24.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 49/16


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 173/2011

z 23. februára 2011,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2095/2005, (ES) č. 1557/2006, (ES) č. 1741/2006, (ES) č. 1850/2006, (ES) č. 1359/2007, (ES) č. 382/2008, (ES) č. 436/2009, (ES) č. 612/2009, (ES) č. 1122/2009, (ES) č. 1187/2009 a (EÚ) č. 479/2010, pokiaľ ide o povinnosti oznamovania v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a režimy priamej podpory pre poľnohospodárov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 161 ods. 3, článok 170, článok 171 ods. 1 a článok 192 ods. 2 v spojení s článkom 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (2), a najmä na jeho článok 142 písm. q),

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 792/2009 z 31. augusta 2009, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá poskytovania informácií a predkladania dokumentov členskými štátmi Komisii v rámci spoločnej organizácie trhov, režimu priamych platieb, podpory poľnohospodárskych výrobkov a režimov uplatniteľných na najvzdialenejšie regióny a menšie ostrovy v Egejskom mori (3), sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa oznamovania informácií a predkladania dokumentov príslušnými orgánmi členských štátov Komisii. Tieto pravidlá zahŕňajú najmä povinnosť členských štátov využívať informačné systémy, ktoré sprístupnila Komisia, a validovanie prístupových práv orgánov alebo jednotlivcov na zasielanie oznámení. V uvedenom nariadení sa navyše stanovujú spoločné zásady, ktoré sa uplatňujú na informačné systémy, s cieľom zaručiť autentickosť, integritu a čitateľnosť dokumentov v priebehu času, a ustanovuje sa ochrana osobných údajov.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 792/2009 sa musí povinnosť využívať informačné systémy v súlade s uvedeným nariadením ustanoviť v nariadeniach, ktorými sa zriaďuje osobitná povinnosť oznamovania.

(3)

V rámci vlastných pracovných postupov a vzťahov s orgánmi zúčastnenými na spoločnej poľnohospodárskej politike Komisia vypracovala informačný systém, ktorý umožňuje elektronické spravovanie dokumentov a postupov.

(4)

Usudzuje sa, že určité oznamovacie povinnosti sa dajú splniť prostredníctvom tohto systému v súlade s nariadením (ES) č. 792/2009, a to najmä tie, ktoré sú ustanovené v nariadeniach Komisie (ES) č. 2095/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 2075/92, pokiaľ ide o oznámenie informácií o tabaku (4), (ES) č. 1557/2006 z 18. októbra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1952/2005, pokiaľ ide o registráciu zmlúv a oznamovanie údajov v sektore chmeľu (5), (ES) č. 1741/2006 z 24. novembra 2006, ktorým sa stanovujú podmienky udelenia osobitnej vývoznej náhrady za vykostené mäso dospelých samcov hovädzieho dobytka umiestnené pred vývozom do režimu colného skladu (6), (ES) č. 1850/2006 zo 14. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá certifikácie chmeľu a chmeľových produktov (7), (ES) č. 1359/2007 z 21. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú podmienky poskytovania osobitných vývozných náhrad za určité kusy vykosteného mäsa hovädzieho dobytka (8), (ES) č. 382/2008 z 21. apríla 2008 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa (9), (ES) č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva (10), (ES) č. 612/2009 zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (11), (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (12), (ES) č. 1187/2009 z 27. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o vývozné povolenia a vývozné náhrady na mlieko a mliečne výrobky (13), a (EÚ) č. 479/2010 z 1. júna 2010, ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o oznámenia členských štátov Komisii v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (14).

(5)

V záujme účinnej správy a s ohľadom na skúsenosti by sa oznámenia mali zjednodušiť. Malo by sa predovšetkým stanoviť, že iba členské štáty produkujúce tabak, resp. chmeľ by mali byť povinné zasielať údaje vyžadované podľa nariadení (ES) č. 2095/2005, (ES) č. 1557/2006 a (ES) č. 1850/2006. V záujme jasnosti by sa mal v uvedených nariadeniach spresniť obsah niektorých oznámení.

