1.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 289/9


ROZHODNUTIE VŠEOBECNÉHO SÚDU

zo 14. septembra 2011

o podávaní a doručovaní procesných písomností prostredníctvom aplikácie e-Curia

2011/C 289/07

VŠEOBECNÝ SÚD,

so zreteľom na rokovací poriadok a najmä jeho článok 43 ods. 7 a článok 100 ods. 3,

keďže:

(1)

S cieľom zohľadniť vývoj komunikačných technológií bola vyvinutá nová informačná aplikácia umožňujúca podávať a doručovať procesné písomnosti elektronicky.

(2)

Táto aplikácia založená na elektronickom mechanizme overovania totožnosti pomocou kombinácie prihlasovacieho mena a hesla spĺňa požiadavky pravosti, neporušiteľnosti a dôvernosti zasielaných dokumentov.

ROZHODOL:

Článok 1

Informačná aplikácia s názvom „e-Curia“ spoločná pre všetky tri súdne orgány, z ktorých sa skladá Súdny dvor Európskej únie, umožňuje elektronicky podávať a doručovať procesné písomnosti za podmienok stanovených týmto rozhodnutím.

Článok 2

Na používanie tejto aplikácie sa vyžaduje osobné prihlasovacie meno a heslo.

Článok 3

Procesná písomnosť podaná prostredníctvom e-Curie sa považuje za jej originál v zmysle článku 43 ods. 1 prvého pododseku rokovacieho poriadku, pokiaľ sa na jej podanie použilo prihlasovacie meno a heslo zástupcu. Táto identifikácia sa považuje za podpis príslušnej písomnosti.

Článok 4

K písomnosti podanej prostredníctvom e-Curie sa musia pripojiť v nej uvedené prílohy a ich zoznam.

K písomnostiam a ich prípadným prílohám podaným prostredníctvom e-Curie nie je potrebné prikladať ich overené kópie.

Článok 5

Procesná písomnosť sa považuje za podanú v zmysle článku 43 ods. 3 rokovacieho poriadku v momente, keď zástupca potvrdí jej podanie.

Rozhodujúci je miestny čas v Luxemburskom veľkovojvodstve.

Článok 6

Procesné písomnosti vrátane rozsudkov a uznesení sa doručujú prostredníctvom e-Curie zástupcom účastníkov konania, ak výslovne súhlasili s týmto spôsobom doručovania alebo ak v rámci konania podaním procesnej písomnosti prostredníctvom e-Curie súhlasili s týmto spôsobom doručovania.

Procesné písomnosti sa doručujú prostredníctvom e-Curie aj členským štátom, ostatným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore a inštitúciám, orgánom alebo úradom alebo agentúram Únie, ktoré prijali uvedený spôsob doručovania.

Článok 7

Adresáti doručení, ktorí sú uvedení v predchádzajúcom článku, budú elektronickou poštou upozornení na každé im adresované doručenie prostredníctvom e-Curie.

Procesná písomnosť sa považuje za doručenú v momente, keď adresát (zástupca alebo jeho asistent) požiada o prístup k danej písomnosti. V prípade, ak o prístup nepožiada, písomnosť sa považuje za doručenú uplynutím siedmeho dňa od zaslania upozornenia elektronickou poštou.

Ak je účastník konania zastúpený viacerými splnomocnenými zástupcami alebo advokátmi, lehoty sa počítajú od prvého požiadania o prístup.

Rozhodujúci je miestny čas v Luxemburskom veľkovojvodstve.

Článok 8

Tajomník stanovuje podmienky používania e-Curie a dohliada na ich dodržiavanie. Používanie e-Curie, ktoré nie je v súlade s týmito podmienkami, môže mať za následok zrušenie príslušného prístupového účtu.

Všeobecný súd prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany e-Curie pred jej zneužitím alebo neoprávneným používaním.

Používatelia budú elektronickou poštou upovedomení o každom opatrení, ktoré sa prijme podľa tohto článku na zabránenie používania ich prístupových účtov.

Článok 9

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 14. septembra 2011

tajomník

E. COULON

predseda

M. JAEGER