15.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 101/12


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 366/2011

zo 14. apríla 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII (akrylamid)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a najmä na jeho článok 131,

keďže:

(1)

Akrylamid je klasifikovaný ako karcinogénna (kategória 1B) a mutagénna (kategória 1B) látka. Riziká s ňou spojené sa posúdili v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 793/93 z 23. marca 1993 o vyhodnocovaní a kontrole rizík existujúcich látok (2).

(2)

Z výsledkov posúdenia rizík na európskej úrovni vyplýva, že je potrebné obmedziť riziko pre vodnú zložku životného prostredia, ktoré predstavuje používanie injektážnej malty na báze akrylamidu v oblasti stavebníctva, ako aj riziko pre ostatné organizmy prostredníctvom nepriameho vystavenia akrylamidu v podobe vody kontaminovanej pri použití v stavebníctve. Okrem toho sa vzhľadom na karcinogénnu a mutagénnu povahu akrylamidu a neurotoxicitu a reproduktívnu toxicitu, ktorá je dôsledkom vystavenia tejto látke na základe obmedzeného alebo rozsiahleho používania injektážnej malty na báze akrylamidu, rozšírili obavy o pracovníkov a ľudí vystavených akrylamidu v životnom prostredí.

(3)

V odporúčaní Komisie 2004/394/ES z 29. apríla 2004 o výsledkoch zhodnotenia rizika a stratégiách zníženia rizika pre látky: acetonitril; akrylamid; akrylonitril; kyselina akrylová; butadién; kyselina fluorovodíková; peroxid vodíka; kyselina metakrylová; metyl metakrylát; toluén; trichlórbenzén (3), prijatom v rámci nariadenia (EHS) č. 793/93, sa odporúča v súvislosti s používaním akrylamidu v injektážnej malte pri jej aplikáciách v malom a veľkom rozsahu zvážiť na úrovni EÚ obmedzenia uvádzania na trh a používania stanovené v smernici Rady 76/769/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (4).

(4)

Zahrnutá je hraničná hodnota 0,1 % akrylamidu s cieľom zohľadniť iné zdroje voľného akrylamidu v procese injektovania, ako napr. N-metylakrylamid, ako sa uvádza v odporúčaní 2004/394/ES.

(5)

V záujme ochrany zdravia ľudí a životného prostredia je preto nevyhnutné obmedziť uvádzanie akrylamidu na trh a jeho používanie v injektážnej malte a pri všetkých jej aplikáciách.

(6)

V súlade s ustanoveniami o prechodných opatreniach uvedenými v článku 137 ods. 1 písm. a) nariadenia REACH je nevyhnutné zmeniť a doplniť prílohu XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. apríla 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 84, 5.4.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 144, 30.4.2004, s. 7.

(4)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 201.


PRÍLOHA

Do tabuľky v prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa pridáva táto položka 60:

„60.

Akrylamid

č. CAS 79-06-1

Neuvádza sa na trh a ani sa nepoužíva ako látka alebo zložka zmesí v koncentrácii rovnajúcej sa 0,1 hmotnostných % alebo vyššej na použitie pre aplikácie injektážnej malty po 5. novembri 2012.“