(6)

Informácie, ktoré musia členské štáty predložiť Komisii v súlade s článkom 19 ods. 1 písm. b) bodmi ii) a iii) nariadenia (ES) č. 436/2009, sa majú poslať Eurostatu. V záujme koherentnosti a dobrej správy by sa príslušné oznámenia mali podávať elektronicky na jednotné vstupné miesto pre údaje v Eurostate v súlade s technickými špecifikáciami poskytnutými Komisiou (Eurostatom).

(7)

Výmenný kurz, ktorý sa má použiť, by mal zodpovedať zásade stanovenej v článku 11 nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve a ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia (15).

(8)

Nariadenia (ES) č. 2095/2005, (ES) č. 1557/2006, (ES) č. 1741/2006, (ES) č. 1850/2006, (ES) č. 1359/2007, (ES) č. 382/2008, (ES) č. 436/2009, (ES) č. 612/2009, (ES) č. 1122/2009, (ES) č. 1187/2009 a (EÚ) č. 479/2010 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre priame platby a Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2095/2005 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

1.   Produkujúce členské štáty pri každom zbere úrody oznámia Komisii do 31. júla roku nasledujúceho po roku zberu nasledujúce informácie, a to súhrnne a – s výnimkou písmena a) – v rozčlenení podľa skupín odrôd surového tabaku uvedených v odseku 3:

a)

počet prvospracovateľských podnikov;

b)

počet poľnohospodárov;

c)

plochu v hektároch;

d)

doručené množstvo v tonách;

e)

priemernú cenu bez daní a iných poplatkov zaplatenú poľnohospodárom;

f)

zásoby v tonách na konci júna roku nasledujúceho po roku príslušného zberu v držbe prvospracovateľov.

Cena uvedená v písmene e) sa vyjadrí v EUR za kg s použitím, v prípade potreby, posledného výmenného kurzu stanoveného Európskou centrálnou bankou pred 1. januárom roku nasledujúceho po roku zberu.

2.   Produkujúce členské štáty pri každom zbere úrody oznámia Komisii do 31. júla aktuálneho roku zberu nasledujúce informácie, a to súhrnne a v rozčlenení podľa skupín odrôd surového tabaku uvedených v odseku 3:

a)

predpokladanú plochu v hektároch;

b)

predpokladanú produkciu v tonách.

3.   Skupiny odrôd surového tabaku sú:

a)   skupina I:sušený teplým vzduchom: tabak sušený v peciach s riadenou cirkuláciou vzduchu, teplotou a vlhkosťou, najmä Virginia;

b)   skupina II:svetlý sušený na vzduchu: tabak sušený na vzduchu pod strechou, neponecháva sa na fermentáciu, najmä Burely a Maryland;

c)   skupina III:tmavý sušený na vzduchu: tabak sušený na vzduchu pod strechou predtým, ako sa uvedie na trh, sa necháva prirodzene fermentovať, najmä Badischer Geudertheimer, Fermented Burley, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta a Pulawski;

d)   skupina IV:sušený ohňom: tabak sušený ohňom, najmä Kentucky a Salento;

e)   skupina V:sušený na slnku: tabak sušený na slnku, nazývaný aj ‚Oriental varieties (orientálne odrody)‘, najmä Basmas, Katerini a Kaba-Koulak.

4.   Členské štáty, ktoré v predchádzajúcom roku zberu pestovali tabak na ploche menšej ako 3 000 hektárov, môžu oznámiť iba informácie uvedené v odseku 1 písm. b) a c) a odseku 2 písm. a), a to iba súhrnne bez rozčlenenia podľa skupín odrôd surového tabaku.

5.   Oznámenia uvedené v odsekoch 1, 2 a 4 sa podávajú podľa nariadenia Komisie (ES) č. 792/2009 (16).

2.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že im príslušné hospodárske subjekty vrátane organizácií výrobcov poskytnú požadované informácie v stanovených lehotách.“

3.

