15.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 239/1


SMERNICA KOMISIE 2011/75/EÚ

z 2. septembra 2011,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 96/98/ES z 20. decembra 1996 o vybavení námorných lodí (1), a najmä na jej článok 17,

keďže:

(1)

Na účely smernice 96/98/ES by sa medzinárodné dohovory a testovacie normy mali uplatňovať v aktualizovanej verzii.

(2)

Od prijatia posledného doplňujúceho aktu k smernici 96/98/ES nadobudlo účinnosť viacero zmien a doplnení k medzinárodným dohovorom a platným testovacím normám. Tieto zmeny a doplnenia by sa mali začleniť do smernice 96/98/ES.

(3)

V rovnakom období Medzinárodná námorná organizácia (IMO) a európska organizácia pre normalizáciu prijali normy, vrátane podrobných testovacích noriem, pre množstvo položiek vybavenia, ktoré sú uvedené v prílohe A.2 k smernici 96/98/ES alebo ktoré, i keď nie sú uvedené, sa považujú za relevantné na účely uvedenej smernice. Preto by sa takéto položky mali začleniť do prílohy A.1 alebo premiestniť do prílohy A.1 z prílohy A.2.

(4)

Smernica 96/98/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS),

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha A k smernici 96/98/ES sa nahrádza prílohou k tejto smernici.

Článok 2

Vybavenie uvedené v prílohe A.1, prenesené z prílohy A.2, ktoré bolo vyrobené pred 5. októbrom 2012 v súlade s postupmi typového schválenia, ktoré už boli v platnosti pred uvedeným dátumom na území členského štátu, sa môže naďalej umiestňovať na trh a na paluby lodí Spoločenstva až do 5. októbra 2014.

Článok 3

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr 5. októbra 2012 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii znenie uvedených ustanovení. Uvedené ustanovenia uplatňujú od 5. októbra 2012.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 2. septembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 46, 17.2.1997, s. 25.


PRÍLOHA

PRÍLOHA A

Všeobecná poznámka pre prílohu A: Odkaz na predpisy SOLAS znamená odkaz na ich konsolidované znenie z roku 2009.

Všeobecná poznámka pre prílohu A: V niektorých názvoch položiek sa v stĺpci 5 uvádzajú možné varianty výrobku pod tým istým názvom položky. Varianty výrobku sú stanovené nezávisle a od seba navzájom oddelené prerušovanou čiarou. Na účely osvedčovania sa podľa potreby použije iba príslušný variant výrobku (napríklad: A.1/3.3).

Zoznam použitých skratiek:

A.1: zmena a doplnenie 1 týkajúce sa štandardných dokumentov iných ako IMO.

A.2: zmena a doplnenie 2 týkajúce sa štandardných dokumentov iných ako IMO.

AC: korigendum k zmene a doplneniu týkajúce sa štandardných dokumentov iných ako IMO.

CAT: kategória radarového vybavenia uvedená v oddiele 1.3 IEC 62388 (2007).

Obež.: obežník.

COLREG: Dohovor o medzinárodných pravidlách zabránenia zrážkam na mori.

COMSAR: podvýbor Medzinárodnej námornej organizácie pre rádiokomunikácie a vyhľadávanie a zachraňovanie.

EN: Európska norma.

ETSI: Európsky inštitút pre telekomunikačné normy; kódex.

Kódex FSS: medzinárodný kódex pre požiarne bezpečnostné systémy.

Kódex FTP: medzinárodný kódex na použitie postupov požiarnych testov.

Kódex HSC: kódex o vysokorýchlostných plavidlách.

Kódex IBC: medzinárodný kódex pre prepravu chemikálií ako hromadného tovaru.

ICAO: Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo.

IEC: Medzinárodná elektrotechnická komisia.

IMO: Medzinárodná námorná organizácia.

ISO: Medzinárodná organizácia pre normalizáciu.

ITU: Medzinárodná telekomunikačná únia.

LSA: záchranný prostriedok.

MARPOL: Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí.

MEPC: Výbor pre ochranu morského prostredia.

MSC: Výbor bezpečnosti námornej dopravy.

NOx: oxidy dusíka.

SOLAS: Medzinárodný dohovor o bezpečnosti života na mori.

SOx: oxidy síry.

Nar.: nariadenie.

Rez.: rezolúcia.

PRÍLOHA A.1

ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH UŽ EXISTUJÚ PODROBNÉ TESTOVACIE NORMY

Poznámky platné pre celú prílohu A.1:

a)

Všeobecné informácie: Okrem špeciálne uvedených testovacích noriem sú v platných požiadavkách medzinárodných dohovorov a príslušných rezolúciách a obežníkoch IMO rôzne ustanovenia, ktorých dodržanie sa musí overiť počas typovej skúšky (typového schválenia), ako je to uvedené v moduloch posudzovania zhody v prílohe B.

b)

Stĺpec 1: Môže sa uplatňovať článok 2 smernice Komisie 2009/26/ES (1).

c)

Stĺpec 1: Môže sa uplatňovať článok 2 smernice Komisie 2010/68/EÚ (2).

d)

Stĺpec 5: Keď sa citujú rezolúcie IMO, platné sú len testovacie normy obsiahnuté v príslušných častiach príloh k rezolúciám, a nie ustanovenia samotných rezolúcií.

e)

Stĺpec 5: Medzinárodné dohovory a testovacie normy sa uplatňujú v aktualizovanej verzii. Na účely správnej identifikácie príslušných noriem sa musí v testovacích správach, osvedčeniach o zhode a vyhláseniach o zhode uviesť špecifická použitá testovacia norma a jej verzia.

f)

Stĺpec 5: Ak sú dve sady identifikačných noriem oddelené slovom „alebo“, každá sada musí spĺňať všetky testovacie požiadavky, tak aby to zodpovedalo vykonávacím normám IMO. Tým je testovanie položky podľa jednej z týchto sád dostatočné na preukázanie zhody s požiadavkami príslušných medzinárodných nástrojov. Naopak, ak sa použijú iné oddeľovacie znamienka (čiarka), uplatňujú sa všetky uvedené referencie.

g)

Stĺpec 6: Ak je uvedený modul H, chápe sa to ako modul H plus osvedčenie o skúške projektu.

h)

Požiadavky stanovené v tejto prílohe platia bez toho, aby boli dotknuté prepravné požiadavky v medzinárodných dohovoroch.

