12.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 97/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 349/2011

z 11. apríla 2011,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide o štatistiku pracovných úrazov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 zo 16. decembra 2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1338/2008 sa stanovil spoločný rámec pre systematickú tvorbu európskej štatistiky v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

(2)

Podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1338/2008 je na stanovenie údajov a metaúdajov, ktoré sa majú poskytovať o pracovných úrazoch zahrnutých v prílohe IV k uvedenému nariadeniu, a na stanovenie referenčných období, intervalov a lehôt na poskytovanie týchto údajov potrebné prijať vykonávacie opatrenia.

(3)

S dôvernými údajmi, ktoré členské štáty zasielajú Komisii (Eurostatu), by sa malo zaobchádzať v súlade so zásadou dôvernosti štatistických údajov stanovenou v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike (2) a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (3).

(4)

V súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 1338/2008 sa vykonala a vyhodnotila analýza nákladov a prínosov.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„pracovný úraz“ je jednotlivá udalosť pri plnení pracovných úloh, ktorá vedie k poškodeniu telesného alebo duševného zdravia. Slovné spojenie „pri plnení pracovných úloh“ znamená pri výkone zamestnania alebo v čase strávenom v práci. To zahŕňa dopravné nehody, ku ktorým dôjde pri plnení pracovných úloh, ale nie dopravné nehody, ku ktorým dôjde počas cesty z miesta bydliska na pracovisko a späť;

b)

„smrteľný pracovný úraz“ je úraz, ktorý vedie k smrti zamestnanca v priebehu jedného roka od úrazu;

c)

„ekonomická činnosť zamestnávateľa“ sa vzťahuje na hlavnú „ekonomickú“ činnosť miestnej jednotky podniku, v ktorom zamestnanec pracuje;

d)

„vek“ je vek zamestnanca v čase úrazu;

e)

„druh poranenia“ sú fyzické následky pre zamestnanca;

f)

„územie, na ktorom vznikol úraz“ je územná jednotka, v ktorej k úrazu došlo;

g)

„veľkosť organizácie“ je počet zamestnancov (ekvivalent plného pracovného času), ktorí pracujú v miestnej jednotke podniku zamestnanca;

h)

„príslušnosť zamestnanca k štátom“ je štátna príslušnosť zamestnanca;

i)

„celkový počet dní PN“ je počet kalendárnych dní, počas ktorých nie je zamestnanec schopný pracovať v dôsledku pracovného úrazu;

j)

„špecifikácia pracoviska“ je obvyklé alebo prípadne občasné miesto/post, na ktorom zamestnanec pracoval v čase úrazu;

k)

„pracovné prostredie“ je pracovisko, pracovné priestory alebo celkové prostredie, kde k úrazu došlo;

l)

„pracovný proces“ je základný typ práce alebo úlohy (všeobecná činnosť), ktorú zamestnanec vykonával v čase úrazu;

m)

„špecifická pracovná činnosť“ je konkrétna fyzická činnosť, ktorú zamestnanec vykonával v momente, keď sa úraz stal;

n)

„materiálový činiteľ špecifickej pracovnej činnosti“ je nástroj, predmet alebo inštrument, ktorý zamestnanec používal, keď sa úraz stal.

o)

„odchýlka“ je posledná udalosť, pri ktorej došlo k odchýleniu od normálu a ktorá viedla k úrazu;

p)

„materiálový činiteľ odchýlky“ je nástroj, predmet alebo inštrument, ktorý pôsobil pri neobvyklej udalosti;

q)

„dotyk (kontakt) – spôsob poranenia“ uvádza, ako došlo k zraneniu zamestnanca (poškodeniu telesného alebo duševného zdravia) materiálovým činiteľom, ktorý zranenie spôsobil;

r)

„materiálový činiteľ dotyku (kontaktu)“ je predmet, nástroj alebo inštrument, s ktorým zamestnanec prišiel do kontaktu, alebo spôsob, akým došlo k poškodeniu duševného zdravia.

Článok 2

Požadované údaje

1.   Členské štáty zasielajú Komisii (Eurostatu) mikroúdaje o osobách, ktoré počas referenčného obdobia utrpeli úraz pri plnení pracovných úloh, a s nimi spojené metaúdaje. Zoznam premenných, ktoré sa majú zasielať Komisii (Eurostatu), ako aj skutočnosť, či ide o povinnú alebo nepovinnú premennú, a prvý rok, za ktorý sa údaje zasielajú, sú stanovené v prílohe I.