Prílohy IA, IB, II a III sa vypúšťajú.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 1557/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

1.   Produkujúce členské štáty pri každom zbere úrody oznámia Komisii do 15. apríla roku nasledujúceho po príslušnom roku zberu nasledujúce informácie, a to súhrnne a – s výnimkou písmen a) a g) – v rozčlenení na dve skupiny odrôd chmeľu (horký a aromatický):

a)

počet poľnohospodárov pestujúcich chmeľ;

b)

zberovú plochu a novovysadenú plochu v roku zberu (v hektároch);

c)

množstvo v tonách a priemernú cenu chmeľu pri výstupe z poľnohospodárskej prevádzky predávaného v rámci vopred uzavretých zmlúv;

d)

množstvo v tonách a priemernú cenu chmeľu pri výstupe z poľnohospodárskej prevádzky predávaného v rámci iných zmlúv alebo bez zmlúv;

e)

množstvo nepredaného chmeľu v tonách;

f)

produkciu alfakyseliny v tonách a priemerný obsah alfakyseliny (v percentách);

g)

množstvo chmeľu v tonách, na ktoré sa vzťahujú vopred uzavreté zmluvy pre nasledujúci zber úrody.

Ceny uvedené v písmenách c) a d) sa vyjadria v EUR za kg s použitím, v prípade potreby, posledného výmenného kurzu stanoveného Európskou centrálnou bankou pred 1. januárom roku nasledujúceho po roku zberu.

2.   Oznámenia uvedené v odseku 1 sa podávajú podľa nariadenia Komisie (ES) č. 792/2009 (17).

3.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že im príslušné hospodárske subjekty vrátane organizácií výrobcov poskytnú požadované informácie v stanovených lehotách.

2.

Príloha k nariadeniu sa zrušuje.

Článok 3

Článok 13 nariadenia (ES) č. 1741/2006 sa nahrádza takto:

„Článok 13

Oznámenie Komisii

1.   Členské štáty oznámia Komisii každý mesiac množstvá vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka umiestnené pred vývozom do režimu colného skladu v súlade s týmto nariadením, pričom rozpíšu tieto množstvá podľa 12-miestneho číselného znaku nomenklatúry poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady stanovené nariadením (EHS) č. 3846/87.

Členské štáty oznámia Komisii informácie uvedené v prvom pododseku najneskôr druhý mesiac po mesiaci prijatia vyhlásenia o uskladnení.

2.   Oznámenia uvedené v odseku 1 sa podávajú podľa nariadenia Komisie (ES) č. 792/2009 (18).

Článok 4

Článok 23 nariadenia (ES) č. 1850/2006 sa nahrádza takto:

„Článok 23

Oznámenie Komisii

1.   Produkujúce členské štáty každoročne oznámia Komisii najneskôr do 30. júna:

a)

zoznam produkčných oblastí chmeľu;

b)

zoznam certifikačných stredísk a kód každého strediska;

c)

názov a adresu svojich príslušných certifikačných orgánov.

2.   Oznámenia uvedené v odseku 1 sa podávajú podľa nariadenia Komisie (ES) č. 792/2009 (19).

Článok 5

Nariadenie (ES) č. 1359/2007 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 9 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Členské štáty určia podmienky pre dohľad a následne to oznámia Komisii. Prijmú všetky potrebné opatrenia na to, aby nebola možná zámena daných produktov, najmä zabezpečením identifikácie každého kusu mäsa. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii akúkoľvek zmenu podmienok pre dohľad.“

2.

V článku 10 sa úvodná veta nahrádza takto:

„Pre certifikáty ustanovené v článku 5 ods. 1, schválené príslušnými orgánmi každý štvrťrok a týkajúce sa vykostených kusov získaných zo zadných štvrtí, členské štáty oznámia najneskôr na konci druhého mesiaca nasledujúceho po každom štvrťroku nasledujúce údaje:“.

3.

Vkladá sa tento článok 10a:

„Článok 10a

Oznámenia Komisii uvedené v tomto nariadení sa podávajú podľa nariadenia Komisie (ES) č. 792/2009 (20).