1.   Záchranné zariadenia

Stĺpec 4: IMO MSC/obežník 980 by sa mal uplatňovať okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 4.

Číslo

Názov položky

Predpis SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“

Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO

Testovacie normy

Moduly posudzovania zhody

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Záchranné kolesá

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/7

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, II

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Svetlá označujúce polohu pre záchranné prostriedky:

a)

pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny

b)

pre záchranné kolesá

c)

pre záchranné vesty

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/7

nar. III/22

nar. III/26

nar. III/32

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. MSC.48(66)-(kódex LSA) II, IV

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Záchranné kolesá so samočinnými dymovými signálmi

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/7

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, II

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Záchranné vesty

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/7

nar. III/22

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, II

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

IMO MSC/obež. 922

IMO MSC.1/obež. 1304

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu, ktoré nie sú klasifikované ako záchranné vesty:

izolované alebo neizolované

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/7

nar. III/22

nar. III/32

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, II

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

IMO MSC/obež. 1046

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu klasifikované ako záchranné vesty:

izolované alebo neizolované

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/7

nar. III/22

nar. III/32

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, II

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

IMO MSC/obež. 1046

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Tepelné ochranné prostriedky

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/22

nar. III/32

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, II

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

IMO MSC/obež. 1046

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Padákové svetlice (pyrotechnické)

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/6

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, II

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Ručné svetlice (pyrotechnické)

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, II.

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Plávajúce dymové signály (pyrotechnické)

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/34

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, III

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Lanové vrhacie vybavenie

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/18

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, VII

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Nafukovacie záchranné plte

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/13

nar. III/21

nar. III/26

nar. III/31

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

IMO MSC/obež. 811

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Pevné záchranné plte

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/21

nar. III/26

nar. III/31

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

IMO MSC/obež. 811

rez. IMO MSC.81(70)

IMO MSC/obež. 1006

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Automaticky samovyrovnávacie záchranné plte

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/26

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

IMO MSC/obež. 809

IMO MSC/obež. 811

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Obojstranne použiteľné záchranné plte s ochrannou strieškou

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/26

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

IMO MSC/obež. 809

IMO MSC/obež. 811

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Voľne plávajúce mechanizmy pre záchranné plte, hydrostatické uvoľňovacie jednotky

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/13

nar. III/26

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

IMO MSC/obež. 811

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Záchranné člny

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/21

nar. III/31

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

IMO MSC/obež. 1006

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Pevné pohotovostné člny

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/21

nar. III/31

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, V

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

IMO MSC/obež. 1006

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Nafukovacie pohotovostné člny

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/21

nar. III/31

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, V

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

ISO 15372 (2000)

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Rýchle záchranné člny

nar. III/4

nar. III/26

nar. III/34

rez. MO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, V

IMO MSC/obež. 1016

IMO MSC/obež. 1094

rez. IMO MSC.81(70)

IMO MSC/obež. 1006

ISO 15372 (2000)

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Spúšťacie zariadenia využívajúce sklon (Davits)

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/23

nar. III/33

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, VI

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Voľne plávajúce spúšťacie zariadenia pre záchranné plavidlá

presunuté do A.2/1.3

A.1/1.23

Spúšťacie zariadenia pre záchranné člny spúšťané voľným pádom

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/16

nar. III/23

nar. III/33

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, VI

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Spúšťacie zariadenia pre záchranné plte

(Davits)

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/12

nar. III/16

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, VI

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Spúšťacie zariadenia pre rýchle pohotovostné člny

(Davits)

nar. III/4

nar. III/26

nar. III/34

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, VI

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Uvoľňovací mechanizmus pre

a)

záchranné člny a pohotovostné člny

b)

záchranné plte,

ktoré sa spúšťajú voľným pádom

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/16

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV, VI

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Lodné evakuačné systémy

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/15

nar. III/26

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, VI

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Záchranné prostriedky

nar. III/4

nar. III/26

nar. III/34

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, VI

rez. IMO MSC.81(70)

IMO MSC/obež. 810

B + D

B + F

A.1/1.29

Pozri poznámku b) tejto prílohy A.1

Naloďovacie rebríky

nar. III/4

nar. III/11

nar. X/3

nar. III/11

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA)

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)

IMO MSC.1/obež. 1285

rez. IMO MSC.81(70)

ISO 5489 (2008)

B + D

B + F

A.1/1.30

Odrazové materiály

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO A.658(16)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá

presunuté do A.1/5.17 a A.1/5.18

A.1/1.32

Radarový transpondér 9 GHz (SART)

presunuté do A.1/4.18

A.1/1.33

Radarový reflektor pre záchranné člny a pohotovostné člny

(pasívny)

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV, V

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

IMO MSC.164(78)

ISO 8729-1 (2010)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

alebo

ISO 8729-1 (2010)

