29.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/41


ODPORÚČANIE KOMISIE

z 22. novembra 2011

týkajúce sa postupu uznávania stredísk odbornej prípravy a skúšajúcich pre rušňovodičov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES

(Text s významom pre EHP)

(2011/766/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 292,

keďže:

(1)

Na dosiahnutie primeranej a porovnateľnej úrovne kvality odbornej prípravy a skúšok rušňovodičov a kandidátov na rušňovodičov vzhľadom na ich certifikáciu vo všetkých členských štátoch sa odporúča uplatňovanie spoločných podmienok a postupov na úrovni Únie tak na postupy uznávania stredísk odbornej prípravy, ako aj na skúšajúcich pre rušňovodičov a kandidátov na rušňovodičov a takisto kvalitatívnych požiadaviek týkajúcich sa skúšok.

(2)

Odborná príprava a skúšky by mali prebiehať vhodným spôsobom a mali by mať primeranú a porovnateľnú úroveň kvality vo všetkých členských štátoch, aby sa skúšky dali vzájomne uznávať.

(3)

Na vyhlásení o uznaní by sa mali uvádzať oblasti spôsobilosti, na ktoré má stredisko odbornej prípravy uznanie na poskytovanie kurzov odbornej prípravy a na ktoré má skúšajúci uznanie na vykonávanie skúšok rušňovodičov. V rámci oblastí spôsobilosti uvedených vo vyhlásení o uznaní by uznané stredisko odbornej prípravy malo mať povolenie na vykonávanie kurzov odbornej prípravy a uznaný skúšajúci by mal mať povolenie na vykonávanie skúšok v celej Únii.

(4)

V súvislosti s jazykovými znalosťami rušňovodičov je možné, že príslušný orgán nemá požadovanú konkrétnu skúsenosť a spôsobilosť na uznávanie stredísk odbornej prípravy a skúšajúcich, pokiaľ ide o všeobecnú jazykovú spôsobilosť rušňovodičov. V tomto prípade môžu členské štáty akceptovať certifikáty spôsobilosti, ktoré vydali strediská odbornej prípravy v súlade so „Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky“ Rady Európy.

(5)

V niektorých členských štátoch sa skúšobné strediská už zriadili alebo sa zriadia s cieľom organizovania skúšok rušňovodičov. V tomto prípade môže členský štát za určitých svojich podmienok poveriť uznávaním skúšajúcich skúšobné stredisko,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

Predmet

1.

Týmto odporúčaním sa stanovujú odporúčané postupy a procedúry týkajúce sa uznávania stredísk odbornej prípravy poskytujúcich odbornú prípravu rušňovodičom a kandidátom na rušňovodičov a uznávania skúšajúcich rušňovodičov a kandidátov na rušňovodičov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES (1).

Žiadosť o uznanie strediska odbornej prípravy

2.

Stredisko odbornej prípravy by malo podať písomnú žiadosť o uznanie, o jeho obnovenie alebo zmenu a doplnenie príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom stredisko odbornej prípravy má alebo má v úmysle mať svoje hlavné miesto podnikania, s výnimkou prípadu uvedeného v bode 6.

3.

Keď stredisko odbornej prípravy pozostáva z viac ako jednej právnickej osoby, každá z týchto právnických osôb by mala žiadať o uznanie samostatne.

4.

Žiadosti by mali obsahovať dokumenty dokazujúce splnenie požiadaviek stanovených v smernici 2007/59/ES a v rozhodnutí Komisie 765/2011 (2).

5.

