5.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 31/1


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 101/2011

zo 4. februára 2011

o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/72/SZBP z 31. januára 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisie,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Rady 2011/72/SZBP sa ustanovuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov, ktoré vlastnia, majú v držbe, alebo kontrolujú určité osoby, ktoré sú zodpovedné za spreneveru tuniských štátnych finančných prostriedkov, ako aj osôb s nimi spojených, čím oberajú tuniský ľud o prínosy vyplývajúce z udržateľného rozvoja ich hospodárstva a spoločnosti a bránia rozvoju demokracie v krajine. Tieto fyzické alebo právnické osoby, subjekty a orgány sú uvedené v prílohe k uvedenému rozhodnutiu.

(2)

Tieto opatrenia patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie, preto je na ich vykonávanie potrebný regulačný akt na úrovni Únie, najmä v záujme zabezpečenia ich jednotného uplatňovania hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(3)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, konkrétne právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces a právo na ochranu osobných údajov. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať v súlade s týmito právami.

(4)

Právomoc meniť a dopĺňať zoznam uvedený v prílohe I k tomuto nariadeniu by mala uplatňovať Rada, a to vzhľadom na osobitnú hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť, ktorú predstavuje situácia v Tunisku, ako aj v záujme zabezpečenia konzistencie s procesom zmien, doplnení a preskúmaní prílohy k rozhodnutiu 2011/72/SZBP.

(5)

V rámci postupu zmien a doplnení zoznamov uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu by sa malo určeným fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom poskytnúť odôvodnenie zaradenia do zoznamu, aby sa im dala príležitosť predložiť pripomienky. Ak sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada by mala vzhľadom na takéto pripomienky preskúmať svoje rozhodnutie a primerane informovať dotknutú osobu, subjekt alebo orgán.

(6)

Na účely vykonávania tohto nariadenia a v záujme zabezpečenia najvyššej právnej istoty v rámci Únie sa musia zverejniť mená a ďalšie relevantné údaje týkajúce sa fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, ktorých finančné prostriedky a hospodárske zdroje musia byť zmrazené v súlade s týmto nariadením. Pri akomkoľvek spracúvaní osobných údajov by sa malo dodržiavať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (2) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (3).

(7)

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenia stanovené v tomto nariadení boli účinné, toto nariadenie by malo bezodkladne nadobudnúť účinnosť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„finančné prostriedky“ sú finančné aktíva a výhody každého druhu, ktoré okrem iného zahŕňajú:

i)

hotovosť, šeky, peňažné pohľadávky, zmenky, peňažné poukážky a iné platobné nástroje;

ii)

vklady vo finančných inštitúciách alebo iných subjektoch, zostatky na účtoch, pohľadávky a dlhopisy;

iii)

verejne alebo súkromne obchodovateľné cenné papiere a dlhové nástroje vrátane akcií a majetkových podielov, certifikátov zastupujúcich cenné papiere, dlhopisov, zmeniek, opčných listov, obligácií a derivátových zmlúv;

iv)

úroky, dividendy alebo iné príjmy z aktív alebo hodnota akumulovaná alebo vytváraná aktívami;

v)

úvery, práva na započítanie pohľadávok, záruky, záruky za plnenie zmluvy alebo iné finančné záväzky;

vi)

akreditívy, nákladné listy, dodacie listy;

vii)

dokumenty preukazujúce podiel na finančných prostriedkoch alebo finančných zdrojoch;

b)

„zmrazenie finančných prostriedkov“ je zabránenie akémukoľvek pohybu, prevodu, úprave, použitiu a prístupu k finančným prostriedkom alebo manipulácii s nimi akýmkoľvek spôsobom, ktoré by malo za následok akúkoľvek zmenu ich objemu, sumy, umiestnenia, vlastníctva, držby, charakteru, miesta určenia alebo inú zmenu, ktorá by umožnila použitie finančných prostriedkov, vrátane správy portfólia;

c)

„hospodárske zdroje“ sú aktíva každého druhu, hmotné aj nehmotné, hnuteľné aj nehnuteľné, ktoré nie sú finančnými prostriedkami, ale možno ich použiť na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb;

d)

„zmrazenie hospodárskych zdrojov“ je zabránenie ich využívaniu na účely získania finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb akýmkoľvek spôsobom, ktorý okrem iného zahŕňa predaj, nájom alebo použitie ako zábezpeky;

e)

„územie Únie“ je územie členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva podľa podmienok v nej stanovených, vrátane ich vzdušného priestoru.

