4.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 287/1


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 1104/2011/EÚ

z 25. októbra 2011

o pravidlách prístupu k verejnej regulovanej službe, ktorú poskytuje globálny satelitný navigačný systém zriadený v rámci programu Galileo

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 172,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

V prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 z 9. júla 2008 o pokračovaní v implementácii európskych programov satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo) (3) sa stanovuje, že konkrétne ciele programu Galileo majú zabezpečiť, aby sa signály vysielané systémom zriadeným podľa uvedeného programu mohli používať najmä na ponuku verejnej regulovanej služby (ďalej len „PRS“ – public regulated service) určenej pre používateľov schválených vládou na citlivé aplikácie, ktoré vyžadujú účinnú kontrolu prístupu a vysokú mieru nepretržitosti poskytovania služby.

(2)

Keďže príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 683/2008 sa vzťahujú aj na služby uvedené v jeho prílohe vrátane PRS, vzhľadom na prepojenie medzi systémom zriadeným podľa programu Galileo a PRS z právneho, technického, prevádzkového a finančného hľadiska, ako aj z hľadiska vlastníctva, je vhodné, aby sa vytvorili príslušné pravidlá uplatňovania bezpečnostných predpisov na účely tohto rozhodnutia.

(3)

Európsky parlament a Rada opakovane uviedli, že systém zriadený podľa programu Galileo je civilný systém pod civilnou kontrolou, teda sa realizuje podľa civilných noriem na základe civilných požiadaviek a pod kontrolou inštitúcií Únie.

(4)

Program Galileo má strategický význam pre nezávislosť Únie, pokiaľ ide o satelitnú navigáciu, určovanie polohy a času, a je veľkým prínosom k uplatňovaniu Stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

(5)

Medzi rôznymi službami, ktoré ponúkajú európske satelitné navigačné systémy, je PRS najzabezpečenejšou a zároveň najcitlivejšou a je preto vhodná pre služby, v prípade ktorých sa musí zabezpečiť vysoká odolnosť a úplná spoľahlivosť. Pre jej účastníkov sa musí zabezpečiť nepretržitosť služby, a to aj v najzávažnejších krízových situáciách. Dôsledky porušenia bezpečnostných pravidiel počas používania tejto služby nie sú obmedzené na príslušného používateľa, ale môžu sa dotknúť aj iných používateľov. Používanie a riadenie PRS sú preto spoločnou zodpovednosťou členských štátov s cieľom chrániť bezpečnosť Únie a aj ich vlastnú bezpečnosť. V dôsledku toho sa musí prístup k PRS prísne obmedziť na určité kategórie používateľov, ktorí budú podliehať nepretržitému monitorovaniu.

(6)

Je preto potrebné určiť pravidlá prístupu k PRS a pravidlá jeho riadenia, a to najmä špecifikovaním všeobecných zásad týkajúcich sa prístupu, funkcií rôznych orgánov riadenia a dohľadu, podmienok súvisiacich s výrobou prijímačov a ich zabezpečením, ako aj systému kontroly vývozu.

(7)

Pokiaľ ide o všeobecné zásady prístupu k PRS, musí sa používanie tejto služby vzhľadom na jej skutočný účel a charakteristiky prísne obmedziť, pričom členským štátom, Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“) sa udelí voľný, neobmedzený a nepretržitý prístup na celom svete. Okrem toho musí mať každý členský štát možnosť samostatne rozhodnúť o tom, kto bude oprávneným používateľom PRS a akými spôsobmi sa PRS môže používať vrátane používania súvisiaceho s bezpečnosťou v súlade so spoločnými minimálnymi normami.

(8)

V záujme podpory celosvetového používania európskej technológie by mali mať niektoré tretie krajiny a medzinárodné organizácie možnosť stať sa účastníkmi PRS prostredníctvom osobitných dohôd, ktoré by sa s nimi uzavreli. Pokiaľ ide o zabezpečené vládne aplikácie v oblasti satelitnej rádiovej navigácie, podmienky, za ktorých môžu tretie krajiny a medzinárodné organizácie PRS používať, by sa mali stanoviť v medzinárodných dohodách, pričom sa rozumie, že dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek by malo byť vždy povinné. V kontexte týchto dohôd by malo byť možné povoliť výroba prijímačov PRS, a to za osobitných podmienok a požiadaviek a za predpokladu, že sú minimálne rovnocenné s podmienkami a požiadavkami, ktoré sa vzťahujú na členské štáty. Tieto dohody by však nemali obsahovať záležitosti, ktoré sú mimoriadne citlivé z hľadiska bezpečnosti, ako napríklad výroba bezpečnostných modulov.