Článok 6

Nariadenie (ES) č. 382/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 14 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.   Členské štáty oznámia Komisii:

a)

každý pracovný deň najneskôr do 18.00 hod. (bruselského času) celkové množstvo výrobkov, na ktoré sa vzťahujú žiadosti;

b)

zoznam žiadateľov najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci určenom na podávanie žiadostí.“

2.

V článku 15 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.   Členské štáty oznámia Komisii:

a)

každý pracovný deň najneskôr do 18.00 hod. (bruselského času) celkové množstvo výrobkov, na ktoré sa vzťahujú žiadosti;

b)

zoznam žiadateľov najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci určenom na podávanie žiadostí.“

3.

Článok 16 sa nahrádza takto:

„Článok 16

1.   Členské štáty oznámia Komisii:

a)

každý piatok:

i)

žiadosti o povolenia s vopred stanovenou sadzbou náhrady podané v súlade s článkom 10 ods. 1 alebo oznámia, že sa od pondelka do piatka prebiehajúceho týždňa nepodali žiadne žiadosti o povolenia;

ii)

žiadosti o povolenia podané v súlade s postupom ustanoveným v článku 47 nariadenia (ES) č. 376/2008 alebo oznámia, že sa od pondelka do piatka prebiehajúceho týždňa nepodali žiadne žiadosti o povolenia;

iii)

množstvá, na ktoré boli vydané povolenia podľa článku 12 ods. 6 tohto nariadenia, alebo oznámia, že sa od pondelka do piatka prebiehajúceho týždňa nevydali žiadne povolenia;

iv)

množstvá, na ktoré boli od pondelka do piatka prebiehajúceho týždňa vydané povolenia na základe žiadostí podaných v súlade s postupom ustanoveným v článku 47 nariadenia (ES) č. 376/2008 s uvedením dátumu podania žiadosti o povolenia a krajinu určenia;

v)

množstvá, pre ktoré boli počas prebiehajúceho týždňa stiahnuté žiadosti o vývozné povolenia podľa článku 12 ods. 5 tohto nariadenia s uvedením dátumu podania žiadosti;

b)

do 14. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac:

i)

žiadosti o povolenia uvedené v článku 15 nariadenia (ES) č. 376/2008;

ii)

množstvá, na ktoré boli povolenia vydané podľa článku 10 ods. 1 tohto nariadenia a podľa článku 47 nariadenia (ES) č. 376/2008 a ktoré sa nepoužili.

2.   V oznámeniach uvedených v odseku 1 sa musí spresniť:

a)

množstvo podľa hmotnosti výrobku alebo počtu hláv za každú z kategórií uvedených v článku 10 ods. 5;

b)

množstvo za každú kategóriu rozdelené podľa krajiny určenia.“

4.

Vkladá sa tento článok 16a:

„Článok 16a

Oznámenia uvedené v tejto kapitole sa podávajú podľa nariadenia Komisie (ES) č. 792/2009 (21).

5.

Príloha VIII sa vypúšťa.

Článok 7

Nariadenie (ES) č. 436/2009 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 15 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Na účely prepočtu množstiev iných výrobkov ako víno na hektolitre vína môžu členské štáty určiť koeficienty, ktoré sa môžu meniť v závislosti od rôznych objektívnych kritérií, ktoré majú vplyv na tento prepočet. Členské štáty oznámia Komisii koeficienty spolu so súhrnom informácií uvedeným v článku 19 ods. 1.“

2.

Nadpis kapitoly III hlavy II sa nahrádza takto:

„KAPITOLA III

Povinnosť členských štátov oznamovať informácie “.

3.

V článku 19 ods. 3 sa úvodná veta prvého pododseku nahrádza takto:

„S cieľom zistiť, aký je vývoj cien, členské štáty, ktorých produkcia vína prekročila v posledných piatich rokoch v priemere 5 % celkovej produkcie vína v Únii, oznámia Komisii, pokiaľ ide o vína uvedené v bode 1 prílohy XIb k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 (22):

4.