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Kompas pre záchranné člny a pohotovostné člny

presunuté do A.1/4.23

A.1/1.35

Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a pohotovostné člny

presunuté do A.1/3.38

A.1/1.36

Hnací motor pre záchranné/pohotovostné člny

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/34

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, V

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Hnací mimopalubný motor pre záchranné člny

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/34

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Pátracie svetlomety používané v záchranných a pohotovostných člnoch

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV, V

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Otvorené obojstranne použiteľné záchranné plte

nar. III/4

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, príloha 10

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, príloha 11

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) príloha 10

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) príloha 11

B + D

B + F

A.1/1.40

Mechanický výťah pre lodivodov

presunuté do A.1/4.48

A.1/1.41

Navijaky pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/16

nar. III/17

nar. III/23

nar. III/24

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, VI

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Pilotný rebrík

presunuté do A.1/4.49

A.1/1.43

Pozri poznámku c) tejto prílohy A.1

Pevné/nafukovacie pohotovostné člny

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/21

nar. III/31

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, V

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

rez. IMO MSC/obež. 1006

ISO 15372 (2000)

B + D

B + F

G

2.   Zariadenia na zabránenie znečisťovaniu mora

Číslo

Názov položky

Nariadenie MARPOL 73/78, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“

Uplatniteľné predpisy MARPOL 73/78 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO

Testovacie normy

Moduly posudzovania zhody

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Zariadenie na filtrovanie oleja (pre obsah oleja s výtokom do 15 ppm)

príloha I, nar. 14

príloha I, nar. 14

rez. IMO MEPC.1/obež. 643

rez. IMO MEPC.107(49)

rez. IMO MEPC.1/obež. 643

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Detektory styku oleja a vody

príloha I, nar. 32

príloha I, nar. 32

rez. IMO MEPC.5(XIII)

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Prístroj na meranie obsahu oleja

príloha I, nar. 14

príloha I, nar. 14

rez. IMO MEPC.1/obež. 643

rez. IMO MEPC.107(49)

rez. IMO MEPC.1/obež. 643

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Upravovacie jednotky určené na pripojenie k existujúcemu zariadeniu na oddeľovanie vody s obsahom oleja (pre obsah oleja s výtokom do 15 ppm)

zámerne nevyplnené

A.1/2.5

Monitorovací a kontrolný systém vypúšťania oleja pre ropné cisternové lode

príloha I, nar. 31

príloha I, nar. 31

rez. IMO MEPC.108(49)

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Odpadové systémy

príloha IV, nar. 9

príloha IV, nar. 9

rez. IMO MEPC.159(55)

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Palubné spaľovacie pece

príloha VI, nar. 16

príloha VI, nar. 16

rez. IMO MEPC.76(40)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

Pozri poznámku b) tejto prílohy A.1

Palubné kontrolné a zapisovacie zariadenia NOx

príloha VI, nar. 13

technický kódex NOx 2008

rez. IMO MEPC.177(58)

príloha VI, nar. 13

technický kódex NOx 2008

rez. IMO MEPC.177(58)

rez. IMO MEPC.1/obež. 638

technický kódex NOx 2008

rez. IMO MEPC.177(58)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

Pozri poznámku b) tejto prílohy A.1

Iné technologické metódy na zníženie emisií SOx

príloha VI, nar. 4

príloha VI, nar. 4

rez. IMO MEPC.184(59)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.10

Ex A.2/2.2

Palubné čistiace systémy výfukových plynov

príloha VI, nar. 4

príloha VI, nar. 4

rez. IMO MEPC.184(59)

B + D

B + E

B + F

G

3.   Zariadenia požiarnej ochrany

Číslo

Názov položky

Predpis SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“

Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO

Testovacie normy

Moduly posudzovania zhody

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Základné palubné obloženie

nar. II-2/4

nar. II-2/6

nar. X/3

nar. II-2/4

nar. II-2/6

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.61(67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 2 a časť 6 alebo príloha 2

rez. IMO MSC/obež. 1102

rez. IMO MSC/obež. 1120

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2

Prenosné hasiace prístroje

nar. II-2/10

nar. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4

nar. II-2/4

nar. II-2/10

nar. II-2/18

nar. II-2/19

nar. II-2/20

rez. IMO A.951(23)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4

rez. IMO MSC/obež. 1239

rez. IMO MSC/obež. 1275

EN 3-7 (2004) vrátane A.1 (2007)

EN 3-8 (2006) vrátane AC (2007)

EN 3-9 (2006) vrátane AC (2007)

EN 3-10 (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Protipožiarne vybavenie: ochranný odev (ochrana proti vysokým teplotám)

nar. II-2/10

nar. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

ochranný odev na hasenie požiaru:

EN 469 (2005) vrátane A1 (2006) a AC (2006)

ochranný odev na hasenie požiaru – odrazový odev na špecializované hasenie požiaru

EN 1486 (2007)

ochranný odev na hasenie požiaru – ochranný odev s odrazovým povrchovým materiálom:

ISO 15538 (2001)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Protipožiarne vybavenie: čižmy

nar. II-2/10

nar. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

EN 15090 (2006)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Protipožiarne vybavenie: rukavice

nar. II-2/10

nar. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

EN 659 (2003) vrátane A1 (2008) a AC (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Protipožiarne vybavenie: prilba

nar. II-2/10

nar. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

EN 443 (2008)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom

Poznámka: Pri nehodách zapríčinených nebezpečným nákladom sa vyžaduje použitie typu masky s pretlakom.

nar. II-2/10

nar. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

EN 136 (1998) vrátane AC (2003)

EN 137 (2006)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Dýchací prístroj so stlačeným vzduchom

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

Poznámka: Toto vybavenie je iba pre vysokorýchlostné plavidlá skonštruované podľa ustanovení kódexu HSC 1994.