(9)

O dohodách s tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami by sa malo rokovať s plným zohľadnením dôležitosti toho, aby sa zabezpečilo dodržiavanie demokracie, právneho štátu, univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských práv a základných slobôd, slobody myslenia, svedomia a slobody vierovyznania, ako aj slobody vyjadrovania a informovania, ľudskej dôstojnosti, zásad rovnosti a solidarity a dodržiavanie zásad Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva.

(10)

Bezpečnostné predpisy Európskej vesmírnej agentúry by mali poskytovať aspoň taký stupeň ochrany, ako poskytujú bezpečnostné predpisy ustanovené v prílohe k rozhodnutiu Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom (4) a v rozhodnutí Rady 2011/292/EÚ z 31. marca 2011 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (5).

(11)

Únia a členské štáty musia urobiť všetko pre to, aby zabezpečili, že systém zriadený podľa programu Galileo a technológie a zariadenia PRS budú bezpečné a zabezpečené, s cieľom zabrániť tomu, aby signály vysielané pre PRS používali neoprávnené fyzické alebo právnické osoby, ako aj zabrániť nepriateľskému používaniu PRS proti nim.

(12)

V tejto súvislosti je dôležité, aby členské štáty stanovili systém sankcií uplatniteľných v prípade nedodržania povinností vyplývajúcich z tohto rozhodnutia a aby zabezpečili ich uplatňovanie. Sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(13)

S cieľom zabezpečiť efektívne riadenie používania PRS sa v prípade orgánov riadenia a dohľadu zdá byť najlepším riešením, aby účastníci PRS určili jeden „príslušný orgán PRS“ zodpovedný za riadenie používateľov a vykonávajúci dohľad nad nimi, čím sa zjednodušia vzťahy medzi rôznymi zainteresovanými stranami, ktoré sú zodpovedné za bezpečnosť, a zaručí sa stály dohľad nad používateľmi, najmä pokiaľ ide o vnútroštátnych používateľov, v súlade s minimálnymi spoločnými normami. Mala by však existovať pružnosť, aby sa členským štátom umožnilo efektívne rozdeliť povinnosti.

(14)

Pri vykonávaní tohto rozhodnutia by sa malo akékoľvek spracovávanie osobných údajov vykonávať v súlade s právnymi predpismi Únie, najmä ako sa ustanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (6) a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 o spracovávaní osobných údajov a ochrane súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (7).

(15)

Okrem toho jednou z úloh bezpečnostného strediska systému Galileo (ďalej len „stredisko na monitorovanie bezpečnosti systému Galileo“ alebo „GSMC“) uvedeného v článku 16 písm. a) bode ii) nariadenia (ES) č. 683/2008 by malo byť zabezpečenie prevádzkového rozhrania medzi rôznymi zainteresovanými stranami zodpovednými za bezpečnosť PRS.

(16)

Rada a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku by mali zohrávať úlohu v riadení PRS, a to prostredníctvom uplatňovania jednotnej akcie Rady 2004/552/SZBP z 12. júla 2004 o aspektoch fungovania Európskeho satelitného rádionavigačného systému, ktorý má vplyv na bezpečnosť Európskej únie (8). Rada by mala schváliť medzinárodné dohody, ktoré oprávňujú tretiu krajinu alebo medzinárodnú organizáciu na používanie PRS.

(17)

Pokiaľ ide o výrobu a zabezpečenie prijímačov, je z dôvodu bezpečnostných požiadaviek nevyhnutné zveriť túto úlohu iba členskému štátu, ktorý určil príslušný orgán PRS, alebo podnikom usadeným na území členského štátu, ktorý určil príslušný orgán PRS. Okrem toho musí výrobca prijímačov mať riadne povolenie Rady pre bezpečnostnú akreditáciu systémov európskeho GNSS (ďalej len „rada pre bezpečnostnú akreditáciu“) zriadenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 912/2010 (9) a musí sa riadiť jej rozhodnutiami. Príslušné orgány PRS sú zodpovedné za trvalú kontrolu súladu s touto požiadavkou povolenia a s týmito rozhodnutiami a zároveň s osobitnými technickými požiadavkami vyplývajúcimi zo spoločných minimálnych noriem.