Článok 49 sa nahrádza takto:

„Článok 49

Oznámenia

1.   Každý členský štát oznámi Komisii:

a)

názov a adresu orgánu alebo orgánov zodpovedných za vykonávanie tohto nariadenia;

b)

prípadne názov a adresu akýchkoľvek organizácií alebo subjektov poverených príslušným orgánom na vykonávanie tohto nariadenia.

2.   Každý členský štát zároveň oznámi Komisii:

a)

akékoľvek následné zmeny týkajúce sa príslušných orgánov a organizácií alebo subjektov uvedených v odseku 1;

b)

opatrenia, ktoré prijal na vykonávanie tohto nariadenia, ak sú tieto opatrenia v osobitnom záujme spolupráce medzi členskými štátmi uvedenej v nariadení (ES) č. 555/2008.

3.   Komisia zostaví a bude aktualizovať zoznam mien a adries príslušných orgánov, prípadne poverených organizácií alebo subjektov na základe informácií oznámených členskými štátmi. Komisia uverejní tento zoznam na internete.“

5.

Článok 50 sa nahrádza takto:

„Článok 50

Oznámenia

1.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia tohto nariadenia, členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby sa mohli dodržať lehoty na oznámenie stanovené v tomto nariadení.

2.   Členské štáty uchovávajú informácie zaevidované podľa tohto nariadenia počas najmenej piatich vinárskych rokov od vinárskeho roka, v ktorom boli zaevidované.

3.   Oznámenia požadované v tomto nariadení sa nedotýkajú povinností členských štátov, ktoré im prináležia podľa nariadenia (EHS) č. 357/79 o štatistických zisťovaniach plôch vinohradov.

4.   Oznámenia Komisii uvedené v tomto nariadení sa podávajú podľa nariadenia Komisie (ES) č. 792/2009 (23).

Oznámenia uvedené v článku 19 ods. 1 písm. b) bodoch ii) a iii) však posielajú členské štáty v elektronickej podobe alebo ich elektronicky zadajú do jednotného vstupného miesta pre údaje v Eurostate v súlade s technickými špecifikáciami poskytnutými Komisiou (Eurostatom).

Článok 8

Článok 50 nariadenia (ES) č. 612/2009 sa nahrádza takto:

„Článok 50

Oznámenie Komisii

1.   Členské štáty oznámia Komisii:

a)

bezodkladne prípady, na ktoré sa uplatňuje článok 27 ods. 1. Komisia ich následne oznámi ostatným členským štátom;

b)

v prípadoch uvedených v článku 4 ods. 1 druhom pododseku prvej zarážke, v článku 6 a článku 42 najneskôr na konci druhého mesiaca po mesiaci prijatia vyhlásení o vývoze za každý 12-miestny číselný kód množstvá vyvážaných výrobkov, na ktoré sa nevzťahujú vývozné licencie s vopred stanovenou náhradou. Kódy sú zoskupené po sektoroch.

2.   Oznámenia Komisii uvedené v tomto nariadení sa podávajú podľa nariadenia Komisie (ES) č. 792/2009 (24).

Článok 9

Do článku 84 nariadenia (ES) č. 1122/2009 sa pridáva tento odsek 6:

„6.   Oznámenia uvedené v článku 40 ods. 2 a v odseku 5 tohto článku sa podávajú podľa nariadenia Komisie (ES) č. 792/2009 (25).

Článok 10

Nariadenie (ES) č. 1187/2009 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 10 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Vývozné povolenia s vopred stanovenou náhradou sa vydávajú piaty pracovný deň odo dňa podania žiadostí za predpokladu, že množstvá, ktorých sa týkajú žiadosti o povolenia, boli oznámené v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 479/2010 (26) a že neboli prijaté opatrenia uvedené v odseku 2 písm. a) a b) tohto článku.

2.

V článku 24 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Členský štát čo najskôr oznámi Komisii zmenu určeného dovozcu a Komisia oznámi zmenu príslušným orgánom Spojených štátov amerických.“

3.

