28.1.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/8


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 65/2011

z 27. januára 2011,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (1), a najmä na jeho článok 51 ods. 4, článok 74 ods. 4 a článok 91,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (2) sa zrušilo a nahradilo nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 73/2009, ako aj uplatňovanie krížového plnenia stanoveného v nariadení Rady (ES) č. 479/2008 (3).

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (4), obsahuje mnoho krížových odkazov na pravidlá správy a kontroly stanovené v zrušenom nariadení (ES) č. 796/2004. Nariadením (ES) č. 1122/2009 by sa mali zohľadniť zmeny týchto pravidiel správy a kontroly, a zároveň by sa mali dodržiavať zásady stanovené nariadením (ES) č. 1975/2006. Navyše s cieľom zabezpečiť súdržnosť, jasnosť a zjednodušenie by sa určité ustanovenia nariadenia (ES) č. 1975/2006 mali zmeniť a doplniť, aby sa na nevyhnutné minimum obmedzili odkazy na nariadenia (ES) č. 1122/2009. Preto je vhodné zrušiť a nahradiť nariadenie (ES) č. 1975/2006.

(3)

Členský štát by mal zriadiť kontrolný systém, ktorý zabezpečí, že všetky potrebné kontroly sa vykonávajú na účinné overenie súladu s podmienkami, podľa ktorých sa podpora poskytla. Takisto by malo byť možné kontrolovať všetky kritériá oprávnenosti stanovené právnymi predpismi Únie, vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo programami rozvoja vidieka podľa súboru overiteľných ukazovateľov.

(4)

Zo skúseností vyplýva, že integrovaný správny a kontrolný systém (ďalej len „IACS“) stanovený v kapitole 4 hlavy II nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (5), sa osvedčil ako účinný a efektívny prostriedok realizácie programov priamej platby. Pokiaľ teda ide o opatrenia týkajúce sa plochy a zvierat v rámci osi 2 v oddiele 2 kapitoly I hlavy IV nariadenia (ES) č. 1698/2005, mali by sa pravidlá správy a kontroly, ako aj súvisiace ustanovenia týkajúce sa znížení a vylúčení v prípadoch nepravdivého deklarovania, riadiť zásadami stanovenými v IACS, a najmä v nariadení (ES) č. 1122/2009.

(5)

Pre niektoré opatrenia režimov podpory stanovené v osi 2 a pre zodpovedajúcu podporu v rámci osi 4 stanovené v oddieloch 2 a 4 kapitoly 1 hlavy IV nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa však pravidlá správy a kontroly musia prispôsobiť ich osobitným črtám. To isté sa uplatňuje na opatrenia podpory v rámci osi 1 a 3 stanovené v oddieloch 1 a 3 tej istej kapitoly a rovnakej podpory v rámci osi 4. Z tohto dôvodu je potrebné pre tieto opatrenia podpory zaviesť osobitné ustanovenia.

(6)

Žiadosti o platby týkajúce sa opatrení vzťahujúcich sa na plochu uvedené v osi 2, by sa mali podávať v rovnakom termíne ako jednotná žiadosť uvedená v kapitole I hlavy II časti II nariadenia (ES) č. 1122/2009, tak aby sa všetkým štátnym správam krajín umožnilo organizovať účinné integrované kontroly všetkých plôch, na ktoré sa podala žiadosť o platbu podľa osi 2, a takisto podľa schém pomoci, ktoré sa vzťahujú na plochu, uvedených v nariadení (ES) č. 1122/2009.

(7)

Na zabezpečenie odrádzajúceho charakteru kontrol by sa platby vo všeobecnosti nemali realizovať skôr, ako sa uzavrú kontroly oprávnenosti. Je však vhodné povoliť vyplatenie sumy do určitej výšky po ukončení administratívnych kontrol. Pri stanovení výšky tejto sumy by sa do úvahy malo zahrnúť aj riziko preplatku.

(8)

Pravidlá kontroly ustanovené v tomto nariadení by mali zohľadniť osobité črty opatrení podľa príslušnej osi 2. V záujme jasnosti by sa preto mali stanoviť osobitné pravidlá.

(9)

Členské štáty môžu na overovanie dodržiavania kritérií oprávnenosti použiť dôkazy iných útvarov, orgánov alebo organizácií. Mali by však mať istotu, že daný útvar, orgán alebo organizácia pracuje na dostatočne vysokej úrovni na to, aby mohli kontrolovať súlad s kritériami oprávnenosti.

(10)

Zo skúseností vyplýva, že je potrebné objasniť určité ustanovenia, konkrétne pokiaľ ide o určenie počtu hektárov a zvierat, ako aj zníženia, vylúčenia a vrátenia.

(11)

V súlade s článkom 50a nariadenia (ES) č. 1698/2005 sú platby podľa niektorých opatrení stanovených v uvedenom nariadení predmetom požiadavky krížového plnenia uvedeného v kapitole 1 hlavy II nariadenia (ES) č. 73/2009. Z tohto dôvodu je vhodné zosúladiť pravidlá krížového plnenia s pravidlami obsiahnutými v nariadeniach (ES) č. 73/2009 a (ES) č. 1122/2009.

(12)

Zo skúseností vyplýva, že sú potrebné osobitné kontrolné ustanovenia pre určité špecifické opatrenia podpory.

(13)

Kontroly ex post investičných operácií by sa mali vykonávať na overenie súladu s článkom 72 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005. Mal by sa určiť základ a obsah týchto kontrol.

(14)

Členské štáty by Komisii mali oznámiť počet vykonaných kontrol a ich výsledky, aby mohla splniť svoje záväzky súvisiace s riadením opatrení.

(15)

Mali by byť ustanovené určité všeobecné zásady kontroly, ktoré by zahŕňali právo Komisie vykonávať kontroly.

(16)

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby platobné agentúry uvedené v článku 6 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (6) mali dostatočné informácie o kontrolách vykonávaných inými útvarmi alebo orgánmi, aby mohli spĺňať svoje povinnosti vyplývajúce z uvedeného nariadenia.

(17)

S cieľom vyhnúť sa účtovným problémom, ktoré by sa mohli vyskytnúť ak by sa počas kalendárneho roka 2011 museli uplatňovať odlišné kontrolné postupy, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od 1. januára 2011.

(18)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rozvoj vidieka,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

ČASŤ I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania kontrolných postupov a krížového plnenia týkajúcich sa spolufinancovaných opatrení na podporu rozvoja vidieka ustanovených podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

a)

„žiadosť o podporu“ znamená žiadosť o podporu alebo získať možnosť zapojiť sa do režimu podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005;

b)

„žiadosť o platbu“ znamená žiadosť o platbu, ktorú príjemca predkladá prostredníctvom orgánov členského štátu;

c)

„iné vyhlásenie“ znamená akékoľvek iné vyhlásenie alebo dokument ako tie, ktoré sú uvedené v písmenách a) a b), ktoré príjemca alebo tretia strana musia predložiť alebo uschovať, aby spĺňali osobitné požiadavky určitých opatrení na podporu rozvoja vidieka.

Článok 3

Žiadosti o podporu, žiadosti o platbu a iné vyhlásenia

1.   Členské štáty ustanovia vhodné postupy na predkladanie žiadostí o podporu.

2.   Pri opatreniach s viacročnými záväzkami príjemca predkladá žiadosť o platbu každý rok.

Ak však členské štáty ako alternatívu zavedú efektívne postupy na vykonávanie administratívnych kontrol ustanovených v článku 11 alebo v prípade potreby v článku 24, môžu každoročné fyzické predkladanie žiadosti o platbu zrušiť.

3.   Žiadosť o podporu, žiadosť o platbu alebo iné vyhlásenie je možné kedykoľvek úplne alebo čiastočne stiahnuť. Príslušný orgán zaznamená dôkaz o tomto stiahnutí.