Článok 2

1.   Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré vlastnia, majú v držbe, alebo kontrolujú fyzické alebo právnické osoby, subjekty a orgány, ktoré Rada v súlade s článkom 1 ods. 1 rozhodnutia 2011/72/SZBP identifikovala ako zodpovedné za spreneveru tuniských štátnych finančných prostriedkov, a fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú s nimi spojené, uvedené v prílohe I.

2.   Žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje sa priamo ani nepriamo nesprístupnia fyzickým ani právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohe I alebo v ich prospech.

3.   Zakazuje sa vedomé a zámerné zapojenie sa do činností, ktorých cieľom alebo účinkom je priame alebo nepriame obchádzanie opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2.

Článok 3

1.   Príloha I obsahuje dôvody zaradenia fyzických alebo právnických osôb, subjektov a orgánov, ktoré sú na zozname, do tohto zoznamu.

2.   Príloha I obsahuje prípadne aj informácie potrebné na identifikáciu dotknutých fyzických alebo právnických osôb, subjektov a orgánov. Pokiaľ ide o fyzické osoby, takéto informácie môžu zahŕňať mená vrátane prezývok, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. Pokiaľ ide o právnické osoby, subjekty a orgány, takéto informácie môžu zahŕňať názvy, miesto a dátum registrácie, registračné číslo a miesto vykonávania činnosti.

Článok 4

1.   Odchylne od článku 2 môžu príslušné orgány v členských štátoch uvedené v prílohe II povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za takých podmienok, ktoré považujú za vhodné, potom, ako určia, že dané finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

a)

nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb osôb uvedených v prílohe I a ich nezaopatrených rodinných príslušníkov vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhrady daní, poistného a poplatkov za verejné služby;

b)

určené výlučne na úhradu primeraných honorárov alebo náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím právnych služieb;

c)

určené výlučne na úhradu poplatkov alebo platby za služby za bežné vedenie alebo správu zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, alebo

d)

potrebné na mimoriadne výdavky za predpokladu, že najmenej dva týždne pred udelením povolenia daný členský štát oznámil všetkým členským štátom a Komisii dôvody, na základe ktorých sa domnieva, že by malo byť osobitné povolenie udelené.

2.   Príslušný členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o akomkoľvek povolení udelenom na základe odseku 1.

Článok 5

1.   Odchylne od článku 2 môžu príslušné orgány v členských štátoch uvedené v prílohe II povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

na predmetné finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa vzťahuje súdne, administratívne alebo arbitrážne záložné právo alebo rozhodnutie, ktoré vzniklo pred dátumom, keď boli fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány uvedené v článku 2 zaradené do zoznamu v prílohe I, alebo súdne, administratívne alebo arbitrážne rozhodnutie vydané pred uvedeným dátumom;

b)

predmetné finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zaistených takýmto záložným právom alebo uznaných za platné v takomto rozhodnutí v rámci obmedzení stanovených príslušnými zákonmi a právnymi predpismi, ktorými sa riadia práva osôb s takýmito pohľadávkami;

c)

záložné právo alebo rozhodnutie nie je v prospech osoby, subjektu alebo orgánu, ktorý je uvedený v prílohe I, a

d)

uznanie záložného práva alebo rozhodnutia nie je v rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte.

2.   Príslušný členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o akomkoľvek povolení udelenom na základe odseku 1.

