26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 53/45


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 187/2011

z 25. februára 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 5,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 669/2009 (2) sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zvýšenej miery úradných kontrol, ktoré sa majú vykonať pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu uvedených v prílohe I k uvedenému nariadeniu (ďalej len „zoznam“), a to na miestach vstupu do oblastí uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 882/2004.

(2)

V článku 2 nariadenia (ES) č. 669/2009 sa stanovuje, že zoznam sa má pravidelne preskúmavať, a to aspoň štvrťročne, pričom sa majú zohľadniť zdroje informácií uvedené v danom článku.

(3)

Z výskytu a závažnosti potravinových incidentov nahlásených prostredníctvom Systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (Rapid Alert System for Feed and Food, RASFF), zo zistení misií do tretích krajín vykonaných Potravinovým a veterinárnym úradom, ako aj zo štvrťročných správ o zásielkach krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, ktoré Komisii predložili členské štáty v súlade s článkom 15 nariadenia (ES) č. 669/2009, vyplýva potreba zmeniť a doplniť tento zoznam.

(4)

Zo zoznamu by sa konkrétne mali vyňať tie komodity, v prípade ktorých je na základe uvedených informačných zdrojov preukázaný uspokojivý stupeň súladu s príslušnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie a v prípade ktorých už nie je preto opodstatnená zvýšená miera úradných kontrol.

(5)

Navyše, niektoré iné komodity, v prípade ktorých je na základe uvedených informačných zdrojov preukázaný určitý stupeň nesúladu s príslušnými bezpečnostnými požiadavkami, ktorý oprávňuje zavedenie zvýšenej miery úradných kontrol, by sa mali zaradiť do zoznamu.

(6)

Zoznam by sa mal takisto upraviť tak, že sa zníži frekvencia úradných kontrol tých komodít, v prípade ktorých je na základe uvedených informačných zdrojov preukázané celkové zlepšenie súladu s príslušnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie a v prípade ktorých už nie je preto opodstatnená súčasná miera úradných kontrol.

(7)

Záznamy v zozname, ktoré sa týkajú určitých dovozov z Číny, Dominikánskej republiky, Indie a Južnej Afriky, by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

V záujme zrozumiteľnosti právnych predpisov Únie je takisto potrebné spresniť v zozname údaje, ktoré sa týkajú dovozov papriky z Dominikánskej republiky a sladkej papriky z Turecka.

(9)

Zmena a doplnenie zoznamu v súvislosti s vyňatím odkazov na komodity a znížením frekvencie kontrol, by sa mali vykonať čo najskôr, keďže pôvodné bezpečnostné obavy sa odstránili. Tieto zmeny a doplnenia by sa preto mali uplatňovať od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(10)

Vzhľadom na početné zmeny a doplnenia, ktoré treba vykonať v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 669/2009, je vhodné nahradiť ju textom prílohy k tomuto nariadeniu.

(11)

Nariadenie (ES) č. 669/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009 sa nahrádza textom v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2011.

Nasledujúce zmeny a doplnenia prílohy I k nariadeniu (ES) č. 669/2009 sa však uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia:

a)

vyňatie nasledujúcich záznamov o:

i)

mikroprvkoch z Číny;

ii)

mangu z Dominikánskej republiky;

iii)

nasledujúcich krmivách a potravinách z Vietnamu:

podzemnica olejná (arašidy), nelúpaná,

podzemnica olejná (arašidy), lúpaná,

arašidové maslo,

podzemnica olejná (arašidy), inak upravená alebo konzervovaná;

b)

zmena a doplnenie frekvencie fyzických kontrol a kontrol totožnosti nasledujúcich potravín zo všetkých tretích krajín:

i)

čili paprika (Capsicum annuum), drvená alebo mletá;

ii)

výrobky z čili papriky (karí);

iii)

curcuma longa (kurkuma);

iv)

červený palmový olej.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. februára 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 194, 25.7.2009, s. 11.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

A)   Krmivá a potraviny neživočíšneho pôvodu podliehajúce zvýšenej miere úradných kontrol na určených miestach vstupu

