2.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 57/21


SMERNICA KOMISIE 2011/18/EÚ

z 1. marca 2011,

ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II, V a VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (1), a najmä na jej článok 30 ods. 3,

keďže:

(1)

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov smernice 2008/57/ES, týkajúce sa úpravy príloh II až IX k danej smernici, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 29 ods. 4 smernice 2008/57/ES.

(2)

Subsystém riadenie-zabezpečenie a návestenie pozostáva z traťových a palubných zariadení, ktoré by sa mali považovať za dva samostatné subsystémy. Príloha II k smernici 2008/57/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Zariadenia na meranie spotreby elektrickej energie sú fyzicky začlenené do železničných koľajových vozidiel. Príloha II k smernici 2008/57/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

V súlade s článkom 17 ods. 3 smernice 2008/57/ES by členské štáty mali vymenovať orgány zodpovedné za vykonávanie postupu overovania v prípade vnútroštátnych predpisov. Prílohy V a VI k smernici 2008/57/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť, aby konkretizovali, ktoré postupy majú tieto orgány vykonávať.

(5)

S prihliadnutím na bod 2 prílohy VI k smernici 2008/57/ES by v prípade využitia potvrdenia o čiastkovom overení (intermediate statements of verification, ďalej len „ISV“) mal notifikovaný orgán najprv vyhotoviť osvedčenie ES o potvrdení o čiastkovom overení a následne by mal žiadateľ vyhotoviť súvisiace vyhlásenie ES. Prílohy V a VI k smernici 2008/57/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 29 ods. 1 smernice 2008/57/ES,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Prílohy II, V a VI k smernici 2008/57/ES sa nahrádzajú prílohami I, II a III k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. decembra 2011. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

2.   Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

3.   Povinnosti transpozície a vykonávania tejto smernice sa nevzťahujú na Cyperskú republiku a Maltskú republiku, kým na ich území nebudú vybudované železničné systémy.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 1. marca 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA II

SUBSYSTÉMY

1.   Zoznam subsystémov

Na účely tejto smernice sa systém tvoriaci systém železníc môže rozčleniť na tieto subsystémy:

a)

štrukturálne oblasti:

infraštruktúra,

energia,

traťové riadenie-zabezpečenie a návestenie v prípade traťových zariadení,

riadenie-zabezpečenie a návestenie v prípade palubných zariadení,

železničné koľajové vozidlá;

b)

funkčné oblasti:

prevádzka a riadenie dopravy,

údržba,

telematické aplikácie v osobnej a nákladnej doprave.

2.   Opis subsystémov

Agentúra navrhne v čase vypracovania príslušného návrhu TSI pre každý subsystém alebo časť subsystému zoznam komponentov a aspektov týkajúcich sa interoperability. Bez toho, aby bol dotknutý výber aspektov alebo komponentov týkajúcich sa interoperability a poradia, v akom sa stanú predmetom TSI, subsystémy zahŕňajú tieto oblasti:

2.1.   Infraštruktúra

Trať, výmeny, inžinierske stavby (mosty, tunely atď.), pridružená infraštruktúra stanice (nástupištia, prístupové zóny vrátane potrieb pre osoby so zníženou pohyblivosťou atď.), bezpečnostné a ochranné zariadenia.

2.2.   Energia

Elektrifikačný systém vrátane nadzemného trolejového vedenia a traťové časti zariadení na meranie spotreby elektrickej energie.

2.3.   Riadenie-zabezpečenie a návestenie v prípade traťových zariadení

Všetky traťové zariadenia potrebné na zaručenie bezpečnosti a riadenia pohybu vlakov schválených na premávanie po sieti.

2.4.   Riadenie-zabezpečenie a návestenie v prípade palubných zariadení

Všetky palubné zariadenia potrebné na zaručenie bezpečnosti a riadenia pohybu vlakov schválených na premávanie po sieti.

