23.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 343/91


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. decembra 2011,

ktorým sa ustanovujú harmonizované referenčné hodnoty účinnosti samostatnej výroby elektriny a tepla pri uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2007/74/ES

[oznámené pod číslom K(2011) 9523]

(2011/877/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES z 11. februára 2004 o podpore kogenerácie založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu s energiou, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/42/EHS (1), a najmä na jej článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

Komisia podľa smernice 2004/8/ES stanovila v rozhodnutí 2007/74/ES (2) harmonizované referenčné hodnoty účinnosti samostatnej výroby elektriny a tepla, a tieto harmonizované referenčné hodnoty účinnosti pozostávajú z matice hodnôt rozlíšených podľa príslušných faktorov vrátane roka postavenia a typov palív.

(2)

Komisia má preskúmať harmonizované referenčné hodnoty účinnosti samostatnej výroby elektriny a tepla, a to prvýkrát 21. februára 2011 a potom každé štyri roky, s cieľom zohľadniť technologický vývoj a zmeny v rozložení energetických zdrojov.

(3)

Komisia preskúmala harmonizované referenčné hodnoty účinnosti samostatnej výroby elektriny a tepla s prihliadnutím na údaje z prevádzkového používania v realistických podmienkach poskytnuté členskými štátmi. Vývoj v oblasti najlepších dostupných a ekonomicky odôvodnených technológií, ktorý prebiehal počas obdobia rokov 2006 – 2011, ktoré bolo predmetom preskúmania, poukazuje na to, že pri harmonizovaných referenčných hodnotách účinnosti pre samostatnú výrobu elektriny by sa rozdiel uvedený v rozhodnutí 2007/74/ES v súvislosti s rokom postavenia kogeneračnej jednotky už nemal uplatňovať v prípade zariadení postavených od 1. januára 2006. V prípade kogeneračných jednotiek postavených v roku 2005 alebo skôr by sa však referenčné hodnoty mali uplatňovať naďalej s prihliadnutím na rok postavenia, aby sa zohľadnil pozorovaný vývoj v oblasti najlepších dostupných a ekonomicky odôvodnených technológií. Okrem toho sa v preskúmaní na základe nedávnych skúseností a analýzy potvrdilo, že by sa mali naďalej uplatňovať korekčné faktory týkajúce sa klimatických podmienok. Okrem toho by sa mali naďalej uplatňovať korekčné faktory na odvrátiteľné straty vznikajúce v prenosovej sústave, keďže straty vznikajúce v prenosovej sústave sa v predchádzajúcich rokoch nezmenili. Korekčné faktory v prípade strát vznikajúcich v prenosovej sústave by sa navyše mali uplatňovať aj na zariadenia, ktoré používajú drevené palivá a bioplyn.

(4)

V rámci preskúmania sa nedokázalo, že v sledovanom období došlo k zmene energetickej účinnosti kotlov, a harmonizované referenčné hodnoty účinnosti samostatnej výroby tepla by sa preto nemali vzťahovať na rok postavenia. Korekčné faktory týkajúce sa klimatických podmienok sa nevyžadovali, pretože termodynamika výroby tepla z paliva nezávisí do značnej miery od teploty okolia. Okrem toho korekčné faktory v prípade strát vznikajúcich v prenosovej sústave nie sú potrebné, keďže teplo sa vždy používa blízko miesta výroby.

(5)

Existuje potreba zaistiť stabilné podmienky na investície do kogenerácie a trvalú dôveru investorov. Z tohto pohľadu je takisto vhodné rozšíriť platnosť súčasných harmonizovaných referenčných hodnôt samostatnej výroby elektriny a tepla na obdobie rokov 2012 – 2015.

(6)

Údaje z prevádzkového používania v realistických podmienkach nepreukazujú štatisticky významné zlepšenie skutočnej prevádzky špičkových zariadení v sledovanom období. Referenčné hodnoty stanovené na obdobie rokov 2006 – 2011 v rozhodnutí 2007/74/ES by sa preto mali uplatňovať aj počas rokov 2012 – 2015.

