21.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/2


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 494/2011

z 20. mája 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII (kadmium)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a najmä na jeho článok 131,

keďže:

(1)

Vo svojom uznesení z 25. januára 1988, týkajúcom sa akčného programu Spoločenstva (2), Rada vyzvala Komisiu, aby bojovala proti znečisťovaniu životného prostredia kadmiom.

(2)

V tabuľke uvedenej v prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sú v položke 23 uvedené obmedzenia týkajúce sa používania kadmia v zmesiach a výrobkoch a jeho uvádzania na trh.

(3)

Kadmium a oxid kademnatý sú klasifikované ako karcinogény kategórie 1B a látky s akútnou a chronickou vodnou toxicitou kategórie 1.

(4)

Od 31. decembra 1992 je kadmium zakázané smernicou Rady 76/769/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (3) v prípade, že sa používa ako farbivo do niektorých polymérov a náterov, ako stabilizátor do polyvinylchloridu (PVC) v niektorých použitiach, a rovnako je v niektorých použitiach zakázané pokovovanie kadmiom. Smernica 76/769/EHS bola zrušená a nahradená nariadením (ES) č. 1907/2006 s účinnosťou od 1. júna 2009.

(5)

V roku 2007 bolo v zmysle nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 z 23. marca 1993 o vyhodnocovaní a kontrole rizík existujúcich látok (4) dokončené európske hodnotenie rizík kadmia (5). Komisia uverejnila 14. júna 2008 oznámenie o výsledkoch hodnotenia rizík a stratégií na zníženie rizika z kadmia a oxidu kademnatého (6), v ktorom sa odporúčalo obmedzenie uvádzania na trh a používania kadmia v spájkovacích materiáloch a v šperkoch.

(6)

V oznámení bola zdôraznená potreba zavedenia osobitných opatrení na obmedzenie rizík vyplývajúcich z používania spájkovacích materiálov s obsahom kadmia a z nosenia šperkov s obsahom kadmia. Profesionáli a amatérski používatelia sú pri spájkovaní vystavovaní výparom. U spotrebiteľov vrátane detí dochádza k expozícii účinkom kadmia cez kožu pri nosení, prípadne oblizovaní šperkov.

(7)

Komisia zadala vypracovanie štúdie o sociálno-ekonomických vplyvoch možnej aktualizácie obmedzení uvádzania na trh a používania kadmia v šperkoch, v zliatinách na tvrdé spájkovanie a v PVC. Konečné výsledky štúdie boli uverejnené v januári 2010 (7).

(8)

Existujúce ustanovenia týkajúce sa náterových farieb s obsahom zinku by mali byť jednoznačnejšie, aby definovali vysoký obsah zinku. Ujasniť by sa mali aj ustanovenia týkajúce sa náterových farieb na natieraných výrobkoch.

(9)

Od roku 2001 európski výrobcovia PVC prijali dobrovoľnú iniciatívu upustiť od používania kadmia ako stabilizátora v nových PVC výrobkoch pre tie spôsoby použitia, na ktoré sa ešte nevzťahovala smernica 76/769/EHS. Táto dobrovoľná iniciatíva napokon viedla k úplnému zastaveniu používania kadmia v PVC.

(10)

Zákaz používania kadmia by sa mal rozšíriť na všetky výrobky z PVC, aby bolo možné naplniť cieľ v boji proti znečisťovaniu kadmiom.

(11)

Na zmesi vyrobené z PVC odpadu, ktoré sú označované ako „recyklovaný PVC“, by sa mala vzťahovať výnimka, aby sa mohli uvádzať na trh v určitých stavebných výrobkoch.

(12)

Vo výrobe určitých stavebných výrobkov by sa malo podporovať používanie recyklovaného PVC, pretože to umožní opätovné použitie starého PVC, ktorý môže obsahovať kadmium. Pre tieto stavebné výrobky by sa preto mala stanoviť vyššia prípustná úroveň obsahu kadmia. Tým by sa predišlo skládkovaniu alebo spaľovaniu PVC a následnému uvoľňovaniu oxidu uhličitého a kadmia do životného prostredia.

(13)

Toto nariadenie by sa malo začať uplatňovať šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti, aby sa tak prevádzkovateľom umožnilo zosúladenie s ustanoveniami tohto nariadenia.

(14)

Predpokladá sa, že v dôsledku zákazu kadmia v novom PVC by sa postupne mal znižovať obsah kadmia v stavebných výrobkoch vyrobených z recyklovaného PVC. Preto by sa mala zodpovedajúcim spôsobom preskúmať prípustná hodnota kadmia, pričom do preskúmania tohto obmedzenia by sa mala zapojiť Európska chemická agentúra (ECHA), tak ako je uvedené v článku 69 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

(15)

V súlade s ustanoveniami o prechodných opatreniach uvedenými v článku 137 ods. 1 písm. a) nariadenia REACH je nevyhnutné zmeniť a doplniť prílohu XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 10. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. mája 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. ES C 30, 4.2.1988, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 201.

(4)  http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/cdmetalreport303.pdf.

(5)  Ú. v. ES L 84, 5.4.1993, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ C 149, 14.6.2008, s. 6.

(7)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf.


PRÍLOHA

V prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa tabuľka stanovujúca označenia látok, skupín látok a zmesí a podmienky obmedzenia mení a dopĺňa takto:

1.

V druhom stĺpci položky 23 sa odseky 1 až 4 nahrádzajú takto:

 

„1.

