30.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 111/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 420/2011

z 29. apríla 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty niektorých kontaminantov v potravinách (2), sa stanovujú maximálne hodnoty kontaminantov v rade potravín.

(2)

So zreteľom na rozdielne výklady, pokiaľ ide o časti krabov, ktoré sa majú analyzovať na účely porovnania s maximálnou hodnotou pre kadmium, treba ujasniť, že maximálna hodnota stanovená pre kadmium u kôrovcov v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1881/2006 sa uplatňuje na svalovinu z končatín (nohy a klepetá) a abdominálnej časti. V prípade krabov a krabom príbuzných kôrovcov sa maximálna hodnota uplatňuje iba na končatiny. Z tejto definície sa vylučujú ostatné časti kôrovcov, ako napríklad hlavohruď krabov a nekonzumovateľné časti (pancier, chvost). Hlavohruď pozostáva z tráviacich orgánov (hepatopankreas), ktoré sú známe vysokým obsahom kadmia. Keďže v niektorých členských štátoch môžu spotrebitelia pravidelne konzumovať časti hlavohrude, je vhodné na úrovni členských štátov informovať spotrebiteľov s cieľom obmedziť konzumáciu týchto častí a znížiť tak vystavenie spotrebiteľov kadmiu. Na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zdravie a ochranu spotrebiteľa bolo v tejto súvislosti sprístupnené informačné oznámenie (3).

(3)

Z dôvodu konzistentnosti by sa mali časti kôrovcov, na ktoré sa uplatňujú maximálne hodnoty, pokiaľ ide o ďalšie kontaminanty (olovo, ortuť, dioxíny a PCB a polycyklické aromatické uhľovodíky), zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Lastúrniky ako napríklad slávky zelenoúste a ustrice môžu v sebe zhromažďovať kadmium podobne ako morské riasy. Keďže prášok zo slávky zelenoústej a ustricový prášok sa podobne ako sušené morské riasy predávajú ako potravinové doplnky, maximálna hodnota pre kadmium u lastúrnikov by mala byť rovnaká ako maximálna hodnota, ktorá sa v súčasnosti uplatňuje na sušené riasy a výrobky vyrobené zo sušených rias.

(5)

Ustanovenia týkajúce sa hlúbovej listovej zeleniny by sa mali zosúladiť s ustanoveniami týkajúcimi sa ostatnej listovej zeleniny. Hlúbová listová zelenina by sa preto mala vyňať zo štandardnej maximálnej hodnoty pre kadmium v „zelenine a ovocí“ v bode 3.2.15 a mala by sa zahrnúť do bodu 3.2.17.

(6)

Štandardné maximálne hodnoty pre olovo a kadmium v ovocí a zelenine reálne nezodpovedajú štandardným maximálnym hodnotám pre morské riasy, ktoré môžu byť prirodzene vyššie. Morské riasy by sa preto mali vyňať zo štandardných maximálnych hodnôt pre olovo a kadmium v ovocí a zelenine (body 3.1.10 a 3.2.15). Malo by sa zbierať viac údajov o výskyte s cieľom rozhodnúť o tom, či sú potrebné konkrétne realistickejšie maximálne hodnoty pre olovo a kadmium v morských riasach.

(7)

Existujú určité nezrovnalosti, pokiaľ ide o názvy potravín/skupín výrobkov v nariadení (ES) č. 1881/2006 a názvy potravín/skupín výrobkov vymenované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hodnotách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (4). Keďže v nariadení (ES) č. 1881/2006 sa odkazuje na skupiny výrobkov vymenované v nariadení (ES) č. 396/2005, tieto názvy by sa mali zosúladiť s daným nariadením.