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

EN 14593-1 (2005)

EN 14593-2 (2005) vrátane AC (2005)

EN 14594 (2005)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Komponenty kropiacich systémov pre ubytovacie priestory, obslužné priestory a riadiace stanice ekvivalentné systémom uvedeným v nariadení SOLAS 74 II-2/12 (s obmedzením na trysky a ich výkonnosť)

[Trysky pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) sú zaradené do tejto položky.]

nar. II-2/7

nar. II-2/10

nar. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 8

nar. II-2/7

nar. II-2/9

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.44(65)

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 8

rez. IMO MSC/obež. 912

rez. IMO A.800(19)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10

Pozri poznámku b) tejto prílohy A.1

Trysky pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory

nar. II-2/10

nar. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7

nar. II-2/10

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7

rez. IMO MSC.1/obež. 1313

rez. IMO MSC/obež. 1165, dodatok A

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

Deliace plochy tried „A“ a „B“, odolnosť voči ohňu

a)

deliace plochy triedy A

b)

deliace plochy triedy B

deliace plochy triedy A:

nar. II-2/3,2

deliace plochy triedy B:

nar. II-2/3.4

nar. II-2/9 a

deliace plochy triedy A:

nar. II-2/3.2

deliace plochy triedy B:

nar. II-2/3.4

IMO MSC.61(67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 3 a príloha 2

rez. IMO MSC/obež. 1120

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Zariadenia brániace prechodu nádrží ropných cisternových lodí

nar. II-2/4

nar. II-2/16

nar. II-2/4

nar. II-2/16

EN 12874 (2001)

ISO 15364 (2007)

rez. IMO MSC/obež. 677

pre vybavenie okrem ventilov:

 

B + D

 

B + E

 

B + F

pre ventily:

B + F

A.1/3.13

Nehorľavé materiály

nar. II-2/3

nar. X/3

nar. II-2/3

nar. II-2/5

nar. II-2/9

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.61(67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 1

rez. IMO MSC/obež. 1120

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Neoceľové materiály použité v potrubí prechádzajúcom deliacimi plochami tried „A“ alebo „B“

položka zahrnutá do A.1/3.26 a A.1/3.27

A.1/3.15

Neoceľové materiály použité v potrubí dopravujúcom naftu alebo vykurovaciu naftu

a)

potrubie a armatúry

b)

ventily

c)

zostavy ohybného potrubia

nar. II-2/4

nar. X/3

nar. II-2/4

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, 10

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, 10

rez. IMO MSC/obež. 1120

rez. IMO A.753(18)

ISO 15540 (2001)

ISO 15541 (2001)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Požiarne dvere

nar. II-2/9

nar. II-2/9

rez. IMO MSC.61(67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 3

rez. IMO MSC/obež. 1120

rez. IMO MSC.1/obež. 1273

rez. IMO MSC.1/obež. 1319

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17

Komponenty riadiaceho systému požiarnych dverí

Poznámka: Ak sa v 2. stĺpci používa termín „systémové komponenty“, môže to znamenať, že na zabezpečenie plnenia medzinárodných požiadaviek sa vyžaduje skúška jedného komponentu, skupiny komponentov alebo celého systému.

nar. II-2/9

nar. X/3

nar. II-2/9

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.61(67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 4

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkymi vlastnosťami šírenia ohňa

a)

dekoračné obklady

b)

náterové systémy

c)

podlahové krytiny

d)

izolačné kryty potrubia

e)

adhezíva použité pri výrobe deliacich plôch triedy „A“, „B“ a „C“

f)

horľavé kanály

nar. II-2/3

nar. II-2/5

nar. II-2/6

nar. II-2/9

nar. X/3

nar. II-2/3

nar. II-2/5

nar. II-2/6

nar. II-2/9

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC/obež. 1120

rez. IMO MSC.61(67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 2 a časť 5 alebo príloha 2

rez. IMO MSC/obež. 1120

ISO 1716 (2002)

Poznámka: Ak sa požaduje, aby mal povrchový materiál určitú maximálnu výhrevnosť, bude sa merať v súlade s ISO 1716.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Závesy, záclony a iné závesné textilné materiály a povlaky

nar. II-2/3

nar. II-2/9

nar. X/3

nar. II-2/3

nar. II-2/9

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 7

rez. IMO MSC/obež. 1102

rez. IMO MSC/obež. 1120

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Čalúnený nábytok

nar. II-2/3

nar. II-2/5

nar. II-2/9

nar. X/3

nar. II-2/3

nar. II-2/5

nar. II-2/9

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.61(67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 8

rez. IMO MSC/obež. 1102

rez. IMO MSC/obež. 1120

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Posteľná bielizeň

nar. II-2/3

nar. II-2/9

nar. X/3

nar. II-2/3

nar. II-2/9

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.61(67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 9

rez. IMO MSC/obež. 1102

rez. IMO MSC/obež. 1120

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Požiarne klapky

nar. II-2/9

nar. II-2/9

rez. IMO MSC.61(67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 3

rez. IMO MSC/obež. 1120

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Nehorľavé kanály vedúce cez deliace plochy triedy „A“

presunuté do A.1/3.26

A.1/3.24

Elektrické káble prechádzajúce cez deliace plochy triedy „A“

presunuté do A.1/3.26

A.1/3.25

Ohňovzdorné hranaté a okrúhle lodné okná triedy „A“ a „B“

nar. II-2/9

nar. II-2/9

rez. IMO MSC/obež. 1120

rez. IMO MSC.61(67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 3

rez. IMO MSC/obež. 1120

rez. IMO MSC.1/obež. 1203

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Priechody cez deliace plochy triedy „A“, cez ktoré prechádzajú:

a)

trasy elektrických káblov

b)

potrubia, šachty, kanály atď.

