23.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 343/105


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. decembra 2011,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a IV k smernici Rady 2009/158/ES o veterinárnych podmienkach, ktorými sa riadi obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín

[oznámené pod číslom K(2011) 9518]

(Text s významom pre EHP)

(2011/879/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2009/158/ES z 30. novembra 2009 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín (1), a najmä na jej článok 34,

keďže:

(1)

V smernici 2009/158/ES sa stanovujú veterinárne podmienky, ktorými sa riadi obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Únie a ich dovoz z tretích krajín. V prílohe II k uvedenej smernici sa stanovujú pravidlá schvaľovania chovov na účely obchodovania s uvedenými komoditami v rámci Únie a programy kontroly, ktoré sa majú vykonať v súvislosti s určitými nákazami rôznych druhov hydiny. V prílohe IV k smernici 2009/158/ES sa stanovujú vzorové veterinárne osvedčenia na obchodovanie s hydinovými komoditami, na ktoré sa vzťahuje uvedená smernica, v rámci Únie.

(2)

V prílohe II k smernici 2009/158/ES, v znení zmien a doplnení rozhodnutím Komisie 2011/214/EÚ (2), sú stanovené diagnostické postupy v prípade Salmonella a Mycoplasma.

(3)

V kapitole III prílohy II k smernici 2009/158/ES sa stanovujú minimálne požiadavky v prípade programov kontroly chorôb. V uvedenej kapitole je uvedený opis testovacích postupov na Salmonella Pullorum a Salmonella Gallinarum. Je však potrebné poskytnúť určité dodatočné konkrétne údaje, pokiaľ ide o testovanie na Salmonella arizonae.

(4)

Kolónka I.31 v časti I vzorového veterinárneho osvedčenia pre jednodňovú hydinu stanoveného v prílohe IV k smernici 2009/158/ES okrem toho obsahuje požiadavku na vyplnenie podrobných informácií v súvislosti s identifikáciou komodít, na ktoré sa vzťahuje.

(5)

Na základe uvedenej požiadavky sa poskytujú dôležité informácie o zdravotnom stave rodičovského(-ých) kŕdľa(-ov), z ktorých pochádzajú jednodňové kurčatá, najmä pokiaľ ide o testovanie na určité sérotypy Salmonella. Zdá sa však, že niektoré z uvedených požiadaviek týkajúcich sa údajov predstavujú nadmernú administratívnu záťaž pre prevádzkovateľov podnikov, najmä vzhľadom na nepredvídateľnosť liahnutia. Určité údaje, ktoré je potrebné vyplniť v uvedenej kolónke, sú okrem toho vyplnené v inej časti osvedčenia.

(6)

Uvedené položky by sa preto mali vypustiť z kolónky 1.31 vo vzorových veterinárnych osvedčeniach v prípade násadových vajec, jednodňových kurčiat a plemennej a úžitkovej hydiny a nahradiť položkou „číslo schválenia“, ktorou by sa poskytla jasnejšia informácia o pôvode príslušných komodít. Časť I poznámok v časti II uvedených vzorových osvedčení by sa preto mala príslušným spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

V prílohe IX k nariadeniu Komisie (ES) č. 798/2008 z 8. augusta 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Spoločenstva dovážať alebo cez jeho územie prevážať hydinu a výrobky z hydiny, a podmienky veterinárneho osvedčovania (3), sa stanovujú špecifické podmienky, ktoré sa uplatňujú na dovoz chovných a úžitkových vtákov nadradu bežce, násadových vajec a jednodňových kurčiat.

(8)

V bode 3 časti II uvedenej prílohy, zmenenej a doplnenej vykonávacím nariadením Komisie č. 1380/2011 (4), sa stanovuje, že v prípade, ak jednodňové kurčatá nie sú chované v členskom štáte, ktorý násadové vajcia doviezol, musia sa previezť priamo na miesto konečného určenia, kde ostanú počas minimálne troch týždňov od dátumu vyliahnutia. Uvedenú požiadavku je potrebné zohľadniť v príslušných vzorových veterinárnych osvedčeniach pre jednodňové kurčatá stanovených v prílohe IV k smernici 2009/158/ES. Uvedené vzorové osvedčenie by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Smernica 2009/158/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prílohy II a IV k smernici 2009/158/ES sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. februára 2012.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 21. decembra 2011

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 74.

(2)  Ú. v. EÚ L 90, 6.4.2011, s. 27.

(3)  Ú. v. EÚ L 226, 23.8.2008, s. 1.

(4)  Pozri stranu 25 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

Prílohy II a IV k smernici 2009/158/ES sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Bod A.2 v kapitole III v prílohe II sa mení a dopĺňa takto:

a)

poznámka (**) sa nahrádza takto:

„(**)

Je potrebné poznamenať, že vzorky odobraté z okolitého prostredia nie sú všeobecne vhodné na spoľahlivé zistenie prítomnosti mikroorganizmov Salmonella Pullorum a Salmonella Gallinarum, ale sú vhodné v prípade Salmonella arizonae.

b)

poznámka (****) sa nahrádza takto:

„(****)

Mikroorganizmy Salmonella Pullorum a Salmonella Gallinarum nerastú ľahko v modifikovanom polotuhom Rappaport-Vassiladisovom médiu (MSRV), ktoré sa používa na sledovanie zoonotickej Salmonella spp. v Únii, ale je vhodné v prípade Salmonella arizonae.

2.

V prílohe IV sa vzory 1, 2 a 3 nahrádzajú takto:

„VZOR 1

Image

Image

Image

VZOR 2

Image

Image

Image

VZOR 3

Image

Image

Image