(7)

V rámci preskúmania sa potvrdila platnosť súčasných korekčných faktorov týkajúcich sa klimatických podmienok a odvrátiteľných strát vznikajúcich v prenosovej sústave.

(8)

V prípade výroby tepla sa takisto potvrdilo používanie jediného súboru referenčných hodnôt na celé obdobie a upustenie od korekčných faktorov týkajúcich sa klimatických podmienok a odvrátiteľných strát vznikajúcich v prenosovej sústave.

(9)

S prihliadnutím na hlavný cieľ smernice 2004/8/ES, ktorým je podpora kogenerácie s cieľom ušetriť energiu, by sa mala motivovať na repasáciu starších kogeneračných jednotiek s cieľom zlepšiť ich energetickú účinnosť. Z týchto dôvodov by sa mali zvýšiť referenčné hodnoty účinnosti v prípade elektriny týkajúce sa kogeneračných jednotiek od jedenásteho roku od ich postavenia.

(10)

Tento prístup je v súlade s požiadavkou, aby harmonizované referenčné hodnoty účinnosti vychádzali zo zásad uvedených písmene f) prílohy III k smernici 2004/8/ES.

(11)

Mali by sa ustanoviť revidované harmonizované referenčné hodnoty účinnosti samostatnej výroby elektriny a tepla. Rozhodnutie 2007/74/ES by sa preto malo zrušiť.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre kogeneráciu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Ustanovenie harmonizovaných referenčných hodnôt účinnosti

Harmonizované referenčné hodnoty účinnosti pre samostatnú výrobu elektriny a tepla musia byť v súlade s hodnotami ustanovenými v prílohe I a v prílohe II.

Článok 2

Uplatňovanie harmonizovaných referenčných hodnôt účinnosti

1.   Členské štáty uplatňujú harmonizované referenčné hodnoty účinnosti ustanovené v prílohe I v súvislosti s rokom postavenia kogeneračnej jednotky. Tieto harmonizované referenčné hodnoty účinnosti sa uplatňujú počas 10 rokov od roku postavenia kogeneračnej jednotky.

2.   Od jedenásteho roku od roku postavenia kogeneračnej jednotky členské štáty uplatňujú harmonizované referenčné hodnoty účinnosti, ktoré sa na základe odseku 1 uplatňujú na 10-ročnú kogeneračnú jednotku. Tieto harmonizované referenčné hodnoty účinnosti platia jeden rok.

3.   Na účely tohto článku rok postavenia kogeneračnej jednotky znamená kalendárny rok, keď sa v kogeneračnej jednotke prvýkrát vyrobila elektrina.

Článok 3

Korekčné faktory pre harmonizované referenčné hodnoty účinnosti pre samostatnú výrobu elektriny

1.   Členské štáty uplatňujú korekčné faktory ustanovené v prílohe III písm. a) s cieľom prispôsobiť harmonizované referenčné hodnoty účinnosti ustanovené v prílohe I priemerným klimatickým podmienkam v každom členskom štáte.

Ak na území členského štátu oficiálne meteorologické údaje vykazujú rozdiely v ročnej teplote okolia 5 °C alebo viac, daný štát môže na základe oznámenia Komisii využívať niekoľko klimatických pásem na účely prvého pododseku s použitím metódy ustanovenej v prílohe III písm. b).

2.   Členské štáty uplatňujú korekčné faktory ustanovené v prílohe IV s cieľom prispôsobiť harmonizované referenčné hodnoty účinnosti ustanovené v prílohe IV odvrátiteľným stratám vznikajúcim v prenosovej sústave.

3.   Ak členské štáty uplatňujú korekčné faktory ustanovené v prílohe III písm. a) aj korekčné faktory ustanovené v prílohe IV, uplatňovaniu prílohy IV predchádza uplatňovanie prílohy III písm. a).