2.   Poskytovanie údajov o pracovných úrazoch v súvislosti so samostatne zárobkovo činnými osobami, vypomáhajúcimi členmi domácnosti v rodinnom podniku a študentmi nie je povinné.

3.   Poskytovanie údajov o pracovných úrazoch, ktoré sú podľa vnútroštátnych právnych predpisov dôverné, ako je uvedené v prílohe II, nie je povinné.

4.   Údaje o pracovných úrazoch, ku ktorým došlo v priebehu referenčného roka, sa získavajú podľa možnosti z registrov a iných administratívnych zdrojov. Pokiaľ to nie je možné zabezpečiť, medzery v pokrytí údajov sa môžu zaplniť pomocou odhadovaných a imputovaných údajov, aj keď pôjde o údaje zo zisťovaní a nie z konkrétnych prípadov.

Článok 3

Referenčné obdobie

Referenčným obdobím je kalendárny rok, v ktorom boli úrazy oznámené príslušným vnútroštátnym orgánom.

Článok 4

Metaúdaje

1.   Spolu s údajmi členské štáty zasielajú Komisii (Eurostatu) každoročne overené a aktualizované metaúdaje.

2.   Metaúdaje sa zasielajú v súlade so štandardnou predlohou stanovenou Komisiou (Eurostatom) a zahŕňajú položky stanovené v prílohe III.

Článok 5

Zasielanie údajov a metaúdajov Komisii (Eurostatu)

1.   Členské štáty zasielajú údaje a metaúdaje v súlade so štandardom ich výmeny stanoveným Komisiou (Eurostatom), a to do osemnástich mesiacov od konca referenčného obdobia.

2.   Údaje a metaúdaje sa zasielajú Komisii (Eurostatu) elektronicky, prostredníctvom jedného miesta vstupu v Komisii (Eurostate).

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. apríla 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 70.

(2)  Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.

(3)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


PRÍLOHA I

ZOZNAM PREMENNÝCH

Premenné v rámci Európskej štatistiky pracovných úrazov (ESAW), fázy I a II

Premenné

Špecifikácie

Prvý rok zasielania údajov

Číslo úrazu

Jedinečné číslo, ktoré slúži na identifikáciu každého jedného záznamu a ktoré zabezpečuje, že každý záznam predstavuje samostatný pracovný úraz.

Pred zvoleným číslom úrazu sa musia uviesť štyri číslice roka, v ktorom bol úraz oznámený príslušným vnútroštátnym orgánom.

2013

Ekonomická činnosť zamestnávateľa

Úroveň štvorciferného kódu NACE Rev.2 (1)

2013 pre odvetvia

A a C – N NACE Rev.2

2015 pre odvetvia

B a O – S NACE Rev.2.

Povolanie zamestnanca

Úroveň dvojciferného kódu ISCO-08

2013

Vek zamestnanca

Dvojciferné číslo

2013

Pohlavie zamestnanca

Jednociferné číslo

2013

Druh poranenia

Trojciferná verzia klasifikácie ESAW pre „druh poranenia“ podľa metodiky ESAW.

2013

Poranená časť tela

Dvojciferná verzia klasifikácie pre „poranenú časť tela“ podľa metodiky ESAW.

2013

Územie, na ktorom vznikol úraz

Päťciferný kód podľa klasifikácie NUTS (2)

2013

Dátum úrazu

Číselná premenná v zložení rok, mesiac a deň

2013

Čas úrazu

Dvojciferná premenná, ktorá opisuje časový interval vyjadrený v hodinách podľa metodiky ESAW

nepovinné

Veľkosť organizácie

Kategórie podľa metodiky ESAW

nepovinné

Príslušnosť zamestnanca k štátom

Kategórie podľa metodiky ESAW

nepovinné

Pracovný vzťah zamestnanca

Kategórie podľa metodiky ESAW

2013

Celkový počet dní PN (závažnosť)

Kategórie podľa metodiky ESAW. Na označenie trvalej práceneschopnosti a smrteľného pracovného úrazu sa používajú osobitné kódy.

2013

Váha zber údajov ESAW

Používa sa, keď členský štát využíva na zber údajov o úrazoch výberový súbor a/alebo chce dopočítať chýbajúce údaje.