nar. II-2/9

nar. II-2/9

rez. IMO MSC.1/obež. 1276

rez. IMO MSC.61(67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 3

rez. IMO MSC/obež. 1120

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Priechody cez deliace plochy triedy „B“, cez ktoré prechádzajú:

a)

trasy elektrických káblov

b)

potrubia, šachty, kanály atď.

nar. II-2/9

nar. II-2/9

rez. IMO MSC.61(67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 3

rez. IMO MSC/obež. 1120

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Kropiace systémy (limitované na hlavice rozprašovača)

[Trysky pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) sú zaradené do tejto položky.]

nar. II-2/7

nar. II-2/10

nar. X/3

nar. II-2/7

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.44(65)

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 8

rez. IMO MSC/obež. 912

ISO 6182-1 (2004)

alebo

EN 12259-1 (1999) vrátane A1 (2001), A2 (2004) a A3 (2006)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Požiarne hadice

nar. II-2/10

nar. X/3

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

EN 14540 (2004) vrátane A.1 (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Prenosné prístroje na kyslíkovú analýzu a na zisťovanie plynu

nar. II-2/4

nar. VI/3

nar. II-2/4

nar. VI/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

IEC 60092-504 (2001)

IEC 60533 (1999)

a podľa potreby:

a)

kategória 1: (bezpečný priestor)

EN 50104 (2002) vrátane A.1 (2004) kyslík

EN 60079-29-1 (2007)

b)

kategória 2: (výbušné plynné prostredia)

EN 50104 (2002) vrátane A.1 (2004) kyslík

EN 60079-29-1 (2007)

IEC 60079-0 (2007)

IEC 60079-1 (2007) vrátane korigenda 1 k IEC 60079 (2008)

IEC 60079-10-1 (2008)

IEC 60079-11 (2006)

IEC 60079-15 (2010)

IEC 60079-26 (2006)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Trysky pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC)

položka bola vypustená, keďže je zaradená do A.1/3.9 a A.1/3.28

A.1/3.32

Materiály (okrem nábytku) zamedzujúce horeniu pre vysokorýchlostné plavidlá

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.61(67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 10

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Materiály zamedzujúce horeniu na nábytok pre vysokorýchlostné plavidlá

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC/obež. 1102

rez. IMO MSC.61(67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 1, časť 8 a časť 10

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Ohňovzdorné deliace plochy pre vysokorýchlostné plavidlá

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(Kódex HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 11

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Požiarne dvere na vysokorýchlostných plavidlách

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.61(67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 11

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Požiarne klapky na vysokorýchlostných plavidlách

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC/obež. 1102

rez. IMO MSC.61(67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 11

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Priechody cez ohňovzdorné deliace plochy na vysokorýchlostných plavidlách

a)

trasy elektrických káblov

b)

potrubia, šachty, kanály atď.

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.61(67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 11

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a pohotovostné člny

nar. III/4

nar. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4

nar. III/34

rez. IMO A.951(23)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV, V

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4

rez. IMO MSC.1/obež. 1313

EN 3-7 (2004) vrátane A1 (2007)

EN 3-8 (2006) vrátane AC (2007)

EN 3-9 (2006) vrátane AC (2007)

EN 3-10 (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Trysky pre ekvivalentné vodné rozprašovacie hasiace systémy pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory

nar. II-2/10

nar. X/3

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7

rez. IMO MSC.1/obež. 1313

rez. IMO MSC/obež. 1165

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Komponenty nízko uložených osvetľovacích systémov (len komponenty)

nar. II-2/13

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 11

nar. II-2/13

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 11

rez. IMO A.752(18)

alebo

ISO 15370 (2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41

Pohotovostné/núdzové dýchacie zariadenia (EEBD)

nar. II-2/13

nar. II-2/13

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

rez. IMO MSC/obež. 849

ISO 23269-1 (2008) prípadne:

pre samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s otvoreným okruhom s maskou alebo náustkom pre núdzové dýchacie zariadenie:

EN 402 (2003)

pre samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s otvoreným okruhom s kapucňou pre núdzové dýchacie zariadenie:

EN 1146 (2005)

pre samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s uzavretým okruhom:

EN 13794 (2002)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Komponenty systémov inertných plynov

nar. II-2/4

nar. II-2/4

rez. IMO A.567(14)

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15

rez. IMO MSC/obež. 353

rez. IMO MSC/obež. 387

rez. IMO MSC/obež. 485

rez. IMO MSC/obež. 450 rev. 1

rez. IMO MSC/obež. 731

rez. IMO MSC/obež. 1120

rez. IMO MSC/obež. 353

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Trysky protipožiarnych hasiacich systémov kuchynského vybavenia (automatický alebo ručný typ)

nar. II-2/1

nar. II-2/10

nar. X/3

nar. II-2/1

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

ISO 15371 (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.44

Protipožiarne vybavenie – záchranné lano

nar. II-2/10

nar. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

rez. IMO MSC.61(67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 1

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov (hasiace médium, hlavné ventily a rozstrekovacie trysky) pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory

nar. II-2/10

nar. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5

rez. IMO MSC/obež. 848

rez. IMO MSC.1/obež. 1313

rez. IMO MSC.1/obež. 1316

rez. IMO MSC.1/obež. 1317

rez. IMO MSC/obež. 848

rez. IMO MSC.1/obež. 1317

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov do strojovní (aerosólové systémy)

nar. II-2/10

nar. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5

rez. IMO MSC.1/obež. 1270

rez. IMO MSC.1/obež. 1313

rez. IMO MSC.1/obež. 1270

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Koncentrát pre pevné vysokoexpanzné penové hasiace systémy pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory (nová položka)