(8)

Je vhodné aktualizovať ustanovenia týkajúce sa monitorovania a podávania správ, pričom treba zohľadniť najnovšie odporúčania vyplývajúce z monitorovania, ktoré sa týkajú etylkarbamátu (5), perfluóralkylovaných látok (6) a akrylamidu (7). Keďže rozhodnutie Komisie 2006/504/ES (8) bolo zrušené a nahradené nariadením Komisie (ES) č. 1152/2009 (9), odkaz na rozhodnutie 2006/504/ES by sa mal nahradiť odkazom na nariadenie (ES) č. 1152/2009. Okrem toho by sa malo spresniť, ktoré údaje sa oznamujú Komisii a ktoré EFSA.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1881/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 9 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odseky 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

„2.   Členské štáty a zainteresované strany každoročne oznamujú Komisii výsledky vykonaných prešetrení a pokrok týkajúci sa uplatňovania preventívnych opatrení zameraných na zabránenie kontaminácii ochratoxínom A, deoxynivalenolom, zearalenónom, fumonizínom B1 a B2, T-2 toxínom a HT-2 toxínom. Komisia sprístupní tieto výsledky ďalším členským štátom. Súvisiace údaje o výskyte sa oznamujú EFSA.

3.   Členské štáty oznamujú Komisii zistenia týkajúce sa aflatoxínov získané v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1152/2009 (10). Členské štáty by mali Komisii oznamovať zistenia týkajúce sa furánu, etylkarbamátu, perfluóralkylovaných látok a akrylamidu získané v súlade s odporúčaniami Komisie 2007/196/ES (11), 2010/133/EÚ (12), 2010/161/EÚ (13) a 2010/307/EÚ (14).

b)

Dopĺňa sa tento odsek 4:

„4.   Údaje o výskyte kontaminantov zozbierané členskými štátmi by sa mali, ak je to vhodné, takisto oznamovať EFSA.“

2.

Príloha sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5.

(3)  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/cadmium_en.htm

(4)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 52, 3.3.2010, s. 53.

(6)  Ú. v. EÚ L 68, 18.3.2010, s. 22.

(7)  Ú. v. EÚ L 137, 3.6.2010, s. 4.

(8)  Ú. v. EÚ L 199, 21.7.2006, s. 21.

(9)  Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2009, s. 40.

(10)  Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2009, s. 40.

(11)  Ú. v. EÚ L 88, 29.3.2007, s. 56.

(12)  Ú. v. EÚ L 52, 3.3.2010, s. 53.

(13)  Ú. v. EÚ L 68, 18.3.2010, s. 22.

(14)  Ú. v. EÚ L 137, 3.6.2010, s. 4.“


PRÍLOHA

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1881/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V oddiele 3.1 týkajúcom sa olova sa body 3.1.6, 3.1.9, 3.1.10 a 3.1.11 nahrádzajú takto:

Potraviny(1)

Maximálne hodnoty obsahu (mg/kg čerstvej hmotnosti)

„3.1.6.

Kôrovce (26): svalovina z končatín a abdominálnej časti (44). V prípade krabov a krabom príbuzných kôrovcov (Brachyura a Anomura) svalovina z končatín

0,50“

„3.1.9.

Strukovinová zelenina (27), obilniny a strukoviny

0,20“

„3.1.10.

Zelenina s výnimkou hlúbovej zeleniny, listovej zeleniny, čerstvých bylín, húb a morských rias (27). V prípade zemiakov sa maximálne hodnoty uplatňujú na ošúpané zemiaky

0,10“

„3.1.11.

Hlúbová zelenina, listová zelenina (43) a tieto huby (27): Agaricus bisporus (pečiarka dvojvýtrusná), Pleurotus ostreatus (hliva ustricovitá), Lentinula edodes (húževnatec jedlý, šii-take)

0,30“

2.

V oddiele 3.2 týkajúcom sa kadmia sa body 3.2.9, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17 a 3.2.20 nahrádzajú takto:

Potraviny (1)

Maximálne hodnoty obsahu (mg/kg čerstvej hmotnosti)

„3.2.9.

Kôrovce (26): svalovina z končatín a abdominálnej časti (44). V prípade krabov a krabom príbuzných kôrovcov (Brachyura a Anomura) svalovina z končatín

0,50“

„3.2.15.

Zelenina a ovocie s výnimkou listovej zeleniny, čerstvých bylín, húb, hlúbovej listovej zeleniny, stonkovej zeleniny, koreňovej a hľuzovej zeleniny a morských rias (27)

0,050“

„3.2.16.