2.5.   Prevádzka a riadenie dopravy

Postupy a zariadenia umožňujúce koherentnú prevádzku rozličných štrukturálnych subsystémov tak počas bežnej, ako aj počas mimoriadnej prevádzky vrátane zloženia a riadenia vlakov, plánovania a riadenia dopravy.

Na vykonávanie cezhraničnej dopravy sa môže vyžadovať odborná kvalifikácia.

2.6.   Telematické aplikácie

V súlade s prílohou I tento subsystém pozostáva z dvoch prvkov:

a)

aplikácií v osobnej doprave vrátane systémov, ktoré poskytujú cestujúcim informácie pred cestou a počas cesty, systémov rezervácie a platenia, manažmentu batožiny a manažmentu spojení medzi vlakmi a ostatnými druhmi dopravy;

b)

aplikácií v nákladnej doprave vrátane informačných systémov (monitorovanie nákladu a vlakov v reálnom čase), systémov zoraďovania (zriaďovania a rozmiestňovania), systémov rezervácie, platenia a fakturácie, manažmentu spojení s ostatnými druhmi dopravy a vypracúvania elektronických sprievodných dokladov.

2.7.   Železničné koľajové vozidlá

Štruktúra, systém riadenia a zabezpečenia pre všetky vlakové zariadenia, zariadenia zberačov prúdu, trakčné jednotky a jednotky na premenu energie, palubné zariadenia na meranie spotreby elektrickej energie, brzdové zariadenia, ťahadlové mechanizmy, pojazdné zariadenia (podvozky, nápravy atď.) a zavesenia, dvere, rozhrania človek/stroj (vodič, vlakový personál a cestujúci vrátane potrieb pre osoby so zníženou pohyblivosťou), pasívne alebo aktívne bezpečnostné zariadenia a potreby pre zdravie cestujúcich a vlakového personálu.

2.8.   Údržba

Postupy, s nimi súvisiace zariadenia, logistické strediská pre údržbárske práce a rezervy, ktoré umožňujú vykonávať povinnú nápravnú a preventívnu údržbu s cieľom zabezpečiť interoperabilitu systému železníc a zaručiť požadovanú výkonnosť.“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA V

VYHLÁSENIE ES O OVERENÍ SUBSYSTÉMOV

1.   Vyhlásenie ES o overení subsystémov

Vyhlásenie ES o overení a sprievodné dokumenty musia byť datované a podpísané.

Uvedené vyhlásenie musí vychádzať z informácií vyplývajúcich z postupu ES pri overovaní subsystémov v zmysle bodu 2 prílohy VI. Musí byť napísané v tom istom jazyku ako súbor technickej dokumentácie a musí obsahovať aspoň tieto položky:

odkazy na smernicu,

názov a adresu obstarávateľa alebo výrobcu alebo ich splnomocneného zástupcu so sídlom v Európskej únii (uveďte obchodný názov a úplnú adresu; v prípade splnomocneného zástupcu uveďte aj obchodný názov obstarávateľa alebo výrobcu),

stručný opis subsystému,

názov a adresu notifikovaného orgánu, ktorý vykonal overenie ES uvedené v článku 18,

odkazy na dokumenty, ktoré obsahuje súbor technickej dokumentácie,

všetky príslušné dočasné alebo konečné ustanovenia, ktoré majú subsystémy spĺňať, a v prípade potreby najmä prevádzkové obmedzenia alebo podmienky,

v prípade, že ide o dočasné vyhlásenie ES: obdobie jeho platnosti,

totožnosť signatára.

Ak sa v prílohe VI odkazuje na vyhlásenie ES o ISV, na toto vyhlásenie sa uplatňujú ustanovenia tohto oddielu.