Poznámka: Pevné penové hasiace systémy s vysokou expanziou (vrátane systémov, ktoré využívajú vnútorný vzduch z prostredia na ich plánované použitie) pre strojovne a priestory nákladných čerpadiel sa ešte musia testovať so schválenou náplňou, aby vyhoveli správe.

nar. II-2/10

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 6

rez. IMO MSC/obež. 670

B + D

B + E

B + F

A.1/3.48

Pevne zabudované vodné požiarne systémy v strojovniach kategórie „A“ na lokálne použitie

(trysky a výkonnostné testy)

nar. II-2/10

nar. X/3

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC/obež. 913

rez. IMO MSC.1/obež. 1276

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Pozri poznámku b) tejto prílohy A.1

Trysky pre pevné vodné rozprašovacie hasiace systémy pre ro-ro priestory a priestory zvláštnej kategórie ekvivalentné tým, ktoré sú uvedené v rezolúcii A.123(V)

nar. II-2/19

nar. II-2/20

nar. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7

nar. II-2/19

nar. II-2/20

rez. IMO A.123(V)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7

rez. IMO MSC.1/obež. 1272

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Ochranný odev odolný voči chemikáliám

presunuté do A.2/3.9

A.1/3.51

Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne systémy pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory

nar. II-2/7

nar. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9

nar. II-2/7

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9

rez. IMO MSC.1/obež. 1242

rez. IMO MSC.1/obež. 1313

kontrolné a indikačné zariadenia; elektrické zariadenia na lodiach:

EN 54-2 (1997) vrátane AC(1999) a A1 (2006)

napájacie zariadenia:

EN 54-4 (1997) vrátane AC(1999), A1 (2002) a A2 (2006)

tepelné hlásiče – bodové detektory:

EN 54-5 (2000) vrátane A1 (2002)

dymové hlásiče – bodové detektory využívajúce rozptýlené svetlo, vysielané svetlo alebo ionizáciu:

EN 54-7 (2000) vrátane A1 (2002) a A2 (2006)

plameňové hlásiče – bodové detektory:

EN 54-10 (2002) vrátane A1 (2005)

ručne obsluhované hlásne miesta:

EN 54-11 (2001) vrátane A1 (2005)

a podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach:

IEC 60092-504 (2001)

IEC 60533 (1999)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Neprenosné a nepohyblivé hasiace prístroje

nar. II-2/10

nar. X/3

nar. II-2/4

nar. II-2/10

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

EN 1866-1 (2007)

alebo

ISO 11601 (2008)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Požiarne poplachové zariadenia - zvukové

nar. II-2/7

nar. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9

nar. II-2/7

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9

rez. IMO MSC.1/obež. 1313

zvukové:

EN 54-3 (2001) vrátane A1 (2002) a A2 (2006)

IEC 60092-504 (2001)

IEC 60533 (1999)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Pevne zabudované prístroje na kyslíkovú analýzu a na zisťovanie plynu

nar. II-2/4

nar. VI/3

nar. II-2/4

nar. VI/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008) alebo IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

IEC 60092-504 (2001)

IEC 60533 (1999)

a podľa potreby:

a)

kategória 4: (bezpečný priestor)

EN 50104 (2002) vrátane A.1 2004 kyslík

b)

kategória 3: (výbušné plynné prostredia)

EN 50104 (2002) vrátane A.1 2004 kyslík

EN 60079-29-1 (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

Pozri poznámku b) tejto prílohy A.1

Viacúčelové trysky

(rozprašovacie/prúdové)

nar. II-2/10

nar. X/3

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

ručné prúdnice pre hasičské jednotky – kombinované prúdnice PN 16:

EN 15182-1 (2007) vrátane A1 (2009)

EN 15182-2 (2007) vrátane A1 (2009)

ručné prúdnice pre hasičské jednotky – s plným prúdom a/alebo s jedným nemeniteľným uhlom rozstreku PN 16:

EN 15182-1 (2007) vrátane A1 (2009)

EN 15182-3 (2007) vrátane A1 (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

Pozri poznámku b) tejto prílohy A.1

Požiarne hadice (na bubnoch)

nar. II-2/10

nar. X/3

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

EN 671-1 (2001) vrátane AC (2002)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

Pozri poznámku b) tejto prílohy A.1

Komponenty penových hasiacich systémov – pevné penové systémy pre cisternové lode

nar. II-2/10

nar. II-2/10.8.1

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 14

rez. IMO MSC.1/obež. 1239

rez. IMO MSC.1/obež. 1276

rez. IMO MSC/obež. 798.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

Pozri poznámku b) tejto prílohy A.1

Komponenty pevných nízkoexpanzných penových hasiacich systémov na ochranu strojovní a palúb cisternových lodí

nar. II-2/10

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 6, 14

rez. IMO MSC.1/obež. 1239

rez. IMO MSC.1/obež. 1276

rez. IMO MSC.1/obež. 1313

rez. IMO MSC.1/obež. 1312

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

Pozri poznámku b) tejto prílohy A.1

Pena do pevných hasiacich systémov pre chemické cisternové lode

nar. II-2/1

rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC)

rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC)

rez. IMO MSC/obež. 553

rez. IMO MSC.1/obež. 1312.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60