(18)

Členský štát, ktorý neurčil príslušný orgán PRS, by mal v každom prípade určiť kontaktné miesto pre riešenie akejkoľvek zistenej škodlivej elektromagnetickej interferencie, ktorá ovplyvňuje PRS. Takýmto kontaktným miestom by mala byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá plní úlohu ohlasovacieho miesta, alebo adresa, ktorú môže Komisia kontaktovať v prípade potenciálne škodlivej elektromagnetickej interferencie s cieľom túto interferenciu odstrániť.

(19)

Pokiaľ ide o obmedzenia vývozu, musí sa vývoz zariadení alebo technológie a softvéru, ktoré súvisia s používaním PRS a vývojom a výrobou pre PRS, mimo Únie obmedziť na tie tretie krajiny, ktoré sú riadne oprávnené na prístup k PRS na základe medzinárodnej dohody s Úniou, a to bez ohľadu na to, či sú tieto zariadenia, softvér alebo technológia uvedené na zozname v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (10). Tretia krajina, na území ktorej je nainštalovaná referenčná stanica vybavená zariadením PRS, ktorá patrí do systému zriadeného podľa programu Galileo, sa nepovažuje za účastníka PRS iba na základe tejto skutočnosti.

(20)

Komisii by sa mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o spoločné minimálne normy uvedené v prílohe, a v prípade potreby prílohu aktualizovať, zmeniť a doplniť s cieľom zohľadniť vývoj v programe Galileo. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(21)

Vzhľadom na ich potenciálny vplyv na bezpečnosť systému zriadeného podľa programu Galileo a na bezpečnosť Únie a jej členských štátov, a to jednotlivo aj spoločne, je nevyhnutné, aby sa spoločné pravidlá týkajúce sa prístupu k PRS a výroby prijímačov PRS a bezpečnostných modulov jednotne uplatňovali v každom členskom štáte. Je preto potrebné, aby Komisia bola splnomocnená prijímať podrobné požiadavky, usmernenia a iné opatrenia, aby spoločné minimálne normy mohli nadobudnúť účinnosť. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto rozhodnutia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (11).

(22)

Audity a inšpekcie, ktoré má vykonávať Komisia s pomocou členských štátov, by sa mali podľa potreby vykonávať podobným spôsobom, ako sa ustanovuje v časti VII prílohy III k rozhodnutiu 2011/292/EÚ.

(23)

Pravidlá prístupu k PRS, ktorý ponúka systém zriadený podľa programu Galileo, sú nevyhnutným predpokladom uplatňovania PRS. Komisia by mala analyzovať, či by sa nemala zaviesť politika ukladania poplatkov za PRS vrátane poplatkov pre tretie krajiny a medzinárodné organizácie, a predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch tejto analýzy.

(24)

Keďže cieľ tohto rozhodnutia, ktorým je určiť pravidlá, podľa ktorých môžu mať členské štáty, Rada, Komisia, ESVČ, agentúry Únie, tretie krajiny a medzinárodné organizácie prístup k PRS, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu rozsahu navrhovaného opatrenia ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto rozhodnutie rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(25)

Akonáhle sa PRS vyhlási za schopnú prevádzky, mal by sa zaviesť mechanizmus predkladania správ a preskúmavania,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto rozhodnutím sa ustanovujú pravidlá, na základe ktorých môžu mať členské štáty, Rada, Komisia, ESVČ, agentúry Únie, tretie krajiny a medzinárodné organizácie prístup k verejnej regulovanej službe (ďalej len „PRS“), ktorú poskytuje globálny satelitný navigačný systém zriadený podľa programu Galileo.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„účastníci PRS“ sú členské štáty, Rada, Komisia a ESVČ, ako aj agentúry Únie, tretie krajiny a medzinárodné organizácie, pokiaľ sú tieto agentúry, tretie krajiny a organizácie na to riadne oprávnené;

b)

„používatelia PRS“ sú fyzické alebo právnické osoby riadne oprávnené účastníkom PRS na to, aby vlastnili alebo používali prijímač PRS.

Článok 3

Všeobecné zásady týkajúce sa prístupu k PRS

1.   Členské štáty, Rada, Komisia a ESVČ majú právo na neobmedzený a nepretržitý prístup k PRS na celom svete.