Ak príslušný orgán už informoval príjemcu o nezrovnalostiach v dokumentoch uvedených v prvom pododseku, alebo ak príjemcovi oznámil svoj zámer uskutočniť kontrolu na mieste a ak táto kontrola na mieste odhalila nezrovnalosti, stiahnutia nie sú povolené v prípade častí žiadostí o poskytnutie pomoci, ktorých sa nezrovnalosti týkajú.

Stiahnutím uvedeným v prvom pododseku sa príjemca dostane do pozície, v ktorej sa nachádzal pred predložením daných dokumentov alebo ich častí.

4.   Žiadosti o podporu, žiadosti o platbu a iné vyhlásenia sa v prípade, že v nich zodpovedný orgán zistí zrejmé chyby, môžu kedykoľvek po predložení upraviť.

Článok 4

Všeobecné zásady kontroly

1.   Členský štát zriadi kontrolný systém, ktorý zabezpečí, že všetky potrebné kontroly sa vykonávajú na účinné overenie súladu s podmienkami, podľa ktorých sa podpora poskytla.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia tohto nariadenia, členské štáty zabezpečia možnosť kontrolovať všetky kritériá oprávnenosti stanovené Úniou vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo programoch rozvoja vidieka podľa súboru overiteľných ukazovateľov stanovených členskými štátmi.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby sa na všetky žiadosti o podporu, žiadosti o platbu a iné vyhlásenia predložené tým istým príjemcom uplatňoval jednotný identifikačný systém. Tento identifikačný systém je kompatibilný so systémom uvedeným v článku 15 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 73/2009 vzhľadom na identifikáciu každého poľnohospodára.

4.   Kontroly na mieste stanovené v článkoch 12, 20 a 25 tohto nariadenia a iné kontroly stanovené v pravidlách Únie na podporu poľnohospodárstva sa podľa možnosti vykonávajú súčasne.

5.   Výsledky kontrol podľa článkov 11, 12, 24 a 25 sa zhodnotia s cieľom zistiť, či by akékoľvek problémy mohli vo všeobecnosti znamenať riziko pre iné podobné operácie, príjemcov alebo iné subjekty. Takisto sa na základe hodnotenia určia príčiny takýchto situácií, prípadne ďalšie potrebné skúmanie, ako aj potrebné nápravné a preventívne opatrenia.

6.   Žiadosti o podporu, žiadosti o platbu a iné vyhlásenia sa zamietnu, ak príjemcovia alebo ich zástupcovia zabránia vykonaniu kontroly. Akákoľvek čiastka, ktorá už bola na uvedené operácie vyplatená sa vráti, pričom sa zohľadnia kritériá stanovené v článku 18 ods. 2 tohto nariadenia.

7.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 20 ods. 4 tohto nariadenia a za predpokladu, že nebol ohrozený účel kontroly, kontroly na mieste sa môžu ohlásiť. Ohlásenie sa prísne obmedzí na minimálne nevyhnutné obdobie a nepresiahne 14 dní. Pokiaľ však ide o kontrolu na mieste zameranú na opatrenia týkajúce sa zvierat, takéto ohlásenie, s výnimkou riadne odôvodnených prípadov, neprekročí 48 hodín.

8.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia, žiadna platba sa neuskutoční v prospech príjemcov, u ktorých sa zistí, že umelo vytvorili podmienky požadované na poskytnutie týchto platieb a získali tak výhodu, ktorá nie je v súlade s cieľmi režimu podpory.

9.   Zníženia sumy a vylúčenia z poskytovania pomoci podľa tohto nariadenia sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté pokuty podľa iných ustanovení Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov.

Článok 5

Vrátenie neoprávnených platieb

1.   Ak dôjde k neoprávnenej platbe, príjemca vráti predmetnú sumu s úrokmi vypočítanými v súlade s odsekom 2.

2.   Úroky sa vypočítajú za obdobie, ktoré uplynie medzi tým, kým sa príjemcovi oznámi povinnosť vrátenia a skutočným vrátením alebo odpočtom sumy, ktorá sa má vyplatiť.

Uplatniteľná úroková miera sa vypočíta v súlade s ustanoveniami vnútroštátneho práva, avšak nie je nižšia, ako úroková miera uplatniteľná na vrátenie súm podľa vnútroštátnych ustanovení.

3.   Povinnosť vrátiť platbu uvedená v odseku 1 sa neuplatňuje, ak sa platba vykonala v dôsledku chyby príslušného orgánu alebo iného orgánu a ak príjemca nemohol túto chybu zistiť primeraným spôsobom.

Pokiaľ sa však chyba týka faktických prvkov relevantných pre výpočet príslušnej platby, prvý pododsek sa uplatňuje len ak rozhodnutie o vrátení nebolo oznámené do 12 mesiacov od platby.

ČASŤ II

PRAVIDLÁ SPRÁVY A KONTROLY

HLAVA I

PODPORA ROZVOJA VIDIEKA PRE NIEKTORÉ OPATRENIA PODĽA OSI 2 A OSI 4

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 6

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   Táto hlava sa vzťahuje na:

a)

podporu poskytnutú v súlade s článkom 36 nariadenia (ES) č. 1698/2005;

b)

podporu poskytnutú v súlade s článkom 63 písm. a) nariadenia (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o operácie, ktoré sa vzťahujú na opatrenia definované podľa osi 2.

Táto hlava sa však nevzťahuje na opatrenia uvedené v článku 36 písm. a) bode vi) a písm. b) bodoch vi) a vii) a v článku 39 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1698/2005, ani na opatrenia uvedené v článku 36 písm. b) bodoch i), ii) a iii) uvedeného nariadenia, čo sa týka nákladov na zriadenie.

2.   Na účely tejto hlavy sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„opatrenie, ktoré sa vzťahuje na plochu“ znamená opatrenia alebo čiastkové opatrenia, ktorých podpora je založená na vyhlásenej rozlohe plochy;

b)

„opatrenie týkajúce sa zvierat“ znamená opatrenia alebo čiastkové opatrenia, ktorých podpora je založená na vyhlásenom počte zvierat.

c)

„určená plocha“ znamená plochu pozemkov alebo parciel, na ktoré sa žiada podpora, identifikovaných v súlade s článkom 11 a článkom 15 ods. 2, 3 a 4 tohto nariadenia.

d)

„určené zvieratá“ znamenajú zvieratá identifikované v súlade s článkom 11 a článkom 15 ods. 5 tohto nariadenia.

Článok 7

Platné pravidlá

1.   Článok 2 druhý pododsek, body (1), (10) a (20), článok 6 ods. 1, článok 10 ods. 2, články 12, 14, 16, 20, článok 25 ods. 1 druhý pododsek, články 73, 74 a 82 nariadenia (ES) č. 1122/2009 sa na účely tejto hlavy uplatňujú mutatis mutandis. Členské štáty však môžu zriadiť pre opatrenia uvedené v článku 36 písm. b) bodoch iii), iv) a v) nariadenia (ES) č. 1698/2005 vhodné alternatívne systémy na jednoznačné vymedzenie plôch, na ktoré sa poskytuje podpora.

2.   Na účely tejto hlavy sa odkazy v nariadení (ES) č. 1122/2009 na „poľnohospodárov“ vykladajú ako odkazy na „príjemcov“.

Článok 8

Žiadosti o platbu

1.   Pri všetkých záväzkoch alebo zmluvách, ktoré nadobúdajú platnosť po 1. januári 2007, sa žiadosti o platbu v rámci opatrenia, ktoré sa vzťahuje na plochu, podávajú v súlade s termínom stanoveným v článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1122/2009. Členské štáty sa však môžu rozhodnúť, že toto opatrenie uplatnia až od roku 2008.

2.   V prípade, že členský štát uplatňuje článok 3 ods. 2 druhý pododsek tohto nariadenia, bude sa žiadosť o platbu považovať za podávanú v súlade s termínom v článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1122/2009.