Krmivá a potraviny

(predpokladané použitie)

Kód KN (1)

Krajina pôvodu

Riziko

Frekvencia fyzických kontrol a kontrol totožnosti

(%)

Podzemnica olejná (arašidy), nelúpaná

1202 10 90

Argentína

aflatoxíny

10

Podzemnica olejná (arašidy), lúpaná

1202 20 00

Arašidové maslo

2008 11 10

Podzemnica olejná (arašidy), inak upravená alebo konzervovaná

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmivá a potraviny)

Podzemnica olejná (arašidy), nelúpaná

1202 10 90

Brazília

aflatoxíny

10

Podzemnica olejná (arašidy), lúpaná

1202 20 00

Arašidové maslo

2008 11 10

Podzemnica olejná (arašidy), inak upravená alebo konzervovaná

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmivá a potraviny)

Sušené rezance

ex 1902

Čína

hliník

10

(Potraviny)

Vigna (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Dominikánska republika

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na CG-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (3)

50

Horké tekvičky (Momordica charantia)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Fľaškovec (Lagenaria siceraria)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Paprika (Capsicum spp.)

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Baklažán

0709 30 00; ex 0710 80 95

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

Pomaranče (čerstvé alebo sušené)

0805 10 20; 0805 10 80

Egypt

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na CG-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (7)

10

Broskyne

0809 30 90

Granátové jablká

ex 0810 90 95

Jahody

0810 10 00

Zelená fazuľa

ex 0708 20 00

(Potraviny – čerstvé ovocie a zelenina)

Podzemnica olejná (arašidy), nelúpaná

1202 10 90

Ghana

aflatoxíny

50

Podzemnica olejná (arašidy), lúpaná

1202 20 00

Arašidové maslo

2008 11 10

(Krmivá a potraviny)

Listy karí (Bergera/ Murraya koenigii)

ex 1211 90 85

India

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (5)

10

(Potraviny – čerstvé bylinky)

Čili paprika (Capsicum annuum), celé plody

ex 0904 20 10

India

aflatoxíny

50

Čili paprika (Capsicum annuum), drvená alebo mletá

ex 0904 20 90

Výrobky z čili papriky (karí)

0910 91 05

Muškátový orech (Myristica fragrans)

0908 10 00

Muškátový kvet (Myristica fragrans)

0908 20 00

Zázvor (Zingiber officinale)

0910 10 00

Curcuma longa (kurkuma)

0910 30 00

(Potraviny – sušené koreniny)

Podzemnica olejná (arašidy), nelúpaná

1202 10 90

India

aflatoxíny

20

Podzemnica olejná (arašidy), lúpaná

1202 20 00

Arašidové maslo

2008 11 10

Podzemnica olejná (arašidy), inak upravená alebo konzervovaná

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmivá a potraviny)

Ibištek jedlý

ex 0709 90 90

India

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (2)

10

(Potraviny)

Dyňa červená (egusi, Citrullus lanatus), semená a odvodené produkty

ex 1207 99 97; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99;

Nigéria

aflatoxíny

50

(Potraviny)

Ryža Basmati na priamu ľudskú spotrebu

ex 1006 30

Pakistan

aflatoxíny

20

(Potraviny – bielená ryža)

Čili paprika (Capsicum annuum), celé plody

ex 0904 20 10

Peru

aflatoxíny a ochratoxín A

10

Čili paprika (Capsicum annuum), drvená alebo mletá

ex 0904 20 90

(Potraviny – sušené koreniny)

Podzemnica olejná (arašidy), nelúpaná

1202 10 90

Južná Afrika

aflatoxíny

10

Podzemnica olejná (arašidy), lúpaná

1202 20 00

Arašidové maslo

2008 11 10

Podzemnica olejná (arašidy), inak upravená alebo konzervovaná

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmivá a potraviny)

Listy koriandra

ex 0709 90 90

Thajsko

salmonela (6)