2.   Je na rozhodnutí každého členského štátu, Rady, Komisie a ESVČ, či PRS v rámci svojich príslušných právomocí použijú.

3.   Každý členský štát, ktorý používa PRS, v súlade s článkom 8 a bodmi i) a ii) bodu 1 prílohy samostatne rozhodne o tom, ktoré kategórie fyzických osôb, ktoré majú pobyt na jeho území alebo v jeho mene vykonávajú oficiálne funkcie v zahraničí, a právnických osôb usadených na jeho území, sú oprávnené byť používateľmi PRS, ako aj o tom, akými spôsobmi sa PRS môže používať. Tieto spôsoby používania môžu zahŕňať aj používanie súvisiace s bezpečnosťou.

Rada, Komisia a ESVČ v súlade s článkom 8 a bodmi i) a ii) bodu 1 prílohy rozhodnú, ktoré kategórie ich zamestnancov sú oprávnené byť používateľmi PRS.

4.   Agentúry Únie sa môžu stať účastníkmi PRS, iba pokiaľ to potrebujú na vykonávanie svojich úloh a v súlade s podrobnými pravidlami, ktoré sa ustanovia v administratívnej dohode uzavretej medzi Komisiou a príslušnou agentúrou.

5.   Tretie krajiny alebo medzinárodné organizácie sa môžu stať účastníkmi PRS iba v prípade, ak v súlade s postupom ustanoveným v článku 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie pristúpia k obidvom týmto dohodám medzi Úniou a dotknutou treťou krajinou alebo medzinárodnou organizáciou:

a)

k dohode o bezpečnosti informácií, v ktorej sa vymedzí rámec pre výmenu a ochranu utajovaných skutočností a v ktorej sa ustanoví stupeň ochrany minimálne na úrovni stupňa ochrany v členských štátoch;

b)

k dohode, v ktorej sa ustanovia podmienky podrobných pravidiel pre prístup tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie k PRS; v tejto dohode môže byť za osobitných podmienok zahrnutá výroba prijímačov PRS s výnimkou bezpečnostných modulov.

Článok 4

Uplatňovanie bezpečnostných predpisov

1.   Každý členský štát zabezpečí, aby sa na jeho používateľov PRS, na všetky fyzické osoby s pobytom na jeho území a všetky právnické osoby usadené na jeho území, ktoré narábajú s utajovanými skutočnosťami EÚ týkajúcimi sa PRS, vzťahovali jeho vnútroštátne bezpečnostné predpisy zabezpečujúce aspoň taký stupeň ochrany, ako poskytujú bezpečnostné predpisy ustanovené v prílohe k rozhodnutiu 2001/844/ES, ESUO, Euratom a v rozhodnutí 2011/292/EÚ.

2.   Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o prijatí vnútroštátnych bezpečnostných predpisov uvedených v odseku 1.

3.   Ak vyjde najavo, že utajované skutočnosti EÚ týkajúce sa PRS boli odhalené akejkoľvek osobe, ktorá nemá oprávnenie na ich získanie, Komisia za plnej konzultácie s príslušnými členskými štátmi:

a)

informuje pôvodcu utajovaných údajov PRS;

b)

vyhodnotí možné poškodenie záujmov Únie alebo členských štátov;

c)

oboznámi príslušné orgány o výsledkoch tohto vyhodnotenia a priloží odporúčanie zamerané na nápravu situácie, príslušné orgány v takom prípade bezodkladne informujú Komisiu o opatreniach, ktoré mienia prijať alebo prijali, vrátane tých, ktorých cieľom je zabrániť opakovaniu situácie, ako aj o výsledkoch týchto opatrení, a

d)

informuje podľa potreby Európsky parlament a Radu o týchto výsledkoch.

Článok 5

Príslušný orgán PRS

1.   Príslušný orgán PRS určí:

a)

každý členský štát, ktorý používa PRS, a každý členský štát, na ktorého území je usadený niektorý zo subjektov uvedených v článku 7 ods. 1; v týchto prípadoch sa príslušný orgán PRS zriadi na území dotknutého členského štátu, ktorý jeho určenie bezodkladne oznámi Komisii;

b)

Rada, Komisia a ESVČ, ak PRS používajú; v takom prípade sa môže za príslušný orgán PRS určiť Agentúra pre európsky GNSS zriadená nariadením (EÚ) č. 912/2010 (ďalej len „agentúra pre európsky GNSS“) v súlade s príslušnými dojednaniami;

c)

agentúry Únie a medzinárodné organizácie v súlade s ustanoveniami dohôd uvedených v článku 3 ods. 4 a 5; v takom prípade sa môže za príslušný orgán PRS určiť agentúra pre európsky GNSS;

d)

tretie krajiny v súlade s ustanoveniami dohôd uvedených v článku 3 ods. 5.

