6.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/2


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 436/2011

z 5. mája 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 690/2008 o uznaní chránených zón vystavených osobitným zdravotným rizikám rastlín v Spoločenstve

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 2 ods. 1 písm. h),

so zreteľom na požiadavky Českej republiky, Grécka, Francúzska a Talianska,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 690/2008 (2) sa určité členské štáty alebo určité oblasti v členských štátoch uznali za chránené zóny v súvislosti s určitými škodlivými organizmami. V niektorých prípadoch išlo o dočasné uznanie, aby príslušný členský štát mohol predložiť všetky informácie potrebné na preukázanie toho, že v príslušnom členskom štáte alebo príslušnej oblasti nedošlo k výskytu daného škodlivého organizmu, prípadne aby mohol ukončiť snahy o eradikáciu daného organizmu.

(2)

Za chránenú zónu bolo do 31. marca 2011 uznané celé územie Grécka, pokiaľ ide o organizmy Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer a Ips duplicatus Sahlberg.

(3)

V roku 2010 Grécko uskutočnilo prieskumy a výsledky oznámilo Komisii v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. h) tretím a piatym pododsekom smernice 2000/29/ES. Návšteva expertov Komisie v Grécku v období od 24. do 31. januára 2011 potvrdila, že uvedený členský štát naďalej dosahuje značný pokrok, pokiaľ ide o organizáciu a vykonávanie uvedených prieskumov a o oznamovanie ich výsledkov. Je však potrebné, aby Grécko preukázalo, že dosiahnutý pokrok je udržateľný.

(4)

Z výsledkov prieskumov vykonaných v Grécku v roku 2010 vyplýva, že len v jednom prípade došlo k nálezu Ips cembrae Heer, pričom pokiaľ ide o ostatných päť príslušných organizmov, nedošlo k žiadnemu ich nálezu. Vzhľadom na uvedené výsledky a na závery návštevy expertov Komisie v Grécku je vhodné, aby sa Grécko v súvislosti s uvedenými organizmami ešte na ďalšie tri roky uznalo za chránenú zónu s cieľom poskytnúť Grécku čas potrebný na predloženie informácií potvrdzujúcich, že sa uvedené organizmy s výnimkou Ips cembrae Heer na jeho území nevyskytujú, a pokiaľ ide o Ips cembrae Heer, čas potrebný na dokončenie úsilia zameraného na jeho eradikáciu, ako aj na zhromaždenie a predloženie informácií potvrdzujúcich, že uvedený organizmus sa na jeho území už viac nevyskytuje.

(5)

Celé územie Grécka bolo uznané za chránenú zónu, pokiaľ ide o vírus Citrus tristeza (európske kmene). Vo svojej výročnej správe za rok 2010 o úradnom prieskume uskutočnenom na účely zisťovania prítomnosti uvedeného škodlivého organizmu Grécko nahlásilo, že výsledky testov v prípade 104 stromov boli pozitívne, pokiaľ ide o uvedený škodlivý organizmus, v prefektúre Argolida. Na základe pozorovaní vykonaných expertmi Komisie počas ich návštevy v Grécku v období od 24. do 31. januára 2011 sa potvrdilo, že vírus Citrus tristeza (európske kmene) sa vyskytoval v uvedenej prefektúre aspoň počas posledných troch rokov napriek eradikačným opatreniam vykonaným gréckymi orgánmi, ktoré sa ukázali ako neúčinné. Preto sa musí vírus Citrus tristeza (európske kmene) považovať za usídlený v prefektúre Argolida. Uvedená prefektúra by sa preto už naďalej nemala uznávať za chránenú zónu, pokiaľ ide o uvedený škodlivý organizmus.

(6)

Celé územie Španielska bolo uznané za chránenú zónu, pokiaľ ide o Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Španielsko predložilo informácie, ktoré dokazujú, že Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sa momentálne vyskytuje v autonómnej oblasti Castilla y León. Opatrenia prijaté na obdobie dvoch po sebe nasledujúcich rokov 2009 a 2010, zamerané na eradikáciu uvedeného škodlivého organizmu, sa ukázali ako neúčinné. Oblasť Castilla y León by sa preto už naďalej nemala uznávať za chránenú zónu, pokiaľ ide o uvedený škodlivý organizmus.

(7)

Celé územie Českej republiky, určité regióny Francúzska (Alsasko, Champagne-Ardenne a Lotrinsko) a jeden región v Taliansku (Basilicata) boli uznané za chránené zóny, pokiaľ ide o Grapevine flavescence dorée MLO, do 31. marca 2011. Na základe informácií poskytnutých zo strany Českej republiky, Francúzska a Talianska odvtedy, ako boli uvedené územia uznané za chránené zóny, bolo preukázané, že sa uvedený škodlivý organizmus nevyskytuje v príslušných chránených zónach. Preto by malo byť celé územie Českej republiky, regióny Alsasko, Champagne-Ardenne a Lotrinsko vo Francúzsku a región Basilicata v Taliansku naďalej uznané za chránené zóny, pokiaľ ide o uvedený organizmus.

(8)

Taliansko požiadalo, aby bol za chránenú zónu uznaný región Sardínia, pokiaľ ide o škodlivý organizmus Grapevine flavescence dorée MLO. Na základe prieskumov vykonaných v rokoch 2004 až 2010 poskytlo Taliansko dôkaz o tom, že sa príslušný škodlivý organizmus nevyskytuje v regióne Sardínia napriek priaznivým podmienkam na jeho usídlenie. Je však nevyhnutné naďalej pokračovať v prieskumoch. Uvedené prieskumy by mali byť monitorované expertmi Komisie. Preto by mala byť Sardínia uznaná za chránenú oblasť, pokiaľ ide o Grapevine flavescence dorée MLO, iba na obdobie troch rokov.

(9)

Nariadenie (ES) č. 690/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Platnosť súčasného uznania niektorých z týchto chránených zón vyprší 31. marca 2011. Preto by sa toto nariadenie malo uplatňovať od 1. apríla 2011 s cieľom umožniť neprerušené uznanie všetkých chránených zón.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 690/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V písmene a) vdruhom stĺpci bodov 4, 5 a 7 až 10 sa po slove „Grécko“ slová „(do 31. marca 2011)“ nahrádzajú slovami „(do 31. marca 2014)“.

2.

V písmene b) v druhom stĺpci bodu 2 sa za slovo „Španielsko“ pridávajú slová „(okrem autonómnej oblasti Castilla y León)“.

3.

Písmeno d) sa mení a dopĺňa takto:

a)

V druhom stĺpci bodu 3 sa za slovo „Grécko“ pridávajú slová „(okrem prefektúry Argolida)“.

b)

Bod 4 sa nahrádza takto:

„4.

Grapevine flavescence dorée MLO (žltnutie viniča)

Česká republika, Francúzsko (Alsasko, Champagne-Ardenne a Lotrinsko), Taliansko [(Basilicata) a (Sardínia, do 31. marca 2014)]“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. mája 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 193, 22.7.2008, s. 1.