Článok 6

1.   Článok 2 ods. 2 sa neuplatňuje, ak sa na zmrazené účty pripisujú:

a)

úroky alebo iné výnosy z týchto účtov, alebo

b)

platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo ktoré vznikli pred dátumom, od ktorého sú fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány uvedené v článku 2 zaradené do zoznamu v prílohe I,

ak sú všetky takéto úroky, iné výnosy a platby zmrazené v súlade s článkom 2 ods. 1.

2.   Článok 2 ods. 2 nebráni finančným ani úverovým inštitúciám v Únii pri prijatí finančných prostriedkov, ktoré sa prevádzajú na účet fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov zaradených do zoznamu, pripisovať úhrady na zmrazené účty pod podmienkou, že akékoľvek sumy pripísané na takéto účty budú takisto zmrazené. Finančná alebo úverová inštitúcia o všetkých takýchto transakciách bezodkladne informuje príslušný orgán.

Článok 7

Odchylne od článku 2 a za predpokladu, že platba, ktorú uskutočnili osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohe I, je splatná na základe zmluvy alebo dohody, ktorú dotknuté osoby, subjekty alebo orgány uzavreli, alebo záväzku, ktorý dotknutým osobám, subjektom alebo orgánom vznikol pred dátumom, kedy tieto osoby, subjekty alebo orgány boli označené, môžu príslušné orgány členských štátov uvedené na webových stránkach v prílohe II za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sa splnia tieto podmienky:

a)

dotknutý príslušný orgán dospel k záveru, že:

i)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú na platbu, ktorú uskutočnia osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohe I;

ii)

platba nie je v rozpore s článkom 2 ods. 2;

b)

dotknutý členský štát oznámil najneskôr dva týždne pred udelením uvedeného povolenia ostatným členským štátom a Komisii tento záver a svoje rozhodnutie udeliť povolenie.

Článok 8

1.   Zmrazením finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo odmietnutím sprístupnenia finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov uskutočneným v dobrej viere, že takýto postup je v súlade s týmto nariadením, nevzniká fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, ktoré ho uskutočnia, ani ich vedúcim pracovníkom či zamestnancom zodpovednosť žiadneho druhu, pokiaľ sa nepreukáže, že finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje boli zmrazené alebo zadržiavané v dôsledku nedbanlivosti.

2.   Zákaz uvedený v článku 2 ods. 2 nezakladá žiadnu zodpovednosť dotknutých fyzických alebo právnických osôb, subjektov a orgánov, ktoré sprístupnili finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje, ak nevedeli a nemohli odôvodnene predpokladať, že svojím konaním porušujú tento zákaz.

Článok 9

1.   Bez toho, aby boli dotknuté uplatniteľné predpisy vzťahujúce sa na podávanie správ, dôvernosť údajov a služobné tajomstvo, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

ihneď poskytnú príslušným orgánom v členskom štáte, v ktorom majú pobyt alebo sídlo, uvedeným na webových stránkach v prílohe II, akékoľvek informácie, ktoré by uľahčili dodržiavanie tohto nariadenia, ako sú informácie o účtoch a sumách zmrazených v súlade s článkom 2, a zašlú tieto informácie Komisii, a to buď priamo alebo prostredníctvom týchto členských štátov, a

b)

spolupracujú s týmto príslušným orgánom pri overovaní týchto informácií.

2.   Akékoľvek informácie poskytnuté alebo prijaté v súlade s týmto článkom sa použijú výlučne na účely, na ktoré boli poskytnuté alebo prijaté.

Článok 10

Komisia a členské štáty sa navzájom bezodkladne informujú o opatreniach prijatých na základe tohto nariadenia a poskytujú si všetky ďalšie dôležité informácie, ktoré majú v súvislosti s týmto nariadením k dispozícii, najmä informácie o problémoch súvisiacich s porušovaním predpisov a vymáhaním práva a o rozsudkoch vynesených vnútroštátnymi súdmi.

Článok 11

Komisia je oprávnená meniť a dopĺňať prílohu II na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.

Článok 12

1.   Ak Rada rozhodne, že na fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán sa budú vzťahovať opatrenia uvedené v článku 2 ods. 1, primerane zmení a doplní prílohu I.