V žiadosti by sa mali uviesť úlohy odbornej prípravy, v súvislosti s ktorými žiadateľ žiada o uznanie. Žiadosť sa môže týkať úloh odbornej prípravy v jednej alebo viacerých oblastiach spôsobilosti. Žiadosť by sa mala členiť v súlade s týmito oblasťami spôsobilosti:

a)

všeobecné odborné znalosti v súlade s prílohou IV k smernici 2007/59/ES;

b)

odborná znalosť koľajových vozidiel v súlade s prílohou V k smernici 2007/59/ES;

c)

odborná znalosť infraštruktúry v súlade s prílohou VI k smernici 2007/59/ES;

d)

jazykové znalosti v súlade s prílohou VI k smernici 2007/59/ES (všeobecné jazykové znalosti a/alebo špecifická komunikácia a terminológia v oblasti prevádzky železníc a bezpečnostných postupov).

6.

Stredisko odbornej prípravy, ktoré má svoje hlavné miesto podnikania v inom členskom štáte, než členskom štáte, kde sa nachádza infraštruktúra, môže uznať príslušný orgán členského štátu, kde sa nachádza táto infraštruktúra.

7.

Keď bol žiadateľ žiadajúci o uznanie úloh odbornej prípravy súvisiacich so znalosťou infraštruktúry už uznaný príslušným orgánom členského štátu v súlade s odporúčaním a rozhodnutím 765/2011, príslušné orgány iných členských štátov by sa mali pri jeho posudzovaní obmedziť na požiadavky, ktoré sa vzťahujú osobitne na odbornú prípravu týkajúcu sa predmetnej infraštruktúry a mali by sa zdržať posudzovania aspektov, ktoré už boli posúdené v rámci predchádzajúceho uznávania.

Vydanie vyhlásenia o uznaní strediska odbornej prípravy

8.

Príslušný orgán by mal vydať vyhlásenie o uznaní najneskôr dva mesiace po doručení všetkých potrebných dokumentov.

9.

Príslušný orgán by mal pri rozhodovaní o žiadosti vychádzať zo schopnosti žiadateľa preukázať, ako zabezpečuje nezávislosť, spôsobilosť a nestrannosť.

10.

Vyhlásenie o uznaní by malo obsahovať tieto informácie:

a)

názov a adresu príslušného orgánu;

b)

názov a adresu strediska odbornej prípravy;

c)

úlohy odbornej prípravy, v oblasti ktorých je stredisko odbornej prípravy oprávnené poskytovať kurzy odbornej prípravy v súlade s bodom 5;

d)

identifikačné číslo strediska odbornej prípravy pridelené v súlade s bodom 15;

e)

dátum skončenia platnosti vyhlásenia o uznaní.

Platnosť, zmena a doplnenie, obnovenie vyhlásenia o uznaní strediska odbornej prípravy

11.

Vyhlásenie o uznaní strediska odbornej prípravy by malo platiť päť rokov. Príslušný orgán môže v odôvodnených prípadoch skrátiť obdobie platnosti v súvislosti so všetkými úlohami odbornej prípravy uvedenými vo vyhlásení o uznaní alebo s ich časťou.

12.

Stredisko odbornej prípravy, ktoré je držiteľom platného vyhlásenia o uznaní, môže kedykoľvek požiadať o rozšírenie rozsahu úloh odbornej prípravy. Zmenené a doplnené vyhlásenie o uznaní by sa malo vydať na základe príslušných doplňujúcich dokumentov poskytnutých žiadateľom. V tomto prípade by dátum skončenia platnosti zmeneného a doplneného vyhlásenia o uznaní mal zostať nezmenený.

13.

Keď sa prestali plniť požiadavky jednej alebo viacerých úloh odbornej prípravy uvedených vo vyhlásení o uznaní, uznané stredisko odbornej prípravy by malo bezodkladne prestať poskytovať odbornú prípravu týkajúcu sa predmetných úloh a písomne o tom informovať príslušný orgán, ktorý vydal vyhlásenie o uznaní. Príslušný orgán by mal vyhodnotiť informácie a vydať zmenené a doplnené vyhlásenie o uznaní. V tomto prípade by dátum skončenia platnosti zmeneného a doplneného vyhlásenia o uznaní mal zostať nezmenený.