3.   Články 22 a 23 nariadenia (ES) č. 1122/2009 sa uplatňujú mutatis mutandis na žiadosti o platbu v tejto hlave. Žiadosť o platbu okrem informácií uvedených v článku 12 ods. 1 písm. d) uvedeného nariadenia obsahuje aj informácie, ktoré sú v nariadení stanovené vzhľadom na nepoľnohospodársku pôdu, na ktorú sa žiada o podporu.

Článok 9

Platby

1.   Žiadna platba v prípade opatrení alebo súborov operácií uvedených v tejto hlave sa nerealizuje pred ukončením overenia opatrenia alebo súboru operácií vzhľadom na kritériá oprávnenosti uvedené v oddiele I kapitoly II.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť vyplatiť až 75 % pomoci po ukončení administratívneho overenia uvedeného v článku 11, pričom zoberú do úvahy riziko preplatku. Percento platby je rovnaké pre všetkých príjemcov opatrenia alebo súboru operácií.

2.   S ohľadom na overovanie krížového plnenia ustanovené v oddiele II kapitoly II, v prípadoch, keď sa tieto overovania nemôžu ukončiť pred realizáciou platby, sa všetky neoprávnené platby vrátia v súlade s článkom 5.

KAPITOLA II

Kontrola, zníženia sumy a vylúčenia z poskytovania pomoci

Článok 10

Všeobecné zásady

1.   Členské štáty využívajú integrovaný správny a kontrolný systém stanovený v kapitole 4 hlavy II nariadenia (ES) č. 73/2009 (ďalej len „IACS“).

2.   Overovanie súladu s kritériami oprávnenosti pozostáva z administratívnych kontrol a kontrol na mieste.

3.   Dodržiavanie požiadaviek krížového plnenia sa overuje prostredníctvom kontrol na mieste a v prípadoch, keď to je vhodné, prostredníctvom administratívnych kontrol.

4.   Počas lehoty, v ktorej platí záväzok, sa parcely s podporou nesmú vymieňať okrem prípadov osobitne stanovených v programe rozvoja vidieka.

Oddiel I

Súlad s kritériami oprávnenosti, záväzkami a súvisiacimi povinnosťami

Pododdiel I

Kontrola

Článok 11

Administratívne kontroly

1.   Administratívne kontroly sa vykonávajú pri všetkých žiadostiach o podporu, platbu a iných vyhláseniach, ktoré musí príjemca alebo tretia strana predložiť a pokrývajú všetky prvky, ktoré je možné a vhodné kontrolovať administratívnymi prostriedkami. V rámci administratívnych postupov je zabezpečené zaznamenávanie vykonaných kontrol, výsledkov overovaní a opatrení prijatých v prípade nezrovnalostí.

2.   Administratívne kontroly vo všetkých prípadoch, keď to je možné a vhodné, zahŕňajú krížové kontroly okrem iného na základe údajov zo systému IACS. Tieto krížové kontroly sa vykonávajú aspoň na parcelách a na dobytku, ktorých sa týkajú opatrenia podpory, aby sa zabránilo vyplácaniu neoprávnenej finančnej pomoci.

3.   Kontroluje sa dodržiavanie dlhodobých záväzkov.

4.   Údaje o nezrovnalostiach, vyplývajúcich z krížových kontrol, sa overia pomocou iného vhodného administratívneho postupu a v prípade potreby kontrolou na mieste.

5.   Pri administratívnych kontrolách oprávnenosti pomoci sa podľa potreby zohľadňujú aj výsledky overení, ktoré vykonali iné útvary, orgány alebo organizácie zaoberajúce sa kontrolami poľnohospodárskych dotácií.

Článok 12

Kontroly na mieste

1.   Celkový počet kontrol na mieste žiadostí o platbu predložených každý kalendárny rok pokrýva 5 % všetkých príjemcov patriacich do rozsahu pôsobnosti tejto hlavy. Pokiaľ ide o opatrenie ustanovené v článku 36 písm. a) bod iv) nariadenia (ES) č. 1698/2005, sa 5 % musí dosiahnuť na úrovni opatrenia.

Do minimálneho počtu príjemcov, ktorí sú kontrolovaní v súlade s prvým pododsekom, však nie sú zahrnutí žiadatelia, ktorí podľa výsledkov administratívneho overenia nie sú oprávnení prijímať pomoc.

2.   Pokiaľ kontroly na mieste odhalia významné nezrovnalosti v súlade s daným opatrením alebo v regióne alebo v časti regiónu, príslušný orgán počas aktuálneho roku primerane zvýši počet kontrol na mieste a primerane zvýši percento príjemcov, u ktorých sa majú vykonať kontroly na mieste v nasledujúcom roku.

3.   Kontrolné vzorky kontrol na mieste, ktoré sa majú vykonať podľa odseku 1 tohto článku sa vyberajú v súlade s článkom 31 nariadenia (ES) č. 1122/2009. Vzhľadom na analýzu rizika stanovenú v uvedenom článku, môžu členské štáty vybrať osobitné opatrenia týkajúce sa príjemcov, pokiaľ ide o kontroly na mieste.

4.   Pokiaľ ide o príjemcov akýchkoľvek viacročných opatrení vrátane platieb presahujúcich päť rokov, môže členský štát po piatom roku poskytnutia platby rozhodnúť o kontrole minimálne 2,5 % týchto príjemcov.

Príjemcovia skontrolovaní podľa prvého pododseku tohto odseku sa na účely prvého pododseku odseku 1 nezohľadnia.

Článok 13

Správa o vykonaní kontroly

Kontroly na mieste v rámci tohto pododdielu sú predmetom správy z kontroly, ktorá sa vypracúva v súlade s článkom 32 nariadenia (ES) č. 1122/2009.

Článok 14

Všeobecné zásady týkajúce sa kontrol na mieste

1.   Kontroly na mieste sú rozvrhnuté na celý rok na základe analýzy rizík, ktoré rozličné záväzky predstavujú v rámci každého opatrenia na rozvoj vidieka.

2.   Kontroly na mieste opatrení vybraných na kontrolu uvedených článku 12 ods. 3 tohto nariadenia zahŕňajú všetky záväzky a povinnosti užívateľa, ktoré možno skontrolovať v čase návštevy.

Článok 15

Prvky kontrol na mieste a určenie plôch

1.   Členské štáty určujú kritériá a metódy kontrol rozličných záväzkov a povinností príjemcu, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v článku 48 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 (7).

2.   Ak členské štáty ustanovia, že sa konkrétne prvky kontroly na mieste môžu vykonávať na základe vzorky, táto vzorka zaručuje spoľahlivú a reprezentatívnu úroveň kontroly. Členské štáty určia kritériá výberu vzorky. Ak kontroly na takejto vzorke odhalia nedostatky, rozsah vzorky sa primerane zväčší.

3.   Pokiaľ ide o kontrolu opatrení týkajúcich sa plochy, pokrývajú kontroly na mieste všetky poľnohospodárske parcely a nepoľnohospodársku pôdu, na ktorú sa žiada o podporu.

4.   Skutočné určenie veľkosti plôch pre kontroly na mieste sa však môže obmedziť na vzorku minimálne 50 % plochy za predpokladu, že sa vzorkou zaručí spoľahlivá a reprezentatívna úroveň kontroly v súvislosti s kontrolovanou plochou a požadovanou podporou. Ak kontroly na takejto vzorke odhalia nedostatky, rozsah vzorky sa primerane zväčší.

5.   Určenie plôch a diaľkové snímanie sa vykonajú v súlade s článkom 34 ods. 1 až 5 a článkom 35 nariadenia (ES) č. 1122/2009.