2.   Rada fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, oznámi svoje rozhodnutie vrátane dôvodov zaradenia do zoznamu, a to buď priamo v prípade, že je ich adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu možnosť predložiť pripomienky.

3.   V prípade, že sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada preskúma svoje rozhodnutie a primerane informuje fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány.

4.   Zoznam uvedený v prílohe I sa preskúmava pravidelne, najmenej však každých 12 mesiacov.

Článok 13

1.   Členské štáty stanovia pravidlá o ukladaní sankcií za porušovanie ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na ich vykonávanie. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

2.   Členské štáty oznámia Komisii tieto pravidlá bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a Komisii oznamujú každú následnú zmenu a doplnenie.

Článok 14

Ak sa v tomto nariadení uvádza požiadavka zasielať Komisii oznámenia, informovať ju alebo s ňou inak komunikovať, na takúto komunikáciu sa použije adresa a iné kontaktné údaje uvedené v prílohe II.

Článok 15

Toto nariadenie sa uplatňuje:

a)

na území Únie vrátane jej vzdušného priestoru;

b)

na palube akéhokoľvek lietadla alebo plavidla, pokiaľ podliehajú jurisdikcii členského štátu;

c)

na všetky osoby na území Únie alebo mimo neho, ktoré sú štátnymi príslušníkmi členského štátu;

d)

na všetky právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré sú založené alebo zriadené podľa práva členského štátu;

e)

na všetky právnické osoby, subjekty alebo orgány v súvislosti s akoukoľvek podnikateľskou činnosťou, ktorá sa úplne alebo čiastočne vykonáva v Únii.

Článok 16

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. februára 2011

Za Radu

predseda

MARTONYI J.


(1)  Ú. v. EÚ L 28, 2.2.2011, s. 62.

(2)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.


PRÍLOHA I

ZOZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB, SUBJEKTOV ALEBO ORGÁNOV, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE ČLÁNOK 2 ODS. 1.

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

bývalý prezident Tuniska narodený 3.9.1936 v Hammam-Sousse, syn Selmy HASSENOVEJ, manžel Leily TRABELSIOVEJ, držiteľ národného preukazu totožnosti č. 00354671

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisanka narodená 24.10.1956 v Tunise, dcéra Saidy DHERIFOVEJ, manželka Zinea El Abidina BEN ALIHO, držiteľka národného preukazu totožnosti č. 00683530.

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisan narodený 4.3.1944 v Tunise, syn Saidy DHERIFOVEJ, manžel Yaminy SOUIEIOVEJ, konateľ spoločnosti; bydlisko: 11 rue de France, Radès Ben Arous; držiteľ národného preukazu totožnosti č. 05000799

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisan narodený 7.1.1980 v líbyjskej Sabhe, syn Yaminy SOUIEIOVEJ, konateľ spoločnosti, manžel Inès LEJRIOVEJ; bydlisko: Résidence de l'Etoile du Nord, Suite B, 7ème étage, Appt č. 25, Centre urbain du nord, Cité El Khadra, Tunis; držiteľ národného preukazu totožnosti č. 04524472

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisan narodený 2.12.1981 v Tunise, syn Naimy BOUTIBOVEJ, manžel Nesriny BEN ALIOVEJ, držiteľ národného preukazu totožnosti č. 04682068

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisanka narodená 16.1.1987 v Tunise, dcéra Leily TRABELSIOVEJ, manželka Fahda Mohameda Sakhera MATERIHO, držiteľka národného preukazu totožnosti č. 00299177

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisanka narodená 17.7.1992 v Tunise, dcéra Leily TRABELSIOVEJ, bydlisko: prezidentský palác, držiteľka národného preukazu totožnosti č. 09006300

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisan narodený 5.11.1962 v Tunise, syn Saidy DHERIFOVEJ, konateľ spoločnosti; bydlisko: 32 rue Hédi Karray, El Menzah, Tunis; držiteľ národného preukazu totožnosti č. 00777029