Článok 31 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Najneskôr do piatich pracovných dní nasledujúcich po uplynutí obdobia na podávanie žiadostí o povolenia členské štáty oznámia Komisii pre obidve časti kvóty a pre každý číselný znak výrobku nomenklatúry pre vývozné náhrady množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o povolenia, alebo v prípade potreby oznámia, že neboli podané žiadne žiadosti.

Pred oznámením uvedeným v prvom pododseku členské štáty predovšetkým overia, či sú splnené podmienky uvedené v článku 27 ods. 2 a článku 28 ods. 1 a 2.“

b)

V odseku 2 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Ak je výsledkom uplatnenia prideľovacieho koeficientu množstvo, ktoré predstavuje menej ako 20 ton na žiadateľa, môžu žiadatelia stiahnuť svoje žiadosti. V takýchto prípadoch to oznámia príslušnému orgánu do troch pracovných dní od uverejnenia rozhodnutia Komisie. Zábezpeka sa okamžite uvoľní. Do ôsmich pracovných dní od uverejnenia rozhodnutia príslušný orgán oznámi Komisii množstvá, ktoré sa rozpíšu podľa číselného znaku výrobku nomenklatúry pre vývozné náhrady a v ktorých prípade boli žiadosti stiahnuté a zábezpeka sa uvoľnila.“

4.

Článok 32 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Povolenia sa vydávajú na žiadosť hospodárskeho subjektu najskôr 1. júna a najneskôr 15. februára nasledujúceho roku. Vydávajú sa iba tým hospodárskym subjektom, ktorých žiadosti o povolenia boli oznámené v súlade s článkom 31 ods. 1.

Ak sa zistí, že informácie, ktoré poskytol hospodársky subjekt, ktorému sa vydalo povolenie, sú nesprávne, povolenie sa zruší a zábezpeka prepadne.

Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do konca februára, a to pokiaľ ide o obidve časti kvóty uvedenej v článku 28 ods. 1, množstvá, na ktoré neboli vydané povolenia, rozpísané podľa číselného znaku výrobku nomenklatúry pre vývozné náhrady.“

b)

Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 31. augusta každého roku, pokiaľ ide o obidve časti kvóty uvedenej v článku 28 ods. 1, nasledujúce množstvá za predchádzajúce 12-mesačné obdobie uvedené v článku 28 ods. 1, ktoré sa rozpíšu podľa číselného znaku výrobku nomenklatúry pre vývozné náhrady:

množstvo, na ktoré boli pridelené povolenia,

množstvo, na ktoré boli vydané povolenia,

vyvezené množstvo.“

5.

V článku 33 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Oznámenia Komisii uvedené v tomto nariadení sa podávajú podľa nariadenia Komisie (ES) č. 792/2009 (27).

6.

Prílohy IV, V a VI sa vypúšťajú.

Článok 11

V článku 7 nariadenia (ES) č. 479/2010 sa pridáva tento odsek 3:

„3.   Odchylne od článku 8 sa oznámenia uvedené v tomto článku podávajú podľa nariadenia Komisie (ES) č. 792/2009 (28).

Článok 12

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. marca 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. februára 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16.

(3)  Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 335, 21.12.2005, s. 6.

(5)  Ú. v. EÚ L 288, 19.10.2006, s. 18.

(6)  Ú. v. EÚ L 329, 25.11.2006, s. 7.

(7)  Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006, s. 72.

(8)  Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2007, s. 21.

(9)  Ú. v. EÚ L 115, 29.4.2008, s. 10.

(10)  Ú. v. EÚ L 128, 27.5.2009, s. 15.

(11)  Ú. v. EÚ L 186, 17.7.2009, s. 1.

(12)  Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2009, s. 65.

(13)  Ú. v. EÚ L 318, 4.12.2009, s. 1.

(14)  Ú. v. EÚ L 135, 2.6.2010, s. 26.

(15)  Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52.

(16)  Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3.“

(17)  Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3.“

(18)  Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3.“

(19)  Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3.“

(20)  Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3.“

(21)  Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3.“

(22)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.“

(23)  Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3.“

(24)  Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3.“

(25)  Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3.“

(26)  Ú. v. EÚ L 135, 2.6.2010, s. 26.“

(27)  Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3.“

(28)  Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3.“