28.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 108/21


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 408/2011

z 27. apríla 2011,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o štatistike pesticídov, pokiaľ ide o formát na zasielanie údajov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 z 25. novembra 2009 o štatistike pesticídov (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1185/2009 sa vytvára nový rámec pre tvorbu porovnateľnej európskej štatistiky o predaji a využívaní pesticídov.

(2)

V súlade s článkom 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1185/2009 majú členské štáty zasielať štatistické údaje v elektronickej podobe v súlade s vhodným technickým formátom, ktorý prijme Komisia.

(3)

V záujme zabezpečenia dôvernosti bude do zasielaného súboru doplnený príznak označujúci, či sú, alebo nie sú zasielané informácie o danej látke, chemickej triede, kategórii produktu alebo hlavnej skupine dôverné.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Členské štáty zasielajú štatistické údaje o uvádzaní pesticídov na trh v súlade s prílohou I k nariadeniu (ES) č. 1185/2009, pričom využívajú formát na výmenu štatistických údajov a metaúdajov (Statistical Data and Metadata eXchange – SDMX). Údaje sa zasielajú alebo prenášajú elektronicky na jedno miesto vstupu pre údaje v Eurostate.

Členské štáty zasielajú požadované údaje v súlade s technickými špecifikáciami poskytnutými Komisiou (Eurostatom).

Článok 2

Technický formát na zasielanie údajov Komisii (Eurostatu) je vymedzený v prílohe.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. apríla 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2009, s. 1.


PRÍLOHA

Formát na zasielanie štatistických údajov o uvádzaní pesticídov na trh

Zasielané súbory zahŕňajú tieto informácie:

Číslo

Kolónka

Poznámky

1.

Krajina

trojmiestny abecedný kód (napr. FRA)

2.

Rok

napr. 2010

3.

Hlavná skupina

kódy uvedené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1185/2009 v najnovšom aktualizovanom znení

4.

Kategórie prípravkov

 

5.

Chemická trieda

 

6.

Látka

 

7.

Pre kolónky číslo 3, 4, 5 a 6 sa uvádza predané množstvo

údaje sa vyjadrujú v kilogramoch látky

8.

Pre kolónky číslo 3, 4, 5 a 6 sa uvádza príznak dôvernosti

áno/nie