so sídlom v Hong Kongu vlastnená spoločnosťou Shallon Ltd, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23.05.2011

60.c.

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Spoločnosť Trade Treasure je spoločnosť so sídlom v Hong Kongu vlastnená spoločnosťou Shallon Ltd, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23.05.2011

60.d.

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Spoločnosť True Honour Holdings Ltd je spoločnosť so sídlom v Hong Kongu vlastnená spoločnosťou Shallon Ltd, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23.05.2011

61.

Springthorpe Limited

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA

Spoločnosť spravovaná na ostrove Man, ktorá kontroluje spoločnosti vlastniace lode v Hong Kongu. Lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila spoločnosť IRISL. Jedným z akcionárov je Mohammed Hossein Dajmar, generálny riaditeľ spoločnosti IRISL.

Spoločnosťami v Hong Kongu sú New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group a Sino Access Holdings.

Technickú správu plavidiel vykonáva spoločnosť Soroush Saramin Asatir (SSA), na ktorú uvalila EÚ sankcie.

23.05.2011

61.a.

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Spoločnosť New Synergy Ltd je spoločnosť so sídlom v Hong Kongu vlastnená spoločnosťou Springthorpe Limited, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23.05.2011

61.b.

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Spoločnosť Partner Century Ltd je spoločnosť so sídlom v Hong Kongu vlastnená spoločnosťou Springthorpe Limited, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23.05.2011

61.c.

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Spoločnosť Sackville Holdings Ltd je spoločnosť so sídlom v Hong Kongu vlastnená spoločnosťou Springthorpe Limited, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23.05.2011

61.d

Sanford Group

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Spoločnosť Sanford Group je spoločnosť so sídlom v Hong Kongu vlastnená spoločnosťou Springthorpe Limited, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23.05.2011

61.e.

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Spoločnosť Sino Access Holdings je spoločnosť so sídlom v Hong Kongu vlastnená spoločnosťou Springthorpe Limited, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23.05.2011

62.

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, Založená na Malte v roku 2005

Spoločnosť Kerman Shipping Company Ltd je dcérska spoločnosť vo výlučnom vlastníctve spoločnosti IRISL.

Sídlo má na rovnakej adrese na Malte ako spoločnosť Woking Shipping Investments Ltd a spoločnosti, ktoré vlastní.

23.05.2011

63.

Woking Shipping Investments Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C39912 vydaný v roku 2006

Spoločnosť Woking Shipping Investments Ltd je dcérska spoločnosť spoločnosti IRISL a vlastní spoločnosti Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited a Vobster Shipping Company, ktoré majú sídlo na tej istej adrese na Malte.

23.05.2011

63.a

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Spoločnosť Shere Shipping Company Limited je dcérska spoločnosť vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Woking Shipping Investments Ltd, ktorú vlastní spoločnosť IRISL.

23.05.2011

63.b.

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Spoločnosť Tongham Shipping Co. Ltd je dcérska spoločnosť vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Woking Shipping Investments Ltd, ktorú vlastní spoločnosť IRISL.

23.05.2011

63.c.

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Spoločnosť Uppercourt Shipping Company Limited je dcérska spoločnosť vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Woking Shipping Investments Ltd, ktorú vlastní spoločnosť IRISL.

23.05.2011

63.d.

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Spoločnosť Vobster Shipping Company je dcérska spoločnosť vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Woking Shipping Investments Ltd, ktorú vlastní spoločnosť IRISL.

23.05.2011

64.

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C'

Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cyprus.

Číslo registračného dokumentu spoločnosti: C133993 (Cyprus), vydaný v roku 2002

Spoločnosť Lancelin Shipping Company Ltd je dcérska spoločnosť vo výlučnom vlastníctve spoločnosti IRISL.

Riaditeľom spoločnosti Lancelin Shipping je Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

65.

Ashtead Shipping Company Ltd

Číslo registračného dokumentu spoločnosti: 108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Spoločnosť Ashtead Shipping Company Ltd je krycia spoločnosť spoločnosti IRISL so sídlom na ostrove Man. Jej 100-percentným vlastníkom je spoločnosť IRISL a je registrovaným vlastníkom plavidiel, ktoré vlastní spoločnosť IRISL alebo spoločnosti, ktoré sú k nej pridružené.

Riaditeľom spoločnosti je Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

66.

Byfleet Shipping Company Ltd - Business Registration #118117C,

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Spoločnosť Byfleet Shipping Company Ltd je krycia spoločnosť spoločnosti IRISL so sídlom na ostrove Man. Jej 100-percentným vlastníkom je spoločnosť IRISL a je registrovaným vlastníkom plavidiel, ktoré vlastní spoločnosť IRISL alebo spoločnosti, ktoré sú k nej pridružené.