2.   Vyhlásenie o overení subsystémov v prípade vnútroštátnych predpisov

Ak sa v prílohe VI odkazuje na vyhlásenie o overení subsystémov v prípade vnútroštátnych predpisov, na dané vyhlásenie sa mutatis mutandis uplatňujú ustanovenia bodu 1.“


PRÍLOHA III

„PRÍLOHA VI

POSTUP OVEROVANIA SUBSYSTÉMOV

1.   VŠEOBECNÉ ZÁSADY

V rámci postupu overovania subsystémov sa kontroluje a osvedčuje, že subsystém:

je navrhnutý, konštruovaný a inštalovaný takým spôsobom, aby vyhovoval základným požiadavkám, ktoré sa ho týkajú, a

môže sa povoliť jeho uvedenie do prevádzky.

2.   POSTUP ES PRI OVEROVANÍ

2.1.   Úvod

Overenie ES je postup, pri ktorom notifikovaný orgán kontroluje a potvrdzuje, že subsystém:

spĺňa ustanovenia príslušných TSI,

spĺňa ustanovenia iných predpisov vyplývajúcich zo zmluvy.

2.2.   Časti subsystému a etapy

2.2.1.   Potvrdenie o čiastkovom overení (ISV)

Ak sa to uvádza v TSI, alebo prípadne na žiadosť žiadateľa, sa subsystém môže rozdeliť na určité častí alebo sa v určitých etapách postupu overovania môže vykonať jeho kontrola.

Potvrdenie o čiastkovom overení (ISV) je postup, v rámci ktorého notifikovaný orgán kontroluje a osvedčuje určité časti subsystému alebo určité etapy postupu overovania.

Po každom ISV dôjde k vyhotoveniu osvedčenia ES o ISV notifikovaným orgánom podľa výberu žiadateľa, ktorý potom v prípade potreby vyhotoví vyhlásenie ES o ISV. Osvedčenie o ISV a vyhlásenie o ISV musia obsahovať odkaz na tie TSI, v ktorých prípade sa posudzovala zhoda.

2.2.2.   Časti subsystému

Žiadateľ môže žiadať o ISV pre každú časť. Každú časť možno podrobiť kontrole v každej etape opísanej v bode 2.2.3.

2.2.3.   Etapy postupu overovania

Subsystém alebo určité časti subsystému sa podrobia kontrole vo všetkých týchto etapách:

celkový projekt,

výrobný proces: výstavba najmä vrátane stavebných činností, výroby, montáže komponentov, konečného nastavenia,

záverečné odskúšanie.

Žiadateľ môže požiadať o ISV v etape projektovania (vrátane typových testov) a vo výrobnej etape.

2.3.   Osvedčenie o overení

2.3.1.   Notifikovaný orgán zodpovedný za overenie ES posúdi projekt, výrobný proces a záverečné odskúšanie subsystému a vyhotoví osvedčenie ES o overení určené pre žiadateľa, ktorý potom vyhotoví vyhlásenie ES o overení. Osvedčenie ES o overení musí obsahovať odkaz na tie TSI, v ktorých prípade sa posudzovala zhoda.

V prípade, že nedošlo k posúdeniu zhody subsystému vo všetkými relevantnými TSI (napríklad v prípade výnimiek, čiastkového uplatňovania TSI z dôvodu modernizácie alebo obnovy, prechodného obdobia v TSI alebo v špecifických prípadoch), osvedčenie ES musí obsahovať presný odkaz na TSI alebo ich časti, v ktorých prípade notifikovaný orgán počas postupu ES pri overovaní nepreskúmal zhodu.

2.3.2.   V prípade, že boli vydané osvedčenia ES o ISV, notifikovaný orgán zodpovedný za overovanie ES subsystému vezme tieto osvedčenia do úvahy a pred vydaním osvedčenia ES o overení:

potvrdí, že osvedčenia ES o ISV náležite zodpovedajú relevantným požiadavkam TSI,

skontroluje všetky aspekty, na ktoré sa nevzťahujú osvedčenia ES o ISV a

skontroluje záverečné odskúšanie celého subsystému.