Členské štáty však môžu pre opatrenia uvedené v článku 36 písm. b) bodoch iii), iv) a v) nariadenia (ES) č. 1698/2005 určiť vhodnú toleranciu, ktorá v žiadnom prípade nesmie byť väčšia, ako je dvojnásobok tolerancie stanovenej v článku 34 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1122/2009.

6.   Vzhľadom na kontroly opatrení týkajúcich sa zvierat, sa kontroly na mieste vykonávajú v súlade s článkom 42 nariadenia (ES) č. 1122/2009.

Pododdiel II

Zníženia sumy a vylúčenia z poskytovania pomoci

Článok 16

Zníženia sumy a vylúčenia z poskytovania pomoci týkajúce sa veľkosti plochy

1.   Ak v príslušnom roku príjemca nedeklaruje všetky poľnohospodárske plochy a rozdiel medzi celkovou poľnohospodárskou plochou deklarovanou v jednotnej žiadosti na jednej strane a plochou deklarovanou spolu s celkovou plochou nedeklarovaných poľnohospodárskych parciel na druhej strane je viac ako 3 % deklarovanej plochy, celková suma pomoci týkajúca sa opatrení, ktoré sa vzťahujú na plochu splatná tomuto príjemcovi v uvedenom roku sa zníži o najviac 3 % v závislosti od závažnosti opomenutia.

Prvý pododsek sa neuplatňuje v prípadoch, kde sa celá príslušná poľnohospodárska plocha deklarovala príslušným orgánom v rámci:

a)

integrovaného systému uvedeného v článku 15 nariadenia (ES) č. 73/2009, alebo

b)

iných administratívnych a kontrolných systémov, ktoré zabezpečujú súlad s integrovaným systémom podľa článku 26 uvedeného nariadenia.

2.   Na účely tohto článku sa plochy, ktoré príjemca deklaruje a na ktoré prijíma rovnakú mieru pomoci podľa určitého opatrenia vzťahujúceho sa na plochu, považujú za plochy, na ktorých sa pestuje jedna skupina plodín. V prípade, že sa využíva degresívna výška pomoci, zohľadní sa priemer týchto hodnôt v súvislosti s príslušnými nahlásenými plochami.

3.   Ak sa zistí, že plocha skupiny plodín je väčšia, než plocha deklarovaná v žiadosti o platbu, pre výpočet pomoci sa použije deklarovaná plocha.

Ak plocha deklarovaná v žiadosti o platbu presahuje plochu určenú na uvedenú skupinu plodín, pomoc sa vypočíta na základe plochy určenej na uvedenú skupinu plodín.

Ak je však rozdiel medzi celkovou určenou plochou a celkovou plochou deklarovanou v žiadosti o platbu na opatrenie menší alebo rovný 0,1 hektára, určená plocha sa považuje za deklarovanú plochu. Nadmerné deklarovanie plôch na úrovni jednotlivých skupín plodín, sa berú do úvahy len na účely tejto kalkulácie.

Tretí pododsek sa neuplatňuje, ak uvedený rozdiel predstavuje viac ako 20 % celkovej plochy deklarovanej na účely platieb.

V prípade, že sa pre plochu oprávnenú na podporu stanovil maximálny limit alebo strop, zníži sa počet hektárov uvedený v žiadosti o platbu na stanovenú výšku limitu alebo stropu.

4.   Pokiaľ tá istá plocha tvorí základ pre žiadosť o platbu v rámci viac ako jednej schémy pomoci, táto plocha sa zohľadní samostatne pre každé z týchto opatrení.

5.   V prípade uvedenom v druhom pododseku odseku 3 sa pomoc vypočíta na základe určenej plochy zníženej o dvojnásobný zistený rozdiel, ak je tento rozdiel vyšší ako 3 % alebo dva hektáre, ale nepresahuje 20 % určenej plochy.

Ak je rozdiel viac ako 20 % určenej plochy, žiadna podpora sa pre príslušnú skupinu plodín nevyplatí.

Ak je rozdiel viac ako 50 %, je príjemca znova vylúčený z poskytovania pomoci až do výšky, ktorá zodpovedá rozdielu medzi deklarovanou v žiadosti o platbu a určenou plochou.

6.   Ak rozdiely medzi plochou deklarovanou v žiadosti o platbu a určenou plochou, ako je uvedené v druhom pododseku odseku 3 vyplývajú z úmyselne zavineného nadmerného deklarovania, pomoc, na ktorú bol príjemca podľa uvedeného pododseku oprávnený, sa odmietne za príslušný kalendárny rok na opatrenie vzťahujúce sa na plochu, ak je rozdiel viac ako 0,5 % určenej plochy alebo viac ako jeden hektár.

Ak je rozdiel vyšší ako 20 % určenej plochy, je príjemca znovu vylúčený z poskytovania pomoci až do výšky, ktorá zodpovedá rozdielu medzi deklarovanou a určenou plochou.

7.   Suma vyplývajúca z vylúčení ustanovených v treťom pododseku odseku 5 a v druhom pododseku odseku 6 tohto článku sa započíta v súlade s článkom 5b nariadenia Komisie (ES) č. 885/2006 (8). Ak sa táto suma nemôže v plnej výške započítať v súlade s uvedeným článkom počas troch kalendárnych rokov po kalendárnom roku zistenia, neuhradený zostatok zanikne.

Článok 17

Zníženia sumy a vylúčenia z poskytovania pomoci týkajúce sa počtu zvierat

1.   Na účely tohto článku sa hovädzí dobytok, ovce a kozy posudzujú samostatne.

Členské štáty pre iné zvieratá, ako sú tie uvedené v prvom pododseku, stanovia vhodný systém znížení a vylúčení.

2.   Pokiaľ sa uplatňuje individuálny limit alebo individuálny strop, počet zvierat deklarovaných v žiadostiach o platbu sa zníži na limit alebo strop stanovený pre príslušného príjemcu.

V žiadnom prípade sa pomoc nemôže poskytnúť na väčší počet zvierat, ako je počet deklarovaný v žiadosti o platbu.

Ak počet zvierat deklarovaných v žiadosti o platbu prevyšuje počet určených zvierat v dôsledku administratívnej kontroly alebo kontroly na mieste, pomoc sa vypočíta na základe počtu určených zvierat.

3.   Hovädzí dobytok, ktorý stratil jeden z dvoch ušných štítkov, sa považuje za určené zviera za predpokladu, že je jasne a individuálne identifikovateľný ostatnými prvkami systému identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka.

V prípade zistených nezrovnalostí týkajúcich sa nesprávnych položiek v registri hovädzieho dobytka alebo pasov zvierat, príslušné zviera sa považuje za neurčené, iba ak sa takéto chyby zistia v prípade najmenej dvoch kontrol počas 24 mesiacov. Vo všetkých ostatných prípadoch sa dotknuté zvieratá považujú za neurčené po prvom zistení nezrovnalostí.

Článok 3 ods. 4 tohto nariadenia sa uplatňuje na položky a oznámenia do systému na identifikáciu a registráciu kusov hovädzieho dobytka.

4.   V prípade uvedenom v treťom pododseku odseku 2, sa celková výška pomoci, na ktorú je príjemca oprávnený podľa opatrenia zníži o percento, ktoré sa stanoví v súlade s článkom 6, ak sa zistili nezrovnalosti u maximálne troch zvierat.

5.   Ak boli nezrovnalosti zistené u viac ako 3 zvierat, celková suma pomoci, na ktorú je príjemca oprávnený podľa opatrenia sa zníži o:

a)

percento, ktoré sa stanoví v súlade s odsekom 6, ak nie je väčšie ako 10 %;

b)

dvojnásobok percenta, ktoré sa stanoví v súlade s odsekom 6, ak je väčšie ako 10 %, ale najviac 20 %.

Ak je toto percento väčšie ako 20 %, na príslušné opatrenie sa neposkytne žiadna pomoc.