Pozri poznámku b) tejto prílohy A.1

Trysky pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy pre balkóny kabín

nar. II-2/10

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7

rez. IMO MSC.1/obež. 1313

rez. IMO MSC.1/obež. 1268.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

Pozri poznámku b) tejto prílohy A.1

Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch na ochranu strojovní a nákladových čerpadlových priestorov

Poznámka: Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch na ochranu strojovní a nákladových čerpadlových priestorov, sa budú testovať so schválenou náplňou, aby vyhoveli správe.

nar. II-2/10

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.1/obež. 1271

B + D

B + E

B + F

A.1/3.62

ex A.2/3.32

Suché chemické práškové hasiace systémy

nar. II-2/1

nar. II-2/1

Medzinárodný kódex pre stavbu a vybavenie lodí prepravujúcich skvapalnené plyny ako hromadný tovar: kapitola 11

rez. IMO MSC.1/obež. 1315

B + D

B + E

B + F

4.   Navigačné zariadenia

Poznámky uplatniteľné na 4. časť: Navigačné vybavenie

Stĺpec 5: Pri každom odkaze na sériu EN 61162 alebo sériu IEC 61162 sa pri určovaní uplatniteľnej normy série EN 61162 alebo série IEC 61162 zohľadní návrh príslušnej položky.

Číslo

Názov položky

Predpis SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“

Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO

Testovacie normy

Moduly posudzovania zhody

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnetický kompas

nar. V/18

nar. V/19

rez. IMO A.382(X)

rez. IMO A.694(17)

ISO 1069 (1973)

ISO 25862 (2009)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

alebo

ISO 1069 (1973)

ISO 25862 (2009)

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda)

nar. V/18

nar. V/19

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

nar. V/19

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.116(73)

rez. IMO MSC.191(79)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria EN 61162

ISO 22090-2 (2004) vrátane korigenda 2005

EN 62288 (2008)

alebo

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria IEC 61162

ISO 22090-2 (2004) vrátane korigenda 2005

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Gyrokompas

nar. V/18

nar. V/19

rez. IMO A.424(XI)

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.191(79)

EN ISO 8728 (1998)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria EN 61162

EN 62288 (2008).

alebo

ISO 8728 (1997)

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radarové zariadenie

presunuté do A.1/4.34, A.1/4.35 a A.1/4.36

A.1/4.5

Automatický radarový zakresľovací prístroj (ARPA)

presunuté do A.1/4.34

A.1/4.6

Akustický hĺbkomer

nar. V/18

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

nar. V/19

rez. IMO A.224(VII)

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.74(69), príloha 4

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

EN ISO 9875 (2001) vrátane ISO technické korigendum 1: 2006

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria EN 61162

EN 62288 (2008)

alebo

ISO 9875 (2000) vrátane ISO technické korigendum 1: 2006

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Zariadenie na meranie rýchlosti a vzdialenosti (SDME)

nar. V/18

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

nar. V/19

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO A.824(19)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.96(72)

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

EN 61023 (2007)

séria EN 61162

EN 62288 (2008)

alebo

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

IEC 61023 (2007)

séria IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Prístroj udávajúci polohu kormidla, obrátky a výšku závitu vrtule

presunuté do A.1/4.20, A.1/4.21 a A.1/4.22

A.1/4.9

Pozri poznámku b) tejto prílohy A.1

Indikátor rýchlosti zatáčania

nar. V/18

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

nar. V/19

rez. IMO A.526(13)

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria EN 61162

ISO 20672 (2007)

EN 62288 (2008)

alebo

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria IEC 61162

ISO 20672 (2007)

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.10

Rádiogoniometer

zámerne nevyplnené

A.1/4.11

Zariadenie Loran-C

nar. V/18

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

nar. V/19

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO A.818(19)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

EN 61075 (1993)

séria EN 61162

EN 62288 (2008)

alebo

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

IEC 61075 (1991)

séria IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Zariadenie Chayka

nar. V/18

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

nar. V/19

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO A.818(19)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

EN 61075 (1993)

séria EN 61162

EN 62288 (2008)

alebo

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

IEC 61075 (1991)

séria IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Navigačné zariadenie Decca

zámerne nevyplnené

A.1/4.14

Vybavenie GPS

nar. V/18

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

nar. V/19

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)

rez. IMO MSC.112(73)

rez. IMO MSC.191(79)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

EN 61108-1 (2003)

séria EN 61162

EN 62288 (2008)

alebo

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

IEC 61108-1 (2003)

séria IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

Vybavenie GLONASS

nar. V/18

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

nar. V/19

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.113(73)

rez. IMO MSC.191(79)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

EN 61108-2 (1998)

séria EN 61162

EN 62288 (2008)

alebo

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

IEC 61108-2 (1998)

séria IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.16

Systém regulácie kurzu HCS

nar. V/18

nar. V/19

rez. IMO A.342(IX)

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.64(67), príloha 3

rez. IMO MSC.191(79)

ISO 11674 (2006)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria EN 61162

EN 62288 (2008)

alebo

ISO 11674 (2006)

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.17

Mechanický výťah pre lodivodov

presunuté do A.1/1.40

A.1/4.18

Radarový transpondér 9 GHz (SART)

nar. III/4

nar. IV/14

nar. V/18

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

nar. III/6

nar. IV/7

rez. IMO A.530(13)

rez. IMO A.802(19)

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, 14

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, 14

ITU-R M.628-3 (11/93)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

EN 61097-1 (2007)

alebo

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

IEC 61097-1 (2007)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.19

Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá

presunuté do A.1/4.37

A.1/4.20

Pozri poznámku b) tejto prílohy A.1

Prístroj udávajúci polohu kormidla

nar. V/18

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

nar. V/19

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria EN 61162

ISO 20673 (2007)

