24.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 136/105


Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 494/2011 z 20. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII (kadmium)

( Úradný vestník Európskej únie L 134 z 21. mája 2011 )

1.

Na strane 3 v článku 2 druhom odseku:

namiesto:

„Uplatňuje sa od 10. januára 2012.“

má byť:

„Uplatňuje sa od 10. decembra 2011.“

2.

Na strane 4 v bode 1 prílohy v bode 1 treťom pododseku zmenenej a doplnenej tabuľky:

namiesto:

„Na základe výnimky sa druhý pododsek nevzťahuje na výrobky uvedené na trh pred 10. januárom 2012.“

má byť:

„Na základe výnimky sa druhý pododsek nevzťahuje na výrobky uvedené na trh pred 10. decembrom 2011.“

3.

Na strane 5 v bode 2 prílohy v bode 11 zmenenej a doplnenej tabuľky:

namiesto:

„11.

Na základe výnimky sa odsek 10 nevzťahuje na výrobky uvedené na trh pred 10. januárom 2012 a na šperky staré viac ako 50 rokov k 10. januáru 2012.“

má byť:

„11.

Na základe výnimky sa odsek 10 nevzťahuje na výrobky uvedené na trh pred 10. decembrom 2011 a na šperky staré viac ako 50 rokov k 10. decembru 2011.“