Ak je uvedené percento väčšie ako 50 %, je príjemca znova vylúčený z poskytovania pomoci až do výšky zodpovedajúcej rozdielu medzi počtom deklarovaných zvierat a počtom určených zvierat v súlade tretím pododsekom odseku 2. Suma vyplývajúca z vylúčenia sa započíta v súlade s článkom 5b nariadenia (ES) č. 885/2006. Ak sa táto suma nemôže v plnej výške započítať v súlade s uvedeným článkom počas troch kalendárnych rokov po kalendárnom roku zistenia, neuhradený zostatok zanikne.

6.   S cieľom stanoviť percento uvedené v odsekoch 4 a 5, rozdelí sa počet zvierat, v prípade ktorých sa zistili nezrovnalosti, podľa počtu určených zvierat.

V prípade uplatňovania článku 16 ods. 3 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1122/2009 sa zvieratá, na ktoré možno potenciálne poskytnúť pomoc a v prípade ktorých sa zistí, že nie sú správne označené alebo registrované v systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, považujú za zvieratá, v prípade ktorých sa zistili nezrovnalosti.

7.   Ak rozdiel medzi počtom deklarovaných zvierat a určených zvierat v súlade s tretím pododsekom odseku 2 vyplýva z úmyselne zavinených nezrovnalostí, neposkytne sa v rámci príslušného opatrenia žiadna pomoc.

Ak percento určené v súlade s odsekom 6 je väčšie ako 20 %, je príjemca znovu vylúčený z prijímania pomoci do výšky zodpovedajúcej rozdielu medzi deklarovaným počtom zvierat a počtom určených zvierat v súlade s tretím pododsekom odseku 2. Suma vyplývajúca z vylúčenia sa započíta v súlade s článkom 5b nariadenia (ES) č. 885/2006. Ak sa táto suma nemôže v plnej výške započítať počas troch kalendárnych rokov po kalendárnom roku zistenia, neuhradený zostatok zanikne.

Článok 18

Zníženia sumy a výnimky v prípadoch nesplnenia kritérií oprávnenosti, záväzkov a súvisiacich povinností

1.   Požadovaná pomoc sa zníži alebo zamietne, ak nie sú splnené tieto povinnosti a kritériá:

a)

pokiaľ ide o opatrenia uvedené v článku 36 písm. a) bode iv) a v) a v písm. b) bode v) nariadenia (ES) č. 1698/2005, príslušné povinné normy, ako aj minimálne požiadavky na používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín, iné ako príslušné povinné požiadavky uvedené v článkoch 39 ods. 3, 40 ods. 2 a 47 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005 a záväzky, ktoré presahujú tieto normy a požiadavky, alebo

b)

kritériá oprávnenosti, iné ako kritériá týkajúce sa veľkosti plochy alebo počtu deklarovaných zvierat.

V prípade viacročných záväzkov, sa zníženia pomoci, vylúčenie alebo vrátenie tiež uplatňujú na sumy, ktoré už boli vyplatené v predchádzajúcich rokoch za uvedený záväzok.

2.   Členský štát získa späť a/alebo zamietne podporu alebo určí výšku zníženia pomoci, konkrétne na základe závažnosti, rozsahu a trvalého charakteru nedodržiavania záväzkov.

Závažnosť nedodržania záväzkov závisí najmä od dôležitosti následkov nesúladu, pričom sa zohľadnia ciele, ktoré sa nesplnili nedodržanými kritériami.

Rozsah nedodržania záväzkov závisí najmä od jeho vplyvu na operáciu ako celok.

Skutočnosť, že nesúlad má trvalý charakter závisí najmä od dĺžky obdobia, počas ktorého sa prejavuje, alebo potenciálu ukončiť tento vplyv rozumnými prostriedkami.

3.   Ak nesúlad vyplýva z úmyselne zavinených nezrovnalostí, príjemca sa z dotyčného opatrenia vylúči na kalendárny rok zistenia, ako aj na nasledujúci kalendárny rok.

Oddiel II

Krížové plnenie

Pododdiel I

Kontrola

Článok 19

Všeobecné pravidlá

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 51 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005, „krížové plnenie“ znamená súlad so zákonnými požiadavkami týkajúcimi sa správy a dobrým poľnohospodárskym a environmentálnym stavom uvedeným v článku 50a ods. 1 prvom pododseku uvedeného nariadenia, a minimálne požiadavky na používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín uvedených v článku 51 ods. 1 druhom pododseku uvedeného nariadenia.

2.   Článok 22 nariadenia (ES) č. 73/2009 a článok 2 ods. 2, body (2) a (32) až (37), články 8, 47, 48, 49, článok 50 okrem prvého pododseku odseku 1, článok 51 ods. 1, 2 a 3, články 52, 53, 54, článok 70 ods. 3, 4, 6 a 7 a články 71 a 72 nariadenia (ES) č. 1122/2009 sa vzhľadom na krížové plnenie uplatňujú mutatis mutandis.

3.   Na účely výpočtu zníženia uvedeného v článku 21 tohto nariadenia sa minimálne požiadavky na používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín uvedené v článku 39 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005 považujú za súčasť oblasti životného prostredia a oblasti zdravia ľudí, zvierat a rastlín v uvedenom poradí, podľa článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009. Obidve minimálne požiadavky sa považujú za „akt“ v znení článku 2 ods. 2 bodu (33) nariadenia (ES) č. 1122/2009.

Článok 20

Kontroly na mieste

1.   Príslušný kontrolný orgán vykonáva na mieste kontroly požiadaviek a noriem, za ktoré je zodpovedný, na vzorke minimálne 1 % všetkých príjemcov, ktorí žiadajú o platbu podľa článku 36 písm. a) bodov i) až v) a písm. b) bodov i), iv) a v) nariadenia (ES) č. 1698/2005.

2.   Vzorky príjemcov, ktorí sa majú skontrolovať v súlade s odsekom 1 sa môžu vybrať zo vzorky príjemcov, ktorí už boli vybratí podľa článku 12 tohto nariadenia a na ktorých sa príslušné požiadavky alebo normy vzťahujú alebo z celkovej skupiny príjemcov, ktorí predložili žiadosť o platbu podľa článku 36 písm. a) bod i) až v) a písm. b) bod i), iv) a v) nariadenia (ES) č. 1698/2005, ktorých povinnosťou je spĺňať príslušné požiadavky alebo normy.

3.   Kombinácia postupov stanovených v odseku 2 sa môže použiť v prípade, ak by sa tým zvýšila účinnosť kontrolného systému.

4.   Ak sa v aktoch a normách týkajúcich sa krížového plnenia vyžaduje, aby boli kontroly na mieste neohlásené, rovnaká požiadavka sa uplatňuje v prípade kontrol na mieste zameraných na krížové plnenie.

Pododdiel II

Zníženia sumy a vylúčenia z poskytovania pomoci

Článok 21

Zníženia sumy a vylúčenia z poskytovania pomoci

Bez toho, aby bol dotknutý článok 51 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1698/2005, v prípade zisteného nesúladu sa zníženia a vylúčenia uvedené v článku 19 ods. 2 tohto nariadenia uplatnia na celkovú výšku pomoci podľa článku 36 písm. a) bod i) až v) a písm. b) bod i), iv) a v) nariadenia (ES) č. 1698/2005, ktorá sa poskytla alebo sa má poskytnúť príslušnému príjemcovi na základe žiadostí o platbu, ktoré predložil alebo predloží počas kalendárneho roka, v ktorom sa zistil nesúlad.

Oddiel III

Poradie znížení

Článok 22

Poradie znížení

V prípade, že sa uplatňuje viacero znížení, uplatňujú sa v tomto poradí:

prvé v súlade s článkom 16 ods. 5 a 6 a s článkom 17 ods. 4 a 5 tohto nariadenia,

ďalšie v súlade s článkom 18 tohto nariadenia,

ďalšie pre neskoré predloženie žiadosti v súlade s článkom 23 nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009,

ďalšie v súlade s článkom 16 ods. 1 tohto nariadenia,

ďalšie v súlade s článkom 21 tohto nariadenia,

posledné v súlade s článkom 16 ods. 7 a 17 ods. 7 tohto nariadenia.