Článok 4

Repasácia kogeneračnej jednotky

Ak sa existujúca kogeneračná jednotka repasuje a investičné náklady na repasáciu presiahnu 50 % investičných nákladov na novú porovnateľnú kogeneračnú jednotku, kalendárny rok, keď sa v repasovanej kogeneračnej jednotke prvýkrát vyrobila elektrina, sa považuje za rok jej postavenia na účel článku 2.

Článok 5

Palivová zmes

Ak kogeneračná jednotka využíva viac než jednu palivovú zmes, harmonizované referenčné hodnoty účinnosti na samostatnú výrobu sa použijú pomerne voči váženému priemeru energetického vstupu rôznych palív.

Článok 6

Zrušenie

Rozhodnutie 2007/74/ES sa zrušuje.

Článok 7

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 19. decembra 2011

Za Komisiu

Günther OETTINGER

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 52, 21.2.2004, s. 50.

(2)  Ú. v. EÚ L 32, 6.2.2007, s. 183.


PRÍLOHA I

Harmonizované referenčné hodnoty účinnosti samostatnej výroby elektriny (podľa článku 1)

V tabuľke uvedené harmonizované referenčné hodnoty účinnosti pre samostatnú výrobu elektriny sú založené na čistej kalorickej hodnote a štandardných podmienkach ISO (15 °C teplota okolia, 1,013 baru, 60 % relatívna vlhkosť).

 

Rok postavenia

Typ paliva

Do roku 2001

2002

2003

2004

2005

2006 – 2011

2012 – 2015

Pevné palivo

Čierne uhlie/koks

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Lignit/lignitové brikety

40,3

40,7

41,1

41,4

41,6

41,8

41,8

Rašelina/rašelinové brikety

38,1

38,4

38,6

38,8

38,9

39,0

39,0

Drevné palivá

30,4

31,1

31,7

32,2

32,6

33,0

33,0

Poľnohospodárska biomasa

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Biologicky rozložiteľný (mestský) odpad

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Neobnoviteľný (mestský a priemyselný) odpad

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Živičná bridlica

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

39,0

39,0

Kvapalné palivo

Olej (plynový olej + zvyškový palivový olej), LPG

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Biopalivá

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Biologicky rozložiteľný odpad

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Neobnoviteľný odpad

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Plynné palivo

Zemný plyn

51,7

51,9

52,1

52,3

52,4

52,5

52,5

Rafinérsky plyn/vodík

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Bioplyn

40,1

40,6

41,0

41,4

41,7

42,0

42,0

Koksárensky plyn, vysokopecný plyn, ostatné odpadové plyny, teplo zo zhodnoteného odpadu

35

35

35

35

35

35

35


PRÍLOHA II

Harmonizované referenčné hodnoty účinnosti samostatnej výroby tepla (podľa článku 1)

V tabuľke uvedené harmonizované referenčné hodnoty účinnosti pre samostatnú výrobu tepla sú založené na čistej kalorickej hodnote a štandardných podmienkach ISO (15 °C teplota okolia, 1,013 baru, 60 % relatívna vlhkosť).

 

Typ paliva

Para/horúca voda

Priame využitie výfukových plynov (1)

Pevné palivo

Čierne uhlie/koks

88

80

Lignit/lignitové brikety

86

78

Rašelina/rašelinové brikety

86

78

Drevné palivá

86

78

Poľnohospodárska biomasa

80

72

Biologicky rozložiteľný (mestský) odpad

80

72

Neobnoviteľný (mestský a priemyselný) odpad

80

72

Živičná bridlica

86

78

Kvapalné palivo

Olej (plynový olej + zvyškový palivový olej), LPG

89

81

Biopalivá

89

81

Biologicky rozložiteľný odpad

80

72

Neobnoviteľný odpad

80

72

Plynné palivo

Zemný plyn

90

82

Rafinérsky plyn/vodík

89

81

Bioplyn

70

62

Koksárensky plyn, vysokopecný plyn, ostatné odpadové plyny, teplo zo zhodnoteného odpadu

80

72


(1)  Použijú sa hodnoty pre priame teplo, ak teplota je 250 °C alebo viac.