Nesmie sa použiť v zmesiach a výrobkoch vyrobených zo syntetických organických polymérov (ďalej ako ‚plastové materiály‘), ako napr.:

polyméry alebo kopolyméry vinylchloridu (PVC) [3904 10] [3904 21]

polyuretán (PUR) [3909 50]

polyetylén nízkej hustoty (LDPE) okrem polyetylénu s nízkou hustotou používaného na výrobu farbenej predzmesi (masterbatch) [3901 10]

acetát celulózy (CA) [3912 11]

acetát-butyrát celulózy (CAB) [3912 11]

epoxidové živice [3907 30]

melaminoformaldehydové (MF) živice [3909 20]

močovinoformaldehydové (UF) živice [3909 10]

nenasýtené polyestery (UP) [3907 91]

poly(etylén-tereftalát) (PET) [3907 60]

poly(bután-1,2-diyl-tereftalát) (PBT)

transparentný/univerzálny polystyrén [3903 11]

akrylonitril-metyl-metakrylát (AMMA)

sieťovaný polyetylén (VPE)

mechanicky odolný polystyrén

polypropylén (PP) [3902 10]

polyetylén vysokej hustoty (HDPE) [3901 20]

akrylonitril-butadién-styrén (ABS) [3903 30]

polymetylmetakrylát (PMMA) [3906 10]

Zmesi a výrobky vyrobené z plastových materiálov sa nesmú uvádzať na trh v prípade, že koncentrácia kadmia (vyjadrená ako kovové Cd) je ≥ 0,01 % hm. plastového materiálu.

Na základe výnimky sa druhý pododsek nevzťahuje na výrobky uvedené na trh pred 10. januárom 2012.

Prvý a druhý pododsek sa uplatňujú bez toho, aby bola dotknutá smernica Rady 94/62/ES (1) a právne predpisy prijaté na jej základe.

2.

Nesmie sa použiť v náterových farbách [3208] [3209].

V náterových farbách s obsahom zinku vyšším ako 10 % hm. náterovej farby nesmie byť koncentrácia kadmia (vyjadrená ako kovové Cd) ≥ 0,1 % hm.

Natierané výrobky sa nesmú uvádzať na trh v prípade, že koncentrácia kadmia (vyjadrená ako kovové Cd) je ≥ 0,1% hm. náterovej farby na natieranom výrobku.

3.

Na základe výnimky sa odseky 1 a 2 nevzťahujú na výrobky farbené zmesami, ktoré obsahujú kadmium z bezpečnostných dôvodov.

4.

Na základe výnimky sa odsek 1 druhý pododsek nevzťahuje na:

zmesi vyrobené z odpadového PVC, ďalej ako ‚recyklovaný PVC‘,

zmesi a výrobky obsahujúce recyklovaný PVC v prípade, že koncentrácia kadmia (vyjadrená ako kovové Cd) nie je vyššia ako 0,1% hm. plastového materiálu v týchto spôsoboch použitia pevného PVC:

a)

profily a pevné dosky na stavebné účely;

b)

dvere, okná, okenice, steny, rolety, ploty a strešné žľaby;

c)

palubovky a terasy;

d)

káblovody;

e)

rúry na úžitkovú vodu v prípade, že je recyklovaný PVC použitý v strednej vrstve viacvrstvovej rúry a je úplne prekrytý vrstvou novovyrobeného PVC v súlade s predchádzajúcim odsekom 1.

Dodávatelia musia zabezpečiť označenie zmesí a výrobkov obsahujúcich recyklovaný PVC pred ich prvým uvedením na trh viditeľným, čitateľným a nezmazateľným nápisom: Obsahuje recyklovaný PVC alebo symbolom:

Image

Do 31. decembra 2017 sa výnimka udelená v odseku 4 preskúma v súlade s článkom 69 tohto nariadenia najmä z hľadiska znižovania prípustnej hodnoty kadmia a opätovného posúdenia výnimky pre použitia uvedené v písmenách a) až e).

2.

V druhom stĺpci položky 23 sa odseky 8, 9, 10 a 11 dopĺňajú takto:

 

„8.

Nesmie sa použiť vo výplniach pre tvrdé spájkovanie v koncentrácii ≥ 0,01 % hm.

Výplne pre tvrdé spájkovanie sa nesmú uvádzať na trh, ak koncentrácia kadmia (vyjadrená ako kovové Cd) je ≥ 0,01 % hm. kovu.

Na účely tohto odseku sa tvrdým spájkovaním rozumie metóda spájania použitím zliatin pri teplotách vyšších ako 450 °C.

9.

Na základe výnimky sa odsek 8 nevzťahuje na výplne pre tvrdé spájkovanie v oblastiach obrany, letectva a kozmonautiky a na výplne pre tvrdé spájkovanie používané na bezpečnostné účely.

10.

Nesmie sa používať ani uvádzať na trh, ak je koncentrácia ≥ 0,01 % hm. kovu:

i)

v kovových korálkach a iných kovových doplnkoch na výrobu šperkov;

ii)

v kovových častiach šperkov, imitácií šperkov a vlasových doplnkov vrátane:

náramkov, náhrdelníkov a prsteňov,

pírsingových šperkov,

náramkových hodiniek a doplnkov nosených na zápästí,

brošní a manžetových gombíkov.

11.

Na základe výnimky sa odsek 10 nevzťahuje na výrobky uvedené na trh pred 10. januárom 2012 a na šperky staré viac ako 50 rokov k 10. januáru 2012.“


(1)  Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10.“