HLAVA II

PODPORA ROZVOJA VIDIEKA PODĽA OSI 1 A OSI 3 A URČITÉ OPATRENIA PODĽA OSI 2 A OSI 4

KAPITOLA I

Úvodné ustanovenia

Článok 23

Rozsah pôsobnosti

Táto hlava sa uplatňuje na výdavky podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005, na ktoré sa nevzťahuje hlava I tohto nariadenia.

KAPITOLA II

Kontrola, zníženia sumy a vylúčenia z poskytovania pomoci

Oddiel I

Kontrola

Pododdiel I

Všeobecné ustanovenia

Článok 24

Administratívne kontroly

1.   Administratívne kontroly sa vykonávajú pri všetkých žiadostiach o podporu, platbu alebo iných vyhláseniach, ktoré musí príjemca alebo tretia strana predložiť a pokrývajú všetky prvky, ktoré je možné a vhodné kontrolovať administratívnymi prostriedkami. V rámci administratívnych postupov je nevyhnutné zaznamenávanie vykonaných kontrol, výsledkov overovaní a opatrení prijatých v prípade nezrovnalostí.

2.   Administratívne kontroly žiadostí o podporu zahŕňajú predovšetkým:

a)

kontrolu oprávnenosti na operáciu, na ktorú sa žiada o podporu;

b)

dodržiavanie výberových kritérií stanovených v programe rozvoja vidieka;

c)

súlad operácie, na ktorú sa žiada o podporu, s uplatniteľnými vnútroštátnymi pravidlami a pravidlami Únie najmä v prípadoch, v ktorých to je relevantné, s pravidlami o verejnom obstarávaní, štátnou pomocou alebo inými vhodnými povinnými normami stanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo zakotvenými v programe rozvoja vidieka;

d)

primeranosť predložených nákladov, ktorá sa hodnotí na základe príslušných systémov hodnotenia, ako sú napr. referenčné náklady, porovnanie rozličných ponúk alebo hodnotiaci výbor;

e)

spoľahlivosť žiadateľa s poznámkou o predchádzajúcich spolufinancovaných operáciách uskutočnených od roku 2000.

3.   Administratívne kontroly žiadostí o platbu zahŕňajú, ak to je v prípade konkrétnej žiadosti o platbu vhodné, najmä:

a)

dodanie spolufinancovaných produktov a vykonanie spolufinancovaných služieb;

b)

správnosť nárokovaných výdavkov;

c)

operáciu ukončenú v porovnaní s operáciou, na ktorú sa žiadalo o podporu a ktorej bola poskytnutá.

4.   Administratívne kontroly investičných operácií, zahŕňajú minimálne jednu osobnú účasť na podporovanej operácii alebo návštevu lokality, kam plynú investície, s cieľom overiť realizáciu investície.

Členské štáty sa však môžu rozhodnúť nevykonať tieto návštevy z riadne oprávnených dôvodov, ktorými sú:

a)

operácia je zahrnutá do vzorky kontroly na mieste, ktorá sa má vykonať v súlade s článkom 25;

b)

príslušná operácia predstavuje malú investíciu;

c)

členský štát považuje riziko nesplnenia podmienok získania pomoci alebo nerealizovania investície za malé.

Rozhodnutie uvedené v druhom pododseku a jeho zdôvodnenie sa zaznamenajú.

5.   Administratívne kontroly takisto zahŕňajú postupy, ktorými sa zabráni neregulárnemu dvojitému financovaniu z iných vnútroštátnych režimov alebo režimov Únie a z iných programových období. V prípadoch, v ktorých existuje financovanie z iných zdrojov, sa týmito kontrolami zaručí, aby celková prijatá pomoc neprekročila maximálnu povolenú výšku pomoci.

6.   Platby príjemcov sa dokladujú faktúrami a dokladmi o zaplatení. Keď to nie je možné zabezpečiť, platby musia byť doložené dokladmi rovnocennej dôkaznej hodnoty.

Článok 25

Kontroly na mieste

1.   Členské štáty organizujú na vhodnej kontrolnej vzorke kontroly schválených operácií na mieste. Tieto kontroly sa podľa možnosti vykonávajú pred uskutočnením konečnej platby operácie.

2.   Výdavky, ktoré sú predmetom kontrol na mieste predstavujú minimálne 4 % výdavkov uvedených v článku 23, ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktoré má každoročne vyplatiť platobná agentúra. Zohľadnia sa iba kontroly, ktoré sa vykonali do konca príslušného roka.

Počas celého programového obdobia predstavujú pokryté výdavky minimálne 5 % výdavkov financovaných z EPFRV.

3.   Vzorka schválených operácií, ktorá sa má skontrolovať v súlade s odsekom 1, sa vyberá predovšetkým na základe:

a)

nevyhnutnosti kontrolovať vhodnú kombináciu typov a veľkostí operácií;

b)

akýchkoľvek rizikových faktorov zistených vnútroštátnymi kontrolami alebo kontrolami Únie;

c)

nutnosti zachovať rovnováhu medzi osami a opatreniami;

d)

potreby náhodného výberu 20 % až 25 % výdavkov.

4.   Inšpektori vykonávajúci kontroly na mieste sa nezúčastňujú na administratívnych kontrolách tej istej operácie.

Článok 26

Obsah kontrol na mieste

1.   Členské štáty sa postarajú, aby sa kontrolou na mieste preverilo:

a)

či sú žiadosti o platbu predložené príjemcom podložené účtovnými alebo inými dokladmi, v prípade potreby vrátane kontrol o presnosti údajov v žiadosti o platbu na základe údajov alebo obchodných dokladov, ktoré majú tretie strany;

b)

primeraný počet výdavkových položiek, skutočnosť, či je charakter a načasovanie relevantných výdavkov v súlade s ustanoveniami Únie, a či sa zhoduje so schváleným opisom danej operácie a či práce alebo služby boli skutočne vykonané;

c)

či využitie alebo plánované využitie operácie je v súlade s cieľom opísaným v žiadosti o podporu;

d)

či sa operácie financované z verejných zdrojov realizovali v súlade s pravidlami a politikami Únie, najmä s pravidlami verejnej súťaže a príslušnými záväznými normami ustanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo v programe rozvoja vidieka.

2.   Kontroly na mieste žiadostí o platbu vybraných na kontrolu uvedenú v článku 25 ods. 3 tohto nariadenia pokrývajú všetky záväzky a povinnosti príjemcu, ktoré možno skontrolovať v čase návštevy.

3.   Kontroly na mieste, okrem prípadov mimoriadnych okolností, ktoré vnútroštátne orgány riadne zaznamenajú a vysvetlia, zahŕňajú návštevu miesta operácie alebo ak je operácia nehmotná, návštevu organizátora operácie.

4.   Iba kontroly, ktoré spĺňajú všetky požiadavky tohto článku, možno počítať do celkového počtu kontrol stanoveného v článku 25 ods. 2.

Článok 27

Správa o vykonaní kontroly

1.   Z každej kontroly na mieste a kontroly ex post podľa tohto oddielu sa vypracuje správa o vykonaní kontroly, ktorou sa umožní zrevidovať podrobnosti uskutočnených kontrol. Táto správa obsahuje najmä:

a)

skontrolované opatrenia a žiadosti;

b)

prítomné osoby;

c)

či bol príjemca na kontrolu upozornený, a ak áno, v akom časovom predstihu;

d)

výsledky kontrol a akékoľvek prípadné pripomienky;

e)

akékoľvek ďalšie kontrolné opatrenia, ktoré sa majú vykonať.