2.4.   Súbor technickej dokumentácie

Súbor technickej dokumentácie, ktorý tvorí prílohu k vyhláseniu ES o overení, musí obsahovať:

technické vlastnosti konštrukčného riešenia – okrem iného celkové a podrobné výkresy súvisiace s realizáciou, elektrické a hydraulické schémy, schémy kontrolných okruhov, opis systémov spracúvania dát a automatických systémov, dokumentáciu týkajúcu sa prevádzky a údržby atď., ktorá je relevantná pre príslušný subsystém,

zoznam komponentov interoperability podľa článku 5 ods. 3 písm. d), ktoré sú začlenené do subsystému,

kópie vyhlásení ES o zhode alebo vhodnosti na použitie predpísané pre uvedené komponenty v súlade s článkom 13 tejto smernice, ku ktorým sú podľa potreby priložené zodpovedajúce podklady o výpočtoch a kópia záznamov o skúškach a preskúmaniach, ktoré vykonali notifikované orgány na základe spoločných technických špecifikácií,

osvedčenia ES o ISV, ak sú k dispozícii, a v tom prípade aj vyhlásenia ES o ISV, ktoré sú priložené k osvedčeniu ES o overení, vrátane výsledku overenia platnosti týchto osvedčení notifikovaným orgánom,

osvedčenie ES o overení spolu so zodpovedajúcimi podkladmi o výpočtoch, podpísané notifikovaným orgánom zodpovedným za overenie ES, v ktorom sa uvedie, že subsystém je v súlade s požiadavkami relevantných TSI, a v ktorom sa uvedú prípadné výhrady, ktoré sa zaznamenali počas výkonu činností a neboli odvolané. Osvedčenie ES o overení by tiež mali sprevádzať správy o kontrole a audite, ktoré vypracoval ten istý orgán v súvislosti s overením podľa bodov 2.5.3 a 2.5.4,

osvedčenia ES vydané v súlade s inými právnymi predpismi platnými na základe zmluvy,

v prípade, že sa požaduje bezpečná integrácia podľa nariadenia Komisie (ES) č. 352/2009 (1), žiadateľ v rámci súboru technickej dokumentácie predloží správu posudzovateľa o spoločných bezpečnostných metódach (Common Safety Methods – CSM) hodnotenia a posudzovania rizík v zmysle článku 6 ods. 3 smernice 2004/49/ES.

2.5.   Monitorovanie

2.5.1.   Cieľom monitorovania ES je zabezpečiť, aby sa počas výroby subsystému splnili povinnosti vyplývajúce zo súboru technickej dokumentácie.

2.5.2.   Notifikovaný orgán zodpovedný za kontrolu výroby musí mať stály prístup na staveniská, do výrobných dielní, skladových priestorov a v prípade potreby do prefabrikačných alebo skúšobných zariadení a zo všeobecného hľadiska do všetkých objektov, ktoré uzná za potrebné navštíviť pri plnení svojich úloh. Žiadateľ musí poslať notifikovanému orgánu všetky dokumenty potrebné na tento účel, a najmä realizačné plány a technické záznamy týkajúce sa subsystému.

2.5.3.   Notifikovaný orgán zodpovedný za kontrolu realizácie musí v pravidelných intervaloch vykonávať audity, aby potvrdil zhodu s relevantnými TSI. Záznamy o audite musí poskytnúť subjektom zodpovedným za realizáciu. Môže požadovať svoju účasť pri určitých etapách stavebných činností.

2.5.4.   Notifikovaný orgán môže navyše vykonať neohlásenú návštevu pracoviska alebo výrobných dielní. Počas takejto návštevy môže vykonať úplný alebo čiastočný audit. Notifikovaný orgán musí subjektom zodpovedným za realizáciu poskytnúť protokol o kontrole a prípadne protokol o audite.