Stonková zelenina, koreňová a hľuzová zelenina, s výnimkou zeleru (27). V prípade zemiakov sa maximálne hodnoty uplatňujú na ošúpané zemiaky

0,10“

„3.2.17.

Listová zelenina, čerstvé bylinky, hlúbová listová zelenina, zeler a tieto huby (27): Agaricus bisporus (pečiarka dvojvýtrusná), Pleurotus ostreatus (hliva ustricovitá), Lentinula edodes (húževnatec jedlý, šii-take)

0,20“

„3.2.20.

Potravinové doplnky (39) pozostávajúce výlučne alebo najmä zo sušených morských rias, z výrobkov vyrobených zo sušených rias alebo zo sušených lastúrnikov

3,0“

3.

V oddiele 3.3 týkajúcom sa ortuti sa bod 3.3.1 nahrádza takto:

Potraviny (1)

Maximálne hodnoty obsahu (mg/kg čerstvej hmotnosti)

„3.3.1.

Produkty rybolovu (26) a svalovina rýb (24) (25), s výnimkou druhov uvedených v bode 3.3.2. Maximálna hodnota pre kôrovce sa uplatňuje na svalovinu z končatín a abdominálnej časti (44). V prípade krabov a krabom príbuzných kôrovcov (Brachyura a Anomura) sa táto hodnota uplatňuje na svalovinu z končatín

0,50“

4.

V oddiele 5 týkajúcom sa dioxínov sa bod 5.3 nahrádza takto:

Potraviny

Maximálne hodnoty obsahu

Suma dioxínov (WHO-PCDD/F-TEQ) (32)

Suma dioxínov a PCB podobných dioxínom (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)

„5.3.

Svalovina rýb a produktov rybolovu a výrobkov z nich, s výnimkou úhora (25) (34). Maximálna hodnota pre kôrovce sa uplatňuje na svalovinu z končatín a abdominálnej časti (44). V prípade krabov a krabom príbuzných kôrovcov (Brachyura a Anomura) sa táto hodnota uplatňuje na svalovinu z končatín

4,0 pg/g čerstvej hmotnosti

8,0 pg/g čerstvej hmotnosti“

5.

V oddiele 6 týkajúcom sa polycyklických aromatických uhľovodíkov sa body 6.1.3 a 6.1.5 nahrádzajú takto:

Potraviny (1)

Maximálne hodnoty obsahu (μg/kg čerstvej hmotnosti)

„6.1.3.

Svalovina údených rýb a údené produkty rybolovu (25) (36), s výnimkou lastúrnikov. Maximálna hodnota pre údené kôrovce sa uplatňuje na svalovinu z končatín a abdominálnej časti (44). V prípade údených krabov a krabom príbuzných kôrovcov (Brachyura a Anomura) sa táto hodnota uplatňuje na svalovinu z končatín

5,0“

„6.1.5.

Kôrovce, hlavonožce, iné ako údené (26). Maximálna hodnota pre kôrovce sa uplatňuje na svalovinu z končatín a abdominálnej časti (44). V prípade krabov a krabom príbuzných kôrovcov (Brachyura a Anomura) sa táto hodnota uplatňuje na svalovinu z končatín.

5,0“

6.

Poznámka 3 sa nahrádza takto:

„(3)

Potraviny uvedené v tejto kategórii definované v smernici Komisie 2006/125/ES z 5. decembra 2006 o potravinách spracovaných na báze obilnín a detskej potrave určených pre dojčatá a malé deti (Ú. v. EÚ L 339, 6.12.2006, s. 16).“

7.

Poznámka 16 sa nahrádza takto:

„(16)

Dojčatá a malé deti definované v smernici 2006/141/ES (Ú. v. EÚ L 401, 30.12.2006, s. 1) a v smernici 2006/125/ES.“

8.

Dopĺňajú sa tieto poznámky 43 a 44:

„(43)

Maximálna hodnota pre listovú zeleninu sa neuplatňuje na čerstvé bylinky [spadajúce pod číselný kód 0256000 v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 396/2005].

(44)

Z tejto definície sa vylučuje hlavohruď kôrovcov.“