Riaditeľom spoločnosti je Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

67.

Cobham Shipping Company Ltd

Číslo registračného dokumentu spoločnosti: 108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Spoločnosť Cobham Shipping Company Ltd je krycia spoločnosť spoločnosti IRISL so sídlom na ostrove Man. Jej 100-percentným vlastníkom je spoločnosť IRISL a je registrovaným vlastníkom plavidiel, ktoré vlastní spoločnosť IRISL alebo spoločnosti, ktoré sú k nej pridružené.

Riaditeľom spoločnosti je Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

68.

Dorking Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Číslo registračného dokumentu spoločnosti: 108119C

Spoločnosť Dorking Shipping Company Ltd je krycia spoločnosť spoločnosti IRISL so sídlom na ostrove Man. Jej 100- percentným vlastníkom je spoločnosť IRISL a je registrovaným vlastníkom plavidiel, ktoré vlastní spoločnosť IRISL alebo spoločnosti, ktoré sú k nej pridružené.

Riaditeľom spoločnosti je Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

69.

Effingham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Číslo registračného dokumentu spoločnosti: 108120C

Spoločnosť Effingham Shipping Company Ltd je krycia spoločnosť spoločnosti IRISL so sídlom na ostrove Man. Jej 100-percentným vlastníkom je spoločnosť IRISL a je registrovaným vlastníkom plavidiel, ktoré vlastní spoločnosť IRISL alebo spoločnosti, ktoré sú k nej pridružené.

Riaditeľom spoločnosti je Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

70.

Farnham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Číslo registračného dokumentu spoločnosti: 108146C

Spoločnosť Farnham Shipping Company Ltd je krycia spoločnosť spoločnosti IRISL so sídlom na ostrove Man. Jej 100-percentným vlastníkom je spoločnosť IRISL a je registrovaným vlastníkom plavidiel, ktoré vlastní spoločnosť IRISL alebo spoločnosti, ktoré sú k nej pridružené.

Riaditeľom spoločnosti je Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

71.

Gomshall Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Číslo registračného dokumentu spoločnosti: 111998C

Spoločnosť Gomshall Shipping Company Ltd je krycia spoločnosť spoločnosti IRISL so sídlom na ostrove Man. Jej 100-percentným vlastníkom je spoločnosť IRISL a je registrovaným vlastníkom plavidiel, ktoré vlastní spoločnosť IRISL alebo spoločnosti, ktoré sú k nej pridružené.

Riaditeľom spoločnosti je Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

72.

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Horsham Shipping Company Ltd - Číslo registračného dokumentu spoločnosti: 111999C

Spoločnosť Horsham Shipping Company Ltd je krycia spoločnosť spoločnosti IRISL so sídlom na ostrove Man. Jej 100-percentným vlastníkom je spoločnosť IRISL a je registrovaným vlastníkom plavidiel, ktoré vlastní spoločnosť IRISL alebo spoločnosti, ktoré sú k nej pridružené.

Riaditeľom spoločnosti je Ahmad Sarkandi.

23.05.2011


PRÍLOHA II

OSOBY A SUBJEKTY PODĽA ČLÁNKU 2

A.   Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Ali Akbar SALEHI

 

Minister zahraničných vecí. Bývalý predseda Iránskej organizácie pre atómovú energiu (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a je označená v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

23.05.2011


B.   Subjekty

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Research Institute of Nuclear Science and Technology alias Nuclear Science and Technology Research Institute

AEOI, PO Box 14395-836, Tehran

Podriadený AEOI, pokračuje v činnosti jej bývalého výskumného odboru. Jeho generálnym riaditeľom je viceprezident AEOI Mohammad Ghannadi (označený v rezolúcii BR OSN 1737).

23.05.2011

2.

Ministerstvo obrany a podpory pre logistiku ozbrojených síl (alias; Ministerstvo obrany a logistiky ozbrojených síl; alias MODAFL; alias MODSAF)

Nachádza sa na západnej strane Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran

Zodpovedné za iránsky obranný výskum, programy rozvoja a výroby vrátane podpory programu riadených rakiet a jadrového programu.

23.05.2011

3.

Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA alebo TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Tehran.

Spoločnosť Iran Centrifuge Technology Company prevzala činnosti po spoločnosti Farayand Technique (označená v rezolúcii BR OSN 1737). Vyrába dielce centrifúgy na obohacovanie uránu a priamo podporuje činnosti citlivé z hľadiska šírenia ZHN, ktoré je Irán podľa rezolúcií BR OSN povinný zastaviť. Vykonáva práce pre Kalaye Electric Company (označená v rezolúcii BR OSN 1737).

23.05.2011