EN 62288 (2008)

alebo

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria IEC 61162

ISO 20673 (2007)

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.21

Pozri poznámku b) tejto prílohy A.1

Prístroj udávajúci otáčky

nar. V/18

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

nar. V/19

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria EN 61162

ISO 22554 (2007)

EN 62288 (2008)

alebo

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria IEC 61162

ISO 22554 (2007)

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.22

Pozri poznámku b) tejto prílohy A.1

Prístroj udávajúci výšku závitu vrtule

nar. V/18

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

nar. V/19

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria EN 61162

ISO 22555 (2007)

EN 62288 (2008)

alebo

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria IEC 61162

ISO 22555 (2007)

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.23

Kompas pre záchranné člny a pohotovostné člny

nar. III/4

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

nar. III/34

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, V

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.13

ISO 25862 (2009)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.24

Automatický radarový zakresľovací prostriedok (ARPA) pre vysokorýchlostné plavidlá

presunuté do A.1/4.37

A.1/4.25

Automatický zakresľovací prostriedok (ATA)

presunuté do A.1/4.35

A.1/4.26

Automatický zakresľovací prostriedok (ATA) pre vysokorýchlostné plavidlá

presunuté do A.1/4.38

A.1/4.27

Elektronický zakresľovací prostriedok (EPA)

presunuté do A.1/4.36

A.1/4.28

Integrovaný mostíkový systém

presunuté do A.2/4.30

A.1/4.29

Zapisovač údajov o plavbe (VDR)

nar. V/18

nar. V/20

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

nar. V/20

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO A.861(20)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria EN 61162

EN 61996-1 (2008)

EN 62288 (2008)

alebo

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria IEC 61162

IEC 61996-1 (2007-11),

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.30

Elektronický informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS) so zálohovaním a systém s rastrovou zobrazovacou jednotkou (RCDS)

nar. V/18

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

nar. V/19

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

rez. IMO MSC.232(82)

rez. IMO SN.1/obež. 266

[Záloha ECDIS a RCDS sa uplatňuje, len ak je táto funkčnosť zahrnutá v ECDIS. V certifikáte modulu B je uvedené, či sa tieto možnosti testovali.]

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria EN 61162

EN 61174 (2008)

EN 62288 (2008)

alebo

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria IEC 61162

IEC 61174 (2008)

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.31

Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO A.821(19)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

ISO 16328 (2001)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria EN 61162

EN 62288 (2008)

alebo

ISO 16328 (2001)

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.32

Univerzálne zariadenie s automatickým identifikačným systémom (AIS)

nar. V/18

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

nar. V/19

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.74(69)

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

ITU-R M. 1371-4 (2010)

Poznámka: ITU-R M. 1371-4 (2010) sa uplatňuje len v súlade s požiadavkami IMO Res.MSC.74(69).

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria EN 61162

EN 61993-2 (2001)

EN 62288 (2008)

alebo

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria IEC 61162

IEC 61993-2 (2001)

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.33

Systém riadenia dráhy

(funguje pri rýchlostiach lode od minimálnej manévrovacej rýchlosti po 30 uzlov)

nar. V/18

nar. V/19

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.74(69)

rez. IMO MSC.191(79)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria EN 61162

EN 62065 (2002)

EN 62288 (2008)

alebo

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria IEC 61162

IEC 62065 (2002)

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.34

Radarové zariadenie CAT 1

nar. V/18

nar. V/19

rez. IMO A.278(VIII)

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO A.823(19)

rez. IMO MSC.191(79)

rez. IMO MSC.192(79)

ITU-R M. 1177-3(06/03)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria EN 61162

EN 62288 (2008)

EN 62388 (2008)

alebo

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

IEC 62388 Ed.1.0 (2007)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.35

Radarové zariadenie CAT 2

nar. V/18

nar. V/19

rez. IMO A.278(VIII)

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.191(79)

rez. IMO MSC.192(79)

ITU-R M. 1177-3(06/03)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria EN 61162

EN 62288 (2008)

EN 62388 (2008)

alebo

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

IEC 62388 Ed.1.0 (2007)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.36

Radarové zariadenie CAT 3

nar. V/18

nar. V/19

rez. IMO A.278(VIII)

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.191(79)

rez. IMO MSC.192(79)

ITU-R M. 1177-3(06/03)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria EN 61162

EN 62288 (2008)

EN 62388 (2008)

alebo

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

IEC 62388 Ed.1.0 (2007)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.37

Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá (CAT 1H, CAT 2H a CAT 3H)

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

rez. IMO A.278(VIII)

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

rez. IMO MSC.192(79)

ITU-R M. 1177-3(06/03)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria EN 61162

EN 62288 (2008)

EN 62388 (2008)

alebo

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

IEC 62388 Ed.1.0 (2007)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.38

Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu, konkrétne:

a)

CAT 1 s mapovou voľbou

b)

CAT 2 s mapovou voľbou

c)

CAT 1 pre HSC s mapovou voľbou

d)

CAT 2 pre HSC s mapovou voľbou

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

rez. IMO A.278(VIII)

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

rez. IMO MSC.192(79)

ITU-R M. 1177-3(06/03)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria EN 61162

EN 62288 (2008)

EN 62388 (2008)

alebo

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

IEC 62388 Ed.1.0 (2007)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.39

Radarový reflektor – pasívny typ

nar. V/18

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

nar. V/19

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13