2.   Náklady na fungovanie príslušného orgánu PRS znášajú účastníci PRS, ktorí ho určili.

3.   Členský štát, ktorý neurčil príslušný orgán PRS v súlade s odsekom 1 písm. a), určí v každom prípade kontaktné miesto na účely prípadného poskytnutia pomoci pri nahlasovaní zistenej potenciálne škodlivej elektromagnetickej interferencie, ktorá ovplyvňuje PRS. Dotknutý členský štát určenie tohto miesta bezodkladne oznámi Komisii.

4.   Príslušný orgán PRS zabezpečuje, že používanie PRS je v súlade s článkom 8 a bodom 1 prílohy a že:

a)

z hľadiska riadenia PRS patria používatelia PRS do jednej skupiny s GSMC;

b)

prístupové práva k PRS sú pre každú skupinu alebo používateľa určené a riadené;

c)

kľúče k PRS a iné súvisiace utajované skutočnosti sa získavajú z GSMC;

d)

kľúče k PRS a iné súvisiace utajované skutočnosti sa distribuujú používateľom;

e)

zabezpečenie prijímačov a súvisiacich utajovaných technológií a skutočností sa riadi a riziká sa vyhodnocujú;

f)

zriadi sa kontaktné miesto na účely prípadného poskytnutia pomoci pri nahlasovaní zistenej potenciálne škodlivej elektromagnetickej interferencie, ktorá ovplyvňuje PRS.

5.   Príslušný orgán PRS členského štátu zabezpečuje, že subjekt usadený na území tohto členského štátu môže vyvíjať alebo vyrábať prijímače PRS alebo bezpečnostné moduly iba v prípade, ak tento subjekt:

a)

má riadne povolenie rady pre bezpečnostnú akreditáciu v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 912/2010 a

b)

dodržiava rozhodnutia rady pre bezpečnostnú akreditáciu, ako aj článok 8 a bod 2 prílohy v súvislosti s vývojom a výrobou prijímačov PRS alebo bezpečnostných modulov, a to v takom rozsahu, v akom sa vzťahujú na jeho činnosť.

Každé povolenie na výrobu zariadení ustanovené v tomto odseku sa preskúma najmenej každých päť rokov.

6.   V prípade vývoja alebo výroby, ktoré sú uvedené v odseku 5 tohto článku, alebo v prípade vývozu mimo Únie, príslušný orgán PRS dotknutého členského štátu pôsobí ako kontakt pre subjekty príslušné na obmedzenie vývozu daných zariadení, technológie a softvéru, ktoré súvisia s používaním a vývojom PRS a výrobou pre PRS, s cieľom zaistiť uplatňovanie ustanovení článku 9.

7.   Príslušný orgán PRS je prepojený s GSMC v súlade s článkom 8 a bodom 4 prílohy.

8.   Odsekmi 4 a 7 nie je dotknutá možnosť členských štátov delegovať určité osobitné úlohy svojich príslušných orgánov PRS na základe vzájomného súhlasu na iný členský štát s výnimkou akýchkoľvek úloh súvisiacich s vykonávaním zvrchovanej moci nad ich územiami. Úlohy uvedené v odsekoch 4 a 7, ako aj úlohy uvedené v odseku 5 môžu vykonávať členské štáty spoločne. Príslušné členské štáty o týchto opatreniach bezodkladne informujú Komisiu.

9.   Príslušný orgán PRS môže pod podmienkou osobitných dojednaní požiadať agentúru pre európsky GNSS o technickú pomoc, aby mohol vykonávať svoje úlohy. Príslušné členské štáty o týchto dojednaniach bezodkladne informujú Komisiu.

10.   Príslušné orgány PRS každé tri roky predkladajú Komisii a agentúre pre európsky GNSS správy o dodržiavaní spoločných minimálnych noriem.

