23.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/34


Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 286/2011 z 10. marca 2011, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

( Úradný vestník Európskej únie L 83 z 30. marca 2011 )

Na strane 51 v prílohe VI bode 1 písm. a):

namiesto:

„i)

v triede nebezpečnosti Respiračná/kožná senzibilizácia 1 sa nahrádza kód kategórie ‚Resp. Sens. 1‘ kódom ‚Resp. Sens. 1, 1A, 1B‘ a kód kategórie ‚Kožná sens. 1‘ sa nahrádza kódom ‚Kožná sens. 1, 1A, 1B‘;

ii)

v triede nebezpečnosti pre ozónovú vrstvu sa kód kategórie ‚Ozón‘ nahrádza kódom ‚Ozón 1‘.“

má byť:

„i)

v triede nebezpečnosti Respiračná/kožná senzibilizácia 1 sa nahrádza kód kategórie ‚Resp. Sens. 1‘ kódom ‚Resp. Sens. 1, 1A, 1B‘ a kód kategórie ‚Skin Sens. 1‘ sa nahrádza kódom ‚Skin Sens. 1, 1A, 1B‘;

ii)

v triede nebezpečnosti pre ozónovú vrstvu sa kód kategórie ‚Ozone‘ nahrádza kódom ‚Ozone 1‘.“