2.   Príjemca dostane možnosť správu podpísať na účel potvrdenia jeho prítomnosti pri kontrole a pridať pripomienky. Pokiaľ sa zistia nedostatky, príjemca dostane kópiu správy o vykonaní kontroly.

Pododdiel II

Dodatočné kontrolné ustanovenia pre osobitné opatrenia

Článok 28

Mladí poľnohospodári

Pokiaľ ide o opatrenia stanovené v článku 22 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005, overia členské štáty súlad s podnikateľským zámerom podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1974/2006 prostredníctvom administratívnych kontrol a kontrol na mieste na základe vzoriek.

Článok 28a

Predčasný odchod do dôchodku

Pokiaľ ide o opatrenia stanovené v článku 23 nariadenia (ES) č. 1698/2005, overia členské štáty súlad s požiadavkami článku 23 ods. 2 písm. b) a článku 23 ods. 3 uvedeného nariadenia po prevode poľnohospodárskeho podniku. Členské štáty môžu po prvej platbe ďalšie kontroly na mieste zrušiť za predpokladu, že administratívne kontroly vrátane vhodných kontrol krížového plnenia, najmä na základe informácií v elektronických databázach uvedených v článku 16 nariadenia (ES) č. 73/2009, poskytnú nutnú záruku zákonnosti a pravidelnosti platieb.

Článok 28b

Podpora režimov kvality potravín uznaných v členských štátoch

Pokiaľ ide o opatrenia stanovené v článku 32 nariadenia (ES) č. 1698/2005, platobné agentúry môžu, v prípade potreby, použiť na overovanie dodržiavania kritérií oprávnenosti dôkazy získané od iných útvarov, orgánov alebo organizácií. Musia však mať istotu, že daný útvar, orgán alebo organizácia pracujú na dostatočne vysokej úrovni na to, aby mohli kontrolovať súlad s kritériami oprávnenosti.

Článok 28c

Polosamozásobiteľské hospodárenie

Pokiaľ ide o opatrenia stanovené v článku 34 nariadenia (ES) č. 1698/2005, overia členské štáty pokrok v súvislosti s podnikateľským zámerom podľa odseku 2 uvedeného článku prostredníctvom administratívnych kontrol a kontrol na mieste na základe vzoriek.

Článok 28d

Skupiny výrobcov

Pokiaľ ide o opatrenia stanovené v článku 35 nariadenia (ES) č. 1698/2005, uznajú členské štáty skupiny výrobcov po tom, ako overia súlad skupiny s kritériami stanovenými v odseku 1 uvedeného článku a vnútroštátnymi predpismi. Po ich uznaní sa bude aspoň raz za päť rokov overovať neustály súlad s kritériami uznávania prostredníctvom kontrol na mieste.

Článok 28e

Podniky v procese reštrukturalizácie

Pokiaľ ide o opatrenia stanovené v článku 35a nariadenia (ES) č. 1698/2005, zhodnotia členské štáty pokrok v súvislosti s podnikateľským zámerom podľa odseku 2 uvedeného článku prostredníctvom administratívnych kontrol a kontrol na mieste na základe vzoriek.

Článok 28f

Leader

1.   Členské štáty uplatňujú vhodný systém dozoru nad miestnymi akčnými skupinami.

2.   V prípade výdavkov vzniknutých podľa článku 63 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 1698/2005 môžu členské štáty delegovať vykonávanie administratívnych kontrol uvedených v článku 24 tohto nariadenia na miestne akčné skupiny prostredníctvom formálneho poverenia. Členské štáty však majú naďalej zodpovednosť overovať, či miestne akčné skupiny majú na takúto činnosť administratívne a kontrolné kapacity.

V prípade delegovania uvedeného v prvom pododseku, vykonajú členské štáty pravidelné kontroly operácií miestnych akčných skupín vrátane kontrol účtov a opätovné vykonanie vybratej vzorky administratívnych kontrol.

Členské štáty tiež vykonávajú kontroly na mieste ako je uvedené v článku 26 tohto nariadenia. Vo vzorke schválených operácií, ktorá sa má skontrolovať na mieste v súlade s článkom 25 ods. 1 tohto nariadenia majú výdavky programu Leader minimálne rovnaký percentuálny podiel ako výdavky programu uvedené v článku 23 tohto nariadenia.

3.   V prípade výdavkov vzniknutých podľa článku 63 písm. c) nariadenia (ES) č. 1698/2005 kontroly vykonávajú osoby nezávislé od príslušných miestnych akčných skupín.

Článok 28g

Úrokové subvencie

V prípade výdavkov vzniknutých podľa článku 49 nariadenia (ES) č. 1974/2006 sa administratívne kontroly a kontroly na mieste vykonávajú s odkazom na príjemcu a v závislosti od realizácie príslušnej operácie. Analýza rizika v súlade s článkom 25 ods. 3 písm. b) tohto nariadenia pokrýva, a to minimálne jedenkrát, príslušné operácie na základe diskontovanej hodnoty subvencie.

Členské štáty navyše zabezpečia prostredníctvom administratívnych kontrol, a v prípade potreby prostredníctvom návštev in situ sprostredkovateľských finančných inštitúcií a príjemcov, že platby sprostredkovateľským finančným inštitúciám sú v súlade s právnymi predpismi Únie a dohodou uzatvorenou medzi platobnou agentúrou členského štátu a sprostredkovateľskou finančnou inštitúciou podľa článku 49 nariadenia (ES) č. 1974/2006.

Článok 28h

Iné finančné technické činnosti

V prípade výdavkov vzniknutých podľa článku 50 nariadenia (ES) č. 1974/2006, členské štáty zabezpečia prostredníctvom administratívnych kontrol, a v prípade potreby prostredníctvom návštev in situ fondov a ich sponzorov, že sú splnené podmienky stanovené v článkoch 51 a 52 uvedeného nariadenia. Overia najmä správne využívanie fondov a ich ukončenie na konci programového obdobia.

Pododdiel III

Kontroly ex post

Článok 29

Kontroly ex post

1.   Kontroly ex post sa vykonávajú v prípade investičných operácií s cieľom overiť súlad so záväzkami podľa článku 72 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005 alebo záväzkami uvedenými v programe rozvoja vidieka.

2.   Kontrolami ex post sa každý kalendárny rok preverí minimálne 1 % výdavkov EPFRV na investičné operácie, ktoré sú stále predmetom záväzkov uvedených v odseku 1, v prípade ktorých sa uskutočnila konečná platba z fondu EPFRV. Zohľadnia sa iba kontroly, ktoré sa vykonali do konca príslušného roka.

3.   Vzorky operácií, ktoré sa majú skontrolovať v súlade s odsekom 1 sú založené na analýzach rizík a finančných vplyvov rozličných operácií, skupín operácií alebo opatrení. Časti vzoriek sa vyberú náhodne.

Oddiel II

Zníženia sumy a vylúčenia z poskytovania pomoci

Článok 30

Zníženia sumy a vylúčenia z poskytovania pomoci

1.   Platby sa počítajú na základe oprávnenosti počas administratívnych kontrol.

Členský štát preskúma žiadosť o platbu, ktorú prijal od príjemcu, a určí sumy podpory, na ktoré má príjemca nárok. Členský štát určí:

a)

sumu, ktorá sa má vyplatiť príjemcovi výlučne na základe žiadosti o platbu;

b)

sumu, ktorá sa má vyplatiť príjemcovi po preskúmaní oprávnenosti žiadosti o platbu.

Ak suma určená podľa písmena a) prevýši sumu určenú podľa písmena b) o viac ako 3 %, suma určená podľa písmena b) sa zníži. Toto zníženie sa rovná rozdielu medzi týmito dvoma sumami.

Ak však príjemca môže dokázať, že k zahrnutiu neoprávnenej sumy nedošlo jeho vinou, výška sumy sa nezníži.