14.

Vyhlásenie o uznaní by sa malo obnoviť na žiadosť strediska odbornej prípravy a malo by sa vydať za tých istých podmienok ako pôvodné vyhlásenie o uznaní. Príslušný orgán môže uplatniť zjednodušený postup v prípade, keď sa podmienky uznania nemenia. Mali by sa predložiť záznamy o činnostiach odbornej prípravy počas predchádzajúcich dvoch rokov. V prípade, že predchádzajúce obdobie platnosti sa skrátilo na menej ako dva roky v súlade s bodom 11, mali by sa predložiť záznamy za celé obdobie.

Register stredísk odbornej prípravy

15.

V registri uvedenom v článku 20 ods. 3 smernice 2007/59/ES by každé stredisko odbornej prípravy malo byť určené vlastným identifikačným číslom. Identifikačné číslo by sa malo zakladať na ustanoveniach daného štátu, malo by však obsahovať skrátený názov členského štátu, v ktorom bolo stredisko odbornej prípravy uznané.

16.

Register by mal obsahovať minimálne tieto informácie:

a)

názov a adresu uznaného strediska odbornej prípravy;

b)

úlohy odbornej prípravy, v oblasti ktorých je stredisko odbornej prípravy uznané na poskytovanie kurzov odbornej prípravy, s odkazmi na príslušné prílohy k smernici 2007/59/ES;

c)

identifikačné číslo;

d)

dátum skončenia platnosti vyhlásenia o uznaní;

e)

kontaktné údaje.

17.

Aby bol register stále aktuálny, uznané strediská odbornej prípravy by mali informovať príslušný orgán, ktorý vydal vyhlásenie o uznaní, o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa údajov uverejnených v registri. Ustanovenia daného štátu si môžu vyžadovať uloženie dodatočných údajov do registra a informovanie o zmene týchto údajov.

Pozastavenie a odňatie uznania

18.

Keď sa na základe posudzovania alebo dohľadu príslušného orgánu alebo členského štátu v súlade s článkami 26, 27 alebo 29 smernice 2007/59/ES preukáže, že stredisko odbornej prípravy nespĺňa požiadavky na uznanie, príslušný orgán by mal odňať alebo pozastaviť príslušné vyhlásenie o uznaní.

19.

Ak príslušný orgán zistí, že si stredisko odbornej prípravy uznané príslušným orgánom iného členského štátu neplní povinnosti vyplývajúce zo smernice 2007/59/ES a rozhodnutia 765/2011 mal by o tom informovať príslušný orgán v inom členskom štáte, ktorý vydal vyhlásenie o uznaní. Príslušný orgán, ktorý vydal vyhlásenie o uznaní, by mal túto informáciu preveriť do 4 týždňov a informovať príslušný orgán, ktorý ho o to požiadal, o výsledkoch svojho preverovania a svojich rozhodnutiach.

20.

Keď príslušný orgán zistí, že stredisko odbornej prípravy už nespĺňa požiadavky na uznanie, mal by odňať alebo pozastaviť vyhlásenie o uznaní.

Odvolacie konanie

21.

Príslušný orgán by mal bezodkladne písomne informovať stredisko odbornej prípravy o dôvodoch svojich rozhodnutí.

22.

V prípade pozastavenia alebo odňatia by príslušný orgán mal stredisko odbornej prípravy jasne informovať o požiadavkách, ktoré už nespĺňa. Príslušný orgán môže pred nadobudnutím účinnosti pozastavenia alebo odňatia poskytnúť stredisku odbornej prípravy lehotu, počas ktorej môže prispôsobiť svoje postupy, aby spĺňalo požiadavky na uznanie. Príslušný orgán by mal informovať stredisko odbornej prípravy o odvolacom konaní, prostredníctvom ktorého môže požiadať o preskúmanie jeho rozhodnutia.

23.