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisan narodený 24.6.1948, syn Saidy DHERIFOVEJ, manžel Nadie MAKNIOVEJ, zástupca konateľa poľnohospodárskej spoločnosti; bydlisko: 20 rue El Achfat, Carthage, Tunis; držiteľ národného preukazu totožnosti č. 00104253

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisanka narodená 19.2.1953 v Radèsi, dcéra Saidy DHERIFOVEJ, manželka Mohameda MAHJOUBA, konateľka spoločnosti; bydlisko: 21 rue d'Aristote, Carthage Salammbô; držiteľka národného preukazu totožnosti č. 00403106

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisan narodený 26.8.1974 v Tunise, syn Najie JERIDIOVEJ, obchodník; bydlisko: 124 avenue Habib Bourguiba, Carthage presidence, držiteľ národného preukazu totožnosti č. 05417770

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisan narodený 26.4.1950 v Tunise, syn Saidy DHERIFOVEJ, manžel Souady BEN JEMIOVEJ, konateľ spoločnosti; bydlisko: 3 rue de la Colombe, Gammarth supérieur; držiteľ národného preukazu totožnosti č. 00178522

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisan narodený 25.9.1955 v Tunise, syn Saidy DHERIFOVEJ, manžel Hely BELHAJOVEJ, generálny riaditeľ spoločnosti; bydlisko: 20 rue Ibn Chabat, Salammbô, Carthage, Tunis; držiteľ národného preukazu totožnosti č. 05150331

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisanka narodená 27.12.1958, dcéra Saidy DHERIFOVEJ, manželka Mohameda Montassara MEHERZIHO; obchodná riaditeľka; bydlisko: 4 rue Taoufik EI Hakim, La Marsa; držiteľka národného preukazu totožnosti č. 00166569

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisan narodený 5.5.1959 v La Marsa, syn Fatmy SFAROVEJ, manžel Samiry TRABELSIOVEJ; generálny riaditeľ spoločnosti; bydlisko: 4 rue Taoufik El Hakim, La Marsa; držiteľ národného preukazu totožnosti č. 00046988

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisanka narodená 1.2.1960, dcéra Saidy DHERIFOVEJ, manželka Habiba ZAKIRA; bydlisko: 4 rue de la Mouette, Gammarth supérieur; držiteľka národného preukazu totožnosti č. 00235016

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisan narodený 5.3.1957, syn Saidy BEN ABDALLAHOVEJ, manžel Nefissy TRABELSIOVEJ; realitný maklér; bydlisko: rue Ennawras no 4, Gammarth supérieur, držiteľ národného preukazu totožnosti č. 00547946

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisan narodený 3.7.1973 v Tunise, syn Yaminy SOUIEIOVEJ; konateľ spoločnosti, realitný maklér; bydlisko: immeuble Amine El Bouhaira, Rue du Lac Turkana, Les berges du Lac, Tunis; držiteľ národného preukazu totožnosti č. 05411511

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisanka narodená 25.6.1975 v Tunise, dcéra Mouniry TRABELSIOVEJ (sestry Leily TRABELSIOVEJ), konateľka spoločnosti, manželka Mourada MEHDOUIHO; bydlisko: 41 rue Garibaldi, Tunis; držiteľka národného preukazu totožnosti č. 05417907

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisan narodený 3.5.1962 v Tunise, syn Neily BARTAJIOVEJ, manžel Lilie NACEFOVEJ; generálny riaditeľ spoločnosti; bydlisko: 41 rue Garibaldi, Tunis; držiteľ národného preukazu totožnosti č. 05189459

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisan narodený 18.9.1976, syn Najie JERIDIOVEJ; generálny riaditeľ spoločnosti; bydliskom na Lotissement Erriadh 2, Gammarth, Tunis; držiteľ národného preukazu totožnosti č. 05412560

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisanka narodená 4.12.1971, dcéra Yaminy SOUIEIOVEJ; konateľka spoločnosti; bydlisko: 2 rue El Farrouj, La Marsa; držiteľka národného preukazu totožnosti č. 05418095