Ak to v danom prípade neplatí, použije sa štandardná hodnota 1.

2013


Premenné ESAW, fázy III, týkajúce sa príčin a okolností

Premenné

Špecifikácie

Prvý rok zasielania údajov

1.

Špecifikácia pracoviska

Kategórie podľa metodiky ESAW

2015 (3)

2.

Pracovné prostredie

Trojciferná verzia klasifikácie pre „pracovné prostredie“ podľa metodiky ESAW.

2015 (3)

3.

Pracovný proces

Dvojciferná verzia klasifikácie pre „pracovný proces“ podľa metodiky ESAW.

2015 (3)

4.

Špecifická pracovná činnosť

Dvojciferná verzia klasifikácie pre „špecifickú pracovnú činnosť“ podľa metodiky ESAW.

2015 (3)

5.

Odchýlka

Dvojciferná verzia klasifikácie pre „odchýlku“ podľa metodiky ESAW.

2015 (3)

6.

Dotyk (kontakt) – spôsob poranenia

Dvojciferná verzia klasifikácie pre „dotyk (kontakt) – spôsob poranenia“ podľa metodiky ESAW.

2015 (3)

7.

Materiálový činiteľ špecifickej pracovnej činnosti

Štvorciferná verzia klasifikácie pre „materiálový činiteľ“ podľa metodiky ESAW.

2015 (3)

8.

Materiálový činiteľ odchýlky

Štvorciferná verzia klasifikácie pre „materiálový činiteľ“ podľa metodiky ESAW.

2015 (3)

9.

Materiálový činiteľ dotyku (kontaktu)

Štvorciferná verzia klasifikácie pre „materiálový činiteľ“ podľa metodiky ESAW.

2015 (3)

Váha príčiny a okolnosti

Používa sa, keď členský štát uplatňuje pri kódovaní premenných ESAW, fázy III týkajúcich sa príčin a okolností, dodatkový výberový súbor.

Ak to v danom prípade neplatí, použije sa štandardná hodnota 1.

2015


(1)  Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

(3)  Údaje o aspoň troch z deviatich premenných sa zasielajú povinne


PRÍLOHA II

ZOZNAM PROFESIÍ, ÚDAJE O KTORÝCH SÚ DÔVERNÉ A ZASIELAJÚ SA NEPOVINNE

 

Podľa ISCO-08:

0 Príslušníci ozbrojených síl

3351 Colní a hraniční inšpektori

3355 Policajní inšpektori a detektívi

541 Pracovníci verejnej ochrany a strážnej služby

a.

5411 Hasiči

b.

5412 Policajti

c.

5413 Väzenskí dozorcovia

d.

5414 Pracovníci bezpečnostných služieb

e.

5419 Pracovníci verejnej ochrany a strážnej služby inde neuvedení

 

Podľa NACE Rev.2:

84.22 Obrana

84.23 Spravodlivosť a súdnictvo

84.24 Verejný poriadok a bezpečnosť

84.25 Protipožiarna ochrana


PRÍLOHA III

METAÚDAJE

V prípade potreby, a ak to má význam pre úplné pochopenie údajov ESAW, opisujú metaúdaje tieto položky:

zahrnutá populácia, pokiaľ ide o odvetvia a prípadne pododvetvia NACE Rev. 2 a pracovný vzťah zamestnanca,

informácie o profesiách/činnostiach, v súvislosti s ktorými sú údaje o pracovných úrazoch podľa vnútroštátnych právnych predpisov dôverné a nemôžu sa zasielať,

miera nahlasovania pracovných úrazov, ktorá sa má používať pri dopočte chýbajúcich údajov,

pokrytie jednotlivých druhov úrazov, ako je vysvetlené v metodike ESAW,

metóda výberu vzorky – ak sa uplatnila – použitá pri príprave zberu mikroúdajov,

metóda výberu vzorky – ak sa uplatnila – použitá pri kódovaní premenných týkajúcich sa príčin a okolností,

počet smrteľných dopravných nehôd a smrteľných nehôd v akomkoľvek dopravnom prostriedku počas cesty pri výkone pracovných úloh v prípade osôb, ktoré nie sú zamestnané v rámci odvetvia H „doprava“ NACE Rev. 2,

informácie o akomkoľvek vnútroštátnom špecifiku, ktoré sú nevyhnutné pre výklad a zostavenie porovnateľnej štatistiky a ukazovateľov.