Príslušný orgán by mal zabezpečiť, aby sa ustanovilo odvolacie konanie, ktoré umožní danému stredisku odbornej prípravy požiadať o preskúmanie sporných rozhodnutí.

Strediská odbornej prípravy poskytujúce jazykovú prípravu

24.

V súvislosti s odbornou prípravou v oblasti všeobecnej jazykovej spôsobilosti môže členský štát uznať žiadateľa za stredisko odbornej prípravy na základe certifikátu, ktorý potvrdzuje spôsobilosť žiadateľa poskytovať všeobecnú odbornú jazykovú prípravu. Táto spôsobilosť by mala byť v súlade so zásadami a metodikou „Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky“ Rady Európy (3). Členský štát môže prijať doplňujúce ustanovenia na spresnenie používania tejto možnosti s prihliadnutím na vnútroštátnu prax týkajúcu sa certifikácie všetkých stredísk jazykovej odbornej prípravy.

25.

V súvislosti s odbornou prípravou v oblasti špecifickej komunikácie a terminológie v oblasti prevádzky železníc a bezpečnostných postupov by sa malo vyžadovať uznanie v súlade s ustanoveniami tohto odporúčania. Žiadosti o uznanie za stredisko odbornej prípravy poskytujúce odbornú prípravu v oblasti špecifickej komunikácie a terminológie v oblasti prevádzky železníc a bezpečnostných postupov by sa mali podávať príslušnému orgánu členského štátu, kde sa nachádza infraštruktúra, na ktorú sa takáto komunikácia a terminológia vzťahuje.

Žiadosť o uznanie za skúšajúceho

26.

Žiadateľ, ktorý žiada o uznanie za skúšajúceho, by mal podávať písomnú žiadosť príslušnému orgánu príslušného členského štátu.

27.

Keď sa žiadosť týka uznania za skúšajúceho pre znalosť infraštruktúry vrátane znalosti trás a prevádzkových pravidiel, za uznanie je zodpovedný príslušný orgán členského štátu, kde sa nachádza infraštruktúra.

28.

Žiadosť môže v mene žiadateľa podať aj jeho zamestnávateľ.

29.

Žiadosti by mali obsahovať dokumenty dokazujúce splnenie požiadaviek stanovených v smernici 2007/59/ES a v rozhodnutí 765/2011.

30.

V žiadostiach by sa mali uvádzať oblasti spôsobilosti, v rámci ktorých žiada skúšajúci o uznanie. Žiadosť sa môže týkať jednej alebo viacerých oblastí spôsobilosti. Žiadosť by sa mala členiť v súlade s týmito oblasťami spôsobilosti:

a)

všeobecné odborné znalosti v súlade s prílohou IV k smernici 2007/59/ES;

b)

odborná znalosť koľajových vozidiel v súlade s prílohou V k smernici 2007/59/ES;

c)

odborná znalosť súvisiaca s infraštruktúrou v súlade s prílohou VI k smernici 2007/59/ES;

d)

znalosť jazykov v súlade s prílohou VI k smernici 2007/59/ES (všeobecné jazykové znalosti a/alebo špecifická komunikácia a terminológia alebo prevádzka železníc a bezpečnostné postupy).

Vydanie vyhlásenia o uznaní pre skúšajúceho

31.

Príslušný orgán by mal vyhodnotiť všetky dokumenty, ktoré predložil žiadateľ. Keď sú splnené všetky požiadavky, príslušný orgán by mal vydať čo najskôr vyhlásenie o uznaní, najneskôr však dva mesiace po doručení všetkých potrebných dokumentov.

32.

Vyhlásenie o uznaní by malo obsahovať minimálne tieto informácie:

a)

názov a adresu príslušného orgánu;

b)

názov alebo názvy, adresu a dátum narodenia žiadateľa; uvedenie miesta narodenia žiadateľa vo vyhlásení o uznaní nie je povinné;

c)

oblasti spôsobilosti, v ktorých je skúšajúci oprávnený na vykonávanie skúšok;

d)

jazyky, z ktorých môže skúšajúci vykonávať skúšky na základe uznania;

e)

identifikačné číslo skúšajúceho pridelené v súlade s bodom 10 písm. d);

f)

dátum skončenia platnosti vyhlásenia o uznaní.