2.5.5.   V záujme vydania vyhlásenia ES o vhodnosti na použitie uvedeného v bode 2 prílohy IV notifikovaný orgán, pokiaľ to tak príslušné TSI vyžadujú, bude môcť monitorovať subsystém, na ktorom je upevnený komponent interoperability, s cieľom posúdiť vhodnosť jeho použitia v uvedenom železničnom prostredí.

2.6.   Predkladanie

Úplný súbor dokumentácie uvedený v bode 2.4 sa musí odovzdať žiadateľovi ako príloha k osvedčeniam ES o ISV (ak sú k dispozícii), ktoré vydal zodpovedný notifikovaný orgán, alebo ako príloha k osvedčeniu o overení, ktoré vydal notifikovaný orgán zodpovedný za overenie ES v prípade subsystému. Súbor dokumentácie sa musí pripojiť k vyhláseniu ES o overení, ktoré žiadateľ zašle príslušnému orgánu, ktorému prekladá žiadosť o povolenie na uvedenie do prevádzky.

Žiadateľ musí uchovávať kópiu súboru dokumentácie počas prevádzkovej životnosti subsystému. Súbor dokumentácie sa musí zaslať každému inému členskému štátu, ktorý o to požiada.

2.7.   Zverejňovanie

Každý notifikovaný orgán musí pravidelne uverejňovať príslušné informácie o:

prijatých žiadostiach o overenie ES a ISV,

žiadosti o posúdenie zhody a/alebo vhodnosti na použitie komponentov interoperability,

vydaných alebo zamietnutých osvedčeniach ES o ISV,

vydaných alebo zamietnutých osvedčeniach ES o zhode a/alebo vhodnosti na použitie,

vydaných alebo zamietnutých osvedčeniach ES o overení.

2.8.   Jazyk

Dokumentácia a korešpondencia o postupoch ES pri overovaní musí byť napísaná v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom má žiadateľ sídlo, alebo v jazyku akceptovanom žiadateľom.

3.   POSTUP OVEROVANIA V PRÍPADE VNÚTROŠTÁTNYCH PREDPISOV

3.1.   Úvod

Postup overovania v prípade vnútroštátnych predpisov je postup, pri ktorom orgán vymenovaný podľa článku 17 ods. 3 (ďalej len ‚vymenovaný orgán‘) kontroluje a osvedčuje, že subsystém spĺňa ustanovenia vnútroštátnych predpisov oznámených v súlade s článkom 17 ods. 3.

3.2.   Osvedčenie o overení

Vymenovaný orgán zodpovedný za postup overovania v prípade vnútroštátnych predpisov vyhotoví pre žiadateľa osvedčenie o overení.

Osvedčenie obsahuje presné odkazy na vnútroštátne predpisy, ktorých zhodu preskúmal vymenovaný orgán v rámci postupu overovania, vrátane predpisov, ktoré sa týkajú častí, na ktoré sa vzťahuje výnimka z TSI, modernizácia alebo obnova.

V prípade vnútroštátnych predpisov, ktoré sa týkajú subsystémov, z ktorých sa skladá vozidlo, vymenovaný orgán rozčlení osvedčenie do dvoch častí, pričom prvá časť bude obsahovať odkaz na vnútroštátne predpisy, ktoré sa bezprostredne týkajú technickej zlučiteľnosti vozidla a príslušnej siete, kým druhá časť bude obsahovať odkazy na všetky ostatné vnútroštátne predpisy.

3.3.   Súbor technickej dokumentácie

Súbor technickej dokumentácie, ktorý tvorí prílohu k osvedčeniu o overení v prípade vnútroštátnych predpisov, musí byť súčasťou súboru technickej dokumentácie uvedeného v bode 2.4 a obsahuje technické údaje relevantné z hľadiska posúdenia zhody subsystému s vnútroštátnymi predpismi.“


(1)  Ú. v. EÚ L 108, 22.4.2009, s. 4.