11.   Každé tri roky predkladá Komisia s pomocou agentúry pre európsky GNSS Európskemu parlamentu a Rade správu o dodržiavaní spoločných minimálnych noriem príslušnými orgánmi PRS, ako aj v prípadoch akéhokoľvek vážneho porušenia uvedených noriem.

12.   V prípade, že príslušný orgán PRS nedodržiava spoločné minimálne normy stanovené v článku 8, môže Komisia pri náležitom zohľadnení zásady subsidiarity a v konzultácii s dotknutým členským štátom – a v prípade potreby po získaní ďalších cielených informácií – vydať odporúčanie. Príslušný orgán PRS do troch mesiacov od vydania odporúčania Komisie buď odporúčanie splní, alebo požiada o zmeny, prípadne ich navrhne s cieľom zabezpečiť dodržiavanie spoločných minimálnych noriem a na základe dohody s Komisiou ich implementuje.

Ak ani po uplynutí tejto trojmesačnej lehoty dotknutý príslušný orgán PRS nezabezpečí dodržiavanie spoločných minimálnych noriem, Komisia o tom informuje Európsky parlament a Radu a navrhne prijatie vhodných opatrení.

Článok 6

Úloha GSMC

GSMC zabezpečuje prevádzkové rozhranie medzi príslušnými orgánmi PRS, Radou a vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktorí konajú na základe jednotnej akcie 2004/552/SZBP, a kontrolnými strediskami. Informuje Komisiu o všetkých udalostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plynulé fungovanie PRS.

Článok 7

Výroba a zabezpečenie prijímačov a bezpečnostných modulov

1.   Členský štát môže za predpokladu, že boli splnené požiadavky uvedené v článku 5 ods. 5, poveriť výrobou prijímačov PRS alebo pridružených bezpečnostných modulov subjekty usadené na jeho území alebo na území iného členského štátu. Rada, Komisia alebo ESVČ môžu výrobou prijímačov PRS alebo pridružených bezpečnostných modulov na ich vlastné použitie poveriť subjekty usadené na území ktoréhokoľvek členského štátu.

2.   Rada pre bezpečnostnú akreditáciu môže kedykoľvek odňať povolenie na výrobu prijímačov PRS alebo pridružených bezpečnostných modulov, ktoré udelila subjektu uvedenému v odseku 1 tohto článku, ak neboli dodržané opatrenia ustanovené v článku 5 ods. 5 písm. b).

Článok 8

Spoločné minimálne normy

1.   Spoločné minimálne normy, ktoré musia dodržiavať príslušné orgány PRS uvedené v článku 5, sa vzťahujú na oblasti uvedené v prílohe.

2.   Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 11 v súvislosti s prijatím spoločných minimálnych noriem pre oblasti uvedené v prílohe a v prípade potreby zmien a doplnení na účely aktualizácie prílohy s cieľom zohľadniť vývoj v rámci programu Galileo, najmä pokiaľ ide o technológiu a zmeny v potrebách v oblasti bezpečnosti.

3.   Komisia môže na základe spoločných minimálnych noriem uvedených v odseku 2 tohto článku prijať potrebné technické požiadavky, usmernenia a iné opatrenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 2.

4.   Komisia s plným ohľadom na odborné poradenstvo zabezpečí, aby sa podnikli kroky potrebné na splnenie opatrení uvedených v odsekoch 2 a 3 a aby sa splnili požiadavky súvisiace s bezpečnosťou PRS, jej používateľov a súvisiacich technológií.

5.   Komisia s cieľom pomôcť pri zabezpečovaní súladu s týmto článkom podporuje usporiadanie stretnutí všetkých príslušných orgánov PRS aspoň raz ročne.

6.   Komisia s pomocou členských štátov a agentúry pre európsky GNSS zabezpečí, aby príslušné orgány PRS dodržiavali spoločné minimálne normy, najmä vykonávaním auditov alebo inšpekcií.

Článok 9

Obmedzenia vývozu

Vývoz zariadenia, technológie a softvéru, ktoré sa týkajú používania a vývoja PRS a výroby pre PRS, mimo Únie sa povoľuje len v súlade s článkom 8 a bodom 3 prílohy a v rámci dohôd uvedených v článku 3 ods. 5 alebo v zmysle dohôd týkajúcich sa podrobných podmienok umiestnenia a prevádzkovania referenčných staníc.

Článok 10

Uplatňovanie jednotnej akcie 2004/552/SZBP

Toto rozhodnutie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté opatrenia podľa jednotnej akcie 2004/552/SZBP.

