16.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 334/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/91/EÚ

z 13. decembra 2011

o identifikácii alebo rozlíšení dávky, do ktorej potraviny patria

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 89/396/EHS zo 14. júna 1989 o identifikácii alebo rozlíšení druhu, ku ktorému potraviny patria (3), bola opakovane (4) podstatným spôsobom zmenená a doplnená. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala uvedená smernica kodifikovať.

(2)

Vnútorný trh zahŕňa oblasť bez vnútorných hraníc, v rámci ktorých je zabezpečený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu.

(3)

Obchod s potravinami zaberá veľmi významné miesto na vnútornom trhu.

(4)

Označovanie dávky, ku ktorej potraviny patria, spĺňa požiadavku lepšej informovanosti o totožnosti výrobku. Je to užitočný zdroj informácií, ak ide o potraviny alebo o ohrozenie zdravia spotrebiteľa.

(5)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín určených na predaj konečným spotrebiteľom (5) neobsahuje žiadne ustanovenia o identifikácii dávky označenia.

(6)

Na medzinárodnej úrovni je všeobecná povinnosť poskytovať informácie o výrobe alebo balení určitej dávky balených potravín. Je povinnosťou Únie prispievať k rozvoju medzinárodného obchodu.

(7)

Je rozumné stanoviť pravidlá všeobecnej a horizontálnej povahy na riadenie všeobecného identifikačného systému dávky potravín.

(8)

Efektívnosť uvedeného systému závisí od jeho zavedenia na rôznych obchodných úrovniach. Je predsa len žiadúce vylúčiť určité výrobky a postupy, zvlášť tie, ktoré sú vykonávané v počiatočných štádiách dodávateľskej siete poľnohospodárskych výrobkov.

(9)

Je potrebné zohľadniť skutočnosť, že pre určité potraviny určené na okamžitú spotrebu hneď po kúpe, ako je jednotlivo porciovaná zmrzlina, nie je účelné označenie výrobnej dávky priamo na jednotlivom balení. Avšak v prípade týchto výrobkov by sa označenie výrobnej dávky malo povinne uvádzať na obchodnom obale.

(10)

Koncept dávky predpokladá, že rôzne predávané balenia potravín majú skoro rovnaké výrobné, spracovateľské a baliarenské charakteristiky. Tento koncept by sa nemal použiť pri objemných výrobkoch alebo výrobkoch, ktoré kvôli ich individuálnej špecifikácii alebo heterogénnej povahe nemožno považovať za výrobky formujúce homogénnu dávku.

(11)

Z pohľadu širokej škály použitých identifikačných metód by malo byť na obchodnej organizácii, aby určila dávku a uviedla jej správne označenie alebo značku.

(12)

Na zabezpečenie splnenia informačných požiadaviek, na ktoré bolo určené, by malo byť toto označenie jasne odlíšiteľné a ako také rozpoznateľné.

(13)

Dátum mininálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby môže v súlade so smernicou 2000/13/ES slúžiť ako označenie dávky, a to za predpokladu, že označenie je presné.

(14)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v časti B prílohy I,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.   Táto smernica sa týka označovania, ktoré umožňuje rozlíšenie dávky, ku ktorej potraviny patria.

2.   Na účely tejto smernice dávka znamená sériu predajných jednotiek potravín vyrábaných, spracovávaných alebo balených za prakticky tých istých podmienok.

Článok 2

1.   Potraviny možno uviesť na trh, len ak sú sprevádzané označením podľa článku 1 ods. 1.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje:

a)

na poľnohospodárske výrobky, ktoré sú pri výstupe z podniku:

i)

predávané alebo dodávané na dočasné uskladnenie, prípravu alebo do baliarní;

ii)

prepravované na spracovanie do výrobných organizácií alebo

iii)

zberané na okamžité spracovanie do prípravných alebo spracovateľských systémov;

b)

ak v čase predaja konečnému spotrebiteľovi nie sú potraviny balené, sú balené len na požiadanie nákupujúceho alebo sú balené na priamy predaj;

c)

na obaly alebo kontajnery, ktorých najväčšia plocha je menšia ako 10 cm2;

d)

na jednotlivé porcie zmrzliny. Údaj, ktorý umožňuje identifikáciu výrobnej dávky, sa uvádza na obchodnom obale.

Článok 3

Dávku určuje vždy výrobca, spracovateľ alebo baliareň príslušných potravín, alebo prvý predávajúci usadený v Únii.

Označenie podľa článku 1 ods. 1 sa určí a pripojí v rámci zodpovednosti jedného alebo druhého z týchto subjektov. Musí byť uvedené písmenom L okrem prípadov, keď je jasne odlíšiteľné od iných označení na etikete.

Článok 4

Ak sú potraviny balené, označenie podľa článku 1 ods. 1 a tam, kde je to vhodné aj písmeno L, sa nachádza na obale alebo na etikete k nemu pripojenej.

Ak nie sú potraviny balené, označenie podľa článku 1 ods. 1, a tam, kde je to vhodné aj písmeno L, sa nachádza na obale alebo na kontajneri, alebo ak nie tam, tak na príslušných obchodných dokladoch.

V každom prípade sa uvedie takým spôsobom, aby bolo ľahko viditeľné, jasne čitateľné a nezmazateľné.

Článok 5

Ak sa dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby uvedie na etikete, označenie podľa článku 1 ods. 1 sa nemusí uviesť na potravine za predpokladu, že dátum pozostáva prinajmenšom z nekódovaného označenia dňa a mesiaca v tomto poradí.

Článok 6

Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté označenia ustanovené osobitnými opatreniami Únie.

Komisia uverejní a aktualizuje zoznam týchto opatrení.

Článok 7

Smernica 89/396/EHS, zmenená a doplnená smernicami uvedenými v časti A prílohy I, sa zrušuje bez toho, aby tým boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v časti B prílohy I.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 8

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 13. decembra 2011

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

M. SZPUNAR


(1)  Ú. v. EÚ C 54, 19.2.2011, s. 34.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 11. mája 2011 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 8. novembra 2011.

(3)  Ú. v. ES L 186, 30.6.1989, s. 21.

(4)  Pozri časť A prílohy I.

(5)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29.


PRÍLOHA I

ČASŤ A

Zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení

(podľa článku 7)

Smernica Rady 89/396/EHS

(Ú. v. ES L 186, 30.6.1989, s. 21).

Smernica Rady 91/238/EHS

(Ú. v. ES L 107, 27.4.1991, s. 50).

Smernica Rady 92/11/EHS

(Ú. v. ES L 65, 11.3.1992, s. 32).

ČASŤ B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(podľa článku 7)

Smernica

Lehota na transpozíciu

89/396/EHS

20. jún 1990 (1)

91/238/EHS

92/11/EHS


(1)  V súlade s článkom 7 prvým odsekom smernice 89/396/EHS zmenenou a doplnenou smernicou 92/11/EHS:

„Členské štáty, tam kde je to potrebné, zmenia a doplnia svoje zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia tak, aby:

oprávnili k predaju výrobky, ktoré sú v súlade s touto smernicou najneskôr do 20. júna 1990,

zakázali obchod s výrobkami, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou s účinnosťou od 1. júla 1992. Obchod s výrobkami uvedenými na trh alebo označenými pred týmto dátumom, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou, môže však pokračovať až do vyčerpania zásob.“


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Smernica 89/396/EHS

Táto smernica

článok 1

článok 1

článok 2 ods. 1 a 2

článok 2 ods. 1 a 2

článok 2 ods. 3

články 3 až 6

články 3 až 6

článok 7

článok 7

článok 8

článok 8

článok 9

príloha I

príloha II