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisan, narodený 20.12.1965, syn Radhie MATHLOUTHIOVEJ, manžel Lindy CHERNIOVEJ; pracovník pobočky spoločnosti Tunisair; bydlisko: 12 rue Taieb Mhiri, Le Kram, Tunis, držiteľ národného preukazu totožnosti č. 00300638

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisan narodený 29.1.1988, syn Kaouthery Feriely HAMZAOVEJ; generálny riaditeľ spoločnosti Stafiem – Peugeot; bydlisko: 4 rue Mohamed Makhlouf, El Manar 2, Tunis

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisan narodený 13.1.1959, syn Leily CHAIBIOVEJ, manžel Dorsafy BEN ALIOVEJ; generálny riaditeľ spoločnosti; bydlisko: Rue du Jardin, Sidi Bou Said, Tunis; držiteľ národného preukazu totožnosti č. 00400688

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisanka narodená 5.7.1965 v Barde, dcéra Naimy EL KEFIOVEJ, manželka Mohameda Slima CHIBOUBA; bydlisko: 5 rue El Montazah, Sidi Bou Said, Tunis; držiteľ národného preukazu totožnosti č. 00589759

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisanka narodená 21.8.1971 v Barde, dcéra Naimy EL KEFIOVEJ, manželka Mohameda Marouena MABROUKA; poradkyňa na ministerstve zahraničných vecí, držiteľka národného preukazu totožnosti č. 05409131

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisan narodený 11.3.1972 v Tunise, syn Jaouidy El BEJIOVEJ, manžel Siriny BEN ALIOVEJ; generálny riaditeľ spoločnosti; bydlisko: 8 rue du Commandant, Béjaoui, Carthage, Tunis; držiteľ národného preukazu totožnosti č. 04766495

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisanka narodená 8.3.1963 v Barde, dcéra Naimy EL KEFIOVEJ, manželka Slima ZARROUKA; lekárka; bydlisko: 49 avenue Habib Bourguiba, Carthage; držiteľka národného preukazu totožnosti č. 00589758

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisan narodený 13.8.1960 v Tunise, syn Maherzie GUEDIROVEJ, manžel Ghazoui BEN ALIOVEJ; generálny riaditeľ spoločnosti; bydlisko: 49 avenue Habib Bourguiba, Carthage; držiteľ národného preukazu totožnosti č. 00642271

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisan narodený 22.11.1949 v Hammam-Sousse, syn Selmy HASSENOVEJ; fotograf a novinár v Nemecku; bydlisko: 11 rue Sidi el Gharbi, Hammam-Sousse; držiteľ národného preukazu totožnosti č. 02951793

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisan narodený 13.3.1947 v Hammam-Sousse, manžel Zohry BEN AMMAROVEJ; konateľ spoločnosti, s bydliskom rue El Moez, Hammam-Sousse; držiteľ národného preukazu totožnosti č. 02800443

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisanka narodená 16.5.1952 v Hammam-Sousse, dcéra Selmy HASSENOVEJ, manželka Fathiho REFATA; zástupkyňa spoločnosti Tunisair; bydlisko: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse; držiteľka národného preukazu totožnosti č. 02914657

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisanka narodená 18.9.1956 v Sousse, dcéra Selmy HASSENOVEJ, manželka Sadoka Habiba MHIRIHO; riaditeľka podniku; bydlisko: Avenue de l'Imam Muslim, Khezama ouest, Sousse; držiteľka národného preukazu totožnosti č. 02804872

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisan narodený 28.10.1938, syn Selmy HASSENOVEJ, dôchodca, vdovec po Selme MANSOUROVEJ; bydlisko: 255 cité El Bassatine, Monastir; držiteľ národného preukazu totožnosti č. 028106l4

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,

Tunisan narodený 21.10.1969 v Tunise, syn Selmy MANSOUROVEJ, manžel Monie CHEDLIOVEJ; konateľ spoločnosti; bydlisko: Avenue Hédi Nouira, Monastir; držiteľ národného preukazu totožnosti č. 04180053