Článok 11

Vykonávanie delegovania právomocí

1.   Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 5. novembra 2011. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 12

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor zriadený nariadením (ES) č. 683/2008. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 13

Preskúmanie a podávanie správ

Najneskôr dva roky po vyhlásení PRS za schopnú prevádzky, Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o riadnom fungovaní a vhodnosti pravidiel stanovených pre prístup k PRS a v prípade potreby navrhne príslušné zmeny a doplnenia k tomuto rozhodnutiu.

Článok 14

Osobitné pravidlá pre vykonávanie programu Galileo

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tohto rozhodnutia sa s cieľom zabezpečiť plynulú prevádzku systému zriadeného podľa programu Galileo prístup k technológii PRS a vlastníctvo alebo používanie prijímačov PRS povoľuje za podmienky dodržania zásad ustanovených v článku 8 a v prílohe týmto subjektom:

a)

Komisii, pokiaľ pôsobí ako správca programu Galileo;

b)

prevádzkovateľom systému zriadeného podľa programu Galileo, a to len na účely plnenia ich úloh, ako sa ustanovuje v osobitnom dojednaní s Komisiou;

c)

agentúre pre európsky GNSS s cieľom umožniť jej, aby vykonávala úlohy, ktoré jej boli zverené, ako sa uvádza v osobitnom dojednaní s Komisiou;

d)

Európskej vesmírnej agentúre, a to len na účely výskumu, vývoja a zavedenia infraštruktúry, ako sa ustanovuje v osobitnom dojednaní s Komisiou.

Článok 15

Sankcie

Členské štáty určia, aké sankcie sa uplatnia pri porušení vnútroštátnych ustanovení prijatých v súlade s týmto rozhodnutím. Sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Členské štáty uplatňujú článok 5 najneskôr 6. novembra 2013.

Článok 17

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Štrasburgu 25. októbra 2011

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Ú. v. EÚ C 54, 19.2.2011, s. 36.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. septembra 2011 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 10. októbra 2011.

(3)  Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2008, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 17.

(6)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(7)  Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.

(8)  Ú. v. EÚ L 246, 20.7.2004, s. 30.

(9)  Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 11.

(10)  Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.


PRÍLOHA

Spoločné minimálne normy

1.

V súvislosti s článkom 5 ods. 4 sa spoločné minimálne normy týkajúce sa používania PRS vzťahujú na tieto oblasti:

i)

organizácia skupín používateľov PRS;

ii)

vymedzenie a riadenie prístupových práv používateľov PRS a používateľských skupín účastníkov PRS;

iii)

distribúcia kľúčov PRS a súvisiacich utajovaných skutočností medzi GSMC a príslušnými orgánmi PRS;

iv)

distribúcia kľúčov PRS a súvisiacich utajovaných skutočností používateľom;

v)

riadenie bezpečnosti vrátane bezpečnostných incidentov a posúdenie rizika týkajúceho sa prijímačov PRS a súvisiacich utajovaných technológií a skutočností;

vi)

ohlasovanie zistenej potenciálne škodlivej elektromagnetickej interferencie, ktorá ovplyvňuje PRS;

vii)

prevádzkové koncepcie a postupy týkajúce sa prijímačov PRS.

2.

V súvislosti s článkom 5 ods. 5 sa spoločné minimálne normy týkajúce sa vývoja a výroby prijímačov PRS alebo bezpečnostných modulov vzťahujú na tieto oblasti:

i)

povolenie používateľského segmentu PRS;

ii)

zabezpečenie prijímačov PRS a technológií PRS počas fázy výskumu, vývoja a výroby;

iii)

integrácia prijímača PRS a technológie PRS;

iv)

ochranný profil prijímačov PRS, bezpečnostných modulov a materiálu, v ktorom sa používajú technológie PRS.

3.

V súvislosti s článkom 5 ods. 6 a článkom 9 sa spoločné minimálne normy týkajúce sa obmedzení vývozu vzťahujú na tieto oblasti:

i)

oprávnení účastníci PRS;

ii)

vývoz materiálov a technológií, ktoré súvisia s PRS.

4.

V súvislosti s článkom 5 ods. 7 sa spoločné minimálne normy týkajúce sa prepojení medzi GSMC a príslušnými orgánmi PRS vzťahujú na dátové a hlasové spoje.