Platnosť, zmena a doplnenie, obnovenie vyhlásenia o uznaní pre skúšajúceho

33.

Vyhlásenie o uznaní skúšajúceho by malo platiť päť rokov. Príslušný orgán môže v odôvodnených prípadoch skrátiť obdobie platnosti v súvislosti so všetkými oblasťami spôsobilosti uvedenými vo vyhlásení o uznaní alebo s ich časťou.

34.

Držiteľ platného vyhlásenia o uznaní môže kedykoľvek požiadať o jeho zmenu a doplnenie s cieľom doplniť oblasti spôsobilosti. Zmenené a doplnené vyhlásenie o uznaní by sa malo vydať na základe príslušných doplňujúcich dokumentov poskytnutých žiadateľom. Dátum skončenia platnosti zmeneného a doplneného vyhlásenia o uznaní by mal zostať nezmenený.

35.

V prípade, že si vývoj vyžaduje zmenu a doplnenie vyhlásenia o uznaní, pretože sa prestali plniť požiadavky v prípade jednej alebo viacerých oblastí spôsobilosti uvedených v ňom, uznaný skúšajúci by mal bezodkladne prestať vykonávať skúšky v týchto oblastiach spôsobilosti a písomne o tom informovať príslušný orgán. Príslušný orgán by mal vyhodnotiť informácie a vydať zmenené a doplnené vyhlásenie o uznaní. Dátum skončenia platnosti zmeneného a doplneného vyhlásenia o uznaní by mal zostať nezmenený.

36.

Vyhlásenie o uznaní by sa malo obnoviť na žiadosť skúšajúceho a malo by sa vydať za tých istých podmienok ako pôvodné vyhlásenie o uznaní. Príslušný orgán môže uplatniť zjednodušený postup v prípade, keď sa podmienky v porovnaní s predchádzajúcim uznaním nezmenili. Skúšajúci podávajúci žiadosť o obnovenie by mali v každom prípade predložiť záznamy o spôsobilosti, ktoré získali počas predchádzajúceho obdobia platnosti a záznamy o činnostiach v oblasti vykonávania skúšok počas posledných dvoch rokov. V prípade, že predchádzajúce obdobie platnosti sa skrátilo na menej ako dva roky v súlade s bodom 33, mali by sa predložiť záznamy za celé obdobie.

Register skúšajúcich

37.

V registri uvedenom v článku 20 ods. 3 smernice 2007/59/ES by každý skúšajúci mal byť určený vlastným identifikačným číslom. Identifikačné číslo by sa malo zakladať na ustanoveniach daného štátu; malo by však obsahovať skrátený názov členského štátu, v ktorom bol skúšajúci uznaný.

38.

Register by mal obsahovať minimálne tieto informácie:

a)

meno, adresu, dátum narodenia uznaného skúšajúceho;

b)

oblasti spôsobilosti, v ktorých je skúšajúci uznaný na vykonávanie skúšok;

c)

jazyky, z ktorých môže skúšajúci vykonávať skúšky na základe uznania;

d)

identifikačné číslo skúšajúceho pridelené v súlade s bodom 37;

e)

keď žiadosť podáva zamestnávateľ v mene skúšajúceho v súlade s bodom 28, názov a adresu zamestnávateľa (v ostatných prípadoch nie sú názov a adresa zamestnávateľa skúšajúceho povinné);

f)

dátum skončenia platnosti vyhlásenia o uznaní;

g)

kontaktné údaje.

39.

