2.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 147/15


SMERNICA KOMISIE 2011/63/EÚ

z 1. júna 2011,

ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúcu sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/EHS (1), a najmä na jej článok 10 ods. 1,

keďže:

(1)

V smernici 98/70/ES sa ustanovujú environmentálne špecifikácie, ako aj analytické metódy pre benzín a naftové palivá, ktoré sa uvádzajú na trh.

(2)

Tieto analytické metódy sa týkajú určitých noriem ustanovených Európskym výborom pre normalizáciu (CEN). Keďže v dôsledku technického pokroku CEN tieto normy nahradil novými, je vhodné aktualizovať odkazy na tieto normy v prílohe I a II k smernici 98/70/ES.

(3)

V prílohe III k smernici 98/70/ES sa ustanovuje povolená výnimka vzťahujúca sa na tlak výparov pre benzín obsahujúci bioetanol. Číselné údaje obsiahnuté v uvedenej prílohe sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta. V norme EN ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) 4259:2006 sú špecifikované pravidlá zaokrúhľovania výsledkov podľa presnosti testovacej metódy a vyžaduje sa zaokrúhľovanie na jedno desatinné miesto. Je preto vhodné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť číselné údaje uvedené v prílohe III k smernici 98/70/ES.

(4)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre kvalitu palív zriadeného článkom 11 ods. 1 smernice 98/70/ES,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 98/70/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

a)

Poznámka pod čiarou č. 1 sa nahrádza takto:

„(1)

Metódy testovania sú špecifikované v norme EN 228:2008. Členské štáty môžu prijať analytickú metódu špecifikovanú v norme, ktorá nahrádza normu EN 228:2008, ak je možné preukázať, že sa ňou zaručuje aspoň taká úroveň správnosti a presnosti, ako analytická metóda, ktorú nahrádza.“

b)

Poznámka pod čiarou č. 6 sa nahrádza takto:

„(6)

Ďalšie monoalkoholy a étery s koncovým destilačným bodom nie vyšším než destilačný bod podľa normy EN 228:2008.“

2.

V prílohe II sa poznámka pod čiarou č. 1 nahrádza takto:

„(1)

Metódy testovania sú špecifikované v norme EN 590:2009. Členské štáty môžu prijať analytickú metódu špecifikovanú v norme, ktorá nahrádza normu EN 590:2009, ak je možné preukázať, že sa ňou zaručuje aspoň taká úroveň správnosti a presnosti, ako analytická metóda, ktorú nahrádza.“

3.

Príloha III sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 12 mesiacov od jej uverejnenia v úradnom vestníku.

Tieto ustanovenia sa začnú uplatňovať do 12 mesiacov od uverejnenia tejto smernice v úradnom vestníku.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 1. júna 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA III

VÝNIMKA VZŤAHUJÚCA SA NA TLAK VÝPAROV POVOLENÁ PRE BENZÍN S OBSAHOM BIOETANOLU

Obsah bioetanolu (% v/v)

Výnimka vzťahujúca sa na tlak výparov (v kPa) (1)

0

0

1

3,7

2

6,0

3

7,2

4

7,8

5

8,0

6

8,0

7

7,9

8

7,9

9

7,8

10

7,8

Povolená výnimka vzťahujúca sa na tlak výparov pre stredný obsah bioetanolu medzi hodnotami uvedenými v tabuľke sa určuje priamou lineárnou extrapoláciou medzi obsahom bioetanolu bezprostredne nad a bezprostredne pod strednou hodnotou.“


(1)  Hodnoty uvedené v špecifikácii sú ‚skutočné hodnoty‘. Pri stanovení ich limitných hodnôt sa použili podmienky normy EN ISO 4259:2006 Ropné výrobky – Stanovenie a využitie presných údajov výsledkov vo vzťahu k skúšobným metódam; pri stanovení minimálnej hodnoty sa zohľadnil minimálny rozdiel 2R nad nulou (R = reprodukovateľnosť). Výsledky jednotlivých meraní sa interpretujú na základe kritérií uvedených v norme EN ISO 4259:2006.