2.   V prípade, že sa zistí, že príjemca úmyselne vyhlásil nepravdivé skutočnosti, príslušná operácia sa vylúči z poskytovania podpory z fondu EPFRV a všetky prostriedky vyplatené na účel konkrétnej operácie sa vrátia. Okrem toho sa príjemca vylúči z poskytovania podpory v rámci tohto opatrenia na príslušný kalendárny rok zistenia a na nasledujúci kalendárny rok.

3.   Zníženia sumy a vylúčenia z poskytovania pomoci uvedené v odsekoch 1 a 2 sa uplatňujú mutatis mutandis na neoprávnené výdavky zistené počas kontrol podľa článkov 25 a 29.

ČASŤ III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 31

Predkladanie správ

Členské štáty do 15. júla každého roku predložia Komisii správu, ktorá:

a)

zahŕňa výsledky kontrol žiadostí o platbu predložených podľa oddielu I v predchádzajúcom kalendárnom roku, a ktorá súvisí najmä s týmito bodmi:

(i)

počet žiadostí o platbu pre každé opatrenie, celkovú skontrolovanú sumu v rámci týchto žiadostí, ako aj celkovú plochu a celkový počet zvierat, ktoré boli predmetom kontroly podľa článkov 11, 12 a 20;

(ii)

celková plocha na podporu, ktorá sa vzťahuje na plochu, rozdelená podľa jednotlivých programov pomoci;

(iii)

celkový počet zvierat na podporu, ktorá sa týka zvierat, rozdelený podľa jednotlivých schém pomoci;

(iv)

výsledok uskutočnených kontrol, s určením zníženia a vylúčenia podľa článkov 16, 17, 18 a 21;

b)

zahŕňa kontroly a výsledky kontrol žiadostí o platbu vykonaných podľa článkov 24 a 25 pre platby uskutočnené v predchádzajúcom kalendárnom roku;

c)

zahŕňa kontroly a výsledky kontrol vykonané podľa článkov 28 a 29 v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Článok 32

Kontrola zo strany Komisie

Článok 27 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa uplatňuje na podporu, ktorá sa vypláca podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Článok 33

Oznamovanie kontrol platobnej agentúre

1.   V prípadoch, keď kontrolu nevykonáva príslušná platobná agentúra, členský štát zabezpečí, aby platobná agentúra bola o vykonaných kontrolách a ich výsledkoch dostatočne informovaná. Platobná agentúra si sama určí, aké informácie potrebuje. Informácie môžu byť vo forme správy o každej vykonanej kontrole alebo v prípadoch, keď to je vhodné, vo forme súhrnnej správy.

2.   K dispozícii musia byť postačujúce podklady pre audit. Orientačný opis informácií, ktoré majú obsahovať dostatočné podklady pre audit, sa nachádza v prílohe I.

3.   Platobná agentúra má právo overovať kvalitu kontrol, ktoré vykonali iné orgány, a má právo na všetky informácie, ktoré potrebuje na vykonávanie svojej činnosti.

Článok 34

Zrušenie

1.   Nariadenie (ES) č. 1975/2006 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2011.

Naďalej sa však uplatňuje v súvislosti so žiadosťami o platbu, ktoré boli predložené pred 1. januárom 2011.

2.   Odkazy na nariadenie (ES) č. 1975/2006 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 35

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť prvým dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. januára 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2009, s. 65.

(3)  Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 18.

(4)  Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 74.

(5)  Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16.

(6)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 15.

(8)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 90.


PRÍLOHA I

Orientačný opis informácií, ktoré majú obsahovať dostatočné podklady pre audit

Podklady pre audit uvedené v článku 33 ods. 2 sú postačujúce vtedy, keď pre danú pomoc:

a)

uvádzajú zosúladenie celkovej sumy oznámenej Komisii s inými faktúrami, účtovnými alebo inými podpornými dokumentmi platobnej agentúry alebo iných útvarov pre operácie podporované z fondu EPFRV;

b)

uvádzajú overenie platieb z verejných výdavkov príjemcovi;

c)

uvádzajú overenie uplatňovania výberových kritérií na operácie financované z fondu EPFRV;

d)

pokiaľ to je vhodné, obsahujú plán financovania, správy o aktivitách, podklady o poskytovaní pomoci, podklady postupov verejnej súťaže a správy o vykonaných kontrolách.


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 1975/2006

toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 4 ods. 3, 6, 7 a 9, článok 5, článok 7 ods. 1

článok 3

článok 2

článok 4

článok 3

článok 5

článok 4 ods. 2, 4 a 8

článok 6

článok 6

článok 7

článok 7 ods. 1, článok 8 ods. 3, článok 16 ods. 1

článok 8 ods. 3

článok 7 ods. 1, článok 8 ods. 3

článok 9

článok 9

článok 10 ods. 1 a 2

článok 4 ods. 1

článok 10 ods. 3 až 6

článok 10 ods. 1 až 4

článok 11

článok 11

článok 12 ods. 1, 3 a 4

článok 12 ods. 1, 3 a 4

článok 12 ods. 2

článok 12 ods. 2 a článok 15 ods. 3

článok 13

článok 13

článok 14

článok 14

článok 15

článok 15

článok 16 ods. 1

článok 16 ods. 2 a 3

článok 16 ods. 2

článok 16 ods. 5

článok 16 ods. 4

článok 16 ods. 5 a 6

článok 16 ods. 6 a 7 v uvedenom poradí

článok 17 ods. 1

článok 17 ods. 2 a 3

článok 17 ods. 2

článok 17 ods. 4, 5 a 6

článok 17 ods. 3

článok 17 ods. 5 a 7

článok 17 ods. 4

článok 17 ods. 1

článok 18

článok 18

článok 19 ods. 1

článok 19 ods. 1

článok 19 ods. 2

článok 19 ods. 2

článok 20 ods. 1

článok 20 ods. 1

článok 20 ods. 2

článok 19 ods. 2

článok 21 ods. 1

článok 19 ods. 2

článok 21 ods. 2 a 3

článok 20 ods. 2

článok 21 ods. 4

článok 20 ods. 3

článok 22

článok 19 ods. 2

článok 23 ods. 1 prvý pododsek

článok 21

článok 23 ods. 1 druhý a tretí pododsek

článok 19 ods. 2

článok 23 ods. 2

článok 19 ods. 3

článok 24

článok 22

článok 25

článok 23

článok 26 ods. 1, 2, 3 a 4

článok 24 ods. 1, 2, 3 a 4 v uvedenom poradí

článok 26 ods. 5

článok 24 ods. 6

článok 26 ods. 6

článok 24 ods. 5

článok 26 ods. 7

článok 28b

článok 27 ods. 1, 2 a 3

článok 25

článok 27 ods. 4

článok 4 ods. 5

článok 28

článok 26

článok 28a

článok 27

článok 29

články 28a a 28c

článok 30 ods. 1 a 2

článok 29 ods. 1

článok 30 ods. 3

článok 29 ods. 2

článok 30 ods. 4 prvý pododsek

článok 29 ods. 3

článok 30 ods. 4 druhý pododsek

článok 31 ods. 1 prvý, druhý a tretí pododsek

článok 30 ods. 1 prvý, druhý a tretí pododsek v uvedenom poradí

článok 31 ods. 1 štvrtý pododsek

článok 30 ods. 3

článok 31 ods. 2

článok 30 ods. 2

článok 32

článok 28f ods. 3

článok 33

článok 28f ods. 2

článok 34 písm. a)

článok 31 písm. a)

článok 34 písm. b) a c)

článok 31 písm. b)

článok 34 písm. d)

článok 31 písm. c)

článok 35

článok 32

článok 36 ods. 1

článok 19 ods. 2

článok 36 ods. 2, 3 a 4

článok 33 ods. 1, 2 a 3

článok 37

článok 35