Aby bol register stále aktuálny, uznaný skúšajúci alebo jeho zamestnávateľ by mali informovať orgán, ktorý vydal vyhlásenie o uznaní, o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa údajov uvedených v registri. Ustanovenia daného štátu si môžu vyžadovať uloženie dodatočných údajov do registra a informovanie o zmene týkajúcej sa týchto údajov.

40.

Údaje uvedené v bode 38 písm. a), b) a c) by sa mali sprístupniť verejnosti. Ostatné údaje uvedené v bode 38 by sa mali zverejniť v súlade s ustanoveniami daného štátu o ochrane osobných údajov.

Pozastavenie a odňatie uznania

41.

Keď sa na základe posudzovania alebo dohľadu príslušného orgánu v súlade s článkami 26, 27 alebo 29 smernice 2007/59/ES preukáže, že skúšajúci nespĺňa požiadavky na uznanie, príslušný orgán by mal odňať alebo pozastaviť vyhlásenie o jeho uznaní.

42.

Ak príslušný orgán zistí, že skúšajúci uznaný príslušným orgánom iného členského štátu nespĺňa jednu alebo viaceré požiadavky vyplývajúce zo smernice 2007/59/E a rozhodnutia 765/2011, mal by o tom informovať príslušný orgán v členskom štáte, ktorý vydal vyhlásenie o uznaní, a požiadať ho vykonanie príslušných previerok.

43.

Ak príslušný orgán tohto posledne uvedeného členského štátu zistí, že skúšajúci už nespĺňa požiadavky, mal by odňať alebo pozastaviť vyhlásenie o uznaní, bezodkladne informovať skúšajúceho o dôvodoch jeho rozhodnutí a oznámiť svoje rozhodnutie príslušnému orgánu, ktorý ho informoval o neplnení požiadaviek.

Odvolacie konanie

44.

Príslušný orgán by mal bezodkladne písomne informovať skúšajúceho o dôvodoch svojich rozhodnutí.

45.

V prípade pozastavenia alebo odňatia by príslušný orgán mal jasne informovať o požiadavkách, ktoré sa prestali plniť. Príslušný orgán môže pred nadobudnutím účinnosti pozastavenia alebo odňatia poskytnúť skúšajúcemu lehotu, počas ktorej môže prispôsobiť svoje postupy, aby spĺňal požiadavky na uznanie.

46.

Príslušný orgán by mal zabezpečiť, aby sa ustanovilo administratívne odvolacie konanie, ktoré umožní žiadateľom alebo skúšajúcim požiadať o preskúmanie sporných rozhodnutí.

Skúšajúci pre posúdenie jazykovej spôsobilosti

47.

V súvislosti so skúškami všeobecnej jazykovej spôsobilosti a s uznaním žiadateľa za skúšajúceho môže členský štát uznať žiadateľa na základe certifikátu vydaného v súlade s bežným postupom v sektore odbornej jazykovej prípravy. Tento certifikát by mal potvrdzovať spôsobilosť žiadateľa na vykonávanie skúšok v súlade so zásadami a metodikou „Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky“ Rady Európy. Členský štát môže prijať doplňujúce ustanovenia na spresnenie používania tejto možnosti s prihliadnutím na vnútroštátnu prax týkajúcu sa certifikácie jazykovej spôsobilosti skúšajúcich.

48.

V súvislosti so skúškami spôsobilosti týkajúcich sa špecifickej komunikácie a terminológie v oblasti prevádzky železníc a bezpečnostných postupov by sa malo vyžadovať uznanie v súlade s ustanoveniami tohto odporúčania. Žiadosti o uznanie za skúšajúceho na účely vykonávania skúšok týkajúcich sa špecifickej komunikácie a terminológie v oblasti prevádzky železníc a bezpečnostných postupov by sa mali podávať príslušnému orgánu členského štátu, kde sa nachádza infraštruktúra, na ktorú sa takáto komunikácia a terminológia vzťahuje.

Uznávanie skúšobných centier

49.