PRÍLOHA III

Korekčné faktory týkajúce sa priemerných klimatických podmienok a metódy na určovanie klimatických pásem na uplatňovanie harmonizovaných referenčných hodnôt účinnosti pre samostatnú výrobu elektriny (uvedené v článku 3 ods. 1)

a)   Korekčné faktory týkajúce sa priemerných klimatických podmienok

Korekcia na základe teploty okolia vychádza z rozdielu medzi ročnou priemernou teplotou v členskom štáte a štandardnými podmienkami ISO (15 °C).

Korekcia bude takáto:

i)

0,1 % bodu straty účinnosti za každý stupeň nad 15 °C;

ii)

0,1 % bodu nárastu účinnosti za každý stupeň pod 15 °C.

Príklad:

Keď je priemerná ročná teplota v členskom štáte 10 °C, referenčná hodnota kogeneračnej jednotky v danom členskom štáte musí vzrásť o 0,5 % bodov.

b)   Metóda určovania klimatických pásem

Hranice každého klimatického pásma budú tvoriť izotermy (v celých stupňoch Celzia) priemernej ročnej teploty okolia, ktorá sa odlišuje minimálne o 4 °C. Teplotný rozdiel medzi priemernou ročnou teplotou okolia použitou v susedných klimatických pásmach bude minimálne 4 °C.

Príklad:

V členskom štáte priemerná ročná teplota okolia v mieste A je 12 °C a v mieste B 6 °C. Rozdiel je viac ako 5 °C. Členský štát má teraz možnosť zaviesť dve klimatické pásma oddelené izotermou 9 °C, čo predstavuje jedno klimatické pásmo medzi izotermami 9 °C a 13 °C s priemernou ročnou teplotou okolia 11 °C a ďalšie klimatické pásmo medzi izotermami 5 °C a 9 °C s priemernou ročnou teplotou okolia 7 °C.


PRÍLOHA IV

Korekčné faktory za odvrátiteľné straty vznikajúce v prenosovej sústave v prípade uplatňovania harmonizovaných referenčných hodnôt účinnosti pre samostatnú výrobu elektriny (uvedené v článku 3 ods. 2)

Napätie

Pre elektrinu exportovanú do prenosovej sústavy

Pre elektrinu spotrebovanú na mieste

> 200 kV

1

0,985

100 – 200 kV

0,985

0,965

50 – 100 kV

0,965

0,945

0,4 – 50 kV

0,945

0,925

< 0,4 kV

0,925

0,860

Príklad:

100 kWel kogeneračná jednotka s piestovým motorom poháňaná zemným plynom vyrába elektrinu 380 V. Z tejto elektriny sa 85 % použije na vlastnú spotrebu a 15 % sa napája do prenosovej sústavy. Zariadenie bolo postavené v roku 1999. Ročná teplota okolia je 15 °C (nie je potrebná žiadna korekcia na základe klimatických podmienok).

V súlade s článkom 2 tohto rozhodnutia by sa v prípade kogeneračných jednotiek starších než 10 rokov mali uplatňovať referenčné hodnoty 10-ročných jednotiek. Podľa prílohy I k tomuto rozhodnutiu je harmonizovanou referenčnou hodnotou účinnosti za rok 2011 v prípade kogeneračnej jednotky poháňanej zemným plynom, ktorá bola postavená v roku 1999 a ktorá nebola repasovaná, referenčná hodnota na rok 2001, teda 51,7 %. Po korekcii strát vznikajúcich v prenosovej sústave by výsledná referenčná hodnota účinnosti pre samostatnú výrobu elektriny v tejto kogeneračnej jednotke bola (na základe váženého priemeru faktorov v tejto prílohe):

Ref Εη = 51,7 % × (0,860 × 85 % + 0,925 × 15 %) = 45,0 %