10

Bazalka (posvätná, sladká)

ex 1211 90 85

Mäta

ex 1211 90 85

(Potraviny – čerstvé bylinky)

Listy koriandra

ex 0709 90 90

Thajsko

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (4)

20

Bazalka (posvätná, sladká)

ex 1211 90 85

(Potraviny – čerstvé bylinky)

Vigna (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Thajsko

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (4)

50

Baklažán

0709 30 00; ex 0710 80 95

Hlúbová zelenina

0704; ex 0710 80 95

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

Sladká paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Turecko

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (8)

10

Cukety

0709 90 70; ex 0710 80 95

Paradajky

0702 00 00; 0710 80 70

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

Hrušky

0808 20 10; 0808 20 50

Turecko

pesticíd: amitraz

10

(Potraviny)

Sušené hrozienka (plody viniča)

0806 20

Uzbekistan

ochratoxín A

50

(Potraviny)

Čili paprika (Capsicum annuum), drvená alebo mletá

ex 0904 20 90

Všetky tretie krajiny

farbivá Sudan

10

Výrobky z čili papriky (karí)

0910 91 05

Curcuma longa (kurkuma)

0910 30 00

(Potraviny – sušené koreniny)

Červený palmový olej

ex 1511 10 90

(Potraviny)

(B)   Vymedzenie pojmov

Na účely tejto prílohy sa pod ‚farbivami Sudan‘ rozumejú tieto chemické látky:

i)

Sudan I (číslo CAS 842-07-9);

ii)

Sudan II (číslo CAS 3118-97-6);

iii)

Sudan III (číslo CAS 85-86-9);

iv)

šarlátová červeň alebo Sudan IV (číslo CAS 85-83-6).“


(1)  V prípade, že sa majú skúmať len určité výrobky patriace pod niektorý kód KN a v nomenklatúre tovaru nie je tento kód rozčlenený na ďalšie osobitné podpoložky, kód KN je označený predponou ‚ex‘ (napríklad ex 1006 30: zahrnutá je iba ryža Basmati na priamu ľudskú spotrebu).

(2)  Najmä rezíduá: acefátu, metamidofosu, triazofosu, endosulfánu, monokrotofosu.

(3)  Najmä rezíduá: amitrazu, acefátu, aldikarbu, benomylu, karbendazimu, chlórfenapyru, chlórpyrifosu, CS2 (ditiokarbamáty), diafentiurónu, diazinonu, dichlórvosu, dikofolu, dimetoátu, endosulfánu, fenamidonu, imidaklopridu, malatiónu, metamidofosu, metiokarbu, metomylu, monokrotofosu, ometoátu, oxamylu, profenofosu, propikonazolu, tiabendazolu, tiaklopridu.

(4)  Najmä rezíduá: acefátu, karbarylu, karbendazimu, karbofuránu, chlórpyrifosu, chlórpyrifos-metylu, dimetoátu, etiónu, malatiónu, metalaxylu, metamidofosu, metomylu, monokrotofosu, ometoátu, profenofosu, protiofosu, chinalfosu, triadimefónu, triazofosu, dikrotofosu, EPN, triforínu.

(5)  Najmä rezíduá: triazofosu, oxydemeton-metylu, chlórpyrifosu, acetamipridu, tiametoxamu, klotianidínu, metamidofosu, acefátu, propargitu, monokrotofosu.

(6)  Referenčná metóda EN/ISO 6579 alebo certifikovaná metóda validovaná podľa nej, ako je uvedené v článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 2073/2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 1).

(7)  Najmä rezíduá: karbendazimu, cyflutrínu, cyprodinilu, diazinónu, dimetoátu, etiónu, fenitrotiónu, fenpropatrínu, fludioxonilu, hexaflumorónu, lambda-cyhalotrínu, metiokarbu, metomylu, ometoátu, oxamylu, fentoátu, tiofanát-metylu.

(8)  Najmä rezíduá: metomylu, oxamylu, karbendazimu, klofentezínu, diafentiurónu, dimetoátu, formetanátu, malatiónu, procymidónu, tetradifonu, tiofanát-metylu.