Členský štát sa môže rozhodnúť, že bude vyžadovať uznanie skúšobných centier na základe písomnej žiadosti podanej príslušnému orgánu.

50.

Príslušný orgán by mal vydať vyhlásenie o uznaní skúšobného centra na základe ustanovení a podľa postupov daného štátu, ako aj na základe kritérií nezávislosti, spôsobilosti a nestrannosti. Na uznávanie skúšobných centier by sa mali vzťahovať body 26 až 48.

51.

Príslušný orgán môže takisto poveriť tieto skúšobné centrá uznávaním svojich vlastných skúšajúcich pod podmienkou, že spĺňajú požiadavky stanovené v bode 53.

52.

Na účely bodu 54 by skúšobné centrá mali viesť aktuálny register všetkých skúšajúcich, ktorých uznali. Tento register by mal obsahovať informácie uvedené v bode 38.

53.

Skúšobné centrum by malo prijať vhodné opatrenia týkajúce sa riadenia svojich skúšajúcich a na zabezpečenie toho, aby jeho skúšajúci mali požadované spôsobilosti v súlade so smernicou 2007/59/ES a rozhodnutím 765/2011.

54.

Skúšajúci by mali smieť vykonávať skúšky iba v rámci činností skúšobného centra, do ktorého patria.

55.

Informácie o uznanom skúšobnom centre by mali byť prístupné verejnosti v registri uvedenom v bode 38 bez toho, aby boli poskytnuté informácie o jednotlivých skúšajúcich patriacich do tohto skúšobného centra. Namiesto identifikačného čísla uvedeného v bode 37 by sa mal uvádzať názov skúšobného centra.

56.

Príslušný orgán by mal bezodkladne písomne informovať skúšobné centrum o dôvodoch svojich rozhodnutí.

57.

V prípade pozastavenia alebo odňatia by príslušný orgán mal jasne informovať o požiadavkách, ktoré sa prestali plniť. Príslušný orgán môže pred nadobudnutím účinnosti pozastavenia alebo odňatia poskytnúť skúšobnému centru lehotu, počas ktorej môže prispôsobiť svoje postupy, aby spĺňal požiadavky na uznanie.

58.

Príslušný orgán by mal zabezpečiť, aby sa ustanovilo administratívne odvolacie konanie, ktoré umožní žiadateľom alebo skúšobným centrám požiadať o preskúmanie sporných rozhodnutí.

Pravidlá transparentného vyhodnocovania

59.

Zásady vyhodnocovania a bodovania a typ výsledkov by sa mali sprístupniť pred skúškami.

60.

Rušňovodiči a kandidáti na rušňovodičov by mali mať možnosť nahliadnuť do vyhodnotenia výsledkov skúšok a požiadať o preskúmanie v prípade odôvodneného negatívneho stanoviska týkajúceho sa skúšok, ktoré absolvovali.

Kontroly kvality a dohľad príslušného orgánu

61.

Na splnenie svojich povinností týkajúcich sa vykonávania dohľadu v súlade s článkami 26, 27 alebo 29 smernice 2007/59/ES môže príslušný orgán vyžadovať:

a)

prístup k všetkým dokumentom relevantným pre prípravu, vykonávanie a vyhodnocovanie skúšok;

b)

prijatie postupu podávania správ, ktorý si vyžaduje, aby sa určité informácie poskytovali pravidelne alebo na požiadanie;

c)

pozorovanie skúšok zástupcami príslušného orgánu.

V Bruseli 22. novembra 2011

Za Komisiu

Siim KALLAS

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 51.

(2)  Pozri stranu 36 tohto úradného vestníka.

(3)  Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky: Učenie, výučba, hodnotenie, 2001 (anglická verzia: Cambridge University Press – ISBN 0-521-00531-0). K dispozícii aj na webovej stránke Rady Európy: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Common%20European%20Framework%20hyperlinked.pdf.