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisan narodený 29.4.1974 v Monastire, syn Selmy MANSOUROVEJ, slobodný; riaditeľ podniku; bydlisko: 83 Cap Marina, Monastir; držiteľ národného preukazu totožnosti č. 04186963

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisan narodený 12.10.1972 v Monastire, syn Selmy MANSOUROVEJ, slobodný; vývozca a dovozca tovaru; bydlisko: Avenue Mohamed Salah Sayadi, Skanes; držiteľ národného preukazu totožnosti č. 04192479

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisanka narodená 8.3.1980 v Monastire, dcéra Selmy MANSOUROVEJ, manželka Zieda JAZIRIHO; sekretárka v jednej spoločnosti; bydlisko: rue Abu Dhar El Ghafari, Khezama est, Sousse, držiteľka národného preukazu totožnosti č. 06810509

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisan narodený 8.10.1978 v Hammam-Sousse, syn Hayety BEN ALIOVEJ; riaditeľ spoločnosti; bydlisko: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse; držiteľ národného preukazu totožnosti č. 05590835

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisan narodený 9.8.1977 v Hammam-Sousse, syn Hayety BEN ALIOVEJ; konateľ spoločnosti; bydlisko: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse; držiteľ národného preukazu totožnosti č. 05590836

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisanka narodená 30.8.1982 v Monastire, dcéra Hayety BEN ALIOVEJ, manželka Badreddineho BENNOURA; bydlisko: rue Ibn Maja, Khezama est, Sousse; držiteľka národného preukazu totožnosti č. 08434380

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisan narodený 13.1.1970 v Sousse, syn Naimy BEN ALIOVEJ; vedúci oddelenia spoločnosti Tunisair; bydlisko: Résidence les Jardins, apt. 8C Bloc. b, El Menzah 8, l'Ariana; držiteľ národného preukazu totožnosti č. 05514395

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisan narodený 22.10.1967 v Hammam-Sousse, syn Naimy BEN ALIOVEJ; referent na ministerstve dopravy; bydlisko: 4 avenue Tahar SFAR, El Manar 2, Tunis; držiteľ národného preukazu totožnosti č. 05504161

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

45.

Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF

Tunisan narodený 3.1.1973 v Sousse, syn Naimy BEN ALIOVEJ, manžel Lamie JEGHAMOVEJ; konateľ spoločnosti; bydlisko: 13 lotissement Ennakhil, Kantaoui, Hammam-Sousse; držiteľ národného preukazu totožnosti č. 05539378

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisan narodený 27.10.1966 v Paríži, syn Paulette HAZATOVEJ; riaditeľ spoločnosti; bydlisko: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse; držiteľ národného preukazu totožnosti č. 05515496 (má dvojité občianstvo)

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisan narodený 16.4.1971 v Paríži, syn Paulette HAZATOVEJ, manžel Amely SAIDOVEJ; konateľ spoločnosti; bydlisko: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse; držiteľ národného preukazu totožnosti č. 00297112

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisan narodený 28.8.1974 v Tunise, syn Leily DEROUICHEOVEJ, obchodný riaditeľ; bydlisko: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2, Tunis; držiteľ národného preukazu totožnosti č. 04622472

Tuniské orgány vedú proti osobe súdne vyšetrovanie z dôvodu nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, otvorenia bankových účtov a držania finančných aktív vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.


PRÍLOHA II

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 4 ODS. 1, ČLÁNKU 5 ODS. 1, ČLÁNKU 7 A ČLÁNKU 9 ODS. 1 PÍSM. a) A ADRESA NA ZASIELANIE OZNÁMENÍ EURÓPSKEJ KOMISII

A.   Príslušné orgány členských štátov:

BELGICKO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.government.bg

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NEMECKO

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTÓNSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÉCKO

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

ŠPANIELSKO

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCÚZSKO

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

TALIANSKO

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt

LUXEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLANDSKO

http://www.minbuza.nl/sancties

RAKÚSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POĽSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.foreign.gov.sk

FÍNSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adresa na zasielanie oznámení alebo inej korešpondencie Európskej komisii:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